Програма для проведення вступних випробовувань (співбесіди) з абітурієнтами за спеціальністю 040101 «Психологія»Скачати 56.35 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір56.35 Kb.
«Затверджую»
Ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

________________ Губерський Л.В.

 

 

ПРОГРАМАдля проведення вступних випробовувань (співбесіди) з абітурієнтами 
за спеціальністю 7.040101 «Психологія» (друга вища освіта)

 

ЛЮДИНА І СВІТ” 

Тема І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Феномен людини. Основні тлумачення походження людини. Поняття середовища. Поняття спадковості. Вплив спадковості й середовища на походження і життя людини. Природне начало в людині. Поняття "індивід". Поняття особистості. Поняття сутності людини. Поняття сенсу людського життя. Поняття цінності. Цінність людського життя. Людина як найвища цінність. Поняття смерті. Поняття безсмертя. Феноменальність творчості. Різновиди творчої діяльності. Творчість та волюнтаризм і фаталізм. Здоров'я і здоровий спосіб життя. Поняття рівня життя і рівня наповненості життя. Міфологічне, релігійне, наукове та філософське бачення щастя.

 

Тема II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

Світ і поняття світу. Історичний розвиток уявлень про світ. Багатовимірність поняття світу. Світ як Космос. Світ як Всесвіт. Світ Землі як особливе явище. Філософське визначення поняття матерії. Матеріальне й ідеальне. Поняття руху. Поняття спокою. Рух і розвиток. Поняття прогресу і регресу. Поняття  простору. Поняття часу. Єдність простору і часу. Матеріальність світу. Ідеальність світу. Особливість місця людини у світі.

 

Тема III. ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ

Поняття духу. Поняття душі. Поняття духовності. Поняття духовного. Поняття тілесного. Що таке почуття? Поняття інтелекту. Феномен волі. Поняття ідеалу. Поняття честі. Поняття совісті. Поняття гідності. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв духовності. Поняття істини. Що таке правда? Хиба як прояв духовності. Поняття прихильності. Віра: міфологічний, релігійний, науковий і філософський вимір поняття. Поняття надії. Любов як прояв духовності. Поняття краси і прекрасного. Прекрасне і естетичне. Поняття потворного. Поняття добра. Що таке зло? Добро і зло - вінець духовності.

 

Тема IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

 Походження свідомості. Сутність свідомості. Визначення поняття свідомості. Основні функції свідомості. Поняття мислення. Пам'ять і воля. Буденна і теоретична свідомість. Свідоме і несвідоме. Поняття праці. Поняття спілкування. Мова та її сутність. Роль праці, спілкування і мови у виникненні свідомості. Поняття суспільного буття. Суспільна свідомість. Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Поняття пізнання. Чуттєве пізнання. Логічне (раціональне) пізнання. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Об'єктивність істини. Абсолютність, і відносність істини. Практика – ціль пізнання та критерій істини. Поняття методу. Закон і закономірність.

 

ТЕМА V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА

 Поняття природи. Природа як довкілля. Природа і штучне середовище. Природа і духовне життя людини. Поняття біосфери. Поняття ноосфери. Ідея визначальної ролі природних умов у житті суспільства. Характерні риси впливу суспільства на природу. Знання і природа. Поняття "виживання". Передумови кризи у відношенні людини і природи.

 

ТЕМА VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

 Поняття "суспільне", "соціальне". Суспільство як самоорганізована система. Соціум як особливий прояв суспільства. Поняття соціальної структури. Соціальна група. Класи як особлива соціальна група. Касти і соціальні верстви. Поняття "стратифікація". Сім'я як мала соціальна група. Сучасна сім'я: проблеми формування і розвитку.

Що таке етнос? Поняття "рід", "плем'я". Народність і нація. Сучасне тлумачення поняття "нація": Формування і розвиток української нації. Поняття менталітету. Що таке ментальність? Особливості української ментальності. Поняття суспільного прогресу. "Формаційна" періодизація суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.

 

ТЕМА VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

 Політика як явище суспільного життя. Поняття влади. Влада і політика, їх співвідношення. Поняття політичної системи. Що таке політичний режим. Тоталітаризм і авторитаризм. Поняття політичної демократії. Демократія як форма устрою. Демократія як форма правління. Поняття держави. Що таке громадянське суспільство? Правова держава. Соціально справедлива держава. Поняття "громадські рухи". Поняття "громадська організація". Феномен політичної партії. Поняття "ідеологія". Політична ідеологія. Ідеологізація і деідеологізація. Феномен політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу.

 

ТЕМА VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

 Виникнення поняття культури. Поняття масової культури. Основні функції культури. Поняття матеріальної культури. Особливості духовної культури. Поняття цивілізації. Стадії розвитку цивілізації і культура. Культурність цивілізації і цивілізованість культури. Спадкоємність культури. Традиції в культурі. Новаторство і прогрес культури. Поняття національної культури. Загальнолюдське в культурі. Поняття культури особистості. Основні складові культури особистості. Особливості формування культури особистості. Поняття гуманізму. Культура і гуманізм. Гуманізм і соціальний прогрес.

 

ТЕМА IX. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ

Проблема визначення поняття світогляду. Структура світогляду. Буденний і теоретичний світогляд. Поняття моралі. Історичність моралі. Явище морального ідеалу.

Поняття мистецтва. Види мистецтва. Жанри мистецтва. Світоглядний характер мистецтва. Явище історичності. Історичні типи світогляду і їх взаємозв'язок. Міф і міфологія. "Сила" і "слабкість" міфології як світоглядної системи. Поняття релігії. Вплив релігії на формування світогляду. Поняття науки. Життєвий сенс науки. Оригінальність філософії як світогляду. Унікальність української філософії. Філософія - теоретична основа світогляду. Світогляд і реальний процес життя людини.Список рекомендованої літератури

 1.  Вілков В.Ю., Салтовський О.В. Людина і світ: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2.  Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І., Діденко Л.В. Людина і світ: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 2001.

 3. Людина і світ: Для 11 кл. Загальноосв. навч.закл./Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук та ін.; За ред. Л.В.Губерського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.

 4. Булатов М.О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009.

 5. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч.посіб./ За ред.акад.НАН України Л.В.Губерського. – К.:Знання, 2009. – 621 с.

 6. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002.

 7. Філософія історії: Підруч. / Бойченко І.В. – К., 2000.

 8. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – 7-е вид., випр і доп. – К., 2008.

 9. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – 408 с.

 10. Історія філософії: Підруч. / За ред. В.І.Ярошовця. – К.: “Київський університет”, 2007.

 11.  Історія української філософії: Підруч. / Горський В.С., Кислюк К.В. – К.: Либідь, 2004.

 12. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч.посіб. – 5-е вид. – К.: Знання, 2008.

 13. Основи соціальної екології / Салтовський О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 14. Основи філософських знань: Підруч. / Буслинський В.А., Скрипка П.І. – Львів, 2004.

 15. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підруч. / Шляхтун П.П. – К.: Либідь, 2002.

 16. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підруч. Для вищих навч.закл. / В.П. Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. Вид. 3-є випр. та доп. - К.: Генеза, 2006.

 17. Філософія культури: Підруч. / Гатальська С.М. – К.: Либідь, 2005.

 18. Філософія політики: Хрестоматія: в 4 т. / Редакційна колегія: Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко та ін. – К: “Знання України”, 2003.

 

Зразки білетів:

Білет №_


 1. Місце світогляду у духовній сфері особистості.

 2. Ідеологія як форма узагальненого виразу соціальних інтересів.

 3. Формування і розвиток української нації.

 Білет №_

 1. Людська діяльність та її особливості.

 2. Ментальність та її суть.

 3. Міфологічне, наукове та філософське бачення щастя.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка