Програма фахових вступних випробувань для проведення вступних випробовуваньСкачати 419.83 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір419.83 Kb.
1   2   3

Література


1

Агапова Е.Г. Основы физиологии и психологи труда. – Самара, 1991.

2

Боровский А.Б., Потапенко Г.М., Щёкин Г.В. Система методов профессиональной ориентации: В 2 кн. – К.: МЗУУП, 1993.

3

Вересов Н.Н Психология управления: Учен. Пособие. – М.: ИНФРА-М., 2001

4

Горго Ю.П., Чайченко Г.М. Основи психофізіології: Навч. посіб. – Херсон: Персей, 2002.

5

Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч. Посібник – К.: КНЕУ, 2001

6

Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний: Учеб.пос. – М.: Изд-во МГУ, 1999.

7

Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект-Пресс, 1999.

8

Егоров А.С., Загрядский В.П. Психофизиология умственного труда. – М.: Наука, 1973

9

Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург, 1997.

10

Калініна Т.О., Кожанова Є.П. Фізіологія і психологія праці: конспект лекцій. – Харків: ХНЕУ, 2005.

11

Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути повышения эффективности деятельности – К.: Знання, 1990.

12

Климов Е.А. Введение в психологию труда. Учебник для ВУЗов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.

13

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения – РнД., 1998.

14

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності. – К.: Міленіум, 2004

15

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студ. ВНЗ – К.: Ельга, Ніка-центр, 2003

16

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000.

17

Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия – М.: МГУ, 1995.

18

Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. Посібн. – К.: КНЕУ, 1997

19

Лукашевич Н.И., Сингаевськая И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда: Учебно-метод. пособие / Под. ред. Н.П.Лукашевича. – К.: МАУП, 1997.

20

Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд. – К.: Наук. думка, 1991.

21

Макаренко Н.В., Пухов Н.А., Кальченко Н.В. Основы профессионального психофизиологического отбора. – К.: Наук. думка, 1987.

22

Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. – К.: Євро лінія, 2002.

23

Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996.

24

Марютина Ф.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: Учеб. пос. – М.: Флинт, 2002

25

Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999

26

Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці – К.: ЦНЛ, 2005.

27

Основи загальної і медичної психології/ І.С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. Зименковська – К.: Вища школа, 1991.

28

Основы инженерной психологии/ Под. ред. Б.Ф. Ломова – М.: “Высшая школа”, 1977.

29

Основы професионального психофизиологического отбора / Отв. ред. Ф.Н. Серков. – К.: Наукова думка, 1987.

30

Очерки по психофизиологии труда/ Н.Н. Гуровский (гл. ред.). – М.: Медицина, 1967.

31

Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000

32

Платонов К.К., Голубев Г.Г Психология. Учеб. пос. – М.: Высш. шк., 1986

33

Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психологи труда. – М.: Экономика, 1974.

34

Пряжников Н.Г., ПряжниковаЕ.Ю. Психология труда и чловеческого достоинства: Учеб. пос. для студ. высш. уч. заведений – М. : Изд. “Академия”, 2001

35

Пряжников И.С. Психологический смисл труда. – М.: Воронеж, 1997.

36

Ровный А.С. Сенсорні механізми управління точними рухами людини. – Харків: ХаДІФК, 2001.

37

Рождественская В.Й. Индивидуальные различия работоспособности (Психофизиологическое исследование работоспособности в условиях монотонной деятельности). – М.: Педагогик, 1980.

38

Руководство по физиологии труда/ под ред.. З.М. Золиной, Н.Ф. Изнерова. – М.: Медицина, 1983.

39

Саноян Г.Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве (Психофизиологический аспект). – М.: Экономика, 1987.

40

Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996.

41

Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999

42

Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002

43

Физиологические и психологические основы труда. – М.: Профиздат, 1974.

44

Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха/ Под. ред.. В.И. Медведева. – Л.: Наука, 1984.

45

Філіпов М.М. Психофізіологія людини: Навч. пос. – К.: МАУП, 2003.

46


Филипов М.М. Психофизиология Функциональных состояний: Учеб. пособ. – К.: МАУП, 2006.


НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Сутність і значення нормування праці

 1. Нормування праці: поняття, місце у господарській діяльності та управлінні підприємством.

 2. Функції та принципи нормування праці.

 3. Вплив ринкових відносин на практику нормування праці.


Об’єкти нормування праці

 1. Поняття виробничого, технологічного і трудового процесів.

 1. Виробнича операція – основний об’єкт нормування праці.

 2. Класифікація і характеристика трудових рухів, дій, прийомів.

 3. Організація і класифікація робочих місць.

 4. Функції та системи обслуговування робочих місць.


Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу

 1. Мета і завдання вивчення процесів і затрат робочого часу.

 2. Загальна характеристика методів аналізу трудового процесу.

 3. Класифікація затрат робочого часу.

 4. Методика вивчення затрат робочого часу.


Фотографія робочого часу

 1. Види та призначення фотографії робочого часу.

 2. Етапи проведення фотографії робочого часу.

 3. Аналіз матеріалів фотографії робочого часу.

 4. Метод моментних спостережень.


Хронометраж

 1. Види і типи проведення хронометражу.

 2. Етапи проведення хронометражу.

 3. Аналіз хронометражних спостережень.

 4. Фотохронометраж.


Нормативні матеріали для визначення норм праці

 1. Нормативні матеріали з праці, їх роль і значення.

 2. Норми праці та їх класифікація.

 3. Функції норм праці.


Методи створення трудових нормативів

 1. Загальні умови і вихідні матеріали для створення нормативів.

 2. Етапи створення нормативів.

 3. Мікроелементні та укрупнені нормативи часу.

 4. Нормативи трудомісткості продукції.

 5. Перевірка нормативів у виробничих умовах.


Норми затрат праці

 1. Класифікація норм затрат праці.

 2. Групування норм.

 3. Фактори, що впливають на величину норми.


Методи нормування і способи встановлення норм

 1. Методи нормування праці та їх класифікація.

 2. Особливості визначення складових частин норм часу.

 3. Визначення різноманітних видів норм праці.

 4. Корегування норм часу з урахуванням даних щодо опанування нових видів робіт і операцій.


Нормування праці робітників основного виробництва

 1. Особливості встановлення норм праці в умовах ручних, машинних, автоматизованих робіт і апаратурних процесів.

 2. Нормування за багатоверстатного обслуговування.

 3. Нормування за бригадної організації праці.


Нормування праці допоміжних робітників

 1. Характер і зміст допоміжних робітників.

 2. Нормування праці допоміжних робітників.


Нормування праці управлінського персоналу

 1. Основні категорії персоналу, зайнятого управлінням підприємства.

 2. Можливості і методи нормування праці службовців.

 3. Особливості нормування праці в науково-дослідних інститутах та дослідно-конструкторських підрозділах підприємства.Організація нормування праці на підприємстві

 1. Організація служб нормування праці.

 2. Організація обліку, перегляду чинних та впровадження нових норм праці.

 3. Оцінювання якості нормування праці.

 4. Аналіз якості чинних норм затрат праці.


Література


1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М, Колот А. М, Чер-нов В. І. Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. — К., 1995.

2. Алексеева Л. Б. Нормирование труда конструктора. — М.: Экономика, 1982.

3. Арон Е. Й., Калитич Г. И. Микроэлементное нормирование и проектирование труда. — К.: Техніка, 1983.

4. Багрова І. В. Нормування праці: Навч. посіб. — К: Центр нав­чальної літератури, 2003.

5. Голена А. П., Данюк В. М, Колот А. М. Пути достижения проектной трудоемкости промышленной продукции. — К.: Техника, 1987.

6. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на про-мышленных предприятиях. — М.: Норма, 2003.

7. Гупалов В. К. Управление рабочим временем на предприятии. — М.: Финансы и статистика, 1991.

8. Игумнов Б. Н. Автоматизированные системи проектирования и нормирования труда. — Львов: Свит, 1992.

9. Кодекс законів про працю України. — К.: Право, 2002.

10. Локтев В. Г. Автоматизированный расчет режимов и норм вре­мени. — М: Машиностроение, 1990.

11. Методика нормирования труда при многостаночном (много­агрегатном) обслуживании. — М.: Информэлектро, 1984.

12. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. — М.: Экономика, 1987.

13. Методические рекомендации по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования. — М.: Экономика, 1987.

14. Научная организация и нормирование труда в машинострое­нии. — М.: Машиностроение, 1975.

15. Никитин А. В. Сборник задач по экономике, нормированию и организации труда в промышленности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. П. Ф. Петроченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 1990.

16. Общемашиностроительные нормативы времени для нормирова­ния многостаночных работ на металлорежущих станках. — М.: Эконо­мика, 1989.

17. Организация и нормирование труда: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. В. Адамчука / ВЗФЭИ. — М.: Финстатинформ, 1999.

18. Погорелое Н. И. Нормирование труда в промышленности. — Харьков, 1991.

19. Практикум по экономике, организации и нормированию тру­да.— М.: Экономика, 1991.Голова фахової атестаційної комісії

___________


Божидарнік Т.В.
Завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці

___________


Черчик Л.М.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка