Проект «модель підготовки творчого випускника загальноосвітнього навчального закладу»Скачати 75.56 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір75.56 Kb.
Лаврова Ірина Борисівна,

директор Новостепанівського
навчально-виховного комплексу
Олександрівського району


ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

Мета проекту: створення психолого-педагогічних умов для роз­витку творчої активності учасників навчально-виховного процесу.Завдання проекту:

 • забезпечити оптимальні умови для розвитку і реалізації творчих здібностей учня;

 • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання й підтримки учасників навчально-виховного процесу для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;

 • створити шкільний інформаційно-ресурсний банк «Від творчого учня – до творчого громадянина України»

 • залучати до роботи з дітьми висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 • спрямувати покращення матеріально-технічної бази школи на поповнення бібліотечних фондів, створення ресурсного центру на базі бібліотеки для інформаційно-методичного забезпечення роботи з учнями.

Учасники проекту:

 • учні;

 • учителі;

 • батьки;

 • представники органів влади;

 • громадськість.

Сьогодення дуже цікавий і в одночас дуже складний, швидкоплинний, швидкозмінний час. Але як би не змінювалось все довкола одне залишається не змінним – потреба в творчій, соціально адаптованій особистості, яка після закінчення школи не розгубиться у складному «дорослому» світі.

Зараз багато говорять про модель випускника школи. Кожна школа розробляє свою модель виходячи з педагогічного забезпечення освітнього процесу, матеріально-технічних можливостей. Але всі ці моделі спрямовані на те щоб дитина, яка є випускником школи стала активним громадянином, успішною особистістю і не розгубила того потенціалу, який є в кожній дитині.

«В кожній дитині сонце» - це вислів багато повторюють. Але задача школи не загасити його, а зробити так, щоб це сонце сіяло як найсильніше і не згасало не дивлячись на складності сучасного життя.

Перед сільською школою з нашої точки зору стоять задачі більш складні ніж перед школою міською. Чому? Село занепадає. Але випускники сільських шкіл ні в чому не поступаються випускникам з міста, а деколи і бувають набагато попереду. І в цьому заслуга сільських педагогів.

Дитина в місті може піти до музикальної школи, до художнього гуртка, до будь-якого розвиваючого центру. В селі залишилась тільки школа. І вся відповідальність за навчанні і творчий розвиток дитини лягає на плечі педагога. Тому наша школа створила власну модель випускника сільської школи. Це модель творчого випускника.

Коли перед педагогічним колективом школи став вибір моделі випускника сучасної сільської школи, тоді постало питання що є основним, що ми хочемо бачити, на які результати очікуємо. Що є пріоритетним у нашій роботі з дитиною. Відповідь прийшла сама. Ми хочемо бачити нашого випускника успішною людиною, свідомим громадянином України, який знайшов своє місце у житті і робить все для того щоб зробити життя краще.

Новостепанівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів — це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Головні цінності школи — дитина, творчість, особистість

Головний закон усіх змін – творчість. Тільки творчість надає сенс життю людини. Для розвитку інтелектуально-творчих здібностей необ­хідний як певний рівень розвитку цих здібностей, так і мотиви, і риси особистості, характерні для творчих дітей, що з'являються на тлі за­гального мотиваційного розвитку особистості. Іншими словами, твор­чих якостей розуму людини на порожньому місці не буває. Щоб навчи­тися мислити творчо, треба володіти основними операціями мислення; щоб стати творчою особистістю, треба бути всебічно розвинутою, вихованою особистістю. Тому першим об'єктом виховання має бути розум лю­дини. Для розвитку розумових здібностей дитини необхідно виховувати пам'ять. Другим об'єктом виховання є серце дитини. Якщо виховання розумових здібностей звернено до інтелекту, то виховання моральних якостей звернено до серця.

Єдність думок і вчинків, слова і діла, розуму і волі — ось ті основні положення, що сприяють становленню всебічно розвиненої, духовно багатої особистості зі сформованими творчими здібностями, головним завданням Новостепанівської школи є створення умов для розвитку творчої різнобічно розвинутої особистості.

Діти не народжуються працьовитими чи лінивими, скромними чи хвалькуватими, гуманними чи жорстокими, творчо обдарованими чи бездарними, а стають такими за певних умов їхнього життя й вихо­вання. Залежно від них на основі однакових природних даних вирос­тають, за словами Г. Сковороди, «різні плоди».

До школи прийшла маленька людина, її оточує великий і складний світ. Перед колективом школи стоїть багато завдань щодо виховання й навчання дитини. Одне з найважливіших — активізувати учнів, забез­печити їхній творчий розвиток. Суспільство без високого рівня освіти не має майбутнього. Одним із наших завдань є відтворення інтелекту­ального потенціалу народу, тому мета нашої праці — домогтися, щоб навчання було цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування — радісним і корисним. Особлива увага приділяється індивідуальному підходові до кожної дитини задля розкриття її задатків і здібностей, створенню умов для реалізації обдарованості й таланту.

Але процес стимулювання творчої активності не повинен мати вигляд ланцюжкової реакції: спочатку здобування знань, потім роз­виток творчих здібностей і наполегливості безпосередньо в процесі діяльного утвердження. Адже ця триєдина система і є засобом самореалізації; навчаючись, здобуваючи міцні знання, дитина виховується, розвивається, формується як ініціативна, наполеглива, творчо активна самостійна особистість.

Питанню розвитку творчо активної особистості приділяв велику увагу В. Сухомлинський, який стверджував, що творчість є діяль­ністю, у яку людина вкладає немовби частину своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Можливості для творчості безмежні. Шкільна творчість починається зі слова. Творчість учителя, думка, утілена в художнє слово, є іскоркою, що запалює вогник дитячої творчості. Завдяки цій творчості діти стають чутливими до найтонших засобів впливу — до слова і краси.

Творче натхнення — людська потреба, у якій особистість знахо­дить щастя. Переживаючи духовне задоволення від того, що вона тво­рить, людина по-справжньому відчуває, що вона живе. Без творчості, без одухотвореності процесом і результатами творення духовних цін­ностей неможливо уявити життя дитини.

У школі створено банк даних, у якому вміщено фотографію ди­тини, коротку розповідь про її захоплення, грамоти, дипломи за участь і перемогу в конкурсах, змаганнях. Учні самі приносять фотографії та свої нагороди. Результатом цієї роботи стало оформлення в коридо­рах стендів «Зорепад талантів», де вміщені дитячі фотографії, їхні роботи та нагороди. Особливо приємно батькам, які з цікавістю шу­кають фотографію своєї дитини і з гордістю розглядають матеріали.

Метою роботи педагогічного колективу є створення умов, які б допо­могли значною мірою підтримати учнів у духовному, інтелектуальному й особистому становленні, тому велика увага приділяється гуртковій роботі.

Духовні цінності є результатом творчого вибору, а творчість народжується через свободу спілкування, самооцінку та самопізнання, емо­ційні переживання.

Для того щоб діти стали народом, треба, щоб ланцюг духовності на­роду не переривався. Кожне покоління має виховуватися в народному дусі, на ідеях та засобах народознавства. В. Сухомлинський вважав, що джерелом, яке живить могутнє почуття любові до Батьківщини, є любов до матері, батька, рідного куточка землі, захоплення величчю своєї держави, її героїчним минулим.

Творячи, діти мають можливість відчувати себе, залишатися на­одинці з собою, а виражаючи себе, — ростуть, пізнають прекрасне нав­коло себе і самі створюють його. Крок за кроком, піднімаючись сходи­нами самовдосконалення, ми ніколи не перестанемо відчувати подив перед численними таємницями. А найбільша таємниця Всесвіту — життя. Найбільша таємниця життя — людина. А одна з найглибших таємниць людини — творчість. Ось чому так важливо побачити в ди­тині цей дар, підтримати його й допомогти утвердитися, допомогти зро­зуміти, що творчість — щасливий дар душі. Вона спонукає до пізнання самого себе, вираження власного «я», утвердження себе як особистості.

Діяльність школи спрямована на підвищення ефективності навчаль­но-виховного процесу з одночасним урахуванням особистісної вартості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяє застосування досягнень науки, використання інноваційних технологій навчання, комп'ютеризація навчально-виховного процесу.Навчально-виховний процес спрямований на формування у ви­пускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

 • готовності вибирати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей;

 • працелюбності, готовності до неперервної праці;

 • чіткої орієнтації в сучасних реаліях і підготовленості до життя і праці у XXI ст.;

 • сформованої трудової і моральної життєтворчої мотивації, актив­ної громадянської і професійної позицій;

 • високий рівень освіченості й культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • наявність життєвого досвіду роботи в групі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з приладами, комп'ютером;

 • високий рівень громадянськості, здатність до осмислення жит­тєвих цінностей.

Першорядні завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів;

 • формування особистості школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побуто­вою, культурно-дозвіллєвою, особистісно-етичною сферами компетентності;

 • розвиток здібностей та обдарувань дитини, її наукового світогляду;

 • оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

 • підготовка гідного представника свого народу, який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі. У зв'язку з цим усвідомлює закономірність створення і зміцнення власної держави;

 • підготовка до життя в українському суспільстві, яке має поліетнічний склад населення. Ця обставина передбачає виховання, побудоване на філо­софії поєднання загальнолюдських і національних цінностей; виховання свідомого патріота України, озброєного знаннями про минуле, сучасне і перспективи нашого суспільства й держави; виховання члена демокра­тичного суспільства, у свідомості й діях якого поєднані права та обов'язки, відповідальність перед суспільством за те, що зробив, і за те, чого не зробив; виховання дисциплінованої, принципової і мужньої людини;

 • підготовка до особистого життя: піклування про здоров'я дитини, формування її культурних потреб, здібностей, інтересів, ініціативності, працьовитості, комунікативних умінь, знання мов тощо;

 • підготовка до участі в культурному житті держави, народу, але не як пасивного споживача культури, а як активного її творця, здатного до збереження, розвитку і захисту культурних надбань (як щодо національної культури, так і щодо кращих зразків культур народів світу); до життя в екологічному, політичному, економічному, культурно-освітньому середовищі;

Моделюючи особистість випускника школи, педколектив виходить із загальнолюдських цінностей, загальнодержавних орієнтирів, національних і регіональних особливостей, враховує специфіку профільної школи. Під час розробки моделі враховано думку учнів і батьків.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка