Програма державного екзамену з географії з методикою викладанняСторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3

Вступ до економічної географії


Об’єкт і завдання економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі наук.

Етапи розвитку світової економічної і соціальної географії. Методологія економічної і соціальної географії: територіальність, комплексність, регіональна цілісність, системність.

Поняття природні умови і природні ресурси. Класифікації природних ресурсів: генетична, екологічна (за ознакою вичерпності природних ресурсів), господарська. Економічна оцінка природних ресурсів та її методи. Природно-ресурсний потенціал (ПРП): компонентна і територіальна структура.

Господарство як форма організації життєдіяльності людей. Поняття структури виробництва та її види (галузева, функціональна, територіальна). Продуктивні сили та виробничі відносини. Економічна система та її види. Показники економічного розвитку. Показники рівня життя.

Галузева структура господарства – відображення суспільного поділу праці. Сфера матеріального виробництва і нематеріальна сфера. Головні галузі матеріального виробництва. Постіндустріальні, індустріальні, індустріально-аграрні, аграрно-індустріальні, аграрні країни. Поняття міжнародної спеціалізації країни. Вплив НТР на структурну модернізацію господарства.

Територіальна структура господарства. Глобалізація світового господарства, формування транснаціональних корпорацій. Науково-технічний прогрес та науково-технічна революція.

Промисловість та її значення. Галузева структура промисловості та її стисла характеристика.

Географія сільського господарства. Галузева структура сільського господарства.

Транспорт. Галузева і територіальна структура транспорту. Транспортні системи.

Поняття про інфраструктуру, її значення в підвищенні ефективності господарства. Функціональні види інфраструктури. Значення інформаційної інфраструктури у сучасному суспільстві. Поняття маркетингу. Функції маркетингу. Менеджмент оперативний і стратегічний.

Соціальна географія. Поняття соціального розвитку. Еволюція та революція. Соціальні революції, їх значення для розвитку суспільства.

Політична географія: об’єкт, предмет, завдання, проблеми. Поняття політичного устрою та адміністративно-територіального поділу.

Географія туризму. Міжнародний туризм. Рекреаційно-туристичні ресурси України, світу.

Територіальний поділ праці, його чинники та основні форми. Поняття про міжнародну спеціалізацію. Форми міжнародних зв’язків. Економіко-географічне районування. Функції, роль і фактори економіко-географічного районування.

Політична карта світу та її формування. Класифікація і типологія країн світу та їх критерії.

Поняття про територіальну організацію суспільства. Компонентна структура.

Регіональна політика. Особливості та механізми регіональної політики. Роль вільних економічних зон. Глобалізація у світі.
Економічна та соціальна географія України

Предмет, мета та завдання курсу. Економіко-географічне та політико-географічне положення України. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

Трудові ресурси України: їх структура, динаміка та територіальний розподіл.

Господарство України. Промисловість, основні принципи і фактори її розміщення. Особливості галузевої і територіальної структури. Паливно-енергетичний комплекс. Структура комплексу, особливості розміщення. Паливно-енергетичний баланс України.

Металургійний комплекс України. Його структура, особливості і фактори територіального розміщення. Чорна металургія, кольорова металургія. Економіко-географічна оцінка сировинної бази, основні фактори розміщення.

Машинобудівний комплекс України. Галузева структура, основні структурні зміни, особливості територіальної структури. Принципи та фактори розміщення провідних галузей. Основні райони, вузли та центри. Проблеми та перспективи подальшого розвитку.

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Основні галузі, райони і центри територіальної концентрації. Проблеми та перспективи подальшого розвитку.

Комплекс виробництв конструкційних матеріалів і хімічних продуктів. Структура комплексу та особливості розміщення.

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість. Основні центри, проблеми та перспективи розвитку.

Промисловість будівельних матеріалів. Географія, галузева та територіальна структура, проблеми та перспективи подальшого розвитку.

Агропромисловий комплекс України: структура, типи. Характеристика основних сфер АПК.

Транспортний комплекс України. Основні види транспорту, транспортні коридори і транспортні вузли.

Зовнішньоекономічні зв'язки, їх види.

Адміністративно-територіальний устрій та економічне районування. Особливості формування адміністративно-територіального устрою та економічних районів. Сучасне економіко-географічне районування, проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил у працях М.М. Паламарчука, Ф.Д. Заставного, Л.М. Корецького, Д.І. Богорода, М.Д.Пістуна, О.І. Шаблія, О.Г. Топчієва В.О. Поповкіна та інших географів. Адміністративно-територіальна реформа в Україні.

Особливості сучасного розвитку економічних районів України. Економічні райони: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Причорноморський, Карпатський, Подільський, Центрально-український, Західно-поліський (Північно-Західний). Загальна характеристика районів: економіко-географічне та політико-географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, природно-ресурсний потенціал, демографічна характеристика, трудові ресурси та їх використання, структура господарського комплексу, розвиток і розміщення основних галузей господарства, характеристика промислового та агропромислового комплексів, транспорт і зв’язок, аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери, територіальна організація продуктивних сил, зовнішньоекономічна діяльність, рекреаційний комплекс, екологічна ситуація.

Теоретичні основи соціальної географії. Об'єкт і предмет дослідження соціальної географії. Місце соціальної географії в системі географічних наук. Функції соціальної географії та підходи до її вивчення. Історія розвитку соціальної географії. Закони, закономірності та принципи соціальної географії. Методична база сучасної соціальної географії. Оцінка мети, сучасних завдань. Рівень розвитку понятійно-термінологічного апарату соціальної географії. Особливості застосування теоретичних знань соціальної географії у практиці життєдіяльності населення. Напрями розвитку теоретичної бази соціальної географії у ХХІ столітті. Створення та розроблення нових концепцій і теорій у соціальній географії початку ХХІ ст. Нова парадигма соціальної географії. Напрями удосконалення понятійно-термінологічного апарату соціальної географії у ХХІ ст. Особливості та шляхи вдосконалення галузевої структури соціальної географії.

Демографічна ситуація в Україні: чисельність населення, статево-вікова структура, природний рух, міграція. Національний склад. Українська діаспора. Трудові ресурси України, їх структура, динаміка та територіальний розподіл розселення. Особливості перспективного розвитку географії населення і діяльності населення.

Напрями перспективного розвитку соціальної інфраструктури. Передумови розвитку соціальної інфраструктури. Соціальний розвиток села. Основні завдання соціальної інфраструктури. Матеріально-побутова сфера. Торгівля та громадське харчування. Соціально-культурна сфера.

Наука та освіта як фундаментальна складова національної економіки. Рівень розвитку освіти та його зв'язок з рівнем розвитку продуктивних сил та добробуту суспільства.

Структура вітчизняної освіти. Особливості розвитку освіти в умовах формування постіндустріального суспільства. Місце і роль освітньої сфери у формуванні кадрового потенціалу країни.

Культура як складова гуманітарної сфери. Структура та регіональні особливості розвитку комплексу культури. Територіальна і галузева структура, її особливості. Основні види діяльності, що відносяться до культурного комплексу. Напрями перспективного розвитку географії культури.

Поступ сакральної географії у ХХІ ст. Сакральна географія: об’єкт, предмет, завдання, проблеми.

Розвиток медичної географії. Тенденції та особливості розвитку сфер відтворення здоров'я населення України. Основні передумови зміцнення здоров'я української нації. Територіальні відміни сфери відтворення здоров'я людини.

Особливості перспективного розвитку рекреаційної географії. Рекреація і туризм. Рекреаційно-туристичні ресурси України. Географія туризму. Міжнародний туризм.

Політична географія: Об'єкт, предмет, завдання, проблеми. Поняття політичного устрою. Сучасний стан та перспективний розвиток науки.

Еколого-географічний комплекс. Контроль і моніторинг природного середовища в Україні. Стан навколишнього природного середовища в Україні. Правові аспекти охорони навколишнього середовища. Види забруднення довкілля та напрямки його охорони.


Географія світового господарства

Предмет і завдання. Становлення предмету, зміст, меж предметні зв'язки. Методи економічної та соціальної географії. Системний та топологічний підходи та методи наукових досліджень.

Історико-географічний підхід до вивчення економічної географії. Основні етапи формування політичної карти світу. Групування країн світу. Типологія країн світу.

Головні риси сучасної політичної карти світу. Політична географія. Терміни, поняття. Період і етапи формування політичної карти світу.

Типологія країн сучасного світу. Групування країн по чисельності населення, розміру території, формам державного устрою. Використання типологічного методу у класифікації країн сучасного світу. Типологічні особливості країн що розвиваються.

Населення світу і його географія. Роль факторів, що сприяли створенню сучасної географії населення світу. Національна структура населення світу (головні нації). Сучасна географія світу. Раси і етнічні групи населення. Урбанізація. Міграції населення світу.

Світові природні ресурси та проблеми природокористування (семінарське заняття). Визначення взаємозв'язків в циклі: природні ресурси – НТР – ринкові відносини. Ринкові відношення і природокористування. Принципи організації.

Світове господарство як категорія і НТР. Світове господарство як історична, політекономічна категорія. Міжнародний географічний (територіальний) поділ праці. Основні фори міжнародного поділу праці. Світове господарство та НТР.

Паливно-енергетична промисловість світу. Рівень розвитку, територіальна та галузева структура. Нафтова та газова промисловість. Вугільна промисловість. Електроенергетика. Нова енергетична ситуація в світі. Паливно-енергетична промисловість світу. Головні проблеми. Визначення галузі. Роль в промисловому комплексі. Географія паливної промисловості (види, основні басейни, географія споживання). Країни експортери енергетичної сировини. Динаміка перспективи. Охорона природи.

Металургійна промисловість світу. Особливості формування територіальної структури металургії. Паливна та сировина база металургії. Чорна металургія. Кольорова металургія. Металургійна промисловість світу. Технологічний цикл (потреба в сировині, паливі, додаткових матеріалах). Поняття про металургійний комбінат повного циклу. Центри металургійної промисловості світу. Країни експортери сировини і металу. Динаміка розвитку по континентах.

Машинобудівна промисловість. Особливості формування територіальної структури машинобудування. Розміщення провідних галузей машинобудування і міжнародна торгівля цією продукцією. Типи країн по рівню розвитку машинобудування. Географія машинобудівної промисловості світу. Роль і значення галузі машинобудівної промисловості. Структура машинобудівної промисловості. НТР і розвиток галузі. Головні центри і країни світу. Перспективи розвитку галузі.

Хімічна промисловість світу. Особливості сировинної бази. Основна хімія. Хімія органічного синтезу. Хімічна промисловість світу, її географія. Сировинна база хімічної промисловості. Сучасна географія. Вплив НТР на структуру і географію хімічної промисловості. Країни експортери хімічної сировини і кінцевої продукції. Проблеми охорони природи.

Текстильна і харчова промисловість світу. Галузевий склад та народногосподарське значення. Сировинна база та географія споживання. Раціональне використання сировини. Вирішення проблем

Світове сільське господарство. Структура агропромислового комплексу світу. Рослинництво – галузева та територіальна структура. Тваринництво. Роль соціально-географічних та природних факторів в розміщені сільськогосподарського виробництва. Географія аграрних відносин. Головні хлібні культури, їх виробництво і географія розміщення. Технічні культури, їх класифікація і географія розміщення.

Географія сільського господарства світу. Фактори, що визначають географію галузей с/г. Оцінка земельного фонду світу. Оцінка кліматичних умов світу з позиції розвитку с/г. Головні країни експортери с/г продукції. Сільське господарство та охорона навколишнього середовища. і охорона природи.

Географія світового транспорту. Види транспорту і рівень розвитку окремих видів транспорту. Вплив НТР на рівень розвитку окремих видів транспорту. Регіональні транспортні системи і зв'язок між ними. Значення транспорту в розвитку продуктивних сил. НТР і транспорт. Забезпеченість країн світу транспортними засобами. Сучасні проблеми транспорту.

Міжнародні економічні зв’язки. Міжнародні організації. Глобальні екологічні проблеми.
Методика навчання географії

Методика навчання географії: предмет, об’єкт, методи, основні проблеми. Її місце і зв’язок з іншими науками.

Основні етапи розвитку географії і методики її викладання в Україні та зарубіжній школі.

Структура, зміст та основні завдання шкільних курсів географії. Міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки в шкільній географії. Методи і засоби навчання географії. Система засобів навчання. Технічні засоби навчання та інноваційні технології.

Кабінет географії, його обладнання та наукова організація праці. Географічний майданчик. Підручник географії. Сучасні вимоги до підручників, їх аналіз. Прийоми роботи.

Форми організації навчально-виховного процесу з географії. Планування навчально-виховної роботи учителя географії. Навчальні екскурсії з географії. Факультативні заняття. Географічні гуртки, тематичні вечори, екскурсії, виставки та ін.

Навчально-виховний процес з географії: методи, прийоми, засоби формування знань про причинно-наслідкові зв'язки, фізико- та економіко-географічні поняття.
Фізична географія материків та океанів

Предмет і завдання курсу, його місце в загальній системі підготовки вчителя географії. Значення курсу для вивчення економічної і соціальної географії.

Материки та океани – великі природні об’єкти. План фізико-географічної характеристики. Загальні географічні закономірності Землі. Загальні закономірності геотектури (материки та океани) і будови рельєфу суходолу. Планетарні закономірності розподілу теплоти в географічній оболонці. Закономірності розподілу тиску в різні сезони біля поверхні Землі у вільній атмосфері. Планетарні закономірності розподілу атмосферних опадів і режиму зволоження. Фактори, що їх зумовлюють. Основні закономірності диференціації географічної оболонки. Широтна зональність, довготна диференціація, висотна поясність. Планетарна модель географічної зональності на материках.

Фізико-географічна характеристика Світового океану. Загальна характеристика фізико-географічних умов Світового океану. Глобальні зв’язки між океаном і материками. Регіональний огляд Тихого, Атлантичного, Індійського і Північного Льодовитого океанів за планом (загальні відомості, історія вивчення, основні риси геологічної будови і рельєфу дна, кліматичні умови і фактори, що їх зумовлюють, циркуляція поверхневих вод, водні маси, органічний світ, природні ресурси, фізико-географічне районування).

Фізико-географічна характеристика Європи. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Азії. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Північної Америки. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Південних материків. Фізико-географічна характеристика Південної Америки. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Африки. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Австралії. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.

Фізико-географічна характеристика Океанії. Острови Тихого океану, їх походження і зв'язок із структурами дна. Природні відмінності. Особливості клімату, походження органічного світу. Заселення Океанії людиною. Сучасне населення островів. Історико-етнографічні області: Меланезія, Мікронезія, Полінезія.

Фізико-географічна характеристика Антарктиди. Формування території. Основні етапи розвитку природи. Рельєф. Клімат. Внутрішні води. Ґрунтовий покрив, рослинність, тваринний світ. Людина. Особливості просторової диференціації природи і фізико-географічне районування.


Фізична географія України

Предмет географії України та значення курсу. Географічне положення. Розміри території і крайні точки. Географічний центр України та географічний центр Європи. Протяжність кордонів держави.

Геологічна будова території України. Історія розвитку території, поширення гірських порід. Розвиток форм рельєфу і поверхні. Неотектонічні рухи, сейсмічні явища. Тектонічні, вулканічні, денудаційні, водно-ерозійні, гравітаційні, льодовикові, карстово-суфозійні, еолові, антропогенні форми рельєфу.

Основні форми поверхні України. Низовини. Височини. Приуроченість низовин, височин, гір до геологічних структур. Морфологічні особливості Карпатських і Кримських гір, їх геологічна будова і вік. Господарська оцінка рельєфу.

Корисні копалини. Залежність залягання корисних копалин від геологічної будови території України. Паливні ресурси. Перспективні нафтогазоносні провінції України. Залізорудні ресурси, основні залізорудні басейни. Нікопольський марганцеворудний басейн. Родовища кольорових металів. Золоті запаси. Алмазні родовища. Аміачна сировина: кам’яна і калійна солі. Значення Сивашу. Сірка (Роздол, Яворів). Будівельні матеріали. Економічна оцінка ресурсів надр України.

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматоутворюючі чинники: сонячна радіація, циркуляція, підстилаюча поверхня. Розподіл температури, опадів, сніговий режим. Територіальні відміни клімату. Кліматичні пояси і області. Клімат рівнинних і гірських територій. Вплив океанів. Господарська оцінка клімату. Несприятливі та стихійні кліматичні явища.

Фізико-географічна характеристика морів, що омивають Україну, їх господарське і рекреаційне значення. Проблеми і перспективи раціонального використання ресурсів Чорного і Азовського морів. Внутрішні води, природні фактори їх формування та розподілу. Основні річки країни та їх басейни. Регіональні особливості і відміни. Особливості водного режиму річок України. Озера, лимани, ставки. їх господарське значення, Болота України, їх використання. Підземні і ґрунтовні води, Водні ресурси України, їх використання і охорона.

Ґрунти. Закономірність розміщення ґрунтів України, їх походження. Основні типи ґрунтів. Ерозія, підтоплення і затоплення ґрунтів, хімічне і радіаційне забруднення. Вплив ґрунтових ресурсів на розвиток та спеціалізацію сільського господарства. Меліорація ґрунтів. Охорона ґрунтів.

Несприятливі фізико-географічні процеси, фактори їх формування, їх види. Посухи і суховії. Ерозійні процеси, зсуви, селі. Карст, заболочування, вторинне засолення ґрунтів.

Ландшафти і фізико-географічне районування. Класифікація ландшафтів України. Фізико-географічне районування. Зональні і азональні одиниці фізико-географічного районування (зони, підзони, провінції, області).

Характеристика природних зон України: географічне положення, межі і розміри. Характерні риси зон та їх окремих компонентів. Поділ на фізико-географічні області.

Характеристика Кримських і Карпатських гір: географічне положення, розміри, особливості природних умов і ресурсів. Висотна поясність грунтово-рослинного покриву у горах. Ландшафтна структура. Несприятливі природні явища; землетруси, зсуви, карст.


Основи демографії

Предмет та задачі основ демографії. Населення як об’єкт вивчення географічних наук. Зв’язок географії населення з іншими науками. Закони народонаселення.

Расовий та етнічний склад населення. Раса як антрополого-біологічна категорія. Розподіл населення світу на раси. Географія рас. Етнічні спільності. Етногенез. Принципи класифікації народів. Географія етносів.

Чисельність та відтворення населення. Відтворення населення. Типи відтворення. Віковий та статевий склад населення. Демографічна ситуація і політика. Види обліку населення. Перепис населення. Народонаселення світу. Поняття “демографічний вибух”.

Трудові ресурси та їх використання. Трудові ресурси та фактори, що визначають їх склад та кількість. Трудова активність і структура зайнятості працездатного населення. Баланс трудових ресурсів. Освітня структура населення. Професійна структура населення.

Розміщення населення і міграції. Розміщення населення – наслідок господарського освоєння Землі. Природні та соціально-економічні фактори розміщення населення. Сучасне розселення населення на території Землі. Міграції населення, їх причини. Види міграцій. Вплив міграцій на склад і відтворення населення. Важливіші напрямки внутрішніх і зовнішніх міграцій.

Системи розселення та їх географічні форми. Сучасні наукові уявлення про системи розселення та їх географічні форми. Типи населених пунктів. Міста, їх виникнення та розвиток. Класифікація міст. Урбанізація – всесвітній процес. Територіальні системи міських поселень. Сільське розселення, типи сільських поселень. Системи сільського розселення. Поняття “Єдина система розселення”.
Рішення географічних задач

Методи та прийоми картографічного методу дослідження. Розробка теоретичних основ з використання топографічних карт у практичних цілях. Теоретичні основи картографічного методу дослідження. Праці А.М.Берлянта, Г.Ю. Грюнберга, А.М. Купріна, Є.С. Фельдмана, І.А. Соколова, А.М. Меньчукова, В.З. Міхліна, К.А.Саліщева, М.М.Баранського, А.В.Гедиміна та інші. Внесок в розробку теоретичних і практичних питань щодо визначення географічного центру України зробив В.О.Шевченко, теоретико-методологічних засад комплексного дослідження розвитку картографування території України Л.М.Руденко, Р. І. Сосса, В. В. Молочко й багато українських вчених.

Аналіз географічних карт. Методика читання географічних карт. Проведення візуального аналізу та опису за географічними картами.

Визначення ролі та місця географічних задач в шкільному курсі географії. Всебічне вивчення картографічних творів, їх суть, властивості та історію розвитку картографії.

Аналіз шкільної програми. Аналіз шкільної програми з географії. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Формування знань та вмінь по картографії.

Методика зображення рельєфу й рішення задач по топографічній карті.

Історичні аспекти зображення рельєфу на географічних картах. Картографічне штрихування. Перспективний рисунок. Лінії різних висот. Спосіб горизонталей. Ізолінії гіпсометричний з пошаровим фарбуванням. Спосіб відмивки.

Визначення абсолютних висот. Визначення відносної висоти. Методика використання різних варіантів при визначенні абсолютних відміток точок на топографічні карті.

Визначення куту нахилу схилу по карті. Визначення крутизни схилу по заданому напрямку . Визначення за картами висот і перевищень між точками: виисота точки або об’єкта визначена; точка знаходиться на підписаній горизонталі; точка знаходиться на не підписаній горизонталі; точка розташована між сумісними горизонталями; точка розташована в середині замкнутої горизонталі; точка розташована між однойменними горизонталями

Профіль місцевості. Методика побудова профілю місцевості.

Рамка листів топографічної карти. Географічні координати. Географічна система координат. Широта географічна. Довгота географічна. Градусна або мінутна рамка (шкала хвилин) картографічної сітки. Методика визначення географічних координат на топографічних та дрібномасштабних картах.

Прямокутні координати точки. Прямокутна система координат. Лінії кілометрової сітки. Методика визначення прямокутних координат на топографічних та дрібномасштабних картах.

Методика визначення довжин та площ по топографічній карті. Масштаб, види масштабів: числовий; іменований; графічний масштаб (лінійний та поперечний). Вимірювання довжин по карті проводиться різними способами: прямі лінії за допомогою циркуля вимірювача; спосіб кроків; спосіб нарощування; спосіб Шокальского; курвіметром.

Вимірювання площ. Способи вимірювання площ: механічний; аналітичний або математичний; за допомогою приладу; спосіб зваження.

Вимірювання відстаней на карті за допомогою лонгометрау. Методика рішення географічних задач за часовими поясами. Методика проведення нетрадиційних уроків з географії
Історія географічних досліджень

Розвиток географії в стародавньому світі і ранньому середньовіччі. Географічні знання у народів Єгипту, Міжріччя, Північної Індії. Культурні перші письмові наслідки земле опису. Колиска науки - стародавній Єгипет. Визначення меридіонального положення, кутів світу, гідрологічні знання, кліматичні характеристики. Карта зоряного небі. Астрологічні карти морських подорожей асирійців, фінікійців, карфагенян.

Географічні знання древнього Китаю та Індії. Китайський період формування географічного пізнання світу. Визначення закономірностей затемнення та їх передбачення. Географічні твори, з визначеннями класифікації ґрунтів, зонально-кліматичних умов, придатності рослинного покрову для ґрунтових угрупувань. Географічні знання у творах староіндійського походження - Рамаяна та Махабхарата - класифікація головних річок та гір.

Грецький період формуванні географії. Гомерівська Греція. Просторовий світогляд греків від Егейського моря до Чорного моря. Грецька колонізація Малої Азії. Гомерівський період. Гомер- батько географії. Географічний опис Лівії. Ефіопії, Фінікії, Скіфії, Чорного моря .Період архаїчної Греції. Мілетська географічна школа. Фундаментальні погляди Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена. Уявлення Гекатея про Ойкумену. Формування картографічного зображення відомого всесвіту.

Географічна думка періоду класичної Греції. Географічні надбання Геродоту, Подорожі Геродота та відображення у наукових трудах. Визначення широтних кліматичних поясів. Внески у формування географічної науки Платону, Аристотеля. Робота Аристотеля «Метеорологія». Період еленізму. Внесок у географічну науку таких видатних дослідників як Єратосфен, Гиппарх, Посидоній, Страбон, Птоломей.

Велике географічне відкриття світу. Географічні знання в період середньовіччя. Обмеженість природних ресурсів світу. Розподіл ведучих мінеральних ресурсів по світу. Етапи відносин суспільства и довкілля. Занебданність географічної думки. Засілля релігіозних та фанатично-містичних поглядів. Відкат науки з позицій еленіуму Економічні передумови географічного етапу відкриття світу. Виробничий потенціал регіонів світу і його вплив на державні системи. Природно-ресурсний потенціал окремих регіонів. Диспропорція в розвитку окремих економічних регіонів, торгівлі, культури та наукової думки. Арабський період пізнання світу. Торгово-колонізаціонні шляхи формування всесвіту.

Епоха великих географічних відкриттів. Економічні та політичні передумови виникнення потреби географічних відкриттів. Експедиційні подорожі з метою пошуків новітніх ринків світу та формування колоніальних володінь. Економічні лідери та їх спонукання до нових торгово-економічних відносин. Експедиції Христофора Колумба, Америго Віспуччі, Фергана Магеллана та наслідки цих експедицій для географічного пізнання.

Розвиток географії у 18-20 сторіччі. Широке пізнання континентальної Азії, Далекого Сходу, Курильських островів та Камчатки. Російські північні експедиції Формування сучасної карти світу. Відкриття Південних континентів Америки. Африки, Австралії.


Регіональна економічна географія

Найважливіші економічні регіони світу. Регіони як об'єкти економіко-географічних досліджень. Історичні особливості їх виникнення і формування. Нерівномірність економічного розвитку. Вплив географічних умов, соціально-економічних передумов на досягнутий рівень розвитку господарства регіонів. Внутрішньорегіональні закономірності географічного розподілу праці.Європейський регіон. Загальні і внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку. Європейська цивілізація. Європейська економічна інтеграція. Субрегіони і їх особливості. Політико- і економіко-географічна характеристика країн Європи. Особливості країн з|із| економікою перехідного типу. Територіальна структура господарства районів. Основні регіональні проблеми: реконструкція "старопромислових районів", подолання наслідків "надагломерації (скупчення)населення і господарства, підйом відносно відсталих районів із підвищеною питомою вагою екстенсивного сільського господарства. Форми і метод державної регіональної політики.

Азіатський регіон. Загальне і внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку. Географічна специфіка Азії. Загальна характеристика і географія господарства регіону. Субрегіони і їх особливості. Політико- і економіко-географічна характеристика країн. Моделі економічного розвитку. Японія. Китай. Індія. Географічне і геополітичне положення. Природні умови і ресурси. Історико-географічні і політико-географічні| особливості. Характеристика населення і господарства. Регіональні відмінності. Місце країни в світовій економіці.

Африка. Загальні і внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку. Географічна специфіка Африки. Субрегіони і їх особливості. Політико-економіко-географічна характеристика країн. Єгипет, ЮАР, Нігерія. Географічне і геополітичне положення. Природні умови і ресурси. Історико-географічні і политико-географические| особливості. Характеристика населення і господарства. Регіональні відмінності. Місце країни в світовій економіці.

Північна Америка. Загальне і внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку. Політико- і економіко-географічна характеристика США, Канади. Географічне і геополітичне положення. Природні умови і ресурси. Історико-географічні і політико-географічні |особливості. Характеристика населення і господарства. Регіональні відмінності. Місце країн в світовій економіці.

Латинська Америка. Загальні і внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку. Географічна специфіка Латинської Америки. Субрегіони і їх особливості. Політико- економіко-географічна характеристика країн. Мексика. Бразилія. Аргентина. Географічне і геополітичне положення. Природні умови і ресурси. Історико-географічні і політико-географічні особливості. Характеристика населення і господарства. Регіональні відмінності. Місце країни в світовій економіці.

Рекреаційна географія

Предмет і задачі курсу «Рекреаційна географія». Особливості сучасної географічної науки, її диференціація на окремі наукові напрями та розділи у зв'язку з ускладненням соціально-економічних процесів. Рекреаційна географія - як науковий напрямок, що вивчає географічні закономірності функціонування та розвитку територіальних систем організації діяльності людей поза робочим часом, її місце у системі географічних наук. Предмет та об'єкт дослідження рекреаційної географії. Етапи становлення рекреаційної географії.

Рекреаційні ресурси - як природні та антропогенні об'єкти. Визначення поняття рекреаційні ресурси, їх класифікація (природні, культурно-історичні, соціально-економічні). Різниця між умовами рекреації та рекреаційними ресурсами. Рекреаційний потенціал території його функціональна структура та положення в системі природокористування.

Основні чинники формування і розвитку рекреаційних потреб. Структура, класифікація форм і видів рекреаційної діяльності (по головному мотиву, по характеру використання рекреаційних ресурсів, по правовому статусу і тривалості, по територіальному признаку, ритміці і характеру організації, віковому признаку, кількості учасників і тісноті соціальних контактів). Основні функції вільного часу. Тенденції в еволюції рекреаційної діяльності у зв'язку зі змінами структури рекреаційних потреб.

Рекреаційна галузь та індустрія туризму, характерні риси територіальної структури. Головні типи рекреаційних територій, особливості організації та упорядкування в різних країнах світу.

Рекреаційний район як соціально-економічна категорія. Закономірності умов формування рекреаційного району і різних одиниць таксономічної ієрархії рекреаційного районування.


Геоінформаційні технології

Загальні питання ГІС. Історія розвитку.Сучасні технології в науці та житті людини. Поняття ГІС. Структура сучасної геоінформатики. Історія розвитку ГІС. Класифікація та основи функціонування ГІС Використання ГІС у практичній діяльності. ГІС на транспорті.

ГІС у планіровочній документації. Використання ГІС та вплив нових технологій на господарство в світі. Особливості використання ГІС у практичній діяльності.

Приклади застосування ГІС на транспорті. Сучасний стан та перспективи використання ГІС в муніципальному управлінні.

Системи глобальної навігації. Електронно-картографічні інформаційні системи. Технології глобальної навігації. Система GPS. Сучасний стан систем супутникової навігації. Морська навігація.

Напрямки розвитку ГІС. Технологія ГІС в створенні карт. Зйомки місцевості. Камеральна обробка даних. Програмні засоби. ГІС та Інтернет. Інтернет та карти. Мережеві ГІС.

Ринок геоінформаційних серверів. Ринок світових виробників ГІС. Тенденції ринку ГІС. Номенклатура основних ГІС виробників. Консорціум OpenGIS

ГІС на території СНД. Ринок ГІС у СНД. Національні проекти. Національний атлас Росії. Відчизняні муніципальні ГІС.

Авторські права в ГІС. Сучасні правові моделі. Інтелектуальна власність, поняття та історія. Протиріччя між науково-технічним й культурним прогресом та великим бізнесом. Копирайт та копілефт моделі. Приклади відкритих (OpenSource) та закритих (пропрієтарних) ГІС.
Географічне прогнозування

Мета, завдання та структура курсу «Географічне прогнозування» як синтетична конструктивно-прикладна дисципліна. Місце прогностики в структурі географії. Зв’язок з іншими дисциплінами.

Об’єкти географічного прогнозування. Основні підходи до визначення об’єктів фізико-географічних та суспільно-географічних досліджень: геосферний, ландшафтний, екологічний, геокомплексний, геосистемний, просторовий. Регіон як онтологічний об’єкт суспільно-географічного прогнозування. Суспільно-просторовий процес як гносеологічний об’єкт суспільно-географічного прогнозування. Просторово-часова організація людської діяльності в регіоні як предмет дослідження суспільно-географічної прогностики. Еволюція змісту та характеру об’єктів дослідження суспільно-географічної прогностики: класична, некласична, постнекласична наука.

Значення географічного прогнозування. Конструктивний характер географічних прогнозів. Географічні прогнози як інформаційно-аналітична база обґрунтування заходів регіональної політики. Місце регіонального прогнозування в структурі управління розвитком регіону. Прогнозування як функція держави. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку».

Прогностичні ефекти. Самоорганізація прогнозу. Самоліквідація прогнозу. «Парадокс прогностичного зрушення». Прогностична паніка.

Поняття про суспільно-просторові процеси, їх класифікація. Поняття про процеси. Процес як послідовна зміна в часі станів розвитку об’єкту дослідження. Суспільно-географічні та суспільно-просторові процеси. Суспільно-просторові процеси як зміна у часі станів просторової організації людської діяльності у регіонах. Класифікація суспільно-просторових процесів. Елементарні процеси. Базисні процеси: переміщення та локалізація. Основні процеси: територіальне концентрування, просторова дифузія, районоутворення, територіальне агломерування. Інтегральні процеси: регіональний розвиток, регіональна стагнація, регіональна деградація.

Чинники розвитку суспільно-просторових процесів. Передумови розвитку: ресурсні фактори (природні, трудові, фінансові, технологічні), фактори місця (вигідність суспільно-географічного положення, наявність ефектів просторової взаємодії), умови розвитку (природне, економічне, соціально-культурне, політико-правове середовище). Управлінські чинники: раціональність прийняття управлінських рішень, вибір стратегій розвитку регіонів. Чинники самоорганізації. Показники інтегральної оцінки чинників розвитку суспільно-просторових процесів: рівні соціально-економічного розвитку, регіональної безпеки, перцепційної соціально-економічної привабливості регіонів.

Закономірності розвитку суспільно-просторових процесів. Циклічність як постійна, неперервна повторюваність зміни певного набору стадій типу: «регіональний розвиток – деградація», «територіальне зростання – спадання», «Територіальне концентрування – дифузія», «територіальна поляризація – рівномірність розміщення людської діяльності». Стадійність як поступальна зміна станів просторової організації людської діяльності у регіонах. Гетерохронна коеволюційність як різночасовість розвитку складових суспільно-просторових процесів, які накладаючись, формують єдиний багатовимірний, але односпрямований процес, що передбачає наявність спільного темпу еволюції окремих частин. Комплексність як спрямованість розвитку регіонів до такого стану в майбутньому, що характеризується максимальною тіснотою та раціональністю зв’язків, пропорційністю, оптимальністю просторової структури.

Типи розвитку суспільно-просторових процесів. Динамічний ряд, просторовий ряд, матриця динамічно-просторової інформації. Індикатори динаміки розвитку суспільно-просторових процесів: абсолютний приріст, темп приросту, темп зростання, коефіцієнт зростання. Лінійний, експоненційний, асимптотичний та змішаний типи розвитку суспільно-просторових процесів, їх математичний вираз.

Види суспільно-географічних прогнозів: за метою (пошукові, цільові), за рівнем узагальнення (інтегральні, галузеві), за просторовими масштабами (глобальні, світорегіональні, національні, регіональні, локальні), за величиною прогнозного горизонту (довго-, середньо- та кортокотермінові), за формою виразу результатів (кількісні, якісні), за кількістю використаних методів (сингулярні, комбіновані).

Систематизація методів суспільно-географічного прогнозування. Експертні методи, умови їх застосування. Методи індивідуальної та колективної експертизи. Фактографічні методи, умови їх застосування. Методи аналізу та прогнозування динаміки регіонального розвитку: згладжування, аналітичне вирівнювання, спектральний аналіз, множинна регресія, авторегресія, ланцюги Маркова, нейромережеві методи, фрактальна геометрія. Методи аналізу та прогнозування просторової взаємодії: просторова регресія, теорія поля, гравітаційні моделі, пошук емпіричних залежностей, оверлейний аналіз, теорія графів. Методи таксономічного групування, класифікації: кластерний, дискримінант ний аналіз, побудова карт самоорганізації Кохонена, теорія нечітких множин, факторний аналіз. Методи оптимізації розвитку регіонів: математичне програмування, балансові, нормативні методи, методи імітаційного моделювання Монте-Карло.

Способи прогнозування: екстраполяційний, нормативний, комбінований. Екстраполяційне (пошукове, генетичне, ресурсне) прогнозування: суть, умови застосування, переваги та недоліки. Нормативне (інтерполяційне, гіпотетичне, телеологічне) прогнозування: суть, умови застосування, переваги та недоліки. Комбіноване прогнозування.

Етапи суспільно-географічного прогнозування регіонального розвитку. Початковий етап. Постановка мети, визначення завдань. Формулювання робочої гіпотези прогнозу. Обґрунтування прогнозних індикаторів. Вибір методів суспільно-географічного прогнозування. Їх залежність від мети, завдань, можливостей прогнозування; специфіки об’єкту прогнозування; повноти і достовірності інформації; довжини прогнозного горизонту. Визначення інформаційної бази, збір та систематизація даних.

Аналітико-розрахунковий етап. Побудова логіко-географічної моделі. Формалізація. Аспекти формалізації: семантичний, синтаксичний, прагматичний. Рівні формалізації: повна, неповна, часткова. Побудова географо-математичної, геоінформаційної, біхевіористичної моделей. Здійснення розрахунків. Інтерпретація отриманої інформації. Верифікація прогнозів. Пряма, непряма, інверсна, консеквентна верифікація. Достовірність, точність прогнозів. Похибка як міра точності прогнозів. Джерела похибок. Міра якості прогнозу. Абсолютна похибка прогнозу, квадратична похибка прогнозу, коефіцієнт розбіжності. Обґрунтування варіантів прогнозів.

Синтетично-конструктивний етап. Узагальнення часткових прогнозів. Обґрунтування оптимальної територіальної спеціалізації. Обґрунтування перспективної просторово-часової організації людської діяльності у регіонах. Делімітація територій, що потребують державної підтримки. Обґрунтування заходів регіональної політики.

Організація прогнозування. Вибір та затвердження виконавців прогнозування. Функції учасників державного прогнозування соціально-економічного розвитку. Визначення основних прогнозних документів. Регіональні схеми планування території. Прогнози соціально-економічного розвитку регіонів. Поточні плани соціально-економічного розвитку регіонів. Визначення строків виконання прогнозування: за календарними строками та неперервне. Визначення форми організації прогнозування: «зверху вниз», «знизу вверх», комбінована. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення прогнозування. Практична реалізація прогнозів: оголошення, поширення та використання прогнозів.

Моделювання як засіб регіонального прогнозування соціально-економічного розвитку. Поняття про модель. Модель як спрощений вираз реального об’єкту дослідження, його «замінник». Модель як джерело нової інформації про об’єкт дослідження. Систематизація моделей. Предметні та образно-знакові моделі. Предметні моделі: природні, штучні, предметно-аналогові. Образно-знакові моделі: образні, аналогово-знакові, формально-знакові. Статичні та динамічні моделі. Стохастичні та детерміновані моделі. Географо-математичні, геоінформаційні та біхевіористичні моделі. Функції моделей: психологічна, збірна, логічна, нормативна, систематизуюча, конструктивна, пізнавальна. Вимоги до моделей.

Моделювання як засіб наукового пізнання, його переваги та недоліки. Структура моделювання: суб’єкт пізнання, модель, об’єкт дослідження. Математичне моделювання. Математичні моделі в географії: географо-математичні моделі. Математична та змістова (географічна) структури моделі. Етапи динамічного моделювання суспільно-просторових процесів: побудова, вивчення та використання моделей.

Ситуаційне моделювання. Побудова моделей сучасного стану розвитку процесів. Виявлення проблем та особливостей розвитку суспільно-просторових процесів. Ретроспективне моделювання. Побудова моделей ретроспективного аналізу розвитку процесів. Виявлення тенденцій та закономірностей розвитку суспільно-просторових процесів. Прогнозне моделювання. Побудова моделей прогнозу розвитку процесів. Виявлення можливих шляхів розвитку суспільно-просторових процесів.

Умови використання методів експертних оцінок. Незацікавленість експертів у результатах прогнозування. Отримання кількісно визначених відповідей експертів. Узгодженість думок експертів. Показники оцінки рівня узгодженості думок експертів: коефіцієнт множинної рангової кореляції, коефіцієнт конкордації.

Аналіз результатів експертного прогнозування. Медіанний спосіб. Спосіб із використанням вагових коефіцієнтів компетентності експертів. Коефіцієнти аргументованості, ступеня знайомства з проблемою.

Метод Дельфі. Ітераційність методу. Середні значення, медіани, нижній та верхній квартилі, інтерквартильний розмах.

Метод «мозкової атаки». Формування групи експертів. Складання проблемної записки учасника. Генерація ідей. Систематизація ідей. Руйнація ідей. Оцінка критичних зауважень. Обґрунтування прогнозу.

Використання СВОТ-аналізу для цілей прогнозування регіонального розвитку. Сценарій шансів, сценарій загроз. Місія території.

Моделі лінійного програмування. Сутність та сфера застосування: задачі оптимального використання ресурсів регіону, вибору оптимальних геотехнологій в регіоні, розподілу виробничої програми регіону, задача про призначення (транспортна задача). Структура моделі: функція мети, система обмежень, що накладаються на невідомі змінні. Виробнича задача лінійного програмування. Ітераційні методи. Симплексний метод лінійного програмування. Припустимий, опорний, оптимальний план. Оцінка впливу зміни ресурсів на цільову функцію. Оцінка впливу зміни коефіцієнтів цільової функції на стійкість оптимального плану. Модель транспортної задачі. Закрита та відкрита транспортна задача. Виробничо-транспортна задача. Методи розподільні, потенціалів, диференціальних рент, розрахункових складових. Аналіз прогнозної структури вантажоперевезень. Програмне забезпечення: QSB, PLP, TRANS.

Моделі нелінійного програмування. Сутність та сфера застосування: задачі управління промисловим виробництвом, товарними ресурсами, капіталовкладеннями у регіоні. Загальний вигляд моделі. Нелінійні цільові функції, нелінійні обмеження. Опуклі функції. Градієнтні методи. Оцінка непропорційності залежностей ефективності виробництва, використання ресурсів від їх обсягів.

Моделі динамічного програмування. Сутність та сфера застосування: задачі розподілу капіталовкладень між регіонами, оптимального управління міжрегіональним обміном товарами, задача управління запасами. Загальний вигляд моделі. Критерій сумарного максимального ефекту. Моделі управління запасами з детермінованим та випадковим попитом. Визначення оптимальних поточних, страхових запасів.

Моделі теорії масового обслуговування. Основні поняття. Системи масового обслуговування в регіоні. Вхідні потоки вимог, канали обслуговування, черги вимог, вихідні потоки вимог. Загальний вигляд моделі. Коефіцієнти простою в черзі, простою каналів обслуговування. Оптимізація системи масового обслуговування.

Моделі теорії ігор. Основні поняття. Гра, гравці, ціна гри, стратегії гравців, наслідки гри. Функція виграшу. Платіжна матриця. Гра у чистих та змішаних стратегіях. Вибір оптимальної (мінімаксної) стратегії. Сідлова точка. Моделі «регіональних конфліктів».

Балансові моделі. Сутність та сфера застосування. Методи побудови балансових моделей. Загальний вигляд моделі. Моделі міжгалузевого балансу, «витрати-випуск». Коефіцієнти прямих та повних витрат. Умовно динамічні (статичні) та динамічні балансові моделі. Ресурсні обмеження. Баланси витрат трудових ресурсів, основних виробничих фондів.

Гравітаційні прогнозні моделі. Сутність та сфери використання. Поняття «маси» географічних об’єктів. Відстані у гравітаційних моделях: геодезичні, затрат і зусиль, метафоричні. Методи теорії поля. Пошук емпіричних залежностей.

Математико-картографічні моделі. Сутність та сфера застосування. Просторові ряди як статистична база математико-картографічного моделювання. Методи побудови математико-картографічних моделей. Статистична поверхня. Побудова серій карт статистичних поверхонь. Метод поля потенціалів, індексний метод. Прогнозні карти статистичних поверхонь. Трендова та залишкова поверхні. Побудова карт трендової та залишкової поверхонь. Просторова регресія. Просторове згладжування. Прогнозні карти залишкових поверхонь. Програмне забезпечення: Surfer, Potent.

Прогнозування природних ресурсів регіону. Особливості процесів формування та використання природних ресурсів. Циклічні та нециклічні фактори. Особливості прогнозування мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових ресурсів. Методика прогнозування запасів. Методика прогнозування потреб. Декомпозиційні і трендові моделі процесів формування природних ресурсів. Методи експертних оцінок. Кореляційно-регресійні моделі процесів використання природних ресурсів. Математико-картографічні моделі територіальної диференціації використання природних ресурсів. Оцінка та прогноз структурних змін. Побудова балансів мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових ресурсів. Методика прогнозування інтегрального природно-ресурсного потенціалу.

Прогнозування ресурсів праці регіону. Особливості процесів формування та використання ресурсів праці. Методика прогнозування запасів. Методика прогнозування потреб. Побудова балансів трудових ресурсів. Методика прогнозування інтегрального працересурсного потенціалу.

Прогнозування фінансових і технологічних ресурсів регіонального розвитку. Особливості процесів формування та використання фінансових ресурсів. Методика прогнозування запасів. Методика прогнозування потреб. Побудова балансів фінансових ресурсів. Особливості прогнозування технологічних ресурсів. Прогнозування змін геотехнологій.

Прогнозування промислово-просторових процесів у регіоні. Методика прогнозування обсягів та структури промислового виробництва у регіоні. Методика прогнозування розміщення промислового виробництва у регіонів. Моделі множинної регресії. Моделі лінійного програмування. Балансові моделі. Математико-картографічні моделі. Методика прогнозування промислової безпеки регіону.Прогнозування аграрно-просторових процесів у регіоні.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Алисов Н., Хорев Б. Экономическая и социальная география мира. – М., 2000.

 2. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство – К.: Либідь, 2000

 3. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. – М., 1990.

 4. Блій Г. Географія: світи, регіони, концепти: підручник для студентів ВНЗ. – К.: Либідь, 2004.

 5. Власова Т.В. Физическая география материков. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение, 1986

 6. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1996.

 7. Голіков А.П. Економіка України: навч. посібн. / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – К.: Знання, 2009.-286 с.

 8. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм. Навчальний посібник / Ю.А.Грабовський, О.В.Скалій, Т.В. Скалій – Тернопіль: Навчальна книга, 2008. – 304 с.

 9. Дергачёв В.А. Мировая экономика: экономика зарубежных стран. – М.: Флинта, 2000. – 480 с.

 10. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: Просвещение, 1989.

 11. Дорогунцов С.І., Чернюк Л.Г., Борщевський Л.П., Данилишин Б.М., Фащевський М.І. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України. – К., 2002.

 12. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов. – М., 1996.

 13. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. – Львів: Світ, 2003.

 14. Жучкевич В.А., Лавринович М.В, Физическая география материков и океанов. - Минск: Университетское, 1986.

 15. Заставний Ф.Д. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. – К.: Форум, 2002.

 16. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Булава Л.М. Природознавство. – Полтава: ТОВ “Ловши-К”, 2005

 17. Кобернік С.Г. Географія України (8-9 клас) в опорних схемах. – Навч.-метод посібник . – К.: ПП «Компанія «Актуальна освіта», 1998.

 18. Короновский Н.В.,.Якушова А.Ф. Основи геологии. – М.: Высшая школа, 1991.

 19. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Высшая школа, 1990.

 20. Пилишенко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 325с.

 21. Манів З.О., Луцький І. М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 638 с

 22. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник.- К.: Знання, 2005.-551с

 23. Методика обучения географии в школе: Учебн. пособие / Под ред. Л.М. Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1997.

 24. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007.- 444с.

 25. Сажнєва Н.М. Рекреаційна географія: Навчальний посібник. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329

 26. Сажнєва Н.М., Арсененко І.А. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять) :Навчальний посібник. –Мелітополь:„Люкс”, 2007. –254 с.Бабарицька

 27. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студ. географ. спеціальностей вищих навч. закладів / О.Г. Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2009.- 544с.

 28. Туризм: туристичні змагання. Електронний навчальний посібник/О.З.Байтеряков, В.В. Молодиченко – Мелітополь, 2008.

 29. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К.: Вища школа, 2002

 30. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. – К.: Освіта, 2002

 31. Юрківський В.М.Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – К.:Либідь, 2001.

 32. Ярошенко О.Г. Природоведение: Учебн. для общеобр. учебн. завед. – К.: Генеза, 2005.

 33. Кобернік С.Г. Методика викладання географії в школі : навч.-метод. посіб. / С. Г. Кобернік та ін. – К. : Стафед-2, 2000. – 320 с.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка