Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністюСкачати 207.26 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір207.26 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

в.о. ректора ______ _____ А.І. Українець

"30" березня 2015 р.ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю8.03050501«Управління персоналом та економіка праці»
Схвалено Вченою радою факультету

обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Протокол № 6 від "16 " березня 2015 р.

Голова Вченої ради факультету,


Декан О.О. Шеремет

Київ −20151. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаткове вступне випробування передбачається для студентів за "перехресним вступом" щодо підтвердження базових знань зі спеціальності «Управління персоналом та економіки праці».


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

Тема 1. Предмет, метод і задачі курсу.

Основні дефініції математичного моделювання. Моделювання в економіці та його використання в розвитку та формалізації економічної теорії та управлінні персоналом. Теоретичні основи математичного моделювання та класифікація моделей. Математична модель та її основні елементи. Принципи та етапи побудови моделей.

Література [2, 4, 5, 10,22]
Тема 2. Функції і графіки в економічному моделюванні

Поняття функціональної залежності. Способи завдання та дослідження функцій. Приклади побудови і аналізу графіків функцій. Застосування графіків в економічному моделюванні.Література [3,4,5,10,22]

Тема 3. Моделі задач лінійного програмування та методи їх розв'язування

Постановка задач лінійного програмування, їх моделі та основні форми. Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування. Метод штучного базису. Розв'язування задач лінійного програмування з допомогою пакетів прикладних програм.Література [2, 4, 5, 10, 22]

Тема 4. Теорія двоїстості та кількісний аналіз оптимізаційних розрахунків

Двоїстість у задачах лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. Двоїстий симплекс-метод. Економіко-математичний аналіз оптимальних розрахунків.Література [3,4,5,10,22]

Тема 5. Транспортна задача

Постановка транспортної задачі та її математична модель. Методи побудови початкового опорного плану. Метод потенціалів. Модель оптимізації штатного розпису фірми.Література [2,3,5,22]

Тема 6. Задачі цілочислового лінійного програмування та методи їх розв'язання

Постановка задачі цілочислового лінійного програмування. Методи розв'язування задач цілочислового лінійного програмування. Прикладні моделі задач цілочислового лінійного програмування.Література [2, 5, 22]

Тема 7. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем

Постановка задачі нелінійного програмування та її характерні особливості. Основні види задач нелінійного програмування. Прикладне використання методу множників Лагранжа.Література [3,5,22]

Тема 8. Динамічне програмування

Постановка задачі динамічного програмування. Методи розв’язування задач динамічного програмування. Прикладні моделі динамічного програмування.Література [2,3,4,5,22]


ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСОНАЛУ

Тема 1. Принципи, види та основні етапи процесу планування виробничої діяльності і персоналу підприємства

Сутність, принципи і методи планування виробничої діяльності підприємства. Система планів та інформаційна база планування. Сутність планування персоналу підприємства.

Література [16−18,24]

Тема 2. Планування обсягу реалізації та виробництва продукції

Сутність виробничої програми підприємства. Основні показники виробничої програми. Планування виробничої програми підприємства.Література [16−18,24]

Тема 3. Планування ефективності діяльності персоналу

Чинники підвищення ефективності діяльності персоналу. Продуктивність праці як показник ефективності діяльності персоналу. Планування підвищення продуктивності праці.

Література [16−18,24]
Тема 4. Планування чисельності персоналу підприємства

Стратегічне планування персоналу підприємства. Баланс робочого часу.

Методи планування чисельності персоналу.

Література [16−18,24]

Тема 5. Планування оплати праці

Погодинна та відрядна форми оплати праці. Фонди заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Планування фонду оплати праці.Література [16−18,24]

Тема 6. Планування перспективного забезпечення підприємства персоналом

Визначення потреби в додатковій робочій силі. План підготовки кадрів за спеціальностями та категоріями. Планування кадрового резерву.

Література [16−18,24]

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Тема 1. Соціально-економічна безпека: сутність і передумови формування

Поняття, предмет, зміст та суб'єкти соціально-економічної безпеки. Принципи соціально-економічної безпеки, її структура та рівні. Критерій та індикатори соціально-економічної безпекиЛітература [8,9,11,21]

Тема 2. Організаційні та техніко-технологічні основи соціально-економічної безпеки підприємства

Організація служби безпеки на підприємстві. Загальні функції, що покладаються на службу безпеки підприємства. Об'єкти, які підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань на підприємстві. Техніко-технологічна безпека.Література [8,9,11,15,21]

Тема 3. Інтелектуальна та кадрова складові соціально-економічної безпеки підприємства

Кадрова безпека: об’єкти, види, індикатори. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки. Захист конфіденційної інформації про особу. Методика побудови інтелектуальної безпеки. Сучасна психологічна освіта керівника в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства. Навчання персоналу та підвищення кваліфікації з соціально-економічної безпеки.Література [8,9,11,14,21]
Тема 4. Інформаційна безпека підприємства

Зміст інформаційної безпеки підприємтсва. Поняття та класифікація загроз безпеки інформації. Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом.Література [8,9,11,14,15,21]

Тема 5. Ринкова та зовнішньоекономічна безпека

Основні положення ринкової та зовнішньоекономічної безпеки.

Експортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки. Імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки. Аналітична оцінка конкурентів як важлива складова ринкової безпеки.

Література [8,9,11,15,21]
Тема 6. Фінансова безпека

Формування системи фінансової безпеки. Оцінювання безпеки грошового обігу. Оцінювання безпеки інфляційних процесів. Валютна складова фінансової безпеки. Індікатори фінансової безпеки підприємства.Література [8,9,11,14,21]
Тема 7. Політико-правова, силова та екологічна складові соціально-економічної безпеки підприємства

Поняття екологічної безпеки. Особливості екологічної безпеки харчових підприємств. Поняття політико-правової безпеки. Сутність силової безпеки.Література [8,9,11,14,21]

Тема 8. Ризик та його вплив на соціально-економічну безпеку підприємств

Сутність ризику та його взаємоз’язок з соціально-економічною безпекою. Управління економічними ризиками підприємства. Основні ризики в системі соціально-економічної безпеки підприємств харчової промисловості.Література [8,9,11,15,21]
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Тема 1. Організація праці: сутність, зміст, мета і завдання

Соціально-економічна сутність праці. Предмет, напрями та завдання організації праці.Література [1,6,7,12,13,19,23]
Тема 2. Становлення і розвиток організації праці

Зародження та розвиток вітчизняної теорії організації праці. Сутність системи Тейлора та інших капіталістичних систем раціоналізації праці.Література [1,6,7]
Тема 3. Соціально-економічна ефективність удосконалення організації праці

Поняття та система показників економічної ефективності удосконалення праці. Оцінка соціально-економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці.Література [1,7,13,19,23]
Тема 4. Основи раціоналізації трудових процесів

Основи організації праці на виробництві. Сутність і зміст раціоналізації трудових процесів.Література [6,12]
Тема 5. Методи дослідження трудових процесів

Класифікація методів дослідження трудових операцій. Аналіз трудових процесів.Література [6,12]
Тема 6. Поділ і кооперування праці на підприємстві

Основні види розподілу та кооперації праці. Суміщення професій і багатоверстатне обслуговування.Література [6,7, 12, ]
Тема 7. Колективні форми організації праці на підприємстві

Соціально-економічне значення колективної форми організації праці. Сутність поняття «бригада», класифікація бригад.Література [6,7,12]
Тема 8. Організація і обслуговування робочих місць

Оргнізація та планування робочих місць. Обслуговування робочих місць: поняття, форми, функції.Література []
Тема 9. Атестація та раціоналізація робочих місць

Поняття, цілі та завдання атестації та раціоналізації робочих місць. Основні етапи робіт з атестації робочих місць.Література [1,6,7, 12, 13, 19]
Тема 10. Умови праці та їх характеристика

Чинники, що зумовлюють умови праці на робочому місці. Економічне та соціальне значення покращення умов праці та відпочинку.Література [1,6,7, 12, 13, 19]
Тема 11. Раціоналізація режимів праці та відпочинку

Регламентація робочого часу та міри праці. Регулювання режимів праці та відпочинку.Література [1,6,7, 12, 13, 19, 23]

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

1. Метод потенціалів у оптимізації транспортної задачі

2. Поняття про економіко-математичні моделі і моделювання

3. Роль моделювання в розвитку та формалізації економічної теорії

4. Методи розв'язування задач цілочислового лінійного програмування.

5. Постановка задачі нелінійного програмування та її характерні особливості

6. Поняття математичної моделі та її основні елементи

7. Основні типи моделей

8. Прикладні моделі задач цілочислового лінійного програмування

9. Постановка задач лінійного програмування, їх моделі та основні форми.

10. Двоїстий симплекс-метод.

11. Розв'язування задач лінійного програмування з допомогою пакетів прикладних програм..

12. Двоїстість у задачах лінійного програмування

13. Транспортна задача.

14. Постановка задачі цілочислового лінійного програмування.

15. Графічний метод розв'язування задач лінійного програмування

16. Принципи та етапи побудови моделей.

17. Двоїстість у задачах лінійного програмування.

18. Методи розв’язування задач динамічного програмування.

19. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

20. Постановка задач лінійного програмування

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРСОНАЛУ


 1. Сутність, принципи і риси планування виробничої діяльності підприємства.

 2. Планування обсягів виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні.

 3. Структура планового балансу виробничих потужностей.

 4. Сутність і методика визначення продуктивності праці персоналу.

 5. Чинники підвищення ефективності діяльності персоналу.

 6. Алгоритм стратегічного планування персоналу підприємства.

 7. Алгоритм розрахунку планового балансу робочого часу одного робітника.

 8. Сутність, форми та структура заробітної плати.

 9. Навчання та розвиток персоналу.

 10. Сутність планування технічного та організаційного розвитку підприємства.

 11. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва.

 12. Сутність та значення планування показників витрат.

 13. Методика планування витрат виробництва.

 14. Методи планування прибутку підприємства.

 15. Сутність та структура фінансового плану підприємства.

 16. Класифікація систем оплати праці.

 17. Планування чисельності персоналу.

 18. Планування капітального будівництва та інвестицій.

 19. Структура виробничої собівартості продукції.

 20. Сутність кадрового резерву та напрями його формування.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

1.Принципи соціально-економічної безпеки.

2.Критерій та індикатори соціально-економічної безпеки

3.Організація служби безпеки на підприємстві

4.Загальні функції, що покладаються на службу безпеки підприємства

5.Об’єкти, які підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань на підприємстві

6.Техніко-технологічна безпека

7.Кадрова безпека

8.Методи виявлення і збереження кадрової безпеки

9.Захист конфіденційної інформації про особу

10.Зміст інформаційної безпеки

11.Поняття та класифікація загроз безпеки інформації

12.Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом

13.Сутність ринкової безпеки

14.Експортна безпека

15.Імпортна безпека

16.Аналітична оцінка конкурентів як важлива складова ринкової безпеки

17.Фінансова безпека підприємства

18.Сутність силової безпеки


19.Сутність ризику та його взаємоз’язок з соціально-економічною безпекою

20.Управління економічними ризиками підприємства
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

 1. Соціально-економічна сутність праці

 2. Сутність та зміст раціоналізації трудових процесів

 3. Аналіз трудових процесів

 4. Поділ і кооперація праці на підприємстві

 5. Колективні форми організації праці на підприємстві

 6. Організація та планування робочих місць

 7. Обслуговування робочих місць

 8. Атестація робочих місць

 9. Умови праці та їх характеристика

 10. Раціоналізація режимів праці та відпочинку

 11. Регламентація робочого часу та міри праці

 12. Управління трудовою дисципліною

 13. Мотивація праці

 14. Соціально-економічна ефективність удосконалення організації праці

 15. Методи дослідження трудових операцій

 16. Економічне та соціальне значення покращення умов праці та відпочинку.

 17. Організація професійної підготовки робочих кадрів

 18. Виробничі процеси: класифікація, складові, характеристика

 19. Суміщення професій та багатоверстатне обслуговування

 20. Бригадна форма організації праці


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ступенем магістра на основі ОКР бакалавра

з додаткового вступного випробування за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

Мета випробування: • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

10 балів виставляється вступникові, коли він має нечіткі уявлення з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» не може повністю відтворити основні поняття і пояснити їх сутність.

20 балів виставляється вступникові тоді коли він має нечіткі уявлення з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, пояснює нечітко сутність деяких основних визначень.

30 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти власну думку.

40 балів виставляється вступникові тоді, виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести нечітко деякі основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів виставляється вступникові тоді, коли він має уявлення з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести чітко деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.
60 балів виставляється вступникові, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення.

65 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, для чого потребує безпосередньої допомоги викладача. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів виставляється вступникові тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь студента має деякі незначні неточності.

80 балів виставляється вступникові тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», чітко знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь студента повна і логічна. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні практичні навички.

85 балів виставляється вступникові тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні творчі навички.

90 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими і міцними знаннями з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді студента повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів виставляється вступникові тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями з дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці», виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.

Голова фахової атестаційної комісії О.І. ДраганКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ступенем магістра на основі ОКР бакалавра за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

з дисциплін додаткового вступного випробування, що проводиться у формі співбесіди для категрій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2015 році
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується усно відповісти на запитання з фахових дисциплін. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».«Високий» виставляється вступникові, якщо відповідь дана в повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» показав вільне володіння нормативною базою, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь прикладами.

«Достатній» − виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Оптимізаційні методи та моделі», «Планування виробництва і персоналу», «Соціально-економічна безпека», «Організація праці» , без істотних помилок і змістовно відповів на питання, продемонстрував орієнтацію в нормативній базі.

«Недостатній» − виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання, проявив нерозуміння питань, не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.
Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються
Голова комісії з проведення співбесіди О.І. Драган

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основний:

 1. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О.В.Акіліна, Л.М.Ільїч. − К.: Алерта, 2010. − 734 с.

 2. Боровик О.В. Дослідження операцій в економіці: навч. посіб. / О.В. Боровик, Л.В. Боровик – К.: ЦУЛ, 2007. – 424 с.

 3. Бугір М.К. Математика для економістів: посібник. / М.К. Бугір – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 520 с.

 4. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак – Львів: «Новий світ-2000», 2006. – 216 с.

 5. Дацко М.В. Дослідження операцій: навч. посіб. / М.В. Дацко, М.М. Карбовник – Львів, 2009. – 288 с.

 6. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник. / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2008. − 320 с.

 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /[А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

 8. Живко З.Б. Соціально-економічна безпека: практикум / З.Б. Живко, М.Л. Керницька, В.І. Франчук. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 105 с.

 9. Живко З.Б., Керницька М.І. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу. Навч.матер, для семін.занять. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 66 с.

 10. Катренко А.В. Дослідження операцій: підручник. / А.В. Катренко – Львів: «Магнолія Плюс», 2005. – 549 с.

 11. Катернюк А. В. Экспресс-диагностика персонала / А. В. Катернюк. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. 379 с.

 12. Подовалова Р.Я. Организация, нормирование и оплата труда / Р.Я. Подовалова. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 2004. – 198 c.

 13. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно-практическое пособие / В.П. Пашуто. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 321 c.

 14. Сергєєва Л.Н. Соціально-економічна безпека [Текст] : навч. посіб. / Л.Н. Сергєєва, Т. М. Книшенко, О. В. Лобань ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. − 107 с.

 15. Соціально-економічна безпека : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІвиданенко. К.: КНЕУ, 2011. – 511 с.

 16. Тарасюк Г. М. Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. навч. gосіб. /Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб – «Каравела», 2003 – 432с.

 17. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 469 с.

 18. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Л. А. Швайка – Львів : «Новий Світ - 2000», 2004. – 268 с.


Додатковий

 1. Безпалько О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: конспект лекцій / О.В. Безпалько. – К.: НУХТ, 2010. – 174 с.

 2. Буковинська М.П. Менеджмент персоналу: [Електронний ресурс]: конспект лекцій / М.П. Буковинська. – К.: НУХТ, 2012. – 86 с.

 3. Драган О.І. Соціально-економічна безпека: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. форми навч. / О.І. Драган. – К.: НУХТ, 2013. – 114 с.

 4. Мазник Л.В. Оптимізаційні методи та моделі: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання / Укл.: Л.В. Мазник, Ю.М. Гринюк. – К.: НУХТ, 2013. – 100 с.

 5. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є. Сонін [та ін.] − [11-е вид., допов. та переробл.]. − К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. − 584 с.

 6. Стахурський В.О. Планування виробництва та персоналу [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. напряму 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / В. О. Стахурський. − Київ : НУХТ, 2010. − 87 с.

 7. Олійниченко О.М. Організація праці: [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. форм. навчання. / О.М. Олійниченко, Л.В. Мазник. – К.: НУХТ, 2015. – 81 с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка