Програма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завданняСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6

Методична робота

Сутність та види планування освітнього процесу в сучасному ДНЗ.

Планування методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Врахування загальних тенденцій, що визначають пріоритети подальшого розвитку дошкільної освіти: упровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;гуманізація освітньо-виховного процесу;орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового проміжку дошкільного дитинства як важливої передумови подальшого розвитку особистості;використання інноваційних освітніх технологій;інтегрований підхід до організації й змісту освіти;забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками в контексті неперервності освіти;взаємодія суспільного та родинного виховання.

Вимоги до планування. Врахування загальнонаукових принципів: науковості, актуальності принципу свободи вибору, цілісності й логічності.

Традиційні принципи планування: перспективності, повторності й концентричності, наступності, систематичності, достатності змісту, реальності заходів та ін.

Види планування: перспективне, поточне. Річний план як основний результат перспективного планування. Основні результати поточного планування. Форма складання планів. Вимоги до складання завдань на поточний навчальний рік.
Зміст та форми методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

Методична робота - це цілісна система діяльності педагогів, що базується на досягненнях педагогічної науки і передового педагогічного досвіду та забезпечує зростання рівня кваліфікації, професійної майстерності педагога, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу.

Створення умов для безперервного навчання та ефективного підвищення кваліфікації працівників дошкільного навчального закладу.

Динамічність форм організації науково методичної роботи в ДНЗ. Чинники, що сприяють динаміці форм методичної роботи: державна політика в галузі освіти, висвітлена у законодавчих документах;рівень педагогічної культури вихователів, їх методична грамотність;морально-психологічний мікроклімат у педагогічному колективі дошкільного закладу, матеріально-технічні можливості організації науково методичної роботи;вивчення внутрішньосадкового педагогічного досвіду, інноваційна відкритість і активність вихователя;рівень професійної готовності вихователя-методиста до управління науково-методичною роботою.

Форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі за рівнем засвоєння практикою: традиційні, нетрадиційні (інноваційні); диференціації: масові, групові, індивідуальні; спрямованості на кінцевий результат: теоретичні, науково-практичні, практичні; масштабності проведення: дошкільні, між дошкільні, районні.

Масові форми методичної роботи (конференції, семінари, “педагогічні мости”, педагогічні ярмарки, методичний фестиваль, методичний турнір, педагогічні читання, виставки).

Групові форми методичної роботи (педагогічна рада, семінари, семінари-практикуми, “педагогічні брейринги”, методичні об´єднання, мозкова атака (штурм), творчі групи,консультації,).

Індивідуальні форми роботи: самоосвіта, ППД (моделювання, корекція ,узагальнення, вивчення), консультування, взаємовідвідування; атестація, майстер класи, робота над проблемними питаннями, наставництво, курси підвищення кваліфікації, участь у конкурсах тощо.


Посадові обов’язки та напрями діяльності методиста дошкільного навчального закладу. Документація методиста.

Особливості організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Нормативні документи, що регламентують організацію та зміст методичної роботи в ДНЗ.

Координація роботи завідувача і вихователя-методиста в процесі управління навчально-виховною і методичною роботою. Напрями діяльності вихователя-методиста в дошкільному навчальному закладі.

Посадові обов’язки: разом із завідувачем ДНЗ вихователь-методист здійснює керівництво дошкільним закладом; планує навчально-виховну, методичну роботу з урахуванням професійних якостей, досвіду вихователів; організує навчально-виховну, методичну роботу; здійснює контроль роботи вихователя; забезпечує взаємозв'язок у роботі ДНЗ, сім'ї, школи.

Документація вихователя-методиста з освітньо-виховної роботи та її оформлення: план роботи; діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу; книга проведення консультацій; плани семінарів, семінарів-практикумів; методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, матеріали з досвіду роботи; плани проходження підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників; книга обліку педагогічних посібників, ігрового, дидактичного обладнання; картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної та методичної літератури.


Розділ II. Організація і керівництво процессом ДНЗ

Стилі керівництва дошкільним навчальним закладом. Шляхи формування та вдосконалення стилю керівництва.

Соціально психологічні функції керівництва: цільова орієнтація колективу, стимулювання (мотивація, активізація), інтеграція, навчання та виховання членів колективу. Типи лідерів. Імідж керівника дошкільного навчального закладу.

Поняття “стиль керівництва”. Об'єктивні та суб'єктивні чинники стилю керівництва. Характеристика стилів керівництва (авторитарний, ліберальний, демократичний, комбінований).

Психологічні механізми впливу на людей: переконання; навіювання; наслідування особистого прикладу керівника; морально-психологічне стимулювання працівників (заохочення та покарання).

Шляхи формування та вдосконалення стилю керівництва: самоаналіз власної діяльності, усвідомлення власного стилю керівництва, постійна робота над подоланням своїх недоліків, здійснення індивідуального підходу до кожного підлеглого та ін.
Конфлікти у трудовому колективі. Профілактика та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.

Конфлікти у трудовому колективі. Сутність поняття «конфлікт», особливості перебігу. Типи конфліктів: внутрішньоособистісні (інтраперсональні); міжособистісні (інтерперсональні); внутрішньогрупові (інтрогрупові); міжгрупові (інтергрупові)

Класифікація конфліктів: за наслідками (функціональні, дисфункціональні, безрезультатні), за змістом (внутріособистісний, міжособистісний, між собою і групою, між груповий, між керуючою системою та керованою системою).

Причини виникнення конфліктів: конфлікти ролей; конфлікти бажань; конфлікти норм поведінки. Причини внутрішньоособистісного конфлікту. Причини міжособистісного, внутрішньогрупового та міжгрупового конфліктів.

Стилі поведінки опонентів у конфліктній ситуації: конкуренція, співробітництво, уникання, пристосування, компроміс. Запобігання та подолання конфліктів. Шляхи розв’язання конфліктних ситуацій:попередження конфлікту; управління конфліктом;прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях; розв'язання конфлікту.

Шляхи формування сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективі дошкільного навчального закладу.


Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об'єкт управління.

Дошкільний навчальний заклад та його повноваження. “Положення про дошкільний навчальний заклад” (2003).

Типи дошкільних навчальних закладів: ясла, ясла-садок, дитячий садок, ясла садок компенсуючого типу, будинок дитини, дитячий будинок інтернатного типу, ясла-садок сімейного типу, ясла садок комбінованого типу, центр розвитку дитини, дитячий будинок сімейного типу. Характеристика різних типів дошкільних навчальних закладів.

Дошкільний навчальний заклад у складі навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”. , Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” (2003).

Статус дошкільних навчальних закладів, заснованих на різних формах власності: державній, комунальній, приватній.

Порядок створення, реєстрації, реорганізації та ліквідації дошкільних навчальних закладів. Державні документи, що визначають порядок створення, реорганізації і ліквідації закладів освіти.

Структура управління дошкільним навчальним закладом: керівник ДНЗ, рада ДНЗ, педагогічна рада, органи громадського самоврядування.

Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця в дошкільних навчальних закладах різних форм власності.

Комплектування виховних груп за віковими та сімейними (родинними ознаками); наповнюваність груп, терміни переведення дітей з однієї вікової групи до іншої та формування нових груп. Причини і порядок відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Режим роботи дошкільного навчального закладу. Тривалість перебування дітей в дошкільному навчальному закладі: цілодобове, протягом дня, короткотривале, робота чергових груп. Сезонні дошкільні навчальні заклади.


Контроль за станом освітнього процессу в дошкільному закладі. Види, форми та методи контролю.

Контроль   обов’язковий компонент управлінської діяльності, який забезпечує стабільність, оптимальність функціонування дошкільного навчального закладу та переведення його на вищий якісний рівень.

Завдання контролю. Планування системи контролю. Зміст перевірки різних аспектів навчально-виховного процесу в дошкільному закладі: планування навчально-виховної роботи, проведення занять, якість навчання та виховання з різних розділів програми тощо.

Діагностико-аналітична діяльність керівника: діагностика ефективності роботи вихователя в сфері фізичного, розумового, естетичного, морального, екологічного, трудового виховання; критерії оцінки та самооцінки праці педагога; добір методів діагностики.

Етапи контролю: інформаційно-аналітичний, прогностичний, організаційно-координаційний, власне контроль, регулювання.

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий контроль; зовнішній, внутрішній контроль; тематичний, фронтальний і вибірковий (епізодичний).

Форми контролю: колективний, адміністративний, самоконтроль.

Методи контролю: практичні (тести-завдання, тести-ситуації, перевірка документації, зрізи відвідування занять та інших режимних процесів, бесіди, хронометраж, експеримент), рейтингові (анкетування, тестування, ранжування, експертна оцінка, самооцінка), теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, індукція, дедукція, узагальнення, моделювання).


Робота керівника дошкільного навчального закладу з кадрами.

Поняття про типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів. Штатний розпис дошкільного навчального закладу. Підбір та розстановка кадрів. Визначення посадових обов’язків різних категорій працівників дошкільного навчального закладу.

Планування та проведення адміністративних нарад.

Робота з молодими спеціалістами.

Процедура проведення атестації педагогічних кадрів. Планування атестації. Створення атестаційної комісії. Подання заяв, затвердження графіку проведення атестації. Вивчення і комплексна оцінка роботи педагогів, які атестуються. Завершення атестації, оформлення її результатів. Зміст наказів з питань атестації працівників дошкільного навчального закладу.
Контроль за організацією харчування та медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі.

Державні документи, що визначають порядок організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі. Нормативні вимоги до харчування дітей в дошкільному навчальному закладі: натуральний набір продуктів та норми харчування.

Режим харчування дітей. Складання перспективного меню. Розрахунки щоденних меню-вимог. Організація постачання продуктів харчування: санітарно-гігієнічні вимоги до доставки, якості, умов зберігання харчових продуктів; облік надходження та витрачання продуктів, їх бракераж; картотека страв. Облік виконання норм харчування.

Санітарний режим харчоблоку. Вимоги до приміщення, обладнання та інвентарю. Дотримання протиепідемічного режиму працівниками харчоблоку.

Обов'язки працівників (керівника, лікаря, медичної сестри, комірника, кухаря і працівників кухні, вихователів) щодо організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі. Накази та розпорядження про організацію харчування в дошкільному навчальному закладі.

Організація медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі. Лікувально-профілактичні, оздоровчі заходи в ДНЗ. Облік та аналіз захворюваності дітей, контроль за станом фізичного виховання та загартування дітей.

Обов'язки медичних працівників закладу. Співпраця медичного персоналу та педагогів щодо зміцнення здоров’я дітей.

Накази та звітна документація з питань захворюваності дітей в дошкільному навчальному закладі.


Спеціаліст ( інспектор) з дошкільного виховання районних, міських, обласних управлінь (відділів) освіти. Напрями діяльності інспектора.

Спеціаліст з питань дошкільної освіти – організатор дошкільної освіти в районі (місті). Повноваження спеціаліста з дошкільної освіти.

Загальна характеристика основних напрямів діяльності спеціаліста з питань дошкільної освіти.

Види та зміст планування.Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів у місті (районі). Облік дітей дошкільного віку. Комплектування дошкільних навчальних закладів дітьми. Рівень охоплення дітей дошкільними закладами. Аналіз соціальних та економічних особливостей району (міста), прогнозування їх впливу на стан мережі дошкільних навчальних закладів.

Участь спеціаліста з питань дошкільної освіти в плануванні та організації заходів щодо розвитку і вдосконалення мережі дошкільних навчальних закладів. Контроль за виконанням нормативних документів, наказів та розпоряджень управління освіти щодо організації мережі дошкільних навчальних закладів.

Створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Соціально-педагогічний патронат сімей, які виховують дітей дошкільного віку. Організація індивідуальних форм навчання дошкільників.

Робота управління освіти щодо кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів району (міста).

Підбір та розстановка кадрів в дошкільних навчальних закладах відповідно до Типових штатних нормативів. Аналіз якості кадрового забезпечення. Складання пропозицій щодо державного замовлення на підготовку і перепідготовку дошкільних працівників. Організація роботи з підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів.

Робота з керівниками дошкільних навчальних закладів: підготовка і проведення нарад, семінарів. Навчання резерву керівних працівників. Робота з групами громадських інспекторів та методистів.

Проведення атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Контроль за дотриманням чинного законодавства та нормативних документів з кадрових питань.

Робота управління освіти щодо оптимізації фінансово-господарського діяльності дошкільних навчальних закладів району (міста).

Організаційно-фінансове планування діяльності системи дошкільної освіти в районі (місті). Сприяння розвитку додаткових джерел фінансування дошкільної освіти. Контроль за фінансовою дисципліною дошкільних навчальних закладів.

Створення та поповнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів. Контроль за раціональним використанням приміщень і майна.

Організація роботи з охорони праці та профілактики травматизму в дошкільних навчальних закладах. Контроль за дотриманням вимог до безпеки діяльності, санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки.

Організація харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Контроль і державний нагляд за якістю харчування.

Контроль за дотриманням санітарного законодавства в дошкільних навчальних закладах. Аналіз стану захворюваності дітей. Взаємодія із органами охорони здоров'я та закладами охорони здоров'я при вирішенні питань забезпечення безоплатних медичних оглядів дітей, моніторингу і корекції стану їх здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів.

Підготовка наказів управління освіти з визначених питань, забезпечення їх виконання.
Види інспектування дошкільних навчальних закладів. Планування роботи інспектора з дошкільного виховання. Напрями державного інспектування.

Інспектування як дієвий засіб поліпшення освітньо виховної роботи в ДНЗ. Інспектування – перевірка результатів діяльності навчальних закладів, їхніх посадових осіб з метою встановлення фактів виконання чи невиконання діючого освітнього законодавства, інших нормативних актів, у тому числі наказів, розпоряджень керівників та інших посадових осіб.

Види інспектування: атестація навчальних закладів, планові перевірки, оперативні перевірки, моніторинг, аудит, фінансова ревізія.

Роль завідуючої при підготовці до перевірки і початкового з'ясування стану роботи дитячого закладу.

Типова програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу як базовий документ, на основі якого складається робоча програма комплексної перевірки діяльності конкретного дошкільного навчального закладу.

Основі напрямки державного інспектування: дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти (Базового компонента дошкільної освіти); організація навчально-виховної і навчально-методичної і наукової роботи;ефективність використання дошкільним навчальним закладом педагогічного потенціалу;забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної та навчально-методичної бази.


Завідуючий –організатор і керівник ДНЗ ( права та обов’язки, основні напрями діяльності). Методи управління дошкільним навчальним закладом.

Завідуючий як організатор і керівник ДНЗ. Обов’язки завідуючої:

забезпечення організаційних та економічних умови для проведення навчально–виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти; визначення робочих місць; удосконалення навчально-виховного процесу; забезпечення умов техніки безпеки, виробничої санітарії, належного технічного обладнання всіх робочих місць; організація харчування вихованців і медичного обслуговування; забезпечення належного утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання тощо.

Основні напрями діяльності: відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти; здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу; діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях; розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; затверджує штатний розпис; контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу та ін.

Методи управління дошкільним навчальним закладом: організаційно-розпорядчі; соціально – психологічні; економічні; вербальні, дослідницькі, ілюстративно-показникові, техніко-технологічні.
Передовий педагогічний досвід: сутність, критерії. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в дошкільному закладі.

Поняття “педагогічний досвід”, “передовий педагогічний досвід”.

Критерії оцінювання передового педагогічного досвіду. Рівні передового педагогічного досвіду: науковий, методичний, практичний.

Організація роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Технологія впровадження передового педагогічного досвіду.

Етапи створення передового педагогічного досвіду (за І. П. Жерносеком). Процес моделювання досвіду: визначення мети та завдань, створюваного досвіду, аналіз наукових джерел, визначення об'єкту, розроблення структури моделі досвіду. Оформлення моделі досвіду: обґрунтування його актуальності, теоретична база, провідна ідея, технологія досвіду, прогнозовані результати. Створення умов для набуття досвіду. Впровадження в педагогічну практику набутого досвіду.

Технологія впровадження в практику досягнень науки. Вибір проблеми. Організація роботи педагогічного колективу над проблемою: підготовчий, дослідницький та підсумковий етапи.


Особливості організації інноваційної діяльності в ДНЗ.

Поняття «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна педагогічна діяльність». Особливості організації інноваційної діяльності в ДНЗ. Роль вихователя-методиста у впровадженні інновацій в педагогічний процес.

Структурні компоненти інноваційної педагогічної діяльності: мотиваційний, креативний, операційний, рефлексивний. Типологія педагогів за їх ставленням до нововведень.

Готовність педагогів до інноваційної діяльності, рівні її сформованості. Види готовності до інноваційної педагогічної діяльності. Методи діагностики готовності педагога до інноваційної діяльності: 1) до реалізації нововведення; 2) під час здійснення інноваційної діяльності; 3) після впровадження нововведення в педагогічний процес.

Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. Розвиток інноваційної поведінки педагога.

Організаційно-діяльнісна підготовка до інновацій. Проектування, моделювання та обґрунтування інновацій, прогнозування результатів, розробка програми апробації, її експертиза. Організація реалізації інновації. Формування інноваційного банку. Контроль, аналіз і регулювання інновацій.

Поняття “експеримент”. Види експерименту. Методи дослідно-експериментальної роботи. Визначення проблеми, теми й мети експерименту. Створення умов для проведення експериментальної роботи. Підготовка експерименту: діагностичний етап, прогностичний етап, розробка програми та методики експериментального дослідження, експертиза програми експерименту, затвердження програми. Структура програми експерименту. Етапи проведення експериментальної роботи: організаційний, практичний, узагальнюючий. Оформлення результатів експериментальної роботи. Впровадження результатів експерименту. Експериментальний навчальний заклад та експериментальний майданчик.

Зміст нормативних документів, що визначають порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, порядок створення експериментальних навчальних закладів та експериментальних майданчиків.


Педагогічна рада як колегіальний орган управління дошкільним закладом.

Педагогічна рада - складова системи методичної роботи дошкільного навчального закладу. Планування роботи педагогічних рад.

Склад педагогічної ради дошкільного навчального закладу. Напрями роботи педагогічної ради: організаційно-педагогічний, науково‒педагогічний. Функції педради: планово прогностична; мотиваційно цільова; інформаційно аналітична; діагностична; комунікаційна; методична.

Основні вимоги до формулювання теми педагогічної ради: практична значущість; можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Основні критерії до підбору тематики: актуальність, тобто сучасність і своєчасність; нетрадиційність; перспективність; спадкоємність.

Питання, що можуть розглядатися на педагогічній раді: організаційно-педагогічні, організаційно-методичні.

Підготовка та проведення засідання педагогічної ради. Етапи проведення педагогічної ради. теоретичний. організаційний. моніторинговий, практичний, аналітично – регулюючий.

Форми проведення педагогічної ради: традиційна, педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання); нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу».

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка