Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне вихованняСкачати 96.99 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір96.99 Kb.
Міністерство освіти і науки україни

Київський університет імені БОРИСА Грінченка

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра методики і технологій дошкільної освіти

робоча навчальна програма

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

для спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ-2010ПрограмА

ЗМ І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Лекція 1. Історико-педагогічні концепції фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

Наукові основи теорії і методики фізичного виховання. Етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання як самостійної науки. Основні принципи системи фізичного виховання.

Розвиток теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Зарубіжні системи фізичного виховання дитини (Я. А. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, М. Монтессорі).

Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в працях педагогів і дослідників XIX-XX ст. (Е. А. Покровський, Е. М. Дементьєв, П. Ф. Лесгафт, В. В. Гориневський, Л. І. Чулицька, Є. Аркін, А. С, Макаренко, Е. Г. Леві-Горинівська, Г. І. Бикова, Н. М. Аксаріна, М. М. Щелованов).

Українська етнопедагогіка про здоров’я та фізичний розвиток дитини. Основи здорового способу життя в «Поученні» В. Мономаха. Характеристика системи тіловиховання у Запорізькій Січі.Фізична культура в Україні (Г. С. Сковорода, Є. Русова, К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський). Основні джерела розвитку теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. Принципи побудови сучасної системи фізичного виховання: принцип оздоровчої спрямованості, гуманізації і демократизації, різнобічного розвитку особистості дитини-дошкільника, індивідуалізації, єдності з родиною.

Основні поняття теми: фізичне виховання, фізичний розвиток, система фізичного виховання та розвитку, етапи розвитку теорії фізичного виховання, система тіло виховання, ланки системи фізичного виховання.

Література:

 1. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

 2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: Навч.-метод. посіб. – К.: Шк. Світ, 2007. – 120 с.

 3. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –428 с.

 4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. – 592 с.

 5. Гориневский В.В. Руководство по физкультуре и врачебному контролю. – М.-Л.: Биомедгиз, 1932. – 119 с.

 6. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – С. 61

 7. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1980. – 96 с.

 8. Дошкільне тіловиховання / Автори-упорядники: Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 9. Кенеман А. В., Хухлаєва Д. В. Теорія и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. – 271 с.

 10. Коменський Я.А. вибрані педагогічні твори. – Том І. – Велика дидактика / Під ред. А.А. Красновського. – К.: Рад. школа, 1940. – 246 с.

 11. Кожухова Н.Н., Рыжова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 192 с.

 12. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання: Концептуальні положення. – Умань, 1993. – 108 с.

 13. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Сост. И.Н. Решетень. – М.: Педагогика, 1988. – 400 с.

 14. Про поліпшення фізичного виховання дітей у дошкільних закладах: Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти УРСР та Міністерства охорони здоров’я УРСР // Дошкільне виховання. – 1981. – №10. – С. 31

 15. Русова С. Дошкільне виховання. У дитячому садку / У книзі: Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

 16. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 17. Столбов В.В. История физической культуры: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. №2114 «Физ. воспитание» и № 2115 «Нач. воен. Обучение и физ. воспитание ». – М.: Просвещение, 1989. – 288с.: ил.

 18. Сухомлинський В.О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я: Вибр. тв. в 5-ти т. Т. 3. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 1013-111.

 19. Цьось А.В. Традиції фізичного виховання в Україні // Педагогіка і психологія. – 1996. – №3. – С. 182-188.


Семінар 1. Історія розвитку теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Лекція 2 . Державні документи про фізичне виховання дітей дошкільного віку

Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

Варіативні Програми навчання та виховання в ДНЗ.

Основні поняття теми: нормативні документи, програми навчання і виховання, форми роботи з фізичного виховання, інструктивно-методичні рекомендації, національна доктрина.
Література:


 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдана, 2003. – 325с.

 3. Дошкільне тіловиховання. Упор. Л.Калуська, З.Калуський, М.Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства». – К.: ред. ж. «Дошкільне виховання», 2001. – 55 с.

 5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – К., 1993. – 22 с.

 6. Здоровий малюк: Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів / Укл. Е.С. Вільчковський. – К.: ІЗМН, 1997. – 40 с.

 7. Здоров’я має стати головною цінністю для дитини: Спільна сесія АМН і АПН України / Освіта України. – 2001. – № 32. – С.5

 8. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С.4-9

 9. Овечкина Т.А. Петербургский детский сад: инновационные технологии физического воспитания и оздоровления дошкольников // Дошкольная педагогика. – 2002. /Январь Февраль Март/ С. 50-53.

 10. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: Метод. лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – №7. – С. 3-5

 11. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7

 12. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму. – К.: ІЗМН, 1998. – 62с.Семінар 2. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку за чинними державними документами.


ЗМ ІІ. Актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Лекція 3. Психолого-педагогічні основи фізичного виховання

дітей дошкільного віку.
Педагогічні основи формування рухових навичок у дітей дошкільного віку. Становлення довільних функцій.

Закономірності формування рухових умінь та навичок, фізичних якостей. Умови підвищення якості навчання основних рухів дошкільників.

Специфіка реалізації принципів навчання у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Співвідношення дидактичних методів і прийомів навчання на різних етапах формування рухових дій.

Педагогічні умови, що забезпечують розвиток основних рухів, рухових якостей у дітей дошкільного віку. Створення умов здоров’язбережувального простору в ДНЗ. Педагогічні технології супроводження процесу фізичного виховання в ДНЗ.Основні поняття теми: довільні функції, реактивність та пластичність

нервової системи, наслідування, інтерференція, закономірності, принципи, етапи, основи навчання і розвитку, педагогічні умови.


Література:

 1. Вавилова Е. Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. – М., Просвещение, 1981. – 96 с.

 2. Вавилова Е. Н. Учите бегать, ползать, лазать и метать. – М., просвещение, 1983. – 121 с.

 3. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –428 с.

 4. Вильчковский Э.С. Двигательная подготовленность детей 3-7 лет. – М., Просвещение. – 119 с.

 5. Вильчковский Э. С. Психолого-педагогические основы системы физического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошкольного возраста. – К., 1991.

 6. Дошкільне тіловиховання / Автори-упорядники: Л.В. Калуська, З.В. Калуський, М.М. Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 7. Кожухова Н.Н., Рыжова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и таблицы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 192 с.

 8. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 9. Шебеко В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 192 с.

 10. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160 с.


Лекція 4. Сучасні наукові дослідження з проблем теорії фізичного

виховання

Активізація рухової діяльності дошкільників як необхідність сьогодення в дослідженнях Т. І. Дмитренко, О. Л. Богініч.

Навчання дітей вправ та ігор спортивного характеру. Дослідження проблеми в працях Т. І. Осокіної, С. Ф. Цвека, О. І. Курка.

Зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку в сім’ї (Е. С. Вільчковський, М. М. Аляб’єва).

Застосування ігрового методу в навчанні дітей фізичних вправ в працях Г. В. Бєленької, О. Л. Богініч, А, Я. Вольчинського.

Управління системою фізичного виховання в ДНЗ, системний контроль за організацією фізичного виховання в дошкільних закладах (дослідження Н.Ф. Денисенко).

Здоров’язбережувальний підхід до виховання дітей в умовах ДНЗ в дослідженнях Н. Ф. Денисенко., Аксьонової, О.І., Григоренка, Поліщук О.В.

Основні поняття теми: руховий режим, активний руховий режим,

пасивний руховий режим, спортивні вправи, ігри спортивного характеру, гурткова робота, секційна робота, рухлива гра, ігрова вправа, системний контроль, медико-педагогічний контроль, фізична підготовленість, форми роботи з батьками, оздоровчі технології.Література:

 1. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

 2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: Навч.-метод. посіб. – К.: Шк. Світ, 2007. – 120 с.

 3. Богініч О.Л. Оздоровчу ідеологію в життя малят // Дошкільне виховання. –2006.– №7. – с.7-9

 4. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку. / Вісник Прикарпатського Університету. Педагогіка. – випуск ХVІІ – ХVІІІ. – Івнао-Франківськ, 2008. – 298 с.

 5. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець. 2008. – 128 с.

 6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 7. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 8. Горелов А. А., Коблев Я.К., Козлов И.М., Правдов М. А. Проблемы физического воспитания дошкольного возраста и подходы к их решению // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2002. – №2. – С. 50-53.

 9. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС Лтд, 2001. – 308с.

 10. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-19

 11. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі: фізичне, психічне, соціальне здоров’я та передумови його формування //Дошкільне виховання. –2004.– №12.– с.4-6

 12. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям).

 13. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 14. Семейкин А.И., Красавина В.Ф., Дударь В.А., Колупаева М.С., Неупокоева А.М., Токарева В.И., Ровенская А.Н. Актуальные проблемы физического и трудового воспитания дошкольника: Учеб. Пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2000, – 38 с.

 15. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 16. Филиппова С. О. Выбор содержания образования дошкольников в области физической культуры // Дошкольная педагогіка. – 2003. – Май, Июнь. – С. 5-7.

 17. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. – Минск: Зорны вересень, 2007. – 160 с.

Семінар 1. Руховий режим в дошкільному закладі.
Семінар 2. Шляхи підвищення рухової активності дітей дошкільного віку.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка