Програма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завданняСторінка5/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посіб. – Київ, 1997. – 112с.


 • Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 144 с.

 • Детский сад: Книга для заведующих / Под ред. Л. П. Тарасовой. - М.: Просвещение, 1982. - 256 с.

 • Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.

 • Довідник управлінця. – К., 2005. – 123с.

 • Індивідуальни форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004.

 • Інструктивно-методичні матеріали щодо ведення документації в дошкільних закладах / За заг. ред. К.І.Крутій. – Запоріжжя, 2005.  120 с.

 • Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 424 с.

 • Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2004. – 424с.

 • Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 1996. - 176 с.

 • Копєйкіна О., Бурова А. та ін. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання, 2004. - № 7. - С. 4 - 9.

 • Крутій К. Л. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. // Дитячий садок, 1999. - № 21. - 87 с.

 • Крутій К.Л., Маковець Н.В. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: методичний аспект. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 128с.

 • Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с.

 • Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х., 2004. – 204с.

 • Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / За заг. Ред. К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2004. – 128 с.

 • Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.

 • Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти: Навчальнометодичний посібник / Кол.авторів: Шоутен Т., Даниленко Л. І., Зайченко О. І., Софій Н. З. — К.: , 2008. — с. 112.

 • Методична робота в ДНЗ / Упоряд. Л.А.Швайка. – Х.: Вид. Група «Основа», 2007. – 288с.

 • Методична робота з педагогічними кадрами в дошкільних закладах України: 36. статей / За ред. Г. П. Лаврентьєвої. - К.: ІСДО, 1993. - 100 с.

 • Окорський В. П. Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2009. – 400 с.

 • Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності / О. М. Харцій // Наука і освіта. – 2011. – № 10 (Психологія). – С. 80-83. – Бібліогр: 3 назви. – укр.

 • Поздняк Л.В., Лященко Н. Н. Управление дошкольным образованием. - М.: «Академия», 2001. - 432 с.

 • Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки.- К.: Абрис, 1998– 128 с.

 • Проскура О. В. Психологічна культура праці завідуючої дошкільного закладу. -К..КМІУВ, 1994.-124 с.

 • Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 365 с


  Оздоровчі технології та діагностичні

  методики фізичного розвитку дітей

  1. Здоровье, формирующее физическое развитие: развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 336 с.

  2. Концепція інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні // Освіта. – 1996. – 24 липня. – С. 1-3.

  3. Мартынов С.М. Нетрадиционные методы реабилитации частоболеющих детей / С.М. Мартынов. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 224 с.

  4. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку : навчальний посібник / Г.І. Григоренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.О. Коваленко, Н.В. Маковецька. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 116 с.

  5. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей : Учеб пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.

  6. Чепіга М.П. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М.П. Чепіга. – К. : Знання, 2006. – 347 с.

  7. Шмалей С.В. Диагностика здоровья / С.В. Шмалей. – Херсон, 1994. – 208 с.


  ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ

  1. Антонович Є.А., Захарчук Р.В., Чугай Р.В., Станкович М.С. Декоративно-прикладне мистецтво, - Львів: Світ, 1993.

  2. Багатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М.: Просвещение, 1987.

  3. Багатеева З.А. Мотивы народних орнаментов в детских аппликациях. - М.: Просвещение, 1986.

  4. Борев Ю.Б. Зстетика. - М.: Политиздат, 1988.

  5. Волков Н.Н. Восприятие картины. - М., 1976.

  6. Дубовик М.Ф. Ліплення в дитячому садку. - К.. Рад. Школа, 1984..

  7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. - М.: Просвещение, 1980.

  8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М.: Просвещение, 1985.

  9. Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку. - К.: Рад.школа, 1986.

  10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Просвещение, 1982.

  11. Компанцева Л.В. Позтический образ природи в детском рисунке. - М.: Просвещение, 1985.

  1. Косминская В.В., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. - М.: Просвещение, 1986.

  2. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. - К.: Рад.школа., 1989.

  3. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. - К.: Рад.школа:, 1989.

  15.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - С.-П.: Авдиденг, 1997.

  16. Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Просвещение, 1981.


  ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

  1. Богуш Алла Михайлівна. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; МОН України. – К. : СЛОВО, 2008. – 408 с. – (372(075.3)) Б74 Екз. всього: 50 : фб (1), ав (1), НМК ф-т ПСР (3), Ч.З.№2 (15), аб (30)

  2. Веретенникова С. А. Ознакомление дошкольников с природой : учебник для учащихся педагогических училищ / С. А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1980. – 272 с. – (372 В 31) Экз. всего: 2 : Ч.З.№2 (1), ав (1)

  3. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : Навчально-методичний посібник для ВНЗ / Неллі Василівна Лисенко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : СЛОВО, 2009. – 400 с. – (372(075.3) Л 63) Екз. всього: 3 : Ч.З.№2 (1), НМК ф-т ПСР (2)

  4. Лучич М. В. Детям о природе : книга для воспитателей детского сада / М. В. Лучич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 143 с. : (372.7 Л 87) Экз. всего: Ч.З.№2 (1)

  5. Маханева М. Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста : методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы / Мария Давыдовна Маханева. – М. : АРКТИ, 2004. – 320 с. – (Развитие и воспитание ребенка). – (372.75 М 36) Экз. всего: 4 : фб (1), Ч.З.№2 (1), НМК ф-т ПСР (1), Прил. (1)

  6. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников : учеб. пособие для студ. средних пед. учеб. заведений / Светлана Николаевна Николаева. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2001. – 184 с. – (Педагогическое образование). – (372(075) Н 63) : Экз. всего: 1 фб (1)

  7. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів / Надія Федорівна Яришева. – К. : Вища школа, 2010. – 255 с. : (372(075.3) Я 73) Экз. всего: 40 : фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (15), НМК ф-т ПСР (1), аб (22)


  ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Аніщук А. М.Дошкільна лінгводидактика: [навч.- метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта»] / А.М.Аніщук. Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2011. - 246с.

  2. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: традиції чи інновації : [монографія ] / Катерина Крутій. – 2009. – 176 с

  3. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко а ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

  4. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [навч.-метод. посібник / за ред.. Н. В. Гавриш ; авт. кол. : Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова]. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.


  ТЕОРІЯ і МЕТОДИКА музичного виховання

  1. Болгарський А. Г., Горобець Т. В., Шкоба В. А. Слухання музики у дошкільному навчальному закладі: навч.-метод. посіб. / А. Г. Болгарський, Т. В. Горобець, В. А. Шкоба. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 180 с.

  2. Газіна І. О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку навч.-метод. посібн. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків / І.О.Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 196 с.

  3. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304с.

  4. Методика музыкального воспитания в детском саду / под ред. Н.А. Ветлугиной. – М. : Просвещение, 1978. – 255 с.

  5. Музичне виховання в ДНЗ (збірник методичних матеріалів) / Упор. І.А. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.

  6. Науменко С.І. Музично-естетичне виховання дошкільнят / С.І. Науменко. – К.: Магістр, 1996. – 96 с.

  7. Нечай С.П. Музика розвиває, виховує, оздоровлює : навч.-метод. посібн. / С. П. Нечай. – К.: Світич, 2012. – 144 с. – 186 с.

  8. Степанова Т.М., Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Монографія / Т.М. Степанова, Т.А. Лісовська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 256 с.


  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ

  ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

  1. Артемова Л. В. Колір. Форма. Величина. Число / Л. В. Артемова. – К.: Томіріс, 1997. – 176 с.

  2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. Курс лекций / А.В. Белошистая. – М.: Знание , 2003 – 400 с.

  3. Зайцева Л.І. Формування математичної компетентності старших дошкільників. Методичний посібник. Для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання»)./ Л.І. Зайцева. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 160 с.

  4. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] / укладач Л. В. Іщенко. – Вид. 2-ге, перер. та доп. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 149 с.

  5. Старченко В.А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників : навч.-метод. посібник / В.А. Старченко. – К. : Світич, 2009. – 80 с.

  6. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А. А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988. – 152 с.

  7. Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики у дошкільників / К.Й. Щербакова. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – 262 с.


  Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до ДНЗ

  1. Все про адаптацію // Психолог. спецвипуск. – 2004. – № 25–26, липень.

  2. Гурковська Т. Новачок у дитячому садку / Т. Гурковська // Бібліотека шкільного світу. Серія "Дитячий садок. Бібліотека". – 2008. – № 11, листопад. – 112 с.

  3. Гурковська Т. Перший крок у дитсадок: Проблема подолання психологічної кризи у дітей / Т. Гурковська. – К. : Граніт, 2008. – 8 с.: іл. – Поради психолога.

  4. Даніліна Т. Адаптація дитини до дитячого садка: тематичні тренінги / Т. Даніліна // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 9. – С. 66–70.

  5. Захарова Н. Адаптація дітей до дитсадка / Н. Захарова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 4. – С. 8–10.

  6. Здраствуйте, я прийшов // Дитячий садок. – 2006. – № 11. – С. 1–8.

  7. Крюкова С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы емоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возроста / С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник. – Москва : Генеза, 2010. – 324 с.

  8. Куркіна І. Хочу йду, а не хочу… також іду. Адаптація до дитячого садка, або Мистецтво зустрічі бажаних чи небажаних гостей / І. Куркіна // Дошкілля. – 2007. – № 3. – С. 10–13.

  9. Маценко Ж. Незабаром у дитячий садок. Особливості психолого-педагогічного підходу до дітей, що вступають до дошкільного закладу / Ж. Маценко // Психолог. – Вкладка. – 2003. – № 17, травень. – С. 1–32.

  10. Маценко Ж. Психологічні принципи труднощів адаптації дитини до дитсадка та умови їх запобігання / Ж. Маценко // Початкова школа. – 2003. – № 19, травень. – С. 6–7.

  11. Пихтіна Н. П. Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до ДНЗ: навчальний посібник / Н.П.Пихтіна. – Ніжин: НДУ ім.. М.Гоголя, 2012. -338 с.

  12. Подакіна О. Вступна бесіда з батьками під час прийому до дитсадка : методичні рекомендації / О. Подакіна // Психолог. – 2004. – № 23–24, червень. – С. 20–23.

  13. Стреж Л. В. Сходинки адаптації дітей раннього віку / Л. В. Стреж // Бібліотека шкільного світу. Серія "Психолог. Бібліотека". – 2009. – № 8, серпень.

  ПЕДАГОГІКА ГРИ

  1. Аматьєва О. П. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності / О. П. Аматьєва // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 42–48.

  2. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева. – М., 1987.

  3. Артемова Л. Розвиток теорії і практики дитячої гри: Сторінки історії / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 7. – С. 18–19.

  4. Артёмова Л.В. Мир в дидактических играх дошкольников. –Москва: Просвещение, 1992. – 187с.

  5. Артемова Л.В., Янківська О.П. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку. –К.: Радянська школа, 1977. – 187с.

  6. Артёмова Л.В. Театрализованые игры дошкольников. –Москва: Просвещение, 1991. – 163 с.

  7. Бурова А. Керівництво сюжетно-рольовими іграми / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 7. – С. 20–22.

  8. Бурова А. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / А. Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 255 с.

  9. Бурова А. Рухливі ігри: організація та керівництво : методичні рекомендації / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2002. – № 1. – С.18–19.

  10. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри у дитячому садку. / Е. С. Вільчковський. – Київ: Радянська школа, 1989. – 158с.

  11. Вільчковський Е. С. Курок О.І. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський, О.І.Курок . –Суми: Видавництво: Університетська книга, 2004. -378с.

  12. Воспитание детей в игре / под ред. Д. В. Меджерицкой. – М. : Просвещение, 1979. – 175 с.

  13. Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка // Вопросы психологи [Текст] / Л.С. Выготский. -1966. - №6. –с.62 – 76.

  14. Игра дошкольника / под ред. С. Л. Новоселовой. – М., Просвещение, 1989. – 286 с.

  15. Карасьова К. Ігровий простір дитини / К. Карасьова, Т. Піро­женко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 125 с.

  16. Карасьова К. Світ дитячої гри / К. Карасьова, Т. Піро­женко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 126 с.

  17. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие. – 3-е изд., исправ. и доп. / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 416 с.

  18. Пихтіна Н. П. Педагогіка гри: лекції. Навчальний посібник / Н. П. Пихтіна. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014. -209с.

  19. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поні­манська. – К. : Академвидав, 2004.

  20. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М., 1978. – 304 с.

  ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

  1. Особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти України.

  2. Організація образотворчої діяльності в ДНЗ.

  3. Організація валеологічного виховання в ДНЗ.

  4. Організація мовленнєвої діяльності дітей в ДНЗ.

  5. Організація трудового виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання , умови виховання, форми і методи роботи.

  6. Особливості навчання дошкільників естетичному сприйманню творів живопису: завдання, зміст, форми і методи ознайомлення дітей з мистецтвом та критерії вибору творів для дітей.

  7. Готовність дітей до навчання і перебування в школі. Умови підготовки дітей до навчання в школі.

  8. Обдарована дитина. Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми у ДНЗ.

  9. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками у ДНЗ.

  10. Організація та керівництво системою фізичного виховання у ДНЗ.

  11. Сутність та види планування освітнього процесу в сучасному ДНЗ.

  12. Організація малих форм активного відпочинку дітей у ДНЗ.

  13. Основні форми організації навчання дітей дошкільного віку.

  14. Зміст та форми методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

  15. Особливості аналізу заняття з образотворчої діяльності в дошкільному віці.

  16. Керівництво педагогічною роботою з музичного виховання й розвитку дітей.

  17. Інспектування роботи ДНЗ з розділу «Ознайомлення дітей з природою».

  18. Організація процесу ознайомлення дошкільників із працею дорослих в ДНЗ: роль предметно-розвивального середовища у вирішенні питання, методи і прийоми роботи з дітьми.

  19. Сім’я як першооснова розвитку особистості: особливості сімейного виховання; типи сімей та проблеми сучасного сімейного виховання дітей; зміст і форми організації роботи з батьками в ДНЗ.

  20. Значення та особливості методичного аналізу заняття з формування елементарних математичних уявлень.

  21. Організація сенсорного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання, зміст, методи і прийоми роботи.

  22. Моральне виховання і моральний розвиток дошкільників. Зміст, форми, методи морального виховання дітей дошкільного віку.

  23. Організація музично-дозвіллєвих заходів у ДНЗ.

  24. Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку в повсякденному житті.

  25. Планування й облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

  26. Посадові обов’язки та напрями діяльності методиста з дошкільної освіти. Документація методиста.

  27. Методичне керівництво математичним розвитком дітей у ДНЗ.

  28. Організація естетичного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми.

  29. Організація оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ.

  30. Стилі керівництва дошкільним навчальним закладом. Шляхи формування та вдосконалення стилю керівництва.

  31. Педагогічно керовані ігри: види, структура, педагогічна цінність. Особливості організації та керівництва.

  32. Організація передматематичної підготовки дошкільників у ДНЗ.

  33. Особливості організації інноваційної діяльності в ДНЗ.

  34. Гра як провідний вид діяльності дитини дошкільного віку. Класифікації ігор: різноманітність підходів і раціональність їх використання в ДНЗ.

  35. Творчі ігри: види, структура, педагогічна цінність. Особливості організації та керівництва.

  36. Передовий педагогічний досвід: сутність, критерії. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в дошкільному закладі.

  37. Конфлікти в трудовому колективі. Профілактика та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.

  38. Види іграшок та вимоги до них. Організація ігрового осередку як складової предметно-розвивального середовища в ДНЗ та його особливості.

  39. Педагогічна рада як колегіальний орган управління дошкільним закладом.

  40. Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти в Україні. Характеристика нормативних документів в системі дошкільної освіти.

  41. Організація та планування музичних занять у ДНЗ.

  42. Завідуючий – організатор і керівник ДНЗ (права та обов’язки, основні напрями діяльності). Методи управління дошкільним навчальним закладом.

  43. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об’єкт управління. Типи дошкільних навчальних закладів. Режим роботи ДНЗ. Комплектування груп.

  44. Контроль за станом освітнього процесу в дошкільному закладі. Види, форми та методи контролю.

  45. Спеціаліст (інспектор) з дошкільного виховання районних, міських, обласних управлінь (відділів) освіти. Напрями діяльності інспектора.

  46. Види інспектування дошкільних навчальних закладів. Планування роботи інспектора з дошкільного виховання.

  47. Робота керівника з кадрами дошкільного закладу.

  48. Контроль за організацією харчування та медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі.

  49. Нормативно-правові акти вищих органів влади України у сфері дошкільної освіти.

  50. Особливості організації екскурсії в природу з дітьми дошкільного віку.

  51. Організація профілактики негативних проявів у поведінці дошкільників в ДНЗ.

  52. Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей, зумовлених кризою трьох років.

  53. Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей, зумовлених кризою семи років.

  54. Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей, зумовлених неправильними типами виховання у родині.

  55. Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці дітей, зумовлених несприятливою адаптацією до закладу дошкільної освіти.

  56. Організація розумового виховання в дошкільному віці: завдання, зміст і методи роботи.


  ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ДНЗ»

  1. Охарактеризувати необхідні засоби допомоги дитині в перші дні її перебування в дитячому садку. Прокоментувати супровід новоприбулих дітей на чотирьох етапах адаптації.

  2. Охарактеризувати особливості адаптації дітей раннього віку. Назвати необхідні засоби допомоги дитині в перші дні її перебування в дитячому садку.

  3. Проаналізувати емоційний портрет новоприбулої дитини. Охарактеризувати труднощі адаптації новоприбулих дітей до нових умов життя.

  4. Готовність дитини до вступу до ДНЗ як психолого-педагогічна проблема. Проаналізувати підготовку дитини до вступу в дитячий садок як умова її успішної адаптації до ДНЗ.

  5. Пояснити роль прогнозування особливостей адаптаційного періоду. Попередня діагностична та профілактична робота педагогічного колективу у формуванні готовності дошкільників до ДНЗ. Охарактеризувати показники адаптованості дитини раннього віку до ДНЗ.

  6. Охарактеризувати труднощі адаптації новоприбулих дітей до нових умов життя. Проаналізувати причини важкої адаптації до ДНЗ. Види дезадаптації.

  7. Проаналізувати особливості психолого-педагогічної допомоги вихователям, що працюють з дітьми важкого ступеня адаптації.

  8. Проаналізувати зміст, форми і методи роботи з батьками дітей середнього ступеня адаптації.

  9. Проаналізувати взаємодію усіх ланок ДНЗ і сім’ї, як умову поліпшення адаптації дошкільників до дитячого садка.

 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка