Програма фахових вступних випробувань для проведення вступних випробовуваньСкачати 419.83 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір419.83 Kb.
1   2   3

Література:


1.1. Конституція України// Час-Ііте. - 1996. - №27.

1.2. Кодекс Законів про працю України// Кодекси України: в 4 т. - К.: АТЗТ "Право".-1997.

1.3. Про зайнятість населення: Закон України// Голос України. - 1997. -ЗО грудня.

1.4. Про оплату праці: Закон України//3акони про працю. - К.: 1997.

1.5. Петюх В.М. Ринок праці. - К.: КНЕУ, 1999.

1.6. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятості. - К.: МАУП, 1997.

2.1. Основи економіки праці: Нав. посібник. - 2-ге видання. - К.: Знання-Прес, 2001.-313 с.

2.2. Майм Бурза, Виплом Чарлз Макроекономіка: Європейський контекст/ пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 682 с.

2.3. Макконел К.Р., БрюС.Л. Зкономикс.-М.: Республика, 1992.-Кн.1 -2.

2.4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /Г.Н. Клименко, В.П. Нестерен-ко, Л.О. Каліщенко та ін. - 2-ге вид. - К.: Вища школа, знання, 1997. - 743 с.

2.5. Горелов Н. А. Зкономика трудовьіх ресурсов: Учеб. Пособие для студентов зконом. спец, вузов. - 2-е изд. - М.: Вьісшая школа, 1989. - 208 с.


ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Населення і трудові ресурси суспільства

 1. Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ.

 2. Відтворення населення, його природний і механічний рух.

 3. Структура і розміщення населення України.

 4. Поняття працездатності населення, трудових ресурсів, трудового потенціалу та економічно-активного населення.

 5. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів, їх стан та структура.

 6. Баланс трудових ресурсів.

 7. Показники, умови та чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

 8. Джерела поповнення трудових ресурсів України.


Система соціально-трудових відносин

 1. Характеристика та форми соціально-трудових відносин.

 2. Структура системи соціально-трудових відносин.

 3. Суб’єкти соціально-трудових відносин.

 4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.

 5. Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві.

 6. Соціальне партнерство.

 7. Принципи соціального партнерства.

 8. Суб’єкти соціального партнерства.

 9. Колективно-договірне регулювання.

 10. Поняття соціальної політики.

 11. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.

 12. Напрями розвитку соціальної політики в Україні.

 13. Поняття та принципи побудови соціального захисту населення.

 14. Елементи соціального захисту населення України.

 15. Механізми соціального захисту.

 16. Державні соціальні гарантії.

 17. Соціальні інститути і механізм соціального захисту працівника.

 18. Роль профспілок щодо захисту прав і інтересів найманих працівників.

 19. Соціальні гарантії працездатного населення.

 20. Матеріальна підтримка сімей, дітей, утриманців.

 21. Перехід до соціального страхування населення.

 22. Особливості та напрями діяльності МОП.

 23. Конвенції та рекомендації МОП в системі захисту прав працівників.


Ринок праці

 1. Сутність ринку праці, функції та класифікація.

 2. Еволюція поняття „ринок праці”.

 3. Ринок праці з позиції класиків, концепції теорії пропозиції, кейнсіанської моделі та монетаристської школи , з точки зору марксистської теорії.

 4. Зовнішній і внутрішній ринок праці.

 5. Основні світові ринки робочої сили.

 6. Особливості моделей ринку праці в країнах з розвинутою ринковою економікою.

 7. Інфраструктура ринку праці.

 8. Гнучкий ринок праці.

 9. Жорсткий ринок праці.

 10. Сегментація ринку праці.

 11. Основні елементи ринку праці, їх взаємодія.

 12. Попит та пропозиція праці.

 13. Крива попиту на працю.

 14. Крива пропозиції на працю.

 15. Державне регулювання ринку праці в Україні.


Зайнятість населення і безробіття

 1. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики.

 2. Теорії зайнятості.

 3. Види та форми зайнятості населення.

 4. Проблеми зайнятості в Україні.

 5. Державне регулювання зайнятості населення.

 6. Система органів і служб зайнятості.

 7. Законодавство України про зайнятість населення.

 8. Безробіття як соціально-економічне явище, його показники і види.

 9. Рівень безробіття.

 10. Природна норма безробіття.

 11. Закон Оукена.

 12. Безробіття і інфляція.

 13. Крива Філіпа.

 14. Допомога по безробіттю.

 15. Методи оцінки рівня безробіття МОП.

 16. Політика зайнятості періоду становлення ринкових відносин.

 17. Державне сприяння зайнятості.

 18. Роль служби зайнятості.

 19. Їх функціонування в Україні.

 20. Сприяння розвитку малого приватного бізнесу як одна із форм попередження і обмеження безробіття.

 21. Міжнародний досвід регулювання зайнятості населення.


Системи управління персоналом

 1. Склад і структура персоналу підприємства.

 2. Списків, середньосписковий і фактичний склад.

 3. Підбір та відбір персоналу.

 4. Професійна адаптація.

 5. Прийом (набір) на роботу.

 6. Поняття „якість робочої сили”.

 7. Об’єктивна необхідність зростання вимог до якості робочої сили.

 8. Якість робочої сили і кваліфікації працівника.

 9. Освіта, професійна підготовка та перепідготовка в інфраструктурі ринку праці.

 10. Система та структура освіти.

 11. Освітні програми і освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні.

 12. Нові підходи до питань фінансування освіти та професійної підготовки.

 13. Положення Конвенції МОП „Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людський ресурсів”.


Організація праці

 1. Поняття організації праці, характер і зміст праці в сучасному виробництві.

 2. Основні напрями і принципи НОП.

 3. Суть ефективності заходів по НОП, цілі її розрахунку.

 4. Показання економічної ефективності по впровадженню НОП.

 5. Відносне зменшення чисельності.

 6. Річний економічний ефект від зниження витрат обігу.

 7. Приріст продуктивності праці.

 8. Термін окупності одноразових витрат від впровадження заходів щодо поліпшення організації праці.

 9. Суть і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.

 10. Поняття робочого місця, робочої зони.

 11. Класифікація робочих місць.

 12. Особливості організації робочих місць керівників, службовців та технічних виконавців.

 13. Трудовий процес, його види та раціоналізація (режиму праці та відпочинку).

 14. Сутність технологічної операції, трудового руху, трудової дії та трудового прийому.

 15. Дисципліна праці та методи її зміцнення.

 16. Умови праці і фактори їх формування.

 17. Поліпшення умов праці.

 18. Охорона і безпека праці.

 19. Державна система охорони праці в Україні.


Нормування праці

 1. Суть і значення нормування праці.

 2. Принципи нормування праці.

 3. Напрями нормування праці.

 4. Об’єкти нормування праці.

 5. Робочий час.

 6. Типові режими праці і відпочинку.

 7. Класифікація витрат робочого часу.

 8. Нормовані і ненормовані витрати робочого часу.

 9. Повний і неповний робочий день.

 10. Гнучкі режими роботи.

 11. Робочий час, його склад і структура.

 12. Фотографія робочого часу.

 13. Хронометраж, його призначення і види.

 14. Фотохронометраж.

 15. Система нормативів і норм праці.

 16. Характеристика і класифікація норм праці.

 17. Методи номування трудових процесів.

 18. Видм норм і нормативів.

 19. Класифікація норм праці.

 20. Особливості нормування бригадної праці.

 21. Перегляд норм праці.

 22. Робочий час.

 23. Час роботи.

 24. Час роботи на виконання завдання.

 25. Підготовча-заключний час.

 26. Оперативний час.

 27. Основний час.

 28. Допоміжний час.

 29. Час обслуговування робочого місця.

 30. Час роботи, непередбачений виконанням завдання.

 31. Час перерви.

 32. Облік та контроль виконання норм.

 33. Процент виконання норм часу.

 34. Облік виконання норм часу.

 35. Облік виконання норм виробітку.

 36. Використання міжгалузевих нормативів по праці.


Продуктивність праці

 1. Сутність ефективності праці.

 2. Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності.

 3. Продуктивність індивідуальної та суспільної праці.

 4. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

 5. Виробіток і трудомісткість.

 6. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.

 7. Програми управління продуктивності праці.


Оплата праці на підприємстві

 1. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати.

 2. Структура заробітної плати.

 3. Елементи організації оплати праці.

 4. Номінальна і реальна заробітна плата.

 5. Джерела формування заробітної плати.

 6. Форми і системи заробітної плати.

 7. Тарифна система оплати праці.

 8. Тарифний розряд і коефіцієнт.

 9. Безтарифна модель оплати праці.

 10. Форми матеріального заохочення робітників підприємств в сучасних умовах.

 11. Порядок встановлення доплат, надбавок і підвищення окладів.

 12. Організація оплати праці виробничих робітників підприємства.

 13. Порядок оплати праці робітників погодинників і відрядників.

 14. Організація оплати праці керівників, спеціалістів та службовців.

 15. Схеми посадових окладів.

 16. Оплата праці державних службовців.

 17. Особливості преміювання різних категорій працівників.

 18. Елементи преміальних систем.

 19. Закон України „Про оплату праці”.

 20. Сутність тарифно-договірного регулювання заробітної плати.

 21. Регулювання заробітної плати на державному рівні.

 22. Необхідність регулювання заробітної плати на галузевому і регіональному рівнях.

 23. Визначення мінімального споживчого бюджету.

 24. Мінімальна заробітна плата, її критерії та межа малозабезпеченості.

 25. Індексація доходів.

 26. Компенсаційні витрати.

 27. Механізм оподаткування доходів громадян в Україні.

 28. Особливості податкової політики у країнах з розвинутою ринковою економікою та в країнах СНД.

 29. Оподаткування сум заробітку, який отримують громадяни за виконання ними трудових обов’язків і прирівняних доходів.

 30. Оподаткування доходів, які отримують громадяни після разових робіт та інших витрат не за місцем основної роботи.

 31. Оподаткування сум авторських винагород.

 32. Оподаткування від підприємницької діяльності та інших доходів, не пов’язаних із здійсненням трудової діяльності.


Моніторинг ринку праці

 1. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин.

 2. Специфіка дослідження проблем трудової організації в ринкових умовах.

 3. Сутність, мета і задачі соціологічних досліджень у сфері праці.

 4. Методологія дослідження ринку праці.

 5. Основні методи збору інформації у дослідження ринку праці.


Література:


 1. Закон України „Про зайнятість населення” // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 1996, - Т. 1. – С.252-268.

 1. Закон України „Про колективні договори і угоди” // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 1997. – Т. 6. – С. 5-11.

 1. Закон України „Про оплату праці” // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 1997. – Т. 8. – С. 210-218.

 1. Закон України „Про освіту” // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 1997. – Т.1.

 1. Закон України „Про охорону праці” // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. – К.: Істина, 1999.

 1. Закон України „Про підприємства в Україні” // Закони України. – К.: Ін-т законодавства, 1996. – Т. 1. – С. 310-331.

 1. Кодекс законів про працю України /Кодекси України: У 2т.-К.1997.

 1. Конвенція МОП 131 від 3 червня 1970 р. „Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються”.

 1. Конвенція МОП 142 від 23 червня 1975 р. „Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів”.

 1. Конвенція МОП 168 від 21 червня 1988 р. „Про сприяння зайнятості і захист від безробіття”.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві” від 20 березня 1995 р. №197.

 1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Грищенко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці: Підручник – К.: ВІПОЛ, 1995.

 1. Башкатов Б.Й., Карпухина Г.Ю. Международная статистика труда: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 208 с.

 1. Богатыренко З.С. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (объединениях). – М.: Экономика, 1990.

 1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економії праці: Навч. посіб. – К., 2002. – 313с.

 1. Богиня Д.П., Шевченко А. Ефективність праці в ринковій економіці // Україна: аспекти праці. – 1996. - №4. – С.3-6.

 1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Львів: В-во „Сполом”, 1998. – 2012с.

 1. Бондарь И.К Производительность труда. – К.: Наук. думка, 1991.

 1. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2004. – 440с.

 1. Ганслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. – К.: Основи, 1995.

 1. Грішнова О.А. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки // Україна: аспекти праці. – 1988. - №1. – С.26-28.

 1. Єсіпова Н.І. Економіка праці: Навчальний посібник. – Харків: Вид. Група „Академія”, 1999. – 176с.

 1. Жуков Л.И., Погосян Г.Р. Єкономика труда. – М.: Єкономика, 1991.

 1. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 244с.

 1. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.: Вища шк.., 2000.

 1. Зайнятість населення та оплата праці в перехідній економіці: зб. наук. пр. / НАН України: Ін-т економіки. – К., 1998. – 110 с.

 1. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці / Нац. центр продуктивності. – Краматорськ, 1995.-230с.

 1. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.:МАУП, 1995.

 1. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконалення. – К.: Праця, 1997.

 1. Махсма М.Б. Економіка праці: посібник для розв’язування задач: навч. посібник. – К., 2002. – 63с.

 1. Никитин А.В. Сборник задач пр экономике, нормированию и организации труда в промышленности. – М.: Экономика, 1990.

 1. Нормирование труда: Учебник для студентов вузов / Под ред. Б.М. Генкина. – М.: Экономика, 1985.

 1. Огляд політики зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. - №7. – С. 49-52.

 1. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н., Комарницький І.М. Економіка праці: Навчальний посібник. – Львів, НУ „Львівська політехніка”, Ужгород: Патент, 2001. – 339с.

 1. Персонал: Словарь-справочник. – М., 1994.

 1. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: НАвч. посіб. – К.: МАУП, 1997.

 1. Погорєлов Н.Н. Нормирование труда в промышленности. – К.: Основы, 1991.

 1. Позняк О. Формування пропозиції в Україні: історія, сучасний стан та перспективи // Україна: аспекти праці. – 1998. - №1. – С. 13-15.

 1. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. – М.: Инфра, 1000.

 1. Сологуб О. Підходи до визначення показників продуктивності //України: аспекти праці. – 1996. - №4. – С. 50-55.

 1. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпченко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

 1. Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве. – М.: Экономика, 1985.

 1. Щекин Г.Управление человеческими ресурсами в Украине // Персонал. – 1994. - №1. – С. 4.

 1. Экономика труда: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. – М.: Экономика, 1991.– 304с.

 1. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во МГУ, изд-во ЧеРо, 1996. – 590с.ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ
Предмет, методи, зміст та завдання курсу фпп

 1. Сутність фізіології та психології праці.

 2. Об’єкт, предмет і методи ФПП.

 3. Основні категорії науки. Мета, завдання і зміст ФПП.

 4. Зв’язок ФПП з іншими науками про працю.

 5. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці.


Праця як вид психофізіологічної діяльності

 1. Праця як основний вид людської діяльності.

 2. Зміст, характер і функції праці.

 3. Неоднорідність праці.

 4. Класифікація

 5. Відношення до праці і задоволеність нею як найважливіші характеристики трудового процесу.

 6. Праця як фізіолого-психологічна реальність.

 7. Умови праці.

 8. Проблеми гуманізації праці в сучасних умовах.


Розвиток особистості в праці

 1. Поняття індивід, індивідуальність, особистість.

 2. Потенціал людини: поняття, компоненти, передумови реалізації.

 3. Розвиток особистості в праці.

 4. Теорії соціалізації особистості.

 5. Становище особистості в групі: особливості поведінки, статус, роль.

 6. Людський розвиток – мета і критерій соціально-економічного прогресу. Динаміка показників людського розвитку в Україні


Соціальна та трудова активність особистості. мотивація трудової діяльності

 1. Структура особистості: направленість, досвід, психічні процеси, темперамент, здібності та характер.

 2. Динаміка розвитку особистості.

 3. Здібності людини.

 4. Потреби інтереси як детермінанти трудової поведінки.

 5. Мотиви поведінки і діяльності.

 6. Цінності і ціннісні орієнтації в мотиваційному процесі.

 7. Структура мотивів трудової поведінки.

 8. Сутність і структура трудової адаптації.

 9. Наставництво та його роль в адаптації.


Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці

 1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини.

 2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності.

 3. Закономірності функціонування та основні принципи діяльності нервової системи в процесі праці.

 4. Функції центральної нервової системи в процесі праці.

 5. Особливості відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи.


Психофізіологічні фактори трудової діяльності

 1. Психіка людини та її функції в процесі праці.

 2. Закономірності активізації психічних процесів людини в трудовій діяльності.

 3. Емоції і почуття в процесі праці.

 4. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності.


Працездатність людини та закономірності її динаміки

 1. Суть і фактори працездатності людини.

 2. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці.

 3. Показники і методи оцінки працездатності людини.

 4. Динаміка працездатності.


Виробнича втома та заходи запобігання перевтомі працівників

 1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми.

 2. Показники і стадії втоми.

 3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві.


Психофізіологічна суть монотонності та шляхи підвищення змістовності праці

 1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності.

 2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці.

 3. Основні заходи по запобіганню монотонності і підвищенню змістовності праці.


Предмет і проблеми інженерної психології. психофізіологічні особливості і принципи організації операторської праці

 1. Предмет інженерної психології, її основні задачі та значення для організації праці і виробництва.

 2. Суть, види і особливості операторської праці.

 3. Структура та особливості оперативного мислення.

 4. Психологічні вимоги до технічних ланок “людина-машина”.

 5. Психофізичні принципи організації роботи оператора.


Важкість праці і методика її оцінки

 1. Суть і фактори важкості праці.

 2. Інтегральний критерій важкості праці.

 3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці.

 4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці


Фізіологічні та психологічні основи проектування раціональних режимів праці та відпочинку

 1. Значення раціональних фізіологічно та психологічно обґрунтованих режимів праці і відпочинку до підтримання високої працездатності і боротьби зі стомлюваністю.

 2. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку.

 3. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок.

 4. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку.

 5. Раціоналізація тижневих і річних режимів.


Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору

 1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах.

 2. Поняття професійного добору, його основні напрямки.

 3. Психологічні причини, методи та критерії оцінки професійних здібностей.

 4. Працездатність та професійна придатність.

 5. Професіографія і психодіагностика.

 6. Професійний відбір.

 7. Планування трудового шляху особистості.

Професійне самовизначення. трудова мобільність

 1. Професійне самовизначення як пошук сенсу в трудовій діяльності.

 2. Мета і основні завдання професійного самовизначення.

 3. Типи і рівні професійного самовизначення.

 4. Методи активізації професійного самовизначення.

 5. Трудова мобільність і кар’єра: сутність, функції, класифікація.

 6. Соціальний статус: соціальна мобільність. Соціальні ролі і стратифікація.


Психофізіологічні основи виробничого навчання, формування трудових навиків і вмінь

 1. Завдання і форми організації виробничого навчання.

 2. Психологічні та фізіологічні принципи навчання, навики та вміння, їх класифікація.

 3. Психологічні закономірності формування трудових навичок і вмінь.

 4. Структура та рівні професійної майстерності.

 5. Психологічні передумови перенавчання.


Психофізіологія емоцій і мотивацій. психофізіологія функціональних станів

 1. Психофізіологія емоційних станів.

 2. Психофізіологія мотивацій.

 3. Психофізіологічні особливості депресивних станів.

 4. Психофізіологія стресу.

 5. Вікова психофізіологія.

 6. Психофізіологічна характеристика станів організму в процесі протікання і змін біологічних ритмів.


Психологічні особливості праці в організації. проблеми керівництва і лідерства в організації

 1. Поняття організації і організаційної культури.

 2. Психологія виробничого колективу.

 3. Психологія управління.

 4. Проблеми керівництва і лідерства.

 5. Формальні і неформальні організації, групи і відносини.


Психологічний клімат трудового колективу

 1. Поняття, форми прояву та критерії оцінки ПК в трудовому колективі.

 2. Вплив ПК на життєдіяльність колективу, ставлення до роботи та продуктивності колективної праці.

 3. Сумісність членів трудового колективу.

 4. Референтні групи та їх вплив на ПК.

 5. Лідерство в референтних групах.

 6. Методи аналізу міжособових відносин в трудовому колективі та вдосконалення ПК.

 7. Психологічні вимоги до формування колективів.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка