Програма фахових вступних випробувань для проведення вступних випробовуваньСкачати 419.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір419.83 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії Луцького НТУ

_______________ В. Божидарнік

«_______» _____________ 2013р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

для проведення вступних випробовувань

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”

Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № __ від «___» ____ 2013 р.)
ЛУЦЬК 2013

ЗМІСТ
ВСТУП


3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ4ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

9ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИНОК ПРАЦІ ”13ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

15

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ”

24

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ”32
ВСТУП
Для організації проведення вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» кафедрою прикладної статистики та економіки праці розроблено фахові тестові завдання 3-х рівнів складності по таких дисциплінах: мотивація персоналу, управління трудовим потенціалом, ринок праці, статистика ринків, економіка праці і соціально-трудові відносини, фізіологія і психологія праці, нормування праці.

Сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам перед складанням відповідних вступних випробувань.МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Мотивація праці як складова ринкових відносин

1. Загальне розуміння мотивації.

2. Визначення та взаємозв’язок категорій «потреби», «інтереси», «мотиви», «стимули», їх місце у мотиваційному механізмі

3. Мотивація персоналу та мотиваційний процес: сучасне розуміння.


Змістові теорії мотивації

1. Еволюція наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності.

2. Сутність змістових теорій мотивації.

3. Спільні положення і відмінності у різних змістових теоріях мотивації.

4. Особливості і переваги змістових теорій мотивації.
Процесуальні теорії мотивації

1. Поняття і зміст процесуальних теорій мотивації трудової діяльності.

2. Теорія очікувань як складова науки мотивації.

3. Теорія справедливості С.Адамса.

4. Концепція партисипативного (спільного) управління, її зміст і значення в теорії мотивації персоналу.

5. Модель мотивації Лаймана Портара і Едварда Лоулера.


Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці

1. Матеріальна мотивація: поняття, основні положення.

2. Двоїстість впливу заробітної плати на мотивацію праці.

3. Мотиваційний потенціал організації заробітної плати.

4. Диференціація доходів населення та її вплив на мотивацію трудової діяльності.

5. Кількісна оцінка диференціації доходів населення: методики та показники.

6. Роль нематеріальних мотивів і стимулів у визначені трудової поведінки працівників.

7. Неоматеріалістична мотивація та природа конфліктності мотивів.

8. Поняття неоматеріалістичної орієнтації працівників.

9. Поняття примусу і примусової мотивації.

10. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту при виборі пріоритетності мотивів (виборі варіантів поведінки).

11. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу.


Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі

1. Поняття і сутність заробітної плати в ринковій економіці.

2. Функції заробітної плати: відтворювальна, мотиваційна, регулювальна, соціальна, оптимізаційна та їх зміст.

3. Процес формування заробітної плати, його дворівнева структура.

4. Організація заробітної плати за умов ринкової економіки: складові елементи, їх взаємозв’язок, місце в мотиваційному механізмі.

5. Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати.

6. Державне регулювання заробітної плати, його елементи.

7. Договірне регулювання заробітної плати як складова соціального партнерства.


Мотивуюча роль систем оплати праці. Організація преміювання персоналу

1. Поняття і зміст тарифної системи оплати праці, її елементи: тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, надбавки і доплати до заробітної плати.

2. Безтарифна (пайова) система оплати праці.

3. Єдина гнучка тарифна система (ЄГТС).

4. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці.

5. Погодинна і відрядна системи оплати праці.

6. Прості і складні системи оплати праці; прямі (пропорційні), прогресивні і регресивні системи оплати праці; індивідуальні і колективні.

7. Найпоширеніші різновиди систем оплати праці: пряма погодинна, пряма відрядна, відрядно-прогресивна, відрядно-регресивна, акордна, погодинно-преміальна, відрядно-преміальна.


Доплати і надбавки до заробітної плати

1. Доплати і надбавки до заробітної плати (ЗП): сутність і класифікація.

2. Поняття «порогу відчутності».

3. Застосування надбавок і доплат спеціалістам за високі досягнення в праці, а також за виконання особливо важливих і відповідальних робіт.

4. Необхідність і можливі варіанти вдосконалення практики встановлення компенсаційних виплат.
Контрактна форма наймання й оплати праці. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання

1. Поняття контрактної форми трудового договору.

2. Законодавчі акти, які регламентують застосування контрактної форми трудового договору в Україні.

3. Переважне застосування погодинної форми ЗП в різних її модифікаціях порівняно з відрядною: причини, умови, наслідки.

4. Нормування праці як важливий засіб її організації.

5. Застосування моделей компенсаційної системи оплати праці.

6. Індивідуалізація заробітної плати як нетрадиційний метод матеріального стимулювання праці.

7. Підвищення значення кваліфікації, знань персоналу в сучасних умовах.


Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

1. Виникнення концепцій «якості трудового життя», «збагачення змісту праці», «співучасті», «гуманізації праці», котрі декларують необхідність нових підходів до мотивації праці.

2. Гуманізація праці як провідна ланка нематеріальної мотивації трудової діяльності.

3. Розвиток виробничої демократії як метод нематеріальної мотивації.

4. Виробнича демократія як соціально-економічна категорія та напрям практичної діяльності.

5. Організаційно-економічні і правові аспекти розвитку відносин власності працівників фірм (участь у капіталі).

6. Перспективні напрямки розвитку виробничої демократії на підприємствах України.

7. Планування кар’єри як чинник мотивації.

8. Моделі гнучкої організації робочого часу як складові нетрадиційних методів посилення мотивації до праці.

9. Інформованість колективу як чинник мотивації.


Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль. Методи оцінювання персоналу

1. Оцінка персоналу як складова мотивації трудової діяльності. Поняття, сутність, види оцінки персоналу.

2. Основні складові оцінки персоналу.

3. Методи оцінки персоналу.

4. Поведінка керівників в процесі оцінювання персоналу.

5. Комплексна оцінка персоналу на основі застосування системи балів.

6. Оцінка персоналу за досягнення поставлених цілей.

7. Соціально-психологічна оцінка керівників і спеціалістів.8. Атестація керівників і спеціалістів як метод їхньої оцінки.
ЛітератураКолот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002.Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998.Мотивація персоналу. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форм навчання // Коленда Н.В. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 68 с.Мотивація персоналу. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. // Черчик Л.М. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 20 с.Мотивація персоналу. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. // Черчик Л.М. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 64 с.Мотивація персоналу. Методичні вказівки до практичної роботи для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. // Черчик Л.М. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 64 с.Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций: Метод. рекомендации. – М.: 1989.Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-економический аспект: Учеб. пособ. – К.: МЗУУП, 1994.Варданян И.С. Предложение по совершенствованию системы нематериального стимулирования // Управление персоналом, 2005. - № 4.Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990.Волгин Н.А. Методика разработки и внедрения бестарифной рыночной модели оплати труда и ее разновидностей на предприятиях с различными формами собственности. – М.: Луг, 1991.Горностаев С. Нематериальные факторы, влияющие на уровень лояльности персонала организации // Управление персоналом, 2005. - № 4.Дмитренко Г.А., Шарапова К.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособ. – К.: МАУП, 2004.Эггерт М. мотивация. – М.: НIРРО, 2003.Иванова С. Мотивация на 100%. А где у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.Иванова С. Поощряем сотрудников по результатам оценки // Кадровое дело, 2005. - № 3.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000.Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1995.Кобьелл К. Мотивация в стиле экшн. Восторг заразителен. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.Адаир Д. Эффективная мотивация. – М.: ЭКСМО, 2003.Копот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконалення. – К.: Праця, 1997.Лебедева Н. Как мотивировать сотрудников работать с полной отдачей // Кадровое дело, 2005. – № 3.Маслоу А. Мотивация и личность. – М.: Дек-ЛТД, 1998.Пуденко Т.И. Как мотивировать продуктивную работу персонала. – М.: ИУО, 2001.Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. – М.: Вершина, 2008.Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособ. М.: ИНФРА – М, 2001Стивенсон Н. Как мотивировать людей. – М.: Олимп-Бизнес, 2003.Успенская Е. Опыт создания системы мотивации в страховой компании // Кадровое дело, 2005. – № 3.УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Населення та трудові ресурси

 1. Поняття „населення”.

 2. Трудові ресурси.

 3. Працездатне населення.

 4. Економічна активність.

 5. Робоча сила.

 6. Загальна та професійна працездатність.

 7. Природній рух населення за статтю та віком. Освітній рівень.

 8. Професійно-галузева структура трудових ресурсів.

 9. Соціальна структура.

 10. Трудовий потенціал.

 11. Міграція населення.

 12. Безповоротна міграція.

 13. Тимчасова міграція.

 14. Сезонна міграція.

 15. Маятникова міграція.

 16. Суспільно організована та неорганізована міграція.


Основні напрямки демографічної політики

 1. Демографічна політика як частина загальної соціальної політики.

 2. Основні напрямки демографічної політики.

 3. Методи реалізації демографічної політики.

 4. Регулювання народжуваності населення. Шляхи підвищення „якості життя”.

 5. Основні принципи активної демографічної політики.


Зайнятість в умовах ринкової економіки

 1. Зайнятість працездатного населення.

 2. Використання трудових ресурсів.

 3. Ефективна зайнятість.

 4. Види зайнятості.

 5. Зайнятість на засадах повного робочого часу.

 6. Неповна зайнятість.

 7. Вахтово-експедиційний метод.

 8. Тимчасова зайнятість.

 9. Галузева і територіальна структура зайнятості.

 10. Безробіття та основні заходи соціального захисту.


Механізм управління трудовими ресурсами

 1. Загальна характеристика системи управління трудовими ресурсами.

 2. Підсистема формування робочої сили.

 3. Управління процесом підготовки робочої сили.

 4. Управління процесом відшкодування робочої сили.


Соціальне планування та управління

 1. Суть соціального планування та управління.

 2. Основні цілі та завдання соціального планування на підприємствах і в регіонах.

 3. Трудовий колектив як об’єкт і суб’єкт соціального планування та управління.

 4. Структура та порядок розробки плану соціального розвитку на підприємстві і в районі.

 5. Організація розробки та реалізації плану соціального розвитку підприємства (регіону).


Профорієнтація в системі управління трудовими ресурсами

 1. Зміст і основні напрямки профорієнтаційної роботи.

 2. Управління професійним орієнтуванням.

 3. Формування та розвиток системи профорієнтації.

 4. Методичні поради професійної орієнтації.

 5. Державна служба профорієнтації.

 6. Діяльність центрів профорієнтації служби зайнятості.


Формування загальноосвітнього та професійного рівня трудових ресурсів

 1. Завдання управління з формування загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу.

 2. Система професійної підготовки трудових ресурсів в Україні.


Ринок праці та його регулювання

 1. Ринок праці і система ринкової економіки.

 2. Особливості робочої сили як товару.

 3. Функції ринку праці.


Регулювання зайнятості населення

 1. Поняття і значення зайнятості.

 2. Види зайнятості.

 3. Завдання управління зайнятістю населення.

 4. Механізм регулювання зайнятості населення.


Проблеми безробіття в системі управління трудовими ресурсами

 1. Суть та рівень безробіття.

 2. Види безробіття та їх характеристика.

 3. Соціальний захист населення від безробіття.


Соціальне партнерство

 1. Поняття соціального партнерства.

 2. Соціально-трудові відносини та їх суб’єкти.

 3. Регулювання соціально-трудових відносин.


Використання трудових ресурсів

 1. Показники використання трудових ресурсів.

 2. Показники розвитку трудового потенціалу.

 3. Підвищення рівня технічної озброєності праці.

 4. Скорочення ручної праці.

 5. Впровадження наукової організації праці.

 6. Атестація та раціоналізація робочих місць.

 7. Плинність кадрів та дисципліна праці.


Література

 1. Апостолов О.П., Бляхмас П.С. Управление трудовыми ресурсами, – М.: Экономика, 1987.

 1. И.С.Маслова, В.М.Москвич. Трудовые ресурсы: эфективность использования, – М.: Наукова думка, 1988.

 1. Коровкин Л.Г. Движение трудових ресурсов: анализ и прогнозирование, – М.: Наука, 1990.

 1. Саруханов Є.Р. Проблемы управления трудовими ресурсами. Ленинград, 1990.

 1. Онокиенко В.В. Воспроизводство трудових ресурсов, – К.: Наукова думка, 1984.

 1. Рубан Г.С. Работа с кадрами на производстве, – К.: Техника, 1990.

 1. Чижова Л.С., Сергеева Г.П. Стратегия зайнятости, – М.: Экономика, 1990.

 1. Шаленко М.В. Формирование механизма тереториальной организации трудовых ресурсов. Теория и практика, – К: Наукова думка, 1992.

 1. Коврыгин М.А. Обновление робочих кадров, – М.: Мысль, 1989.

 1. Горелов Н.А. Экономиика трудовых ресурсов, – М.: Высшая школа, 1989.

 1. Заяць Т.А. Відтворення робочої сили України, – К.: Наукова думка, 1989.

 1. Кузьмин С.А. Эффективная занятость населения. – М.: Экономика, 1990.

 1. Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента .- М.: Дело, 1992

 1. Петрова Т.П. Механизм миграционного обмена: методы исследования. – К.: Наук. думка , 1992.

 1. Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. – К.: Наук. думка, 1992.

 1. Стеценко С.Г., Швец В.Г. Статистика населения. – К.: Высш.шк., 1993.

 1. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник : В 2 кн. – К.: МЗУУП, 1993.


РИНОК ПРАЦІ
Ринок праці в економічній системі, його суть і функції

 1. Ринок праці в системі ринкової економіки.

 2. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.

 3. Особливості робочої сили як товару.

 4. Функції ринку праці.

 5. Сегментація та класифікація ринків праці.

 6. Механізм функціонування регульованого ринку праці.


Забезпечення зайнятості населення

 1. Поняття, види та форми зайнятості робочої сили на ринку праці.

 2. Концепція повної, глобальної, примусової та добровільної зайнятості.

 3. Державне регулювання зайнятості.

 4. Само зайнятість як важливий напрям діяльності населення держави на ринку праці.

 5. Організація громадських робіт як засіб запобігання наслідкам прихованого безробіття.


Безробіття, його форми і причини

 1. Сутність безробіття і причини його виникнення.

 2. Види та основні форми безробіття.

 3. Безробіття та макроекономічні показники.

 4. Соціальний захист безробітних.

 5. Основні напрямки щодо запобігання розширенню безробіття та зростання зайнятості.Індивідуальна пропозиція на ринку праці

 1. Теорія вибору на ринку праці.

 2. Класична теорія пропозиції часу.

 3. Пропозиція якості робочої сили.

 4. Пропозиція інтенсивності праціСукупна пропозиція на ринку праці

 1. Вузький та широкий підходи до визначення попиту та пропозиції на ринку праці.

 2. Джерела пропозиції сукупної робочої сили.

 3. Потоки виходу зі складу та вступу до складу зайнятої робочої сили.

 4. Методи стимулювання та скорочення пропозиції на ринку праці.


Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу

 1. Поняття попиту і фактори впливу на попит на працю.

 2. Дисбаланс на внутріфірмовому ринку праці.

 3. Пристосування кадрів до змін на підприємстві.

 4. Короткостроковий і довгостроковий попит на працю.

 5. Регулювання попиту на робочу силу.


Гнучкий ринок праці

 1. Поняття гнучкості та жорсткості ринку праці.

 2. Гнучкість витрат на робочу силу.

 3. Гнучкі форми зайнятості та використання робочого часу.


Інфраструктура ринку праці

 1. Інститути інфраструктури ринку праці.

 2. Органи державної влади на ринку праці України.

а) система державної служби зайнятості України.

б) Державна інспекція праці Міністерства праці.

3. Функції інститутів соціального партнерства.

4. Нова роль профспілок у ринкових умовах.


Міжнародний ринок праці

 1. Тенденції розвитку міжнародного ринку праці.

 2. Міжнародна трудова міграція.

 3. Міжнародна організація праці.

 4. Основні конвекції МОП.


Особливості і проблеми зайнятості та безробіття в Україні

 1. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні.

 2. Роль окремих соціально-демографічних груп населення в сфері зайнятості.

 3. Особливості й тенденції в структурі зайнятості.

 4. Проблеми якості робочої сили в Україні.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка