Проектний метод як інноваційна технологія, спрямована на формування життєвої компетенції у сферах «я-людина»,«я-особистість»Скачати 151.71 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір151.71 Kb.


Міська науково-практична конференція

«Виховна діяльність педагога як фактор гуманізації простору дитинства»

м. Київ, 21 листопада 2011 року


Наталія Вікторівна Наддур,

класний керівник

гімназії «Консул» №86 м. Київ
Проектний метод як інноваційна технологія,

спрямована на формування життєвої компетенції у сферах «я-людина»,«я-особистість»
Однією з важливих проблем сучасної школи є адаптація навчально - виховного процесу до індивідуальних особливостей учнів. Використання методу “проектів” дозволяє реалізувати особистісно діяльнісний і особистісно орієнтований підхід до освіти школярів. У тематиці проектних завдань необхідно враховувати індивідуальні особливості пізнавальної діяльності учнів. Систему проектів потрібно будувати за принципом ускладнення: поступове ускладнення вимог, пропонованих до вирішення проблем (усвідомлення учнями великої кількості взаємодіючих факторів); поступове усвідомлення учнями власних здібностей у ході проектної діяльності.

Ці підходи базуються на застосу­ванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над проектом. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Мета творчих проектів – сприяти самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів, сприяти розвиткові таких умінь, як ініціатива, співробітництво, навички роботи в колективі, бачення проблем і прийняття рішень, одержання і використання інформації, самостійне навчання, планування, розвиток комунікативних навичок. Метод проектів орієнтований «на творчу самореалізацію особистості, що розвивається, у процесі навчання».

Психолого-педагогічні аспекти учнівської творчості виділяються найбільш яскраво під час застосування методу проектів, виявляються в більшому рівні комфортності під час підготовки підсумкової роботи, наступності навичок, що відпрацьовуються на базі засвоєних раніше знань — активного застосування покрокових стратегій (алгоритмів) творчості, можливою для учнів самостійно маніпулювати часом, відпущеним на підготовку проекту.

Тільки активні методи перетворять учня на суб’єкт педагогічного процесу, серед них – дослідницький метод ( “учень” – “учений-теоретик”) і метод проектів (“учень” - “практичний діяч”). Обидва спрямовані на розвиток творчих здібностей учня, обидва є методами пошуку.

Різноманіття варіантів навчання дає можливість вибирати і конструювати педагогічний процес по будь-якій сучасній моделі. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем не можна без вивчення всього обширного арсеналу інноваційних ідей і технологій, що дозволяють реалізувати актуальні методи на практиці.

Не дивлячись на те, що деякі школи і вузи зазнають сьогодні немало труднощів через те, що сучасні мультимедійні технології поки не завжди доступні через слабку матеріальну базу, застосовувати нові навчальні технології в учбово-виховному процесі можна і потрібно. Це сприяє не тільки розвитку комунікативних навиків, але і створює максимально сприятливі умови для розкриття і прояву творчих здібностей. Для розвитку даних навиків і здібностей останнім часом активно використовується і розвивається так званий проектний метод, коли в технології учбового процесу відбувається зсув акцентів на самостійність, заповзятливість, активність і винахідливість студентів.

Сьогодні слово «проект» означає діяльність (індивідуальну або групову), що включає дослідження і рішення проблем. Метод проектів не є принципово новим в світовій педагогіці. Виник він на початку минулого сторіччя в США. Його пов'язували з ідеями гуманістичного напрямку у філософії і освіті, розробленими американським філософом і педагогом Джоном Дьюї, а також його учнем В.Х. Килпатріком. Радикальним упровадженням ідей Дж. Дьюї стало навчання по «методу проектів», розробленому американським педагогом В.Х. Килпатріком, що бачив головну педагогічну задачу в розвитку здібності до самостійного освоєння різних методів рішення проблем.

Слід зазначити декілька важливих чинників, які є невід'ємними і обов'язковими в навчально-виховному процесі, а саме: • комплексність в рішенні практичних, освітніх, виховних і розвиваючих цілей ;

 • комунікативна спрямованість процесу навчання ;

 • вибір оптимальних для даного заняття прийомів і методів навчання;

 • використання діалогічних організаційних форм діяльності учнів, які забезпечують активну участь кожного учня;

 • створення сприятливого психологічного клімату в учбовій групі для спілкування і мовного партнерства на занятті між викладачем і учнями, що вчаться один з одним.

Виходячи з власного досвіду впровадження проектної роботи в гімназії „Консул”, хочу презентувати етапи розвитку цієї діяльності на прикладі одного класу, та надати характеристику особливості співпраці зі старшокласниками.

Старший шкільний вік, або, як його визначають психологи, рання юність, охоплює період розвитку дитини від 14 до 18 років. У цьому віці інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, підґрунтям якої є само­аналіз і оцінювання власної діяльності, щоправда, не завжди об'єктивні. Тому старшокласники нерідко вирізняються завищеною самооцінкою, хворобливим самолюбством, гонором, зверхньо ставляться до навколишніх або, навпаки, недооцінюють себе, вважають посередніми, нецікавими, непомітними... Вони націлені на майбутнє, мають певні плани щодо професії, щодо особистого життя. Вони впер­ше закохуються і прагнучи ідеалу намагаються відшукати його.

Це вік становлення громадянської зрілості, пік романтики, дерзань, юнацьких мрій, пов'язаних з усвідомленням сенсу життя, з прагненням віддати свої сили якійсь великій справі, реалізувати свій творчий потенціал. У цьому віці починають замислюватися щодо своєї придатності до того чи іншого виду діяльності.

Саме в цей період розширюється коло соціальних ролей особистості, змінюються її потреби та інтереси, формується ціннісне ставлення до дійсності. Тому пропоновані виховні технології стосуються саме старшокласників.

Уміння формулювати нестандартні навчальні завдання, знаходячи водночас нестереотипні способи їхнього розв'язання, є передумовою творчого ставлення до праці.

У старшому шкільному віці постає потреба і можливість удосконалювати свою навчальну діяльність завдяки самоосвіті, виходу за межі програми. Навчання може перерости у наукове пізнання, набувати рис дослідницької роботи, не обмежуючись репродуктивним рівнем, а сягаючи продуктивного. Особливого значення набувають прогнозна самооцінка, самоконтроль навчальної роботи, отже, — самоосвіта, постає чітко виражений інтерес до раціональної організації розумової праці, а також прагнення визначити сильні і слабкі сторони своєї навчальної діяльності.

Перший проект було зроблено учнями коли вони були в 6 класі. Не приховуючи , скажу що не знала з якого боку підступитися до проекту, на кожному етапі виникали певні складнощі. В той час мої учні були в 6-ому класі, і звичайно, дуже великий тягар організації та виконання проекту ліг на плечі вчителя. Тема проекту була “Абетка дружби». Діти писали про дружбу, про своїх вірних товаришів, складали вірші, пісні. Проект було презентовано в класі і зібрані матеріали оформлені у вигляді папки.

В наступному навчальному році учні вже були в 7-ому класі. З метою національного виховання учнів у процесі навчання, реалізації суті поняття “українська ідея” в навчально-виховному процесі темою проекту було вибрано „Свята в Україні. Путівник для іноземця ”. Діти вже були трохи обізнані в проектній діяльності і робота не була занадто ускладнена для вчителя. Кінцевий результат перевершив очікує мий. По-перше, зібраний матеріал виявився настільки цікавим. і корисним, що може бути використаний у підготовці до іспитів, для організацій екскурсій. По-друге, результатом виконання цього проекту став екскурсійний маршрут , який учні презентували Уолтеру Моньє з Швейцарії, який протягом року проводив різноманітні бесіди англійською мовою з учнями.

Проект представлений у вигляді альманаху, що, безперечно, може бути використано туристами для більш близького знайомства з культурою і традиціями українського народу.

Презентація відбувалась в декілька етапів. Одним з них стала театралізована вистава про українські традиції, яка була представлена на шкільній сцені року напередодні дня Святого Миколая, де були присутні не тільки учні інших класів, а й батьки.

Наступним етапом стала презентація окремих розділів альманаху. Після презентації учні обговорювали почуте і побачене, давали свої оцінки, вибирали найкращу. Наприкінці презентації було запропоновано заповнити таблицю щодо оцінки презентації.

Команда

Назва

Три речі, які сподобались

Порада щодо покращення роботи

Спеціальні призи учні отримали за наступні номінації:


 • за найкращу презентацію

 • за найкраще оформлення

 • за найбільш оригінальну ідею

 • за найбільшу інформаційну наповненість

Але особливо хочу відмітити, що жоден учень не залишився без призу. Проектна робота на власному досвіді дала змогу переконатися, що цей метод освітньої технології допомагає учням бути більш впевненими у своїх власних силах, мотивує і позитивно впливає на процес вивчення англійської мови, тому що вони бачать свій особистий внесок в колективну працю і кінцевий результат. Учні вчаться ставити мету і визначати шляхи її досягнення, що є важливим не тільки в процесі навчання, а й в соціальному житті.

В 8 класі була обрана більш серйозна тема проекту: “Екологічні проблеми в Україні та світі». Ця тема була дуже цікава для учнів, тому що вони вже були в 8-ому класі і вивчали хімію та фізику. Після відвідування музею Чорнобиля діти були глибоко вражені почутим і побаченим. Батьки деяких учнів допомогли в пошуку необхідної інформації, тому що, як виявилось, вони були ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Частину дослідницьких матеріалів і опис ставлення сучасної молоді до тих трагічних подій було відправлено на міжнародну конференцію присвячену річниці трагедії в Америку.

9 клас. Учні подорослішали і навчилися працювати самостійно. Я хочу біль детальніше зупинитися на етапах проектної роботи саме в старших класах.

Підготовчий етап , напевно, один з найскладніших, тому що проблемою завжди є вибір тематики проектної діяльності. Був проведений “аукціон ідей” серед учнів. Але виявилось, що у всіх абсолютно різні уподобання. Так це і не дивно. Це вже підлітки 14-15 років. Якщо в 6,7,8 класах діти із задоволенням приймали запропоновані теми, то вже в 9-ому класі необхідно було б максимально креативно підійти до цього. Враховуюче те, що робота над проектами займає дуже багато часу, і при цьому загальношкільна програма не має страждати, дуже доречним є включення проектної діяльності саме в учбовий процес. Як це зробити? Пропонуючи учням тему, треба враховувати затверджену міністерством програму.

При виборі теми було використано метод дискусійної піраміди. Мною було запропоновано заголовок “молодь”. Кожен учень написав 8 тем, які в них асоціюються з цим словом. В результаті дискусійної піраміди ми зупинилися на 8 питаннях, і до слова “молодь” додалось слово “культура.” Тобто тема проекту має назву “Молодь і культура”. Метою було зібрати матеріал як виробники, реклама, засоби масової інформації намагаються завоювати увагу молоді, як молодь реагує на це.

Були вибрані наступні напрямки: 1. музика

 2. мода

 3. комп’ютерні ігри

 4. засоби телекомунікації

 5. автомобілі

 6. боді-арт

 7. танці

 8. молодіжні телепередачі

Наступним кроком було визначення джерел інформації :

 • Газети

 • Журнали

 • Оголошення

 • Магазини

 • Школа

 • Вчителя

 • Бібліотеки

 • Інтернет

Клас поділився на групи. В кожній групі було обрано координатора.

Наступний крок – визначення способу збору і джерел інформації.

Було запропоновано наступне:


 • Взяти інтерв’ю в учнів гімназії

 • Розробити анкети по кожному напрямку і провести своєрідний EXIT-POL

 • Зібрати проспекти і рекламні брошури

 • Зібрати зразки молодіжних журналів та газет

 • Створити ВЕБ-сайти по кожному напрямку і об’єднати їх в один спільний учнівський сайт гімназії

На етапі планування та дослідження учні брали інтерв’ю, проводили анкетування та інше.

На завершальному етапі учні провели аналіз зібраної інформації, відібрали той матеріал, який вони хотіли показати на презентації, обговорили форми представлення .

Всі анкетні данні були оброблені і представлені у вигляді діаграм.

Презентація відбувалась у декілька етапів, тому що за 1-2 уроків було замало, а кожен учень хотів показати якомога більше.

Після завершення презентацій була проведена оцінка результатів, учні висловлювались по кожному напрямку діяльності.

Було проведено опитування як серед учнів, так і серед вчителів стосовно проектної роботи і оцінювання кінцевих результатів діяльності.

Серед переваг такого виду діяльності було відмічено наступне:


 • проектна робота об’єднує учнів

 • вона додає різноманітності в навчальний процес

 • служить певною мірою мотивацією для навчання

 • поєднує школу із суспільним життям і проблемами сьогодення

 • дозволяє слабким учням відчути впевненість у власних силах і використати свої приховані можливості

Як негативні були відмічені наступні позиції:

 • проектна робота забирає дуже багато часу, що може вплинути на загальноосвітній процес навчання

не всі учні однаково приймають участь в процесі виконання роботи.

В наступному році темою проекту було обрано «Імміграція: міфи та реальність».

Учні спробували знайти відповідь на головне запитання проекту. Кожна група отримала певне завдання. Для того, щоб знайти відповідь, учні збирали інформацію за певними критеріями, щоб не виходити за рамки дослідження. За допомогою обговорення, усних виступів групи аналізували інформацію, створили презентацію, веб-сторінку та публікацію, брали участь у конкурсі «Відомі іммігранти та їх досягнення»,опрацювали інформацію про імміграційні процеси в Україні та світі, зробили аналіз причин імміграції. Було впроваджено технологію INTEL для виконання , презентації та оформлення результатів проекту.

Насамкінець ще раз хочу відмітити актуальність проекту. З нав­чальної точки зору: не талановитих дітей не буває; бувають мотивовані та немотивовані діти, а проектна діяльність якраз максимально сприяє розкриттю та реалізації дитячих талантів.

З виховної точки зору: через декілька років сьогодніш­ні підлітки стануть невід'ємною частиною нашого суспільст­ва, і те, яким буде світогляд молоді, безперечно, вплине на морально-етичний клімату країні; а цей клімат як ніколи пот­ребує молоді з прогресивними ідея­ми та високорозвиненим рівнем громадянської зрілості.

Взагалі, про проектну діяльність можна говорити нескінченно. Хочу підсумувати все вищесказане. Проектною діяльністю треба починати займатися якомога раніше. Як ви могли побачити, учні мого класу навчилися робити майже все самостійно в 9-ому класі, адже вони тільки в 6-ому класі перший раз зробили проект. Дуже доречно розпочати цю роботу з учнями раніше. Тоді вже в 6-ому класі вони стануть “асами – проектувальниками”, які зможуть самостійно вирішувати багато проблем, пов’язаних не тільки з навчанням, а й з особистим життям.

І наостаннє. Чому ми вирішили знімати всю проектну діяльність на камеру? Діти дуже багато роблять під час виконання проектів, але словами дуже складно передати ту атмосферу праці, підготовчих етапів, презентацій. Також, хочу відмітити величезний плюс від зйомок. Діти вчаться триматися перед камерою, не соромитися, намагаються показати себе з кращого боку, тому що коли презентація відбувається без зйомки, діти не так серйозно ставляться до цього.

Два роки тому я почала працювати в початковій школі і зважилася застосувати набутий досвід проектної діяльності в роботі з учнями.

Проблем, які стосуються психічного розвитку молодшого школяра, чимало. Зі вступом до школи змінюється зміст і характер ставлення дитини до оточуючого світу і до самої себе. Вона усвідомлює особливу важливість навчальної діяльності(людина вчиться‚ щоб стати корисною суспільству). Учень має нові обов'язки‚ за виконання яких звітується перед суспільством в особі вчителя: регулярно ходити до школи, робити уроки, не запізнюватися, виконувати правила для учнів тощо. У цій системі Вчитель – центральна персона не тільки на уроці‚ а на певний час у всьому житті дитини. Змінюється система відносин з ровесниками. Підпорядкування кожного учня загальним правилам – це в першу чергу ставлення до групи‚ до класу. З'являються нові соціальні ролі й нові офіційні стосунки між дітьми. Формується дитячий колектив, який відіграє важливу роль у соціалізації особистості кожного її члена. Встановлюються міжособистісні стосунки, які визначаються якостями особистості, вмінням спілкуватися. Отже‚ молодший школяр повинен зайняти дві соціальні позиції: стосовно вчителя та стосовно до членів свого класу. Учитель сприяє формуванню дитячого колективу‚ навчає дітей виявляти уважність один до одного‚ надавати допомогу‚ працювати разом. Виникає нове ставлення учня до самого себе(гордість, радість, образа та ін., що значною мірою визначаються успіхами в навчанні).

Вступ до школи - один з найбільш істотних періодів в житті дітей. Малюкам доводиться звикати до нової обстановки, до нового режиму, вчителів, змінюється звичний стереотип, зростає психоемоційне навантаження. Цей період звикання до умов школи називається адаптаційним і від нього багато в чому залежить здоров'я дитини в майбутньому. Найбільш виражені зміни в стані здоров'я простежуються протягом першого півріччя. Від того, як пройде адаптація на першому році навчання, багато в чому залежить здоров'я, працездатність і успішність в подальші роки.

Для того , щоб облегшити процес адаптації дітей до школи було вибрано тему проекту : «Зернини квітів з зернами любові нехай в родині нашій проростуть»

Реалізація проекту розпочалася 1 вересня 2009 року, коли маленькі шестирічні діти прийшли перший раз до школи. Діти разом з батьками і вчителями створили дерево шкільної родини. Це було спрямоване на те, щоб всі відчули себе комфортно й затишно в шкільних стінах, як у власній сім’ї. Протягом року учні вчилися вчитися не тільки під час учбової діяльності, а в процесі реалізації проекту. Презентація була представлена в чотири етапи, і можна було спостерігати, як змінювався, підвищувався рівень життєвих компетентностей учнів. Проектна діяльність об’єднала в собі всі компоненти навчальної діяльності: мотиваційне - ставлення до навчання, змістовне-здобуття нових знань, умінь, навичок, процесуальне-способи виконання діяльності на різних рівнях складності. Робота над проектом об’єднує дітей, виховує толерантне відношення один до одного. Разом з тим це не тільки творчий і пізнавальний процес, а й відчуття радості і свята. Захист проектів проходить у піднесеному настрої, з запрошенням гостей, батьків. Протягом року було підготовлено чотири презентації проектної діяльності.

В 2-ому класі з метою збагачення духовного світу особистості, здобуття та розширення знань про історію і культуру України, виховання громадянина-патріота, розвитку спеціальних навчальних умінь темою проекту було обрано « Я, родина, школа, Батьківщина і в моєму серці рідна Україна.» Для реалізації цього проекту було проведено наступне:


  1. навчальна екскурсія з метою ознайомлення з історією та культурою України. Екскурсія « Стародавній Київ»;

  2. творча робота « Київ – місто моє» ;

  3. творча робота « Крокуючи вулицями міста. Історія моєї вулиці» (втілення власних фантазій учнів у малюнках);

  4. презентація кожного малюнка (розповідь учня про свою вулицю);

  5. інтерактивні уроки з англійської мови «Our solar system. The Earth »;

  6. зустріч з представником видавництва журнала «Куля»;

  7. екскурсія до авіакосмічного центру, учбового комплексу, ознайомлення з історією розвитку української авіації;

  8. інтегрований урок « Краса-що створена руками людини. Літаючі машини» , ознайомлення з біографією українського вченого-винахідника Юрія Кондратюка;

  9. інтерактивний урок з музики « Пісні українського народу» ;

  10. виставка фоторобіт «Я-мандрівник»;

  11. конкурс малюнків « Права дитини в малюнках»;

  12. екскурсія на фабрику «Рошен», ознайомлення з процесом виробництва і різними професіями;

  13. екскурсія до водного ресурсного центру, ознайомлення з історією київського водогону, процесом обробки і очищення води.;

  14. екскурсія до музею телебачення НТКУ, телестудії 5 каналу, знімального майданчику, ознайомлення з історією виникнення телебачення;

  15. підготовка до театралізованої презентації

Результатом цієї діяльності стала театралізована презентація з куштуванням страв української кухні. В основу презентації було покладено історію про істот «косміків», які прилетіли на Україну, щоби ознайомитися з історією, культурою, традиціями країни. Було представлено наступні станції подорожі: патріотична, столична, музична, танцювальна, фольклорна, смакова. Зі сцени учні представили результат своєї діяльності, дитячий журнал «Куля», який учні всі читають і в якому було надруковано матеріали з життя класу. Батьки, вчителі та гості із захопленням дивилися виставу, яка стала результатом інтегрованого проекту. Очевидним фактом стало те, що учні подорослішали, процес адаптації до навчального процесу пройшов успішно, діти розкрили свої таланти.

Отож проектна діяльність-це шлях через терні до зірок. Звичайно, учбова діяльність не повинна будуватися виключно за схемою проектного навчання. Але при узагальненні, закріпленні, повторенні учбового матеріалу, а головне, при відробітку навиків і умінь його практичного застосування, цей метод, безумовно, належить до числа найефективніших.Таким чином, використання проектного методу – це лише частина процесу навчання, який не стоїть на місці і шукає нові шляхи ефективного пізнання. У сукупності з новими, прогресивними методами він допомагає підготувати особистість, здатну і охочу брати участь в міжкультурній комунікації і готову самостійно удосконалювати свою іншомовну мовну діяльність.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка