Проект розвитку округу Місія закладу (Новомиргородська загальноосвітня школа i-iiiст.№1) як опорного в освітньому окрузіСкачати 225.44 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір225.44 Kb.
Проект розвитку округу

Місія закладу (Новомиргородська загальноосвітня школа I-IIIст.№1) як опорного в освітньому окрузі:

створення нових взаємовідносин навчально-виховних закладів, об’єднаних для здійснення освітньої діяльності, забезпечення освітніх та культурноосвітніх потреб учнів і вихованців, педагогів і батьків, які проживають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Інновація в роботі:

внесення якісно нових елементів в традиційну освіту, створення та реалізація нових оригінальних ідей у формі готового товару (послуги) на ринку освітніх послуг, створення та використання інтелектуального продукту.

Унікальність освітнього округу в тому, що в ньому об’єднано учні, педагоги з 6 загальноосвітніх шкіл та Златопільської гімназії. 4 заклади розташовані в м. Новомиргороді, загальноосвітня школа I-II ст. в с.Листопадове, загальноосвітня школа I-II ст. в с. Пурпурівка, загальноосвітня школа I-II ст. в с. Кам’янка. Тому ідея створення освітнього округу знайшла підтримку як у педагогів, так і в учнів, батьків.

В основу діяльності освітнього округу покладена Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ – документи, які передбачають зміни в організації навчально-виховного процесу через перехід до державно-громадської моделі управління. Моделі відкритої і демократичної, в якій передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки.

Розкриваються нові можливості для реалізації творчого потенціалу педагогів, вихователів, який представляють учителі-методисти, вчителі, які мають звання «Старший вчитель», спеціалісти вищої категорії. Кращі педагоги округу стали керівниками консультаційних пунктів для учнів, учителів, батьків.

У проекті програми діяльності Новомиргородського освітнього округу визначені нові напрями в роботі шкіл в питаннях професійної орієнтації, профільного навчання.

Проект орієнтовано на завдання:

Створення ефективної освітньої системи, здатної надавати всім якісні освітні послуги, передбачені законодавством України. Створення можливостей для постійного зростання педагогів та впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес.

Радою освітнього округу було розроблено програму діяльності округу на 2011-2015 н. р.

Мета:


створити та реалізувати інноваційну модель адаптивного освітнього простору із взаємопов’язаними компонентами – профільною і додатковою освітою, суспільними і громадськими закладами, бізнес - структурами і виконавчими органами, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, створення умов для неперервної освіти на основі тісного зв’язку дошкільних, шкільних та інших навчально-виховних закладів освіти; реалізація наступності у навчанні і вихованні, впровадження компетентісно орієнтованого навчання, формування духовно-моральних основ та творчого розвитку особистості.

Єдина науково-методична проблема освітнього округу:

Шляхи формування якісної освіти дітей та їх саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу в закладах освітнього округу ”

Завдання :

-        дидактичні: • розвиток мотивації кожного суб'єкта навчання;

 • розвиток практично-дослідницьких навичок учнів;

 • забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактуалізації особистості;

 • підвищення рівня навчальних досягнень.

-        педагогічні:

системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів: • технології інтерактивного навчання;

 • технології проектів;

 • технології критичного мислення;

 • ігрові технології;

 • інформаційні технології;

 • технології диференційованого навчання.

 • управлінські:

 • модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення продуктивності освіти;

 • створення умов для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності;

 • створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів (учнів);

 • створення умов для формування системи особистісних компетенцій і цінностей дітей.І ЕТАП. Діагностичний (2011-2012 н.р.)

Діагностика. Теоретичне обґрунтування проблеми


 1. Аналіз результатів педагогічного процесу:

  • аналіз науково-методичної роботи педагогічного колективу;

  • аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою:

„Компентентнісний підхід до навчально-виховного процесу.

Компентентний педагог – запорука успішної реалізації

компентентнісного підходу”;


  • діагностування педагогів з метою вивчення рівня їх професійної

компетентності;

  • анкетування учнів та батьків.

 1. Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічних колективів.

 2. Створення творчої групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблемної теми.

 3. Обговорення і затвердження єдиної науково-методичної проблемної теми педагогічною радою школи.

 4. Складання плану роботи над єдиною науково-методичною темою педколективу школи (освітнього округу) на п’ять років.


Теоретичне обґрунтування проблеми


 1. Ознайомлення педагогічних колективів з аналітичним матеріалом щодо визначення проблемної теми.

 2. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

 3. Ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД з даної проблемної теми.

 4. Створення творчої групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблемної теми.

 5. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

 6. Підготовка та проведення в школах освітнього округу засідань педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.

 7. Визначення провідних напрямків діяльності ММО з питань реалізації проблемної теми.

 8. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблемної теми в методичних кабінетах шкіл освітнього округу.ІІ ЕТАП. Практичне дослідження проблеми

(2011/2012 н.р. - 2012/2013 н.р.)


 1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми.

2. Розробка науково-методичними радами шкіл освітнього округу освіти рекомендацій щодо шляхів реалізації компетентісного підходу до навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань учнів .

3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ММО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

4. Підготовка та проведення педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.

5. Вивчення, апробація існуючого ППД.

6. Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес.

7. Організація взаємовідвідувань уроків, занять та виховних заходів.

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів шкіл освітнього округу із визначеної проблеми.

9. Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для дітей і батьків.

10.Залучення педагогічних працівників закладів освіти до участі у творчих групах.

11.Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

12.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

ІІІ ЕТАП. Дослідження результативності

(2013-2014 н.р.)


 1. Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.

 2. Удосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою.

 3. Аналіз напрацьованого практичного досвіду.

 4. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, вихованців, тестування дітей і батьків.

 5. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку дітей.


ІV ЕТАП. Узагальнюючий, підсумковий

(2014-2015 н.р.) 1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій.

 2. Проведення творчих звітів. Самоаналізу роботи, педагогічних листів, РМО про наслідки роботи педагогічних колективів освітнього округу над проблемною темою.

 3. Проведення творчих майстерень кращих педагогів за результатами роботи над проблемною темою.

 4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.

 5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми.

 6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних знахідок.

 7. Аналіз моніторингу щодо показника якості знань учнів шкіл освітнього округу.

 8. Проведення підсумкової науково-методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемною темою.

 9. Стимулювання і популяризація кращого досвіду.


Очікувані результати


 1. Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.

 2. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.

 3. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів освітнього округу.

 4. Використання набутого досвіду на практиці.

 5. Поширення в межах освітнього округу кращого досвіду, створеного у колективах окружних шкіл.

 6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів, вихованців.

 7. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку дітей з підвищеними здібностями.


Аспекти діяльності шкільного освітнього округу:

рівного доступу до якісної освіти в умовах профілізації старшої школи;

створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих дітей;

інтегрування інноваційних, інтелектуальних, матеріальних ресурсів;

координації виховної роботи в межах округу;

розвитку професійної культури і компетенції вчителя;

роботі в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет;

розширення культурно-освітнього середовища школярів;

їхня соціалізація шляхом залучення до роботи різних колективів;

більші можливості забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії школяра шляхом об’єднання матеріально – технічного і кадрового потенціалу шкіл округу;

створення постійно діючих творчих методичних лабораторій вчителів;

забезпечення високого рівня підготовки вчителів сільської місцевості через науково-методичні консультації.Очікувані результати:

Забезпечення розкриття учнівського потенціалу і самореалізація особистості у життєвому просторі. Формування життєспроможної особистості в системі компетентісно орієнтованого підходу засобами поширення сфери освітніх послуг

Розвиток консультаційно-освітніх пунктів з різних предметів для роботи з обдарованими учнями, впровадження елективних курсів, міжшкільних факультативів

Впровадження системи неперервної освіти у роботі з вищими навчальними закладами. Розробка перспективних планів спеціалізованих центрів з різних напрямків роботи

Поширення спектру освітніх послуг для споживачів

Адаптація діяльності освітянського округу до розвитку соціальних процесів

Впровадження програм варіативного компоненту із залученням учнів різних навчальних закладів для надання освітніх послуг

Створення мережі співдружності шкіл освітянського округу та інших засобів узгодження діяльності

Формування асоціації батьків – вчителів – учнів, користувачів освітянських послуг округу.

Перспективи освітньої діяльності:

Генерування інноваційної освітньої ідеї діяльності освітнього округу

Розробка інноваційного освітнього проекту діяльність у наданні якісно нових освітніх послуг через роботу освітнього округу

Комплексне дослідження ринку освітянських послуг

Диференціювання групи споживачів, яким слід пропонувати ту чи іншу освітню послугу

Впровадження нових освітніх програм, науково-методичного забезпечення

Втілення диверсифікації освітніх послуг, урізноманітнення сфер діяльності, прогнозування змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі та адаптації

Створення умов (соціальних, організаційних, психологічних) для здійснення інноваційної просвітницької діяльності та реалізації освітніх проектів

Проведення SWOT – аналізу щодо вияву сильних та слабких сторін діяльності, нових можливостей розв’язування проблем і планування їх реалізації

Популяризація освітніх послуг в окрузі

Створення інноваційної інфраструктури освітнього округу.

Основні завдання освітнього округу це:

· ► Створення ефективної освітньої системи, здатної надавати всім якісні освітні

послуги, передбачені законодавством України.

· ► Створення можливостей для постійного зростання педагогів та впровадження

сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес.

Можна виділити такі позитивні аспекти діяльності

шкільного освітнього округу :

· ► рівного доступу до якісної освіти в умовах профілізації старшої

школи;


· ► створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих

дітей;


· ► інтегрування інноваційних, інтелектуальних, матеріальних

ресурсів;

· ► координації виховної роботи в межах округу;

· ► розвитку професійної культури і компетенції вчителя;

· ► роботі в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет;

· ► розширення культурно-освітнього середовища школярів;

· ► їхня соціалізація шляхом залучення до роботи різних колективів;

· ► більші можливості забезпечення індивідуальної освітньої

траєкторії школяра шляхом об’єднання матеріально – технічного

і кадрового потенціалу шкіл округу;

· ► створення постійно діючих творчих методичних лабораторій

вчителів;

· ► забезпечення високого рівня підготовки вчителів сільської

місцевості через науково - методичні консультації.Структура методичної роботи в межах освітнього

округу

Методична рада округу

• Соціальні дослідження

• Освітній моніторинг

• Консалтинг


• Координація діяльності методичних об'єднань закладів освіти округу
• Науково-практичні конференції
• Презентації округу
• Методичне забезпечення психологічної служби

Окружний методичний кабінет
Методичні тренінги, семінари, практикуми
Творча педагогічна лабораторія з проблеми розвитку обдарованої
особистості

• Майстер-класи

• Методичні практикуми

• Відкриті заняття

• Консультації

• Методичні рекомендації Окружний кабінет профорієнтаційної роботи

• Соціальні дослідження

• Діагностика професійної спрямованості

• Моніторинг ринку праці

• Ярмарки професій

•Профорієнтаційна робота. Варіативні методичні об'єднання (творчі, проблемні,динамічні групи)

• Методичні рекомендації

• Творчі проекти

• Презентації творчих портфоліо

• Розробка кейс-технологій

• Видавнича діяльність. Методичний консультпункт

• Індивідуальні консультації

• Тематичне консультування

• Адресна методична допомога

• Підготовка методичних вісників та журналів
c:\users\администратор\desktop\новая папка\гне4555.jpg 1. План роботи освітнього округу на 2013-2014

навчальний рік

 1. засідання

1.Узгодження і підписання договору про спільну діяльність суб'єктів

округу


Директори навчально-виховних закладів округу

2.Планування роботи округу

Директори навчально-виховних закладів округу

3.Планування роботи міжшкільних консультаційних пунктів по

підготовці до ЗНО

Директори навчально-виховних закладів округу4. Роль здоров’я зберігаючих технологій в формуванні позитивного

відношення до здорового способу життя

Директори навчально-виховних закладів округу

Жовтень 2013 р.2 засідання

1. Аналітико-прогностичний супровід розвитку обдарованих дітей

Директори навчально-виховних закладів округу

2 Формування компетентності самовизначення учнів в процесі

навчання

Павленко В.М., директор Новомиргородської ЗШ I-IIIст.№1

3 Цікаве дошкілля (із досвіду роботи дошкільних навчальних закладів по

розвитку обдарованості вихованців)

Свистунова Т.М., директор Новомиргородської ЗШ I-IIIст.№3

Грудень 2013 р.

3 засідання

1.Психолочні аспекти вирішення конфліктних ситуацій в навчально-

виховному процесі

Директори навчально-виховних закладів округу

2.Роль соціокультурного простору в формування соціальної

компетентності учня та вчителя

Бирзул В.Л.,директор Златопільської гімназії

Лютий 2014 р.4 засідання

1.Підсумки роботи міжшкільного методоб'єднання учителів

початкових класів по впровадженню Державного стандарту початкової

освіти


Мурзак В.Р., директор Новомиргородської ЗШ I-IIIст.№2

2.Аналіз роботи з молодими вчителями-педагогами

Єпанча О.В. директор Листопадівської ЗШ I-IIст.

3.Аналіз виконання плану освітнього округу за 2013-2014

навчальний рік

Директори навчально-виховних закладів округу

Травень 2014р.

II. Робота з вчителями по створенню умов для всебічного розвитку дітей

1. ММО вчителів початкових класів

1.1 Теоретико-практичний семінар «Психолого-педагогічні аспекти

впровадження Державного стандарту початкової освіти. Застосування

інтерактивних технологій навчання молодших школярів».

Жовтень 2013 р. Керівники МО вчителів початкових класів

1.2 Семінар-практикум «Застосування інтерактивних технологій

навчання молодших школярів". Березень 2014р.

2.ММО вчителів фізико-математичного циклу

2.1 Теоретико-практичний семінар "Керівництво самоосвітньою

діяльністю учнів по розвитку основних груп компетентностей"

Листопад 2013 р. Керівники МО вчителів фізико - математичного

циклу

2.2 Семінар -практикум «Впровадження методичного кейсупрофільного навчання та використання комп’ютерних технологій»

Квітень 2014р. Керівники МО вчителів фізико-математичного циклу3. ММО вчителів української мови та літератури

3.1 ТПС "Проблеми формування мотивації навчальної та наукової

діяльності школярів за сучасних умов»

Грудень 2013р. Керівники МО української мови та літератури4. ММО вчителів іноземних мов

4.1 ТПС "Інноваційні ідеї у викладанні іноземних мов. Дискурсивна

методика на уроках англійської та німецької мов"

Січень 2014 р. Керівники МО вчителів іноземних мов5. ММО вчителів природничих дисциплін

5.1 Активізація навчально-пізнавальної активності учнів на уроках

предметів природничого циклу (географія, біологія, хімія)

Лютий 2014 р. Керівники МО вчителів природничих дисциплін6. ММО вчителів художньо-естетичного циклу

6.1 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-

виховний процес.

Березень 2014р. Керівники МО вчителів художньо-естетичного

циклу

7. ММО вчителів фізичної культури

7.1 Атестація педагогічних кадрів як засіб підвищення педагогічної

майстерності вчителів

Квітень 2014р. Керівники МО вчителів фізичної культури8. ММО класних керівників округу

8.1 Семінар-практикум «Про комплексні заходи по соціальному захисту

дітей, попередженню правопорушень, наркоманії, токсикоманії та

інших негативних явищ серед підлітків»

Листопад 2013р. Керівники МО класних керівників

8.2 Колоквіум класних керівників "Особистісно зорієнтований

підхід у вихованні творчої особистості"

Травень 2014р. Керівники МО класних керівників9. Забезпечувати умови для участі в конкурсах, турнірах,

змаганнях у межах освітнього округу

Протягом року. Директори навчально-виховних закладів округу

10. ІМС "Оформлення шкільної документації"

Вересень 2013 р. Заступники з НВР шкіл округу11. Анкетування молодих педагогів з питання "Методичні основи

викладання предметів"

Жовтень 2013 р. Заступники з НВР шкіл округу

12. Взаємовідвідування та аналіз уроків та виховних заходів молодих

педагогів

Протягом року. Заступники з НВР шкіл округу

13. Майстер-клас для учителів української мови та літератури, які

працюють в профільних класах

Січень-лютий 2014р.Вчителі МО Новомиргородської ЗШ I-IIIст. № 3

14. Круглий стіл для учителів математики, які працюють в профільних

класах


Березень-квітень 2014р . Вчителі МО Новомиргородської

ЗШ I-IIIст.№115. Семінар-практикум для класних керівників "Методи і форми

роботи з учнями по вибору профільності навчання і діагностики

профвизначення особистості"

Листопад - грудень 2013 р. Психолог Златопільської гімназії16. Круглий стіл заступників директорів з НВР "Моніторинг професійної

діяльності учителя"

1 квартал 2014 р. Новомиргородська ЗШ I- IIIст.№2

III. Координація виховної роботи в межах округу

1 Провести психологічну діагностику для створення банку даних про пізнавальні, комунікативні, творчі, художньо-естетичні інтереси та нахили учнів.

Вересень- жовтень 2013р. Психологи навчально-виховних закладів

2. Залучати здібних і обдарованих дітей до роботи в наукових товариствах та секціях МАН

Протягом року. Заступники з НВР шкіл округу

3. Провести соціальне анкетування серед учнів шкіл з питань запобігання торгівлі людьми

Листопад-грудень 2013р. Заступники директора з виховної роботи шкіл округу

4. Спортивне свято «Стартінейджер»

02.11.2013р. Листопадівська ЗШ I- IIст., вчителі фізичної культури НВЗ округу

5. Провести семінар-тренінг по впровадженню курсу запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей в практику проведення класних годин Січень 2014р. Класні керівники навчальних закладів

6. Провести святкові заходи «Новорічний калейдоскоп»

Грудень 2013р. Педагоги-організатори

7. Правове виховання учнів, суб'єктів округу на засадах толерантності, науковості і доступності

Лекція «Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і законодавство про захист прав особистості»

Лютий 2014р. Заступники з НВР шкіл округу

8. Проводити різнопланову роботу з профілактики шкідливих звичок серед дітей, підлітків і молоді із залученням висококваліфікованих фахівців та підлітків у рамках програми "Рівний-рівному"

Протягом року. Заступники з НВР шкіл округу

9. Спортивне свято, присвячене Дню футбола

Квітень 2014р. Новомиргородська ЗШ I- IIIст.№2 , вчителі фізичної

культури


10 Організувати екскурсійну роботу до вищих навчальних закладів для

профорієнтації та для професійного самовизначенню особистості

Протягом року. Заступники з НВР шкіл округу

11 Провести виставку робіт дитячої творчості

Жовтень-листопад

12 Провести свято до Дня космонавтики

Квітень 2014р.

IV. Співпраця з дошкільними закладами в

межах округу

1. Проводити засідання педрад разом з працівниками

ДНЗ та вчителями початкової школи.

Впродовж року. Директори навчально-виховних закладів округу

2 Залучати учнів НВЗ до виготовлення іграшок-саморобок тощо. Протягом року. Вчителі початкових класів

3 Запрошувати учнів початкової школи на театральні вистави в ДНЗ. Протягом року. Завідувачі ДНЗ

4 Організувати взаємовідвідування вчителями та вихователями занять

дітей 5-6-річного віку

Протягом року. Завідувачі ДНЗ, заступники з НВР шкіл округу

5. Організувати роботу клубу "Школа батьків"

Впродовж року. Директори навчально-виховних закладів округу

Пріоритетні напрямки дошкільних

закладів на 2013 - 2014 н. р. за програмою "Я у

Світі" у співпраці з освітнім округом

1. Тренінг "Усвідомлене батьківство як умова повноцінного

розвитку дитини"

2. Виставка дитячої та сімейної творчості "Творимо разом

прекрасне"

Вересень 2013р. ,січень 2014 р. ,квітень 2014 р. Завідувачі ДНЗ,

методисти ,вихователі

3. Вивчення питання: "Робота дитячого садка по створенню умов для

успішної адаптації в школі 6 річних випускників"

Впродовж року Зав. ДНЗ, методист

4. Випуск інформаційного бюлетеня "Психологічна готовність

дитини до школи"

Березень 2014 р. Методисти ДНЗ

5. Проведення діагностичної роботи "Моніторинг навчання

в старших групах"

Лютий - березень 2014р. Вихователь-методист, психолог

6. Проведення діагностичної роботи "Діагностика психологічної

готовності до школи "

Лютий-травень 2014р. Методисти ДНЗ, вчителі початкових класів

7. Свято дорослішання . Вересень 2013р. ДНЗ

8. Спортивно-розважальне свято «Спритні, веселі, кмітливі»

Жовтень 2013р. ДНЗ

9. Свято «Пригоди в країні світлофора»

Листопад 2013р. ДНЗ

10. Проведення індивідуальних консультацій "Психологічна готовність

дітей до школи"

Протягом року Психологи, методисти ДНЗ

V. Спільні заходи

1. День відкритих дверей. Творчі звіти художніх колективів Квітень 2013 р. Керівники закладів округу

2. Створення умов для залучення підприємств, установ та організацій для проведення сумісних заходів і покращення матеріально-технічної бази закладів округу

Протягом року. Керівники закладів округу

3. Залучення до Ради округу представників місцевого самоврядування та державної виконавчої влади

Протягом року. Голова округу

4.. Складання кожним закладом округу плану роботи в структурі освітнього округу на 2013-2014 навчальний рік

Жовтень 2013 р. Керівники закладів округу

5. Створення сайту освітнього округу в мережі Інтернет для освітлення діяльності

Жовтень 2013р. Керівники закладів округу

6. Організація роботи "Школи майбутнього першокласника"

Протягом року. Заступники з НВР шкіл округу

7. Тренінги з педагогами початкових класів ЗНЗ та вихователів ДНЗ з теми "Гіперактивна дитина"

Квітень 2014р. Психолог Новомиргородської ЗШ I- IIIст.№3

8. Круглі столи "Дошкільна та початкова освіта - єдиний розвивальний світ"

Листопад 2013 р. Заступники з НВР шкіл округу, методисти ДНЗ

9. Зустрічі з представниками вищих навчальних закладів щодо проведення профорієнтаційної роботи

Протягом року Заступники з НВР шкіл округу

10. Проведення спільного заходу з теми: "Запобігання насильству в сім'ї"

Лютий 2014 р. Новомиргородська ЗШ I- IIIст.№2

11. Проведення майстер-класів для учнів та педагогів з різних видів творчості

Протягом навчального року

12. Участь загальноосвітніх шкіл у міських етапах змагань та виставок з декоративно-ужиткової творчості, початкового технічного моделювання, науково-технічної творчості

Протягом навчального року13. Робота гуртків з дітьми пришкільних оздоровчих таборів Червень 2014 р.

Примітка :

Керівники навчальних закладів зобов’язані додати звіт про виконану роботу школи в освітньому окрузі. Додати рекомендації, пропозиції щодо факультативів, керівників угрупувань, плану роботи на 2013 - 2014 н. р. в освітньому окрузі.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка