Програма для 10-12 класів загальнеоосвітніх навчальних закладівСторінка1/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4

ПРОЕКТБІОЛОГІЯ
Навчальна програма для 10-12 класів загальнеоосвітніх навчальних закладів
Академічний рівень.

Пояснювальна записка
Курсом „Загальна біологія" завершується вивчення шкільного предмета „Біологія" загальноосвітніх навчальних закладах.

Його зміст у старшій школі спрямований на те, щоб учень: • опанував знання про рівні організації життя; історію розвитку сучасних уявлень п живу природу, роль біологічних наук у формуванні сучасної природничонаукої картини світу, методах наукового пізнання:

 • розумів місце біології серед інших наук, значення біологічного різноманіття, зв'язок між природними і суспільними процесами:

 • умів використовувати біологічні закономірності, застосовувати біологічні методи пізнання, умів поставити й розв'язати проблему, планувати і здійснював спостереження, експеримент тощо;

 • застосовував теоретичні знання для узагальнення, систематизації, прогнозування:

 • умів обґрунтовувати місце і роль біологічних знань у практичній діяльності людні розвитку сучасних технологій;

 • умів користуватися різними джерелами інформації та оцінювати достовірні біологічної інформації;

 • використовував набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі.

 • був переконаний у можливості пізнання живої природи, необхідності дбайливо ставлення до оточуючого середовища, власного здоров'я, з повагою ставився до думки опонента під час обговорення біологічних проблем.

Вивчення шкільного предмета „Біологія" має спиратись на такі вихідні положення:

 • логіка пізнання забезпечує розвивальний характер навчання і формує теоретичне мислення учнів;

 • теоретичні узагальнення є провідними змістовими елементами:

 • особистісно зорієнтований процес навчання ґрунтується на гуманістичні засадах і забезпечує рівневу диференціацію;

 • застосування сучасних технологій навчання.

Навчальний матеріал, беручи до уваги цілісність і системність живої природи вибудовується у програмі за лінійно-концентричним принципом і генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого:

 • м олекул я р н о - к л іти н н и й;

 • організмений;

 • надорганізменні;

 • різноманітність органічного світу; еволюція.

 • методи наукового пізнання.

Зміст курсу є логічним продовженням змісту навчальних курсів основної школи розподіляється за роками навчання таким чином:

10- й клас

Розділ І „Рівні організації життя" складається з тем: „Неорганічні речовини". „Органічні речовини", „Загальний план будови клітин", „Ядро", „Цитоплазма та її компоненти", „Клітина як цілісна система", „Взаємодія клітин. Тканини".11 клас

Розділ І „Рівні організації життя" (продовження) складається з тем: ..Неклітинні форми життя", ..Одноклітинні організми", ..Багатоклітинні організми". ..Закономірності спадковості організмів", ..Закономірності мінливості організмів", ..Генотип як цілісна система", ..Генетика і людина", ..Індивідуальний розвиток організмів", ..Основи поведінки організмів".

Розділ II. ..Взаємодія організмів та надорганізмових систем з середовищем життя" складається з тем: ..Вплив чинників середовища на організми". „Популяції та екосистеми''.

12 клас

Розділ III. „Історичний розвиток органічного світу" складається з гем: „Основи еволюційного вчення", „Історичний розвиток і різноманітність органічного світу".

Розділ IV. "Біосфера та людство".

На вивчення цих розділів відводиться:

10-й клас - 52 години (1, 5 год. на тиждень);

11-й клас - 70 годин (2 год. на тиждень).

12 клас - 35 год. (1 год. на тиждень)

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" старша школа функціонує як профільна. Зміст біологічної освіти у старшій школі спрямований на задоволення освітніх потреб школяра відповідно до обраного ним рівня освіти. У чинній програмі пропонується зміст освіти на рівні державного стандарту.

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло, що дає змогу вчителю, враховуючи рівень розвитку учнів, творчо планувати вивчення матеріалу, доповнювати і поглиблювати зміст, виділяти час для осмислення учнями навчального матеріалу, виконання лабораторних і практичних робіт, систематизації і узагальнення знань, самостійної і творчої пізнавальної діяльності, самоконтролю знань і умінь. Учитель має можливість конструювати вступні і узагальнюючі уроки, здійснювати тематичне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів.

Зміст тем приведений у відповідність із Державним стандартом базової і повної середньої освіти. В кожній темі програми передбачені обов'язкові результати навчання: вимоїн до знань та вмінь учнів, що можуть виражатися у різних видах навчальної діяльності (інтелектуальних, практичних тощо). По закінченню вивчення теми учень має знати (що знаї и?), а. отже називати, наводити приклади, пояснювати, обґрунтовувати, визначати. порівнювати, застосовувати знання, робити висновки, дотримуватись правил техніки безпеки. правил поведінки в природі тощо. Порівнюючи результати навчальної діяльності учня із запропонованими в програмі основними вимогами до знань і вмінь, учитель має змогу визначити рівень навчальних досягнень учня і оцінити їх.

В основу навчального змісту курсу біології 10 - 12-х класів покладено вивчення рівнів організації життя (молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистем ний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і енергії, цілісність живих систем. Провідними змістовими елементами навчальних гем є теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинна, хромосомна, еволюційна теорії, біологічні закони - Г.Менделя, Т.Моргана та біологічні ідеї: рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури.

Структурування навчального матеріалу навколо провідних біологічних ідей сприяє об'єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння учнями навчального матеріалу, знімає необхідність запам'ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного мислення.

У розділі „Рівні організації життя" вивчається хімічний склад організмів, особливості біохімічних реакцій, закономірності функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організменому рівнях. Знання про принципи функціонування клітини становлять основу розуміння закономірностей спадковості і мінливості. Ознайомлення з цитологією й генетикою готує учнів до вивчення індивідуального розвитку організмів та основ поведінки організмів. Екологічні закономірності вивчаються в розділі ..Взаємодія організмів та надорганізмових систем з середовищем життя" і „Біосфера та людство", яким завершується вивчення курсу. У розділі ..Історичний розвиток органічного світу" передбачено вивчення основ еволюційних гіпотез та формування великих таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку.

Реалізація чинної програми потребує діяльності вчителя, спрямованої на розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій, емоційно-ціннісного ставлення до природи і передбачає вибір оптимальних методів та форм навчання. Учитель має практикувати різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які мають здійснюватись в умовах колективної діяльності. Добираючи методи навчання, які б забезпечували реалізацію цілей біологічної освіти, віддавати перевагу методам самостійного здобуття знань, методам, що спрямовані на реалізацію принципу активності навчання.

Формуванню навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літературних джерелах слугують семінарські заняття, які є доцільною формою роботи у старшій школі. Семінарські заняття є невід'ємною формою навчання в умовах лекційно-семінарської системи навчання. На таких семінарських заняттях учні. використовуючи матеріали лекції учителя, додаткову літератур)', шкільний підручник. виконують лабораторну роботу, проробляють навчальний матеріал. За іншою методикою семінарського заняття (на зразок вузівського), учні самостійно опрацьовують додаткову літературу, готують повідомлення та виступають з ними на семінарських заняттях. Семінарські заняття, тематика яких передбачена навчальною програмою, учитель може планувати, враховуючи навчальні можливості учнів та доступ їх до науково-популярної літератури.

Практичну частину програми становлять лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроку біології і, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня підготовки учнів, навчально-матеріальної бази, можуть виконуватися різними способами: демонстраційно, фронтально, групою або індивідуально. Мета проведення цих робіт: організація самостійного засвоєння учнями системи знань, формування спеціальних та практичних умінь з різною мірою допомоги учителя. Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням навчально-матеріальної бази школи. За відсутності відповідних умов, вони можуть бути замінені демонструванням.

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути використані для узагальнюючих уроків, уроків контролю і оцінювання навчальних можливостей учнів.

Вивчення об'єктів живої природи, процесів життєдіяльності потребує використання натуральних об'єктів, технічних засобів навчання, таблиць, ілюстрацій підручників.

Основний навчальний матеріал учні повинні засвоїти на уроці. Домашні завдання для учнів мають бути обов'язково диференційованими, з урахуванням їхніх потреб та інтересів.

Виявити рівень навчальних досягнень учнів покликане оцінювання, що передбачає аналіз відповіді учня: якість знань, ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь, рівень оволодіння розумовими операціями, самостійних оцінних суджень. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Рівні

навчальних

досягнень

учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі біологічні об'єкти;

знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт

2

Учень з допомогою вчителя або підручника наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх ознаки;

за інструкцією і з допомогою вчителя частково виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення

3

Учень з допомогою вчителя або підручника фрагментарно характеризує окремі біологічні об'єкти;

за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з частковим їх оформленням без висновків

II. Середній

4

Учень з допомогою вчителя або підручника дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об'єктів;

за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням

5

Учень самостійно дає визначення окремих біологічних понять, з допомогою вчителя або підручника відтворює навчальний матеріал; характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх. не зробивши висновків

6

Учень самостійно, але не повно відтворює навчальний матеріал; характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів. наводить прості приклади;

з допомогою вчителя розв'язує прості типові біологічні вправи; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить висновки, що не відповідають меті роботи

III. Достатній

7

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть

біологічних понять; з допомогою вчителя встановлює

взаємозв'язки, характеризує основні положення біологічної і

науки;


розв'язує прості типові біологічні вправи і задачі;

за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи.

оформляє їх, робить неповні висновки8

Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає

порівняльну характеристику явищам і процесам живої природи;

розв'язує типові біологічні вправи і задачі, виправляє допущені

помилки;


за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи.

оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки


9

Учень вільно відповідає на поставлені запитання; з допомогою

вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки:

самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі, виправляє власні

помилки;


виконус лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить

чітко сформульовані висновкиIV. Високий

10

Учень дає повні, змістовні відповіді на запитання: самостійно

розкриває суть біологічних явищ. процесів, аналізує.

систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові

зв'язки:


виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх результати.

робить логічно побудовані висновки відповідно до мети роботи11

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює біологічні явища, закони: виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки:

ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх. робить обґрунтовані висновки

12

Учень виявляє міцні й глибокі знання з біології, може вести дискусію з конкретного питання з використанням міжпредмегних зв'язків, самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них. уміє розв'язувати проблемні завдання: самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, робить обґрунтовані висновки, виконує творчі завдання
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка