Продовження таблиці 1Сторінка1/8
Дата конвертації22.03.2016
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Продовження таблиці 4.1

1

2

3

2

0,6

7

3

0,7

6

4

0,62

9

5

0,8

8

6

0,65

7

7

0,9

10

8

0,85

4

9

0,78

7

10

0,82

5

Завдання 2. Розрахувати потрібну кількість замірів (моментів) для проведення фотографії робочого часу методом моментних спостережень в умовах серійного виробництва за даними табл. 12.1 за варіантами.


Завдання 3. Розрахувати кількість обходів для проведення фотографії робочого часу методом моментних спостережень в умовах масового виробництва, якщо коефіцієнт завантаженості робітників в середньому складає 0,8, чисельність робітників – 20 чол., припустима величина відносної помилки результатів спостережень – 7%.

Відповідь: 5.


Завдання 4. Розрахувати кількість обходів для проведення фотографії робочого часу методом моментних спостережень в умовах дрібносерійного виробництва, якщо коефіцієнт завантаженості робітників в середньому складає 0,7, чисельність робітників – 23 чол., припустима величина відносної помилки результатів спостережень – 7%.

Відповідь: 10.


Завдання 5. За результатами самофотографії втрати робочого часу робітника склали 40 хв. Визначити розмір втрат по відношенню до загального фонду часу і можливе підвищення продуктивності праці за рахунок їх усунення, якщо тривалість зміни становить 480 хв.

Відповідь: 8,3%; 9,1%.


Завдання 6. За результатами фотографії робочого часу 10 робітників втрати робочого часу склали 460 хв. Визначити розмір втрат по відношенню до загального фонду часу і можливе підвищення продуктивності праці за рахунок їх усунення, якщо тривалість зміни становить 480 хв.

Відповідь: 9,6%; 10,6%.


Методичні вказівки
Кількість моментів (замірів) (М) для масового виробництва визначається за формулою [63, с. 167]:
, (4.1)
де К – коефіцієнт завантаженості робітників; П – припустима величина відносної помилки результатів спостережень,%.
Кількість моментів (замірів) для серійного і дрібносерійного виробництва визначається за формулою [63, с. 167]:
. (4.2)
Кількість обходів визначається відношенням кількості моментів до чисельності робітників.

Розмір втрат по відношенню до загального фонду часу визначає коефіцієнт втрат робочого часу (Квтр) [63, с. 160]:


, (4.3)
де ВТР – втрати робочого часу, хв.; Тзм – тривалість зміни, хв.

Можливе підвищення продуктивності праці (Ппп) за рахунок усунення втрат робочого часу визначається за формулою [63, с. 162]:


, (4.4)
де Топ(н) – нормативне значення оперативного часу, хв.; Топ(ф) – фактичне значення оперативного часу, хв.
Терміни і поняття
Виробничий процес

Метод безпосередніх замірів

Метод моментних спостережень

Нормативний баланс робочого часу

Робоче місце

Робочий час

Трудовий процес

Фактичний баланс робочого часу

Фотографія робочого часу

Фотохронометраж

Хронометраж

Тема 3. НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПРАЦІ
Мета: ознайомити студентів із класифікацією нормативних матеріалів, порядком їх розробки і використання.
План практичного заняття
1. Призначення і сфера застосування нормативних матеріалів з праці.

2. Класифікація нормативних матеріалів з праці.

3. Методи встановлення трудових нормативів.

4. Діючий порядок розробки, затвердження і застосування нормативів з праці в Україні.


Теми рефератів (доповідей)
1. Роль нормативів з праці в забезпеченні однакової інтенсивності праці на різних за змістом і складністю роботах.

2. Структура нормативних матеріалів для організації і нормування праці.

3. Вимоги до нормативних матеріалів і основні етапи їхньої розробки.

4.Діючий порядок розробки, затвердження та застосування нормативних матеріалів з праці в Україні.


Література до теми 3
1. Анализ трудовых показателей: Учебное пособие для вузов / А.В. Никитин, Н.А. Кольцов, И.А. Самарина и др.; Под ред. П.Ф. Петроченко. – М.: Экономика, 1989. – 288 с.

2. Вітвіцький В. Системи економічних норм і нормативів у галузях АПК // Україна: аспекти праці. – 2002. - № 7. – С. 43-46.

3. Дзюба С.Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие. – Донецк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 552 с.

4. Никонов Е.С. О стратегической роли технического нормирования труда // Уголь. – 1994. - № 9. – С. 21-25.

5. Ударова Н. Как при нормировании труда учесть его интенсивность // Человек и труд. – 1997. - № 7. – С.85-86.
Питання для контролю і обговорення
1. Приведіть визначення терміну ”трудовий норматив”.

2. В чому полягає відмінність понять ”норма” і ”норматив”?

3. Доведіть необхідність використання нормативних матеріалів для встановлення норм праці.

4. Назвіть системи мікроелементних нормативів.

5. Охарактеризуйте методи встановлення нормативних залежностей.

6. Зазначте етапи розробки нормативів з праці.

7. Охарактеризуйте форми представлення нормативних матеріалів: аналітичну, графічну, табличну.

8. Поясніть відмінності і вкажіть сферу застосування укрупнених і диференційованих нормативів.

9. Розкрийте порядок забезпечення підприємств нормативними матеріалами.

10. Зазначте вимоги до нормативних матеріалів з праці.

11. Назвіть умови забезпечення єдності нормативів з праці.

12. Як вирішується проблема підтримання прогресивності нормативної бази з праці в Україні в сучасних умовах?


Терміни і поняття
Галузеві нормативи

Єдині нормативи

Міжгалузеві нормативи

Мікроелементні нормативи

Місцеві нормативи

Типові нормативи

Трудовий норматив

Укрупнені нормативи

Тема 4. СИСТЕМА НОРМ ПРАЦІ
Мета: надання допомоги студентам в ознайомлені із класифікацією норм праці та вимогами, яким мають відповідати норми праці
План практичного заняття
1. Класифікація норм праці.

2. Чинники, які впливають на величину норм праці.

3. Вимоги, яким мають відповідати норми праці.
Теми рефератів (доповідей)
1. Види норм праці і їх характеристика.


  1. Комплексний характер обґрунтування норм праці.

3. Організаційно-економічні передумови підвищення якості норм праці в сучасних умовах господарювання.
Література до теми 4
1. Беляев В.К. Какой должна быть норма труда в условиях рынка // Человек и труд. – 1998. - №8. – С. 99-104.

2.  Генкин Б.М. Оптимизация норм труда. – М.: Экономика, 1982. – 270 с.

3  Методические вопросы создания системы норм и нормативов / Под ред. В.В. Соколова. – М.: Машиностроение, 1971. – 120 с.

4. Нормирование и эффективное использование ресурсов: Сборник статей / Под научн. ред. Л.А. Шевченко. – М.: НИИ планир. и нормативов, 1990. – 115 с.

5. Экономика труда и основы нормирования: Учебное пособие / Под ред. П.Ф. Петроченко. – М.: Экономика, 1985. – 279 с.
Питання для контролю і обговорення
1. Приведіть визначення терміну ”норма праці”.

2. Назвіть відмінності норм і нормативів праці.

3. Порівняйте визначення норм праці в широкому і вузькому розумінні.

4. Наведіть приклади норм витрат праці.

5. Наведіть приклади норм результатів праці.

6. Приведіть перелік норм праці згідно діючому КЗпП України.

7.Охарактерізуйте чинники, які впливають на величину норм праці.

8. Охарактеризуйте норми праці за сферою поширення.

9. Охарактеризуйте норми праці за їх призначенням.

10. Охарактеризуйте норми праці за періодом їхньої дії.

11. Розкрийте вимоги, яким мають відповідати норми праці.

12. Які показники характеризують якість норм праці?

13. Розкрийте роль норм праці в вирішенні завдань зниження трудомісткості продукції і підвищенні продуктивності праці на підприємстві.

Терміни і поняття
Норма виробітку

Нормоване завдання

Норма обслуговування

Норма підлеглості

Норма праці

Норма часу

Норма чисельності

Тема   5. МЕТОДИ НОРМУВАННЯ І СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ ПРАЦІ
Мета: ознайомлення з методами нормування праці, набуття навичок встановлення норм праці
План практичного заняття
1. Класифікація методів нормування праці.

2. Основні способи встановлення і обгрунтування норм праці.

3. Методи нормування праці різних категорій працівників.
Теми рефератів (доповідей)
1. Залежність ступеня обгрунтованості норм праці від методів їхнього розрахунку.

2. Класифікація методів і способів встановлення норм праці.

3. Особливості нормування праці різних категорій службовців.
Література до теми 5
1.  Довба А.С., Винокуров В.С., Хрипливец Н.Р. Нормирование труда рабочего. – М.: Знание, 1981. – 96 с.

2.  Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. – М.: Экономика, 1987. – 225 с.

3. Ударова Н. Как при нормировании труда учесть его интенсивность // Человек и труд. – 1997. - № 7. – С.85-86.

4. Нормирование труда инженерно-технических работников и служащих: Материалы семинара. – М.: МДНТП, 1980. – 129 с.


Питання для контролю і обговорення
1. Назвіть складові частини норм праці та методи їх визначення.

2. Наведіть класифікацію методів і способів встановлення норм праці.

3. В чому полягає сутність статистичного методу встановлення норм праці?

4. Охарактеризуйте переваги і недоліки статистичного методу встановлення норм праці?

5. Розкрийте зміст поняття ”досвідно-статистичні” норми праці.

6. За допомогою якого методу нормування встановлюються досвідно-статистичні норми праці?

7. Охарактеризуйте процес встановлення норм за допомогою мікроелементних нормативів.

8. Охарактеризуйте вплив типу виробництва на методику встановлення норм праці.

9. Охарактеризуйте процес визначення підготовчо-завершального часу в умовах масового виробництва.

10. В чому полягають особливості визначення підготовчо-завершального часу в умовах серійного виробництва?

11. В чому полягають особливості визначення підготовчо-завершального часу в умовах індивідуального виробництва?

12. Розкрийте особливості визначення норм праці при нормуванні багатоверстатних робіт.

13. Назвіть чинники, які впливають на вибір методів розробки норм праці працівників основного виробництва.

14. Охарактеризуйте процес визначення часу на обслуговування робочого місця.

15. В чому полягають особливості визначення часу на відпочинок?

16. Охарактеризуйте процес визначення часу на обслуговування робочого місця.

17. Розкрийте порядок визначення норм за допомогою мікроелементних нормативів.
Завдання для контролю знань
Завдання 1. Визначити норму штучного часу, якщо основний час становить 6 хв., допоміжний час – 3 хв., час на обслуговування робочого місця – 0,15 хв., на відпочинок – 0,2 хв.

Відповідь: 9,35 хв.


Завдання 2. Визначити норму часу на виготовлення партії деталей, якщо підготовчо-завершальний період на операцію складає 15 хв., норма штучного часу - 20 хв., кількість деталей в партії – 10 од.

Відповідь: 215 хв.


Завдання 3. Визначити відсоток зниження норми часу за умови підвищення норми виробітку на 20%.

Відповідь: 16%.


Завдання 4. Визначити норму виробітку, якщо на операцію встановлена норма часу 8 хв., а тривалість робочої зміни становить 480 хв.

Відповідь: 60 од.


Завдання 5. Визначити норму виробітку, якщо основний час становить 10 хв., допоміжний час – 5 хв., час на обслуговування робочого місця – 0,2 хв., на відпочинок – 0,5 хв., тривалість робочої зміни – 480 хв.

Відповідь: 30 од.


Завдання 6. Як зміниться норма часу, якщо норма виробітку збільшиться з 62 до 80 деталей? Тривалість зміни складає 480 хв.

Відповідь: 1,74 хв.


Завдання 7. Визначити відсоток підвищення норми виробітку за умови зниження норми часу на 25%.

Відповідь: 33,3%.

Завдання 8. Діюча норма виробітку складає 50 од, а норма часу – 8 хв. Визначити нову норму виробітку за умови зниження норми часу на 20%.

Відповідь: 62 од.


Завдання 9. Визначити норму виробітку за зміну для 10 робітників, якщо норма часу на виконання операції складає 30 хв. Тривалість робочої зміни – 480 хв.

Відповідь: 160 од.


Завдання 10. Діюча норма виробітку – 200 од. за зміну, норма часу зменшена на 15%. Визначити абсолютне збільшення норми виробітку і нову норму виробітку, якщо тривалість зміни становить 480 хв.

Відповідь: 35 од.; 235 од.


Методичні вказівки
Норма штучного часу (Тшт) визначається за формулою [63, с. 175]:
Тштодобвідп , (4.5)
де То – основний час, хв.; Тд – допоміжний час, хв.; Тоб – час на обслуговування робочого місця, хв.; Твідп – час на відпочинок і особисті потреби, хв.
Норма часу (Нч) на виготовлення партії деталей визначається за формулою [63, с. 176]:
, (4.6)
де Тп-з – підготовчо-завершальний час на партію, хв.; n – кількість деталей в партії, од.
Норма виробітку (Нвир) визначається заформулою [63, с. 176]:

(4.7)
де Тзм – тривалість робочої зміни, хв.
При зменьшенні норми часу значення норми виробітку збільшується. Підвищення норми виробітку в відсотках визначається за формулою [63, с. 176]:
(4.8)
де х – відсоток зниження норми часу.
При підвищенні норми виробітку норма часу зменшується. Зниження норми часу в відсотках визначається за формулою [63, с. 176]:
(4.9)
де у – відсоток підвищення норми виробітку.
Абсолютне збільшення норми виробітку визначається за формулою [89, с. 68]:
(4.10)
де Нвир – діюча норма виробітку, од.
Терміни і поняття
Аналітичний метод нормування

Досвідно-статистичні норми

Метод нормування

Спосіб встановлення норм праці

Сумарний метод нормування

Технічно обгрунтовані норми

Тема   6. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

В УКРАЇНІ
Мета: надання допомоги студентам в ознайомленні з діючим в Україні механізмом нормативно-правового регулювання питань нормування праці.
План практичного заняття
1. Директивний характер нормування праці в умовах планової економіки.

2. Особливості і основні напрямки державної політики в галузі нормування праці в сучасних умовах.

3. Зміст діючих нормативно-правових актів з питань нормування праці.
Теми рефератів (доповідей)
1. Нормування праці в умовах адмінистративно-командного регулювання економіки.

2. Економічна реформа і нормування праці.

3. Державне регулювання нормування праці в Україні в умовах господарчої самостійності підприємств.

4. Роль держави в покращенні стану нормування праці в Україні.


Література до теми 6
1.  Беляев В. Экономическая реформа и нормирование труда // Человек и труд. – 1995. - №3. – С. 97-99.

2.  Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. Козинцев І.П., Савченко Л.А. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 336 с.

3.  Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 197 // Праця і зарплата. – 1995. - № 7. – С.4.

4.  Таран Н. Нормирование труда в новых условиях // Бизнес-информ. – 1997. - №9.- С.45-46.


Питання для контролю і обговорення
1. Розкрийте зміст нормативних документів Держкомпраці СРСР щодо нормування праці.

2. Проаналізуйте вплив рішень Комуністичної партії СРСР на стан нормування праці в умовах планового регулювання економіки.

3. В чому полягають недоліки директивного підходу до нормування праці?

4. Проаналізуйте причини заміни директивного порядку застосування норм праці рекомендаційним.

5. Згідно з яким документом підприємства отримали можливість самостійно вирішувати питання нормування праці?

6. Розкрийте особливості і основні напрямки державної політики в галузі нормування праці в сучасних умовах.

7. Назвіть функції держави в вирішенні питань нормування праці в умовах господарчої самостійності підприємств.

8. Розкрийте роль профспілкових організацій в регулюванні питань нормування праці.

9. В яких нормативних документах оговорюються питання соціального захисту працівників при підвищенні напруженості норм праці?

10. Розкрийте роль галузевих угод в вирішенні питань покращення стану нормування праці.

11. Розкрийте роль колективних договорів в вирішенні питань покращення стану нормування праці.

12. Розкрийте недоліки існуючого механізму регулювання нормування праці.

13. Обґрунтуйте шляхи удосконалення нормативно-законодавчого регулювання нормування праці в Україні в сучасних умовах.

Терміни і поняття
Директивний порядок застосування норм праці

Нормативні матеріали

Нормативно-законодавче регулювання

Рекомендаційний порядок застосування норм праці

Тема   7. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Мета: дати студентам необхідну інформацію, що дозволить розібратися з діючою в Україні системою організації нормування праці.
План практичного заняття
1. Роль держави в вирішенні питань нормування праці в сучасних умовах господарчої самостійності підприємств.

2. Структура галузевої системи регулювання нормування праці.

3. Організація роботи з нормування праці на підприємстві.

4. Результати аналізу існуючої організації нормування праці.


Теми рефератів (доповідей)
1. Необхідність державного регулювання питань нормування праці в умовах ринкової економіки.

2. Управління нормуванням праці в галузі.

3. Види організаційних форм служб нормування праці на підприємстві.
Література до теми 7
1.  Генкин Б.М. Совершенствование нормирования труда – фактор повышения эффективности производства. – Л.: ЛДНТП, 1987. – 359 с.

2.  Мучник И.Б., Ослон А.А., Соловьёв Ю.Н. Совершенствование организации и нормирования труда в отрасли. – М.: Экономика, 1980.- 48 с.

3. Потёмкин Л. Организация нормирования и оплаты труда на предприятиях в условиях перехода к рыночной экономике // Экономика Украины. – 1994. - № 12. – С. 25-29.

4. Савкова С., Терещенко О. Шляхи вдосконалення нормування праці (за матеріалами регіонального обстеження) // Україна: аспекти праці. – 2002. - №2. – С. 41-45.


Питання для контролю і обговорення
1. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання питань нормування праці в умовах ринкової економіки.

2. Приведіть схему організації нормування праці в Україні в сучасних умовах.

3. Назвіть завдання Міністерства праці і соціальної політики України в сфері нормування праці.

4. Охарактеризуйте роль Національного центру продуктивності в організації нормування праці.

5. Охарактеризуйте існуючий порядок планування наукових і нормативно-дослідних робіт.

6. Охарактеризуйте змішану форму служби нормування праці.

7. Розкрийте залежність ступеня централізації в управлінні нормуванням праці від масштабів підприємства, типу виробництва, характеру і складу робіт.

8. Розкрийте роль технологічних служб в системі організації нормування праці на підприємстві.

9. Розкрийте функції нормування праці на рівні адміністрації підприємства.

10. Розкрийте функції нормування праці на рівні виробничого цеху, ділянки.

11. Розкрийте функції нормування праці на рівні виробничої бригади, робочого місця.
Терміни і поняття
Децентралізована форма управління нормуванням праці

Змішана форма управління нормуванням праці

Організація нормування праці

Служба нормування праці

Централізована форма управління нормуванням праці

Тема   8. ОЦІНКА СТАНУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Мета: ознайомлення студентів із показниками та процедурою аналізу стану нормування праці на підприємстві а також перспективами проведення аудиту нормування праці.
План практичного заняття
1. Завдання оцінки стану нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності

2. Аналіз організації роботи служби з нормування праці на підприємстві.

3. Оцінка стану первинного обліку виконання норм праці.

4. Аналіз якості чинних норм праці.

5. Аудит стану нормування праці.
Теми рефератів (доповідей)
1. Аналіз стану нормування праці на підприємстві при переході до ринкових відносин.

2. Методичні підходи до аналізу стану нормування праці.

3. Аналіз професійно-кваліфікаційної структури і кадрового складу служб з нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності.

4. Аудит стану нормування праці в Україні і за її межами.


Література до теми 8
1. Дзюба С.Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие. – Донецк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 552 с.

2. Дзюба С.Г., Степанова І.Ю. Стан професійно-кваліфікаційної структури кадрового складу служб з нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності // Матеріали IV міжнародної конференції студентів і молодих вчених „Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі”. Донецьк: РВА ДонНТУ, 2003. – С. 220-222.

3.  Інструкція про складання підприємствами звіту про виконання норм виробітку і стан нормування праці за формою № 4-ПВ // Праця і зарплата. – 1995. - № 21. – С. 4-6.

4.  Методические рекомендации по анализу состояния нормирования труда в производстве. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1990. – 40 с.

5. Таран Н., Гулевский Е. Совершенствование нормирования труда // Бизнес-информ. – 1997. - №10. – С. 60-62.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка