Програма фахового вступного випробуванняСкачати 126.06 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір126.06 Kb.
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ»ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з педагогіки та методики початкової освіти

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

зі спеціальності 7. 01010201 «Початкова освіта»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)
Затверджено
на засіданні Приймальної комісії:
Протокол № 3 від «27» березня 2013 року

Донецьк, 2013


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне фахове випробування з педагогіки і методики початкової освіти передбачає визначення рівня знань та умінь абітурієнтів, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та бажають здобути освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Відповідно до правил прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» у 2013 році абітурієнти проходять фахове випробування з педагогіки на знання наступних навчальних дисциплін: «загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика викладання математики», «методика викладання курсу «Я і Україна».

Мета фахового випробування – визначити глибину знань з педагогічних і методичних дисциплін, професійні уміння та навички в обсязі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Метою іспиту є виявлення знань з основ методології педагогіки, а саме: основні положення закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державного стандарту початкової загальної освіти; оволодіння основними педагогічними категоріями, закономірностями та принципами, методами і прийомами навчання та виховання молодших школярів, основними формами організації навчально-виховного процесу в сучасній початковій школі; знання критеріїв оцінювання навчальних досягнень та ін.

Зміст програми з методики математики передбачає володіння абітурієнтами системою знань у галузі математики, розуміння математичних основ початкового курсу математики, знати зміст початкової математичної освіти, вимоги до рівня математичної підготовки молодших школярів відповідно до освітнього стандарту, програм і підручників із математики для молодших школярів, володіти основними методами і прийомами навчання молодших школярів математичному змісту.

Зміст програми з методики української мови передбачає володіння абітурієнтами важливими питаннями курсу методики викладання рідної мови у початкових класах і як вони вміють застосовувати набуті знання у практичній роботі.

Зміст програми з методики викладання курсу «Я і Україна» базується на основних поняттях дисциплін природничого циклу і передбачає виявлення у студентів уміння свідомо і творчо підходити до формування навчально-виховних та розвивальних цілей, відбору змісту, форм, методів та засобів вивчення довкілля з дітьми молодшого шкільного віку.

Вступне фахове випробування проводиться у вигляді співбесіди та письмових тестових завдань закритого та відкритого типу.


ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПРОГРАМИ
Загальні основи педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Основні поняття (категорії) педагогіки. Система педагогічних знань. Розвиток особистості учнів початкових класів. Чинники формування особистості. Процес розвитку особистості. Система освіти і виховання в Україні. Вікова періодизація у педагогіці. Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Індивідуальні особливості та їх врахування у вихованні та навчанні молодших школярів. Розвиток, виховання, навчання дітей шестирічного віку. Видатні педагоги про початкову освіту.

Дидактика початкової школи .Предмет і завдання дидактики. Перебудова змісту навчання в 1 – 3 (4) класах. Основні категорії дидактики.

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів 1 – 3 – 4 класів. Навчання як двобічний процес спільної діяльності вчителя і учнів початкових класів. Основні функції навчання та його рушійні сили. Основні етапи оволодіння знаннями. Мотивація учіння школярів. Принципи навчання. Принцип виховую чого характеру навчання. Принцип науковості навчання. Принцип систематичності і послідовності навчання. Принцип наочності навчання. Принцип свідомості і активності навчання учнів початкових класів. Принцип міцності знань, умінь і навичок. Принцип доступності навчання учнів початкових класів. Принцип індивідуалізації навчання.

Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в сучасній школі. Навчальні предмети в початкових класах і їх функції. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи. Навчальні програми для початкових класів. Навчальні підручники і посібники для початкової школи

Загальні поняття про методи навчання. Методи навчання за джерелом знань. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.

Форми організації навчального процесу. Урок – основна форма організації навчального процесу. Різні підходи до структури форми уроків у початкових класах.

Підготовка учителя до уроку та її основні етапи. Підготовка вчителя початкових класів до нетрадиційних уроків. Навчальні екскурсії як форма організації навчального процесу. Тематичне і поурочне планування навчального матеріалу. Самостійна робота учнів, домашнє навчання. Функції перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів.Теорія виховання молодших школярів. Суть процесу виховання учнів початкової школи. Учасники процесу виховання учнів початкових класів. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу.

Загальні методи виховання та їх класифікація. Методи організації діяльності дітей та формування досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності молодших школярів.

Особистість і колектив. Колектив як об’єкт і суб’єкт виховання. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу. Методика формування колективу.

Формування основ наукового і національного світогляду. Моральне виховання молодших школярів. Моральне виховання у позакласній роботі. Трудове виховання як актуальна проблема виховання. Трудове виховання у навчальній і позакласній роботі.

Система естетичного виховання учнів початкових класів. Фізичне виховання у формуванні всебічно-розвинутої особистості учнів 1 – 3 (4) класів.

Педагогічна допомога учнівським організаціям в організації діяльності молодших школярів. Позакласне навчання і виховання. Позакласна виховна робота з учнями початкових класів на засадах народної педагогіки. Нетрадиційна позакласна навчально-виховна робота. Педагогіка народознавства у вихованні молодших школярів. Позашкільне навчання і виховання. Гурткова робота молодших школярів. Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості по вихованню учнівської молоді. Педагогічне керівництво вихованням дітей у сім’ї. Вдосконалення підготовки дитини до школи в умовах сім’ї. Робота вчителя початкових класів з батьками дітей. Психолого-педагогічний аналіз помилок сімейного виховання та подолання причин, що їх породжували. Виховні функції учителя початкових класів.Школознавство. Планування роботи школи. Система підвищення кваліфікації учителів початкових класів. Керівництво навчально-виховною роботою у сільській початковій мало комплектній школі. Функції, обов’язки та особливості педагогічної діяльності учителя, вихователя в умовах ГПД та школи продовженого дня.

«Методика викладання математики». Математичні знання в сучасному світі. Мета математичної підготовки дитини. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука. Початковий курс математики як навчальний предмет. Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Математика».

Засоби навчання математики у початкових класах. Урок математики в початковій школі. Вимоги до нього. Методи і методичні прийоми навчання математики у початковій школі.

Нумерація чисел 11 – 20. Табличне додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Методика вивчення табличного множення і ділення.

Методика вивчення нумерації чисел 21 – 100. Арифметичні дії в межах 100. Методика вивчення нумерації чисел 101 – 1000. Арифметичні дії в межах 1000. Методика вивчення багатоцифрових чисел.

Загальні питання методики навчання учнів розв’язувати задачі. Методика навчання розв’язувати задачі. Методика навчання учнів розв’язувати складні задачі.

Величини та одиниці вимірювання величин (час, маса, грошові розрахунки, об’єм, залежність між величинами).

Пропедевтика алгебри в початкових класах. Пропедевтика геометрії в початкових класах (геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла).

Формування початкових уявлень про дроби. Методика вивчення рівнянь і нерівностей з однією змінною. Короткий історичний огляд розвитку методики викладання арифметики в початкових класах і перспективи подальшого розвитку.

Особливості навчання математики в мало комплектній школі. Позакласна робота з математики.

«Методика викладання української мови». Методика викладання української мови - педагогічна наука; форми наукових досліджень. Наукові основи методики початкового навчання; психолого-педагогічні основи початкового навчання рідної мови; мовознавчі й літературознавчі відомості в методиці викладання рідної мови.

Психологічні і лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Короткий огляд методів навчання грамоти. Класифікація методів за мовними одиницями (буквені, звукові, складові, цілих слів), видами розумової діяльності (аналітичні, аналітико-синтетичні, синтетичні). Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, розроблений К.Д.Ушинським, удосконалення цього методу послідовниками. Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу. Прийоми звукового синтезу.

Основні періоди й етапи навчання грамоти. Добукварний період. Розвиток мовлення. Формування в учнів фонематичного слуху. Розвиток умінь здійснення мовного аналізу. Підготовка руки дитини до письма.

Букварний період. Етапи букварного періоду. Особливості першого етапу. Опрацювання звуків і букв на другому етапі. Методика ознайомлення учнів з новим звуком, його характеристикою та буквою, якою позначають цей звук, її алфавітною назвою. Методика роботи з букварем. Система опрацювання матеріалу сторінок букваря. Словникові та словниково-логічні вправи в букварний період. Прийоми пояснення значень слів.

Методика навчання письма в букварний період. Організаційні й гігієнічні умови навчання письма.

Види робіт з письма в букварний період. Структура уроку письма на вивчення нової букви. Коло умінь і навичок, які учні отримують в букварний період.

Прийоми розвитку та удосконалення якостей читання. Критерії виявлення свідомого читання. Прийоми роботи, спрямовані на усвідомлення змісту прочитаного.

Вимоги до правильного читання, умови його забезпечення. Прийоми запобігання типовим помилкам і методика виправлення їх у роботі над літературними жанрами.

Прийоми удосконалення швидкості читання, критерії його вимірювання та умови розвитку. Прийоми формування та удосконалення виразного читання, дидактичні умови його забезпечення. Етапи роботи над художнім твором. Основні завдання етапу первинного та вторинного синтезу.

Методика опрацювання народних та авторських казок відповідно до їхніх тематичних особливостей. Методика вивчення байок, прийоми розкриття та усвідомлення алегорії, моралі, художніх образів, мовних засобів. Методика вивчення віршів з урахуванням їхніх видових і змістових особливостей. Методика опрацювання науково-популярної статті та нарису. Види наочності на уроках читання, методика її використання.

Структура уроків читання на вивчення нового матеріалу та узагальнення знань.

Завдання та організація позакласного читання в початкових класах. Форми керівництва позакласним читанням. Три етапи формування читацької самостійності учнів, завдання кожного з них. Види уроків позакласного читання, їхній зміст та основні завдання. Облік і оцінка знань з позакласного читання.

Методика вивчення фонетики у тісному взаємозв’язку з орфоепією та графікою. Методика повторення фонетичних знань, набутих учнями в період навчання грамоти. Методика розкриття взаємозв’язку в знаннях фонетики і графіки, орфоепії та орфографії.

Значення і завдання роботи над морфемною будовою слова. Прийоми розкриття понять: споріднені слова. Основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс, спільнокореневі слова. Методика часткового та повного морфемного аналізу слів, його зв’язок зі звуко-буквеним, орфографічним і словотворчим аналізом.

Значення граматичних знань для засвоєння орфографії. Обсяг знань з граматики, принцип розташування граматичного матеріалу за роками навчання.

Методика формування у молодших школярів уявлень про частини мови на основі встановлення їхньої семантики, граматичних ознак і синтаксичної ролі. Методи та прийоми, які забезпечують систему логічної роботи над іменником, прикметником дієсловом. Методика часткового та повного морфологічного аналізу слів.

Методика опрацювання орфографічних правил, дидактичні умови їхнього засвоєння. Види орфографічних вправ, методика їхнього проведення.

Диктанти, їхні види, методика проведення, оцінювання. Методика опрацювання помилок, виявлених у диктантах. Облік помилок, методика роботи над їхнім подоланням.

Прийоми збагачення активного словникового запасу учнів. Прийоми практичного ознайомлення молодших школярів з найуживанішими синонімами, антонімами, багатозначними словами, поширеними омонімами, фразеологічними одиницями. Види лексичних вправ, методика їхнього виконання.

Методика організації позакласної роботи з мови в початкових класах, спрямованої на розвиток образного мовлення. Види позакласної роботи, методика її проведення.«Методика викладання курсу «Я і Україна». Методика викладання природознавства – педагогічна наука; її предмет, завдання, методи дослідження, зв’язок з іншими науками.

Зародження методики викладання природознавства. Перший підручник з природознавства В.Ф.Зуєва; О.Я.Герд – основоположник методики викладання природознавства. Внесок В.П. Вахтерова, Д.Д. Семенова. К.Д.Ушинського у розвиток методики викладання природознавства як педагогічної науки.

Погляди С.Ф. Русової, В.О.Сухомлинського на викладання природознавства.

Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початкових класах. Розвиток пізнавальних здібностей учнів, їх логічного мислення, довільної уваги, спостережливості, творчих задатків у процесі навчання природознавству.

Виховання в учнів у процесі навчання природознавству. Естетичне, екологічне, моральне, трудове, патріотичне виховання. Розвиток в учнів бережливого ставлення до природи. Пропедевтична роль курсу природознавства.

Загальні специфічні принципи підбору навчального матеріалу з природознавства. Міжпредметні зв’язки в курсі природознавства.

Процес засвоєння природничих знань: сприймання, формування уявлень, понять. Система природничих понять та уявлень в початкових класах, умови формування і розвитку.

Між предметні зв’язки: вікова і педагогічна психологія (психологічні особливості молодшого школяра, формування наукових понять, розвиток теоретичного мислення), педагогіка (зміст освіти).

Три сторони методу: джерело знань, діяльність учителя (викладання), пізнавальна діяльність школярів (учіння).

Класифікація методів навчання. Характеристика словесних методів (розповідь, бесіда, пояснення та ін.). Недоліки словесного викладання.

Характеристика наочних методів: демонстрація натуральних посібників, дослідів, кіно- та діафільмів, схем та ілюстрацій. Вимоги до застосування у викладанні природознавства.

Практичні методи навчання природознавству. Види практичних методів, їх характеристика: спостереження, лабораторно-практичні роботи, опис чи визначення природних об’єктів.

Система самостійних робіт з приладами: компасом, термометром. Практичні роботи в класі і на навчально-дослідній ділянці.

Специфіка організації роботи дітей з підручником, науково-популярною літературою, щоденниками спостережень, календарями природи і праці.

Методичні прийоми. Між предметні зв’язки.

Класифікація форм навчання природознавству. Урок – провідна форма навчально-виховної роботи з природознавства. Функції уроку і основні вимоги до нього. Характеристика типів уроків з природознавства: предметні, комбіновані, узагальнюючі. Взаємозв’язок типу і структури уроку. Поняття про макро- і мікроструктуру уроку.

Екскурсії по вивченню природи, її місце і значення в процесі навчання молодших школярів. Позаурочна робота з природознавства. Домашня робота з природознавства. Принципи перспективного і тематичного планування.

Організаційні форми і методи навчання природознавству в мало комплектній школі. Одно предметні і однотемні уроки.

Значення матеріальної бази навчання природознавству. Відділ природознавства в кабінеті початкових класів, дидактичні вимоги до відбору і розміщення в ньому обладнання і наочних посібників. Куточок живої природи. Географічний майданчик. Навчально-дослідна ділянка.

Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних

засадах. – Львів. – 1995;

2. Волкова Н.П. педагогіка. Навч. пос. – К. : «Академія» .- 2001;

3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль. – 1994;

4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пехота, А.З.Кіктенко,

О.М.Любарська та ін.; за ред. О.М.Пехоти – К. – 2004;

5. Педагогічний пошук /Укл. І.Н. Баженова. – К. Рад. Шк.. – 1988;

6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. В 2 кн.

- М.- ВЛАДОС .- 2002;

7. Практикум по педагогике. – М. - Просвещение. – 1988;

8. Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори – К. – 1996;

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К. – 1998;

10. Селевко Г.К. Альтернативне педагогические технологии. – М. – 2005;

11. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К. – 1985;

12.Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю. К. – 1984;

13. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник. – Тернопіль – 1999;

14. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів

вищих педагогічних закладів освіти. – К. – 2001;

15. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник

Для студентів вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль – 2000;16. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К. – 1992;


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка