Програма гуртка «основи екологічних знань»Скачати 144.84 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір144.84 Kb.
ПРОГРАМА ГУРТКА «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка передбачає ознайомлення з основами екологічних знань і природоохоронною діяльністю людини. Ця сукупність знань може становити базу для системного підходу у форму­ванні екологічної обізнаності учнів, починаючи з початкової школи.

Програма створена для позакласної та по­зашкільної роботи з учнями молодшого пікільного віку і розрахована на один рік навчання.

Метою гуртка є:


 • формування уявлення про цілісну картину світу, самоорганізацію та саморозвиток природи;

 • пояснення взаємовідносин тваринного, рос­линного й антропогенного світів;

 • формування вмінь співвідносити екологічні знання з життєвим досвідом;

 • виховання елементів екологічної культури особистості дитини; накопичення морально-етич­них уявлень, загальнокультурних елементів та ерудиції.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 • засвоєння знань про типових представників рослин і тварин рідного краю;

 • усвідомлення значення спостережень за жи­вими та неживими об'єктами:

 • засвоєння правил поведінки в природі;

 • формування дбайливого ставлення до рослин і тварин. Зміст програми відповідає загальноди-дактичним принципам: науковості, доступності, систематичності, послідовності, зв'язку з життям; враховує екологічні особливості України.

У розділах «Природне середовище» та «Відно­сини між організмами» діти ознайомляться з факторною екологією, тут розкриваються зако­номірності взаємозв'язків і єдності живих орга­нізмів з довкіллям, риси пристосувального зна­чення організмів, формується цілісне сприйняття явищ і процесів з еволюційним поглядом на сере­довище існування (аутекологія).

У розділах «Популяції організмів», «Природні угруповання» доцільно показати складність і численність зв'язків між однаковими організмами (демекологія), між різноманітними елементами живої природи та неживою природою, доцільність існування різних життєвих форм в угрупованнях (синекологія). Особлива увага приділяється відно­синам «людина - довкілля» в розділі «Охорона природи». Учні оцінюють вплив людини на живу природу і перспективи цього впливу на біосферно-му рівні, засвоюють елементи діяльнісного підхо­ду до розв'язання екологічних проблем.

У календарно-тематичному плануванні необ­хідно передбачити виконання практичної частини програми. Залучення учнів до спостереження, експерименту створює основу для навичок дослід­ництва, вміння поводити себе в природі і є необ­хідною умовою для виховання етичних, естетич­них і патріотичних якостей особистості.

Значна частина занять повинна включати навчання конкретних дій: робота в кабінеті, на

науково-дослідній ділянці; вивчення рослинного та^варинного світу регіону на екскурсіях та еко­логічних стежках; проведення експериментів та спостережень, практичних робіт.

У кабінеті формуються вміння працювати з навчальною літературою, систематизувати по­няття; встановлювати причинно-наслідкові взає­мозв'язки у природі; проводити експерименти та моделювання природних процесів. Заняття у природі сприяють розвитку в дітей практичних природоохоронних умінь. Виготовляючи гербарії, колекції, саморобні експонати, діти навчаються працювати з природним матеріалом. Це допомагає вихованню бережливого ставлення до природи, формуванню естетичного сприйняття довкілля.

З огляду на вікові особливості учнів програмою запропоновано використання різноманітних форм і методичних прийомів подачі матеріалу. Пропо­нується проведення різних ігрових завдань: визна­чення назв тварин і рослин; розв'язування крос­вордів; відгадування загадок; зображення сюжетів про природу; створення екологічних казок. Реко­мендується проведення виставок плакатів, ма­люнків, фотографій, виробів з природного ма­теріалу, тематичних вечорів.

Гуртківці молодшого шкільного віку можуть брати участь у масових всеукраїнських заходах «Птах року», «Міжнародний день Землі», «Всесвітні дні обліку птахів», «Чиста криниця», «День Чорного моря», «Міжнародний день захис­ту тварин».Орієнтовний тематичний план

з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоре­тичні заняття

Прак­тичні заняття

Разом

1

Вступ. Взаємозв'яз­ки у природі

4

4

8

2

Природне середо­вище. Фактори не­живої природи

14

18

32

3

Відносини між ор­ганізмами. Факто­ри живої природи

10

16

26

4

Популяції організ­мів

6

14

20

5

Природні угрупо­вання

6

12

18

6

Охорона природи

12

18

ЗО

7

Заповідна справа, екологічні стежки рідного краю

2

6

8

8

Підсумкове занят­тя, завдання на літо

2
2
Всього

56

88

144

ПРОГРАМА

1. Вступ. Взаємозв'язки у природі (8 год) Екологія - наука про відносини живих істот у природі. Значення екології в діяльності людини, становленні її особистості та формуванні шанобли­вого ставлення до природи. Ознайомлення з пла­ном роботи гуртка. Правила поведінки в природі.

Правила техніки безпеки під час виконання прак-тичнихфобіт і екскурсій.

Поняття про природу. Взаємозв'язок живої та неживої природи. Місце людини в природі. Зна­чення природи в житті людини.

Практична робота

Виготовлення плакатів, виставка фотографій на тему «Природа - наш дім».Екскурсія у парк, сквер для ознайомлення з елементами живої та неживої природи.

2. Природне середовище. Фактори неживої природи (32 год)

Поняття про організм і природне середовище. Водне та наземне середовище. Умови існування тварин і рослин у різних середовищах. Риси при­стосування тварин і рослин до існування в різних умовах.

Фактори довкілля, екологічні фактори. Понят­тя про сприятливі та несприятливі екологічні фак­тори. Фактори живої та неживої природи. Ком­плексний вплив факторів на організм. Складність відносин між організмами та довкіллям. Фено­логічні зміни в житті організмів як результат пристосування до дії екологічних факторів.

Світло як фактор неживої природи. Фізична характеристика світла. Зміни світлового режиму протягом доби і року. Вплив світла на ріст рослин. Світлолюбні, тіньові та тіньовитривалі рослини. Пристосування рослин і тварин до добових коли­вань інтенсивності світла. Фотоперіодизм. Росли­ни короткого дня, рослини довгого дня, фото­періодично нейтральні рослини. Пристосування рослин і тварин до коливання кількості світла про­тягом року.

Поняття про біологічні ритми. Добові, сезонні та багаторічні зміни у природі. Природні годинни­ки, квіткові годинники.

Вода як складова частина організмів і фактор неживої природи. Значення води в житті орга­нізмів, існування в умовах різного водного режи­му. Вологолюбні та сухолюбні рослини. Способи добування та накопичення води в організмах рослин і тварин.

Температура як важливий екологічний фактор неживої природи. Коливання температурного ре­жиму на Землі. Умови життя в пустелі як приклад спільної дії факторів неживої природи (води та температури). Пристосування рослин і тварин до життя в умовах нестачі води.

Значення низьких температур в житті ор­ганізмів. Пристосування тварин до життя за умов низьких температур. Способи збереження тепла у тварин.Практичні роботи

 1. Значення води та світла в житті рослин.

 2. Способи накопичення води в рослин (на при­кладі алое).

 3. Пристосування рослин до різних умов водо­постачання (на прикладі традесканції та кактуса).

 4. Пристосування свійських тварин до тепла та холоду.

Екскурси

 1. На водоймище для спостереження за жит­тям у водному та прибережному середовищі.

 2. Осінні зміни у природі. Листопад. Підготов­ка птахів до зимівлі.

 3. Рослини короткого дня.

4. До метеорологічного майданчика. Спостере­ження «за погодними умовами.

Фестиваль врожаю «Осінні дарунки при­роди».

3. Відносини між організмами. Фактори живої природи (26 год)

Складність і різноманітність відносин між організмами. Конкуренція, її різновиди. При­клади конкуренції в рослинному та тваринному царствах.

Хижацтво. Складність відносин між хижаком і жертвою. Пристосування хижака до полювання. Способи захисту жертви від хижака. Значення хи­жаків як санітарів природи.

Паразитизм, його відмінність від хижацтва. Складність відносин «паразит - хазяїн». Зовнішні та внутрішні паразити. Тимчасовий і постійний паразитизм. Пристосування істот до паразитизму. Поширення паразитичного способу життя у при­роді.

Комахи-паразитоїди. Відмінність паразитоїдів від паразитів і хижаків. Значення в природі та житті людини хижих комах і паразитоїдів.

Поняття симбіозу. Різноманітність симбіо­тичних відносин. Коменсалізм, його види: «на-хлібництво », « співтрапезництво », « квартирант-ство». Мутуалізм, його значення у виживанні організмів у природі.Практичні роботи

 1. Особливості життя свійських хижих тва­рин.

 2. Ураження картоплі нематодами.

 1. Спостереження за хижим жуком - сонечком.

 2. Лишайнцки - симбіотичні організми.

Екскурсії

 1. До краєзнавчого музею для ознайомлення з ознаками пристосування червів до паразитизму.

 2. До краєзнавчого музею для ознайомлення із засобами маскування у тваринному царстві.

 3. До парку з теми: «Конкуренція між птахами за місце гніздування».

 4. До лісу, степу з теми: «Рослини-першокві-ти, їх охорона».

Конкурс оповідань «Моя улюблена квітка».

4. Популяції організмів (20 год)

Поняття про популяцію. Чисельність попу­ляції, способи її визначення. Територія існування популяції, способи її захисту від втручання істот інших популяцій. Територіальна поведінка тва­рин. Поодинокий і груповий способи життя. Основні форми групового способу життя: сім'я, зграя, колонія, стадо.

Переміщення тварин. Оселі та кочові тварини. Причини зміни територій існування.

Пристосування живих істот до життя серед лю­дей. Поняття про синантропних рослин і тварин. Складність відносин між ними та людиною. Зна­чення синантропних тварин у житті людини.Практичні роботи

 1. Вивчення особливостей популяції дерев.

 2. Виготовлення годівнички для осілих птахів.

 3. Вивчення синантропних рослин і тварин.

Екскурсії

т 1. До парку для спостереження за колонією граків.

 1. До парку (на річку) для спостереження за підготуванням пташиних зграй до перельоту.

 2. По місту для ознайомлення з синантропни­ми видами птахів.

5. Природні угруповання (18 год)

Поняття про угруповання. Харчові відносини як основа взаємозв'язків між організмами в угру­пованні. Живлення рослин - фотосинтез. Живлен­ня тварин. Травоїдні, комахоїдні, всеїдні тварини. Ланка живлення, харчовий ланцюг, сітка живлен­ня. Екологічна піраміда. Місце хижака та жертви в екологічній піраміді.

Основні природні угруповання, характерні для території України.

Ліс. Дерев'янисті, трав'янисті, кущові росли­ни лісів. Типові рослини, гриби, тварини листя­них лісів. Лікарські рослини лісу.

Степ. Трав'янистий покрив степів. Життя рослин і тварин в умовах степу. Значення степів у господарській діяльності людини.

Практичні роботи


 1. Ознайомлення з їстівними й отруйними гри­бами за гербаріями, муляжами. Правила збирання грибів.

 2. Виготовлення гербарію листяних дерев.

 3. Моделювання схем ланцюгів живлення.

Екскурсії

 1. До лісу для ознайомлення з осінніми явища­ми у житті лісу, ярусністю лісових рослин.

 2. До краєзнавчого музею для вивчення зв'яз­ків між тваринами в екологічній піраміді.

. Охорона природи (ЗО год)

Ґрунти. Продуктивні та непродуктивні землі. Руйнування та забруднення ґрунтів. Ерозія ґрунтів, її види. Захист ґрунтів від ерозії та за­бруднення. Значення ґрунтів у господарській діяльності людини.

Корисні копалини. Горючі копалини України: нафта, газ, вугілля, торф. Металеві руди. Поняття про невідновлювальні ресурси. Значення корис­них копалин у господарській діяльності людини.

Значення води в житті людини. Поверхневі та ґрунтові води. Джерельні та мінеральні води. При­чини зменшення запасів води, придатної до вжи­вання. Очищення води.

Атмосферне повітря, кисень як його складник. Значення повітря в житті людини і природи. Гос­подарська діяльність людини і забруднення повітря. Смог, «кислотні дощі», «парниковий ефект», їх вплив на живі організми. Захист повітря від забруднення.

Значення рослин і тварин у природі та в житті людини. Харчові, лікарські, технічні, декора­тивні рослини. Правила збирання лікарських рос­лин. Корисні та шкідливі рослини й тварини. Пра­вила поведінки в природі. Вплив господарської діяльності людини на рослинне й тваринне різно­маніття. Штучне розведення тварин і рослин. Рідкісні рослини й тварини. Червона книга.Практичні роботи

 1. Вивчення структури яру.

 2. Визначення зразка корисної копалини.

 3. Моделювання парникового ефекту.

Екскурси

1. До краєзнавчого музею для ознайомлення з різновидами місцевих ґрунтів. 1. До краєзнавчого музею для вивчення корис­них копалини регіону, їх використання в народно­му господарстві.

 2. До водоочисних споруд для спостереження за очищенням питної води.

 3. До оранжереї для ознайомлення з різновида­ми декоративних рослин, способами їх вирощу­вання.

 4. До зоопарку з теми «Різноманітність тва­ринного світу».

7. Заповідна справа, екологічні стежки рідного
краю
(8 год)

Заповідники як спосіб збереження окремих ділянок природного середовища. Основні запо­відники України. Правила поведінки в заповід­нику. Заказники, ботанічні сади.Екскурсії

 1. До весняного степу.

 2. До парків, скверів для фенологічних спосте­режень за весняними явищами в житті природи.

 3. По місту для вивчення рослинного різнови­ду, спостереження за екологічним станом окремих куточків міста.

8. Підсумкове заняття. Завдання на літо

(2 год)


 1. Збирання плодів і насіння рослин. Складан­ня колекції.

 2. Виготовлення виробів із природного мате­ріалу.

 3. Спостереження за комахами. Складання колекції.

 4. Насадження, догляд і спостереження за «квітковим годинником».

 1. Складання гербарію бур'янів.

 1. Оформлення колекції ґрунтів і корисних копалин.

 2. Догляд за рослинами на навчально-дослід­ницькій ділянці.

Основні вимоги до знань і вмінь

Гуртківці повинні мати уявлення про:

 • екологію як науку, що вивчає взаємовідноси­ни між організмом і природою;

 • типи взаємозв'язків у природі між живою та неживою природою, між рослинами і тваринами; між природою та людиною;

 • єдність людини та навколишнього середо­вища;

 • фактори середовища та їх роль у житті живих істот;

 • основні шляхи охорони природи;

 • екологічні проблеми рідного краю, України.

Гуртківці повинні знати:

 • сезонні явища в природі;

 • особливості природних угруповань;

 • особливості регіональної флори і фауни;

 • роль рослин і тварин у природі та їх значення в житті людини;

 • отруйні гриби і рослини своєї місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;

 • природно-заповідний фонд свого регіону;

 • види рослин і тварин регіону, занесені до Червоної книги України;

 • правила поведінки в природі;

 • народні традиції, обряди і свята календарно­го циклу.

Гуртківці повинні вміти:

т • проводити прості фенологічні спостереження за змінами у природі;

 • виявляти взаємозв'язки у вияві сезонної ритміки в живій і неживій природі;

 • визначати риси пристосованості живих ор­ганізмів залежно від середовища існування;

 • розпізнавати рослини і тварини своєї місце­вості, що вивчалися в природі, за гербаріями та колекціями тощо;

 • брати посильну участь у природоохоронних заходах;

 • доглядати за рослинами та тваринами в ку­точку живої природи, на земельній ділянці;

 • збирати природний матеріал та формувати колекції, гербарії.

Терміни, які повинні засвоїти гуртківці

Біологічні ритми Екологія

Екологічна піраміда Екологічні фактори Заказник Заповідник Конкуренція Ланцюг живлення Організм Паразитизм Парниковий ефект Популяція Продуктивні землі Природне середовище Сітка живлення

Симбіоз Синантропні рослини

і тварини Угруповання Умови існування Фактори живої

природи Фактори неживої

природи Фотоперіодизм Фотосинтез Червона книга

України Харчовий ланцюг Хижацтво

БІБЛІОГРАФІЯПерелік рекомендованої літератури

 1. Акимушкин И. И. Проблеми экологии. - М.: Мол. гв., 1985. - 191 с

 2. Анашкина Е. Н. Веселая ботаника. - Яро­славль: Академия развития, 1998. - 192 с.

 3. Бровдій В. М., Вадзюк Н. Б., Гончар А.Д. та ін. Охорона природи: Посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. -К.: Генеза, 1997. - 152 с, іл.

 4. Волошин О.М. Цікаві завдання з природо­знавства 3(2) клас. - Тернопіль: Підручники і по­сібники, 1997. -48 с.

 5. Вихрущ В. О. Природознавство в цифрах і фактах. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1998.-96 с

 6. Дерій С. L, Ілюха В. О. Екологія. - К.: Фіто-центр, 1998. - 196 с

 7. Мантейфель Б. П. Экология поведения жи­вотных. - М.: Наука, 1980. - 220 с.

 8. Радкевич В. А. Экология. - Минск: Высш. пік., 1998. - 159 с.

 9. Рідний край. Уроки в 2 класі/За ред. С. В. Курдидик, І. С. Тарасенко//Дивосвіт. - К.: МПП Центр, 1995. - 204 с
 1. Тинберген Н. Поведение животных. - М.: Мир, 1978.-192 с.

 2. Яблоков AS., Юсуфов А.Т. Эволюционное учение. - М.: Высш. шк., 1989. - 335 с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка