Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»Скачати 191.8 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір191.8 Kb.
міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«Затверджую»

Ректор __________ С.В.Мельничук

«___» ______________ 2014 р.
Програма комплексного фахового іспиту
для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

(повна форма навчання)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність - 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

схвалено вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6 від 6 лютого 2014 р.


Голова вченої ради ___________ Зварич І.М.
Чернівці - 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головним завданням фахових вступних випробувань є виявлення у вступників спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін.

Для вступників на ОКР «магістр» зі спеціальності 8.01010601 «Соціальна педагогіка» програма містить такі дисципліни циклу професійної та практичної підготовки:

- «Загальна педагогіка»;

- «Соціальна педагогіка»;

- «Технології соціально-педагогічної роботи»;

- «Теорія та історія соціального виховання»;

- «Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах».

При складанні фахових вступних випробувань вступники повинні показати:

- високий рівень володіння необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах;

- уміння систематизувати теоретичні знання і практичні навички фахової діяльності;

- вільне володіння методиками теоретичного дослідження при розв'язанні конкретних задач з різних предметних областей;

- готовність до самостійного аналізу та викладу матеріалу;

- вміння аналізувати, досліджувати проблему (задачу) за допомогою нових методів.

- уміння впроваджувати в процесі своєї педагогічної діяльності принципи соціальної політики України; раціонально планувати та організовувати навчальний процес; розробляти науково-методичне забезпечення дисциплін; складати навчальний план підготовки фахівців за напрямом базової освіти, індивідуальний план викладача, індивідуальний навчальний план студента та іншу документацію; організовувати педагогічну співпрацю з громадськістю, державним організаціями, підприємствами тощо; приймати оптимальні педагогічні рішення та впроваджувати ефективні шляхи соціально-педагогічного управління навчальним процесом у ВНЗЗМІСТЬ ПРОГРАМИ
Загальна педагогіка

Сутність предмета дослідження педагогіки. Основні джерела педагогіки. Основні категорії педагогіки, їх взаємозв’язок. Структура і галузі педагогіки. зв’язок педагогіки з іншими науками. Емпіричні методи педагогічних досліджень. Сутність, мета та види педагогічного експерименту. Соціологічні та математичні (кількісні) методи дослідження в педагогіці. Структура та базові принципи системи освіти в Україні (на основі законодавства України про освіту). Характеристика загальної середньої освіти як ланка в структурі національної системи освіти. Закон України “Про загальну середню освіту”.Вища освіта в Україні та основні напрямки її реформування. Предмет дослідження та основні завдання порівняльної педагогіки. Поняття розвитку і формування особистості. Основні фактори та рушійні сили процесу розвитку та формування особистості. Взаємозв’язок розвитку, навчання та виховання особистості. Роль діяльності, спілкування та власної активності в розвитку та вихованні особистості. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей в різні вікові періоди. Вікова періодизація у педагогіці. Роль спадковості та середовища у процесах росту та розвитку школяра. Вивчення та облік стану здоров’я дітей в процесі учбово-виховної роботи. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей. Поняття педагогічного процесу та його рушійних сил. Основні закономірності педагогічного процесу. Характеристика етапів педагогічного процесу. Сутність та особливості національного виховання. Український національний виховний ідеал. Закономірності процесу виховання. Принципи виховання, простежте їх спрямованість на засвоєння молоддю загальнолюдських духовних цінностей. Сутність процесу виховання, його специфіка та рушійні сили. Особливості управління процесом виховання. Порівняйте терміни “діагностика” і “вимірювання” вихованості. Етапи процесу виховання. Суб’єкти і об’єкти виховного процесу. Особистісно зорієнтоване виховання. Методи виховання. Дайте характеристику методам формування свідомості особистості. Особливості методів стимулювання поведінки та діяльності доцільність використання окремих із них (за вибором). Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки учнів. Система засобів виховання. Простежте взаємозв’язок засобів і методів виховання. Поняття змісту виховання, дайте коротку характеристику його основним напрямам. Завдання розумового виховання, основні шляхи та форми роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів. Поняття про мораль. зміст і завдання морального виховання на сучасному етапі суспільного розвитку України. Зміст і основні завдання трудового виховання школярів. Характеристика системи профорієнтаційного виховання школярів. Мета, завдання, зміст, форми та методи економічного виховання. Зміст та завдання естетичного виховання. Зміст, завдання та методи правового виховання. Оздоровчі, виховні та освітні завдання фізичного виховання. Система фізичного виховання в загальноосвітній школі. Сутність та педагогічні умови екологічного навчання та виховання. Природоохоронна робота на уроках та в позаурочний час. Характеристику основним позаурочним формам організації навчального процесу (екскурсія, самостійна робота, факультатив та ін.). Форми організації виховного процесу. Вибір форм виховання. Класифікація форм організації виховного процесу. Індивідуально-виховна форма роботи з учнями. Взаємозумовленість розвитку колективу та особистості. Вчення А.С.Макаренка про колектив. Динаміка, етапи і структура розвитку колективу. Педагогічне керівництво колективом. Мета, завдання та складові процесу перевиховання. Категорії дітей, які підлягають перевихованню. Особливості процесу самовиховання особистості. Зміст і форми роботи класного керівника. Планування роботи класного керівника. Система позакласної виховної роботи. Особливості виховання дітей у сім’ї. Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні дітей. Об’єкт і предмет дидактики. Історія розвитку дидактики. Сутність процесу навчання. Функції навчання. Процес навчання як система. Учіння і викладання в навчальному процесі. Компоненти навчального процесу. Загальна характеристика змісту освіти сучасної національної школи в Україні. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти. Теорія формальної та матеріальної освіти. Основні закономірності процесу навчання. Взаємозв’язок закономірностей і принципів навчання. Диференціація та індивідуалізація в навчанні. Сутність інтегрованого підходу в навчанні та використанні міжпредметних зв’язків. Методи, прийоми, засоби навчання. Основні функції методів навчання. Підходи до класифікації методів навчання, класифікуйте методи навчання за Ю.К.Бабанським.

Види (типи) навчання. Поняття форми організації навчальної діяльності. Історичні форми навчання. Характеристика класно-урочній системі навчання. Урок як основна форма організації навчальної діяльності в сучасній українській школі. Традиційна типологія уроків. Структура уроку. Вимоги до сучасного уроку. Використання нетрадиційних уроків у сучасній загальноосвітній школі. Система модульного навчання та можливості її запровадження в практику роботи сучасної школи. Визначальні ознаки ефективності навчання. Освітнє, виховне і розвиваюче значення оцінки знань, умінь і навичок учнів. Основні вимоги до оцінки успішності. Критерії і норми оцінок. Шкала оцінок в сучасній загальноосвітній школі. Структура та принципи управління освітою в Україні. Закон України “Про освіту” про управління освітою в Україні. Зміст та особливості роботи колегіальних органів керівництва навчально-виховною роботою школи (рада школи, педагогічна рада). Особливості здійснення принципи і методи внутрішкільного контролю. Обов’язки керівних посадових осіб школи. Зміст, завдання та форми методичної роботи в школі. її роль у підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. Поняття передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Сутність, основні види та структуру педагогічної діяльності. Поняття педагогічної майстерності, дайте характеристику її складовим елементам.Соціальна педагогіка

Роль соціальної педагогіки як науки і сфери практичної діяльності. Науково-теоретична структура соціальної педагогіки та основні об’єкти соціально-педагогічної діяльності. Принципи соціально-педагогічної діяльності. Основні функції соціальної педагогіки.

Особливості та механізми соціалізації особистості. Вікові періоди соціального розвитку особистості. Характеристика провідних концепцій соціалізації особистості. Фактори соціального формування особистості.

Поняття “сім’я”, її основні функції. Соціальний статус сім’ї. Типологія сімей. Проблеми сучасної сім’ї, типові помилки сімейного виховання. Причини і наслідки сімейних криз. Механізм виникнення сімейних конфліктів і їх вплив га розвиток і формування дитини. Зміст і основні складові соціально-педагогічної допомоги сім’ї, шляхи їх реалізації в практичній діяльності. Форми і методи взаємодії соціального педагога з сім’єю. Основні концепції соціального виховання. Соціальні завдання школи в сучасних умовах. Напрями та види роботи соціального педагога загальноосвітньої школи. Форми й методи соціально-педагогічної діяльності в школі. Призначення і професійні обов’язки соціального педагога в школі.

Зміст поняття “соціальне сирітство”, причини, які приводять до соціального сирітства. Стан турботи про сиріт в сучасних умовах. Правові аспекти захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Державна система опіки дітьми-сиротами. Пріоритеті форми опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Принципи і зміст діяльності дитячих будинків. Особливості створення і функціонування дитячого будинку сімейного типу. Механізм створення прийомної сім’ї. Типові проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї. Причини, які зумовлюють необхідність соціального супроводу прийомної сім’ї. Сутність соціального супроводу прийомної сім’ї. Шляхи підтримки прийомних батьків соціальним працівником. Можливості Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу прийомних сімей. Напрями і форми підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яку здійснює Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Діяльність притулків в структурі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних і бездоглядних.

Поняття “обдарованість” і основні підходи до класифікації обдарованих дітей. Провідні якості обдарованої дитини. Основні механізми діагностики обдарованості та методики її розвитку. Особливості соціально-педагогічного захисту обдарованих дітей.

Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації. Основні типи девіацій. Фактори й причини виникнення девіантної поведінки. Форми вияву девіантної поведінки. Особливості адиктивної поведінки підлітків. Причини і особливості дитячого алкоголізму. Основні причини залучення дитини до вживання алкоголю на різних вікових етапах і наслідки дитячого алкоголізму. Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до алкоголізму. Зміст соціально-педагогічної допомоги дітям, схильним до алкоголізму, на різних вікових етапах їх розвитку. Поняття “наркоманія”, особливості підліткової наркоманії. Причини, що сприяють наркотизації неповнолітніх. Стадії розвитку підліткової наркоманії, її наслідки. Заходи попередження підліткової наркоманії. Особливості дитячої проституції різних типів. Причини та наслідки дитячої проституції, роль соціального педагога у їх попередженні. Злочинність неповнолітніх як форму прояву делінквентної поведінки, її причини. Система спеціальних навчально-виховних закладів для неповнолітніх правопорушників. Особливості організації роботи з засудженими в умовах виправно-трудової колонії.

Предмет і завдання віктимології. Зміст поняття “інвалідність”, основні причини, типи інвалідності. Основні напрями соціально-педагогічної реабілітації дітей та осіб з фізичними та соціальними аномаліями. Моделі та форми соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами. Зміст діяльності Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з дітьми-інвалідами. Молодь як особлива соціально-демографічна група населення. Основні напрями державної молодіжної політики. Структура, завдання і зміст діяльності соціальної служби для молоді. Основні напрями і форми діяльності Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Соціальні проблеми жіноцтва на сучасному етапі. Роль соціального педагога у їх вирішенні. Соціальний статус і психологічні особливості людей похилого віку. Соціальні геронтологічні концепції старіння. Визначте їх потенціал для соціально-педагогічної роботи. Особливості медико-соціальної реабілітації людей похилого віку. Форми соціальної роботи з людьми похилого віку.

Соціально-педагогічний потенціал християнської віри як мотивації поведінки та передумови гармонії. Основні функції релігії в сучасному суспільстві. Вплив релігії, церкви й конфесійних общин на соціалізацію підростаючого покоління. Позитивні моменти релігійного впливу і покажіть, коли релігія стає причиною асоціальної поведінки. Можливості та форми співробітництва громадських та конфесійних інститутів у соціальному вихованні.

Особливості функціонування органів соціального захисту та соціального обслуговування населення. Основні напрямки роботи соціальних служб по обслуговуванню населення. Функції та складові системи соціального обслуговування. Зміст поняття “волонтер”. Основні засади волонтерського руху. Мотиваційна база волонтерства. Зміст і види соціально-педагогічної діяльності з волонтерами. Основні форми і методи роботи з волонтерами.
Технології соціально-педагогічної роботи

Особливості соціальної роботи з різними верствами населення. Цінності в соціальній роботі. Їх характеристика. Сутність поняття теорії соціальної роботи. Цілі й особливості соціально – педагогічної діяльності. Форми соціальних технологій, їх характеристика. Етапи соціальної технології. Основні види соціальних технологій. Зміст технологізації соціального процесу. Організаційні форми соціальної роботи, їх характеристика.

Комунікативні особливості діяльності соціального педагога. Види комунікації, їх характеристика. Критеріїв професійних рівнів готовності соціального робітника до комунікативної дії з клієнтом.

Роль соціально-педагогічного спілкування, його функції та види. Техніка соціального-педагогічного спілкування, її основні функції та види.

Психотерапевтичне спілкування, його особливості, загальні закономірності. продуктивне і непродуктивне спілкування Характеристика послідовності етапів роботи соціального працівника у вирішення проблеми клієнта. Техніка продуктивного спілкування соціального працівника з клієнтом. Технологія проведення групової психолого – педагогічної терапії. Основні вимоги до організації та проведення занять із групової психотерапії.

Напрями діяльності служб “Телефон Довіри”, їх характеристика. Етапи телефонного консультування, їх характеристика. Технологія проведення групової психолого – педагогічної терапії. Основні вимоги до організації та проведення занять і групової психотерапії.

Фактори, що детермінують адиктивну поведінку дітей та молоді. Суть і завдання психолого-педагогічної діагностики наркотизму неповнолітніх. Характеристика психолого-педагогічних умов організації гри в процесі соціально-педагогічної діяльності. Специфіка використання гри в умовах вуличної соціальної роботи. Основні умови застосування гри у вуличній соціальній роботі.

Зміст реабілітації інваліда та “соціальної” реабілітації. Характеристика моделей інвалідності. Основні напрямки допомоги соціальним робітником сім’ї, яка має дитину з особливими потребами. Зміст, форми і методи роботи соціальних служб для молоді з молодою сім’єю. Форми і методи роботи центрів соціальних служб з батьками. Сімейна психотерапія в системі діяльності соціальних служб для молоді, її особливості. Основні напрямки діяльності клубів для дівчат-сиріт. Особливості роботи соціального робітника з різними типами сімей. Характеристика різних типів сирітства. Зміст поняття “соціальний супровід”. Професійні функції соціально працівника при соціальному супроводі прийомної сім’ї. Основні проблеми сучасної сім’ї, що породжують дисгармонію та конфлікти. Техніки соціальної сімейної терапії, їх характеристика. Проблеми конфліктів та нестабільності сучасної сім’ї. Психологічне та соціально-педагогічне обґрунтування технік сімейної терапії. Характеристика соціометричних технік сімейної терапії. Поведінкові техніки сімейної терапії, їх характеристика.

Причини появи волонтерів в Україні. Основні напрямки роботи волонтерів. Шляхи залучення волонтерів до роботи. Характеристика організацій, що беруть участь у волонтерському русі.

Форми виховної роботи, що характерні для діяльності дитячо-молодіжних громадських організацій. основні форми роботи, спрямовані на допомогу молоді щодо працевлаштування. Зміст інноваційних форм роботи з питань працевлаштування.

Технологія соціально-педагогічної діяльності, що спрямована на творчий розвиток особистості. Особливості технології розвитку духовності особистості засобами мистецтва слова.

Характерні особливості соціального дослідження, його функції, етапи, види. Програма соціального дослідження, його функції. Етапи розробки програми соціального дослідження. Складові організації дослідження, їх зміст. Структура робочого плану дослідження.

Медико-соціальна робота як вид професійної діяльності. Основні напрямки діяльності центрів консультування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Теорія та історія соціального виховання

Практика соціального виховання в період первіснообщинного ладу. Зародження соціально-педагогічних ідей в період Стародавнього світу. Європа в епоху Середньовіччя. Розвиток виховних систем та навчальних закладів в епоху Середньовіччя. Перші школи інтернатного типу для дітей. «"Будинок радості" Вітторіно да Фельтре.

Вплив філантропізму на формування соціально-педагогічної теорії та практики. Розвиток ідей соціального виховання у проектах реформ народної освіти кінця 80-х років 18 ст. Питання соціального виховання у теорії Р.Оуена. Вплив ідей Й.Г.Песталоцці на розвиток соціальної педагогіки. П.Наторп як засновник соціальної педагогіки.

Соціально-педагогічні ідеї Герберта Спенсера в контексті розвитку провідних напрямів у соціальній педагогіці ХVІІІ-ХІХ століття. Розвиток ідей соціального виховання дітей у альтернативних системах європейської педагогіки початку ХХ століття: Г.Кершенштейнер, Д.Дьюї, В.Лай, М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнер, Я.Корчак.

Роль християнства в розвитку соціально-педагогічної практики та ідей соціального виховання дітей. Система соціального виховання у період Київської Русі. Соціалізуючий вплив діяльності братських та козацьких шкіл в Україні. Державна політика захисту дітей і соціальне виховання в підросійській Україні (18-19 ст.). Соціально-педагогічні ідеї філософії Г.Сковороди. Соціально-педагогічні ідеї К.Д.Ушинського. Ідеї М.Пирогова про соціально-педагогічну діяльність в системі освіти. Соціально-педагогічні погляди С.Русової. Розвиток теорій ненасилля і вільного виховання у вітчизняній педагогіці.

Вирішення соціальної проблеми суспільства - проблеми зайнятості дітей і підлітків у позашкільний час. Розвиток педології як науки про всестороннє комплексне вивчення дитини. Педагогіка середовища С.Т.Шацького. Соціально-педагогічні погляди і діяльність В.Н.Сороки-Росинського. Теорія і досвід соціального виховання в колективі А.С.Макаренка. Соціально-педагогічні ідеї гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського.


Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах

Напрями розвитку соціальної роботи у світовому культурно-освітньому середовищі: держава як система соціального опікування, активність добровільних організацій, проблеми взаємовідносин професійної і волонтерської соціальної роботи, роль релігійних конфесій, захист дитинства, молодіжна політика, соціальна робота з сім'єю, інноваційні форми і методи соціальної роботи.

Періоди розвитку соціальної роботи за кордоном. Соціальна допомога в давніх суспільствах. Прояви соціальної допомоги у Вавилоні, Давньому Єгипті, Дав­ньому Китаї, Греції, Римі, іудейському суспільстві. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн в ХІІІ-ХVІІІ ст.

Періодизація розвитку вітчизняної соціальної роботи. Історичні коріння розвитку соціальної допомоги в Україні. Благодійність в Україні як соціальний феномен. Особливості становлення і розвитку системи соціальної роботи в Україні в контексті світових тенденцій.

Створення міжнародних правових актів глобального характеру. Міжнародні організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у соціальній сфері. Неурядові організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у сфері соціальної роботи і соціальної освіти. Досвід міжнародних проектів з соціальної роботи і соціальної освіти й Україні.

Формування наукових підходів до соціальної благодійності в Західній Європі (ХІХ-ХХ ст.). Оформлення перших теорій соціальної роботи: діагностична школа, функціональна школа (поч. ХХ ст.)

Моделі соціальної роботи: державний патерналізм (Німеччина), соціальна інтеграція, компенсація і лібе­ралізм (Англія), солідаризм (Нідерланди) тощо.

Національні особливості організації соціальної роботи: скандинавська модель, залишкова модель (Велика Британія), корпоративістська модель, рудиментарна модель (Португалія, Іспанія, Греція, Ірландія).

Основні напрями соціальної та соціально-педагогічної роботи в країнах Європи: соціальна допомога дітям; соціальна робота з жінками, які постраждали від насильства; соціальна робота з інвалідами; соціальне обслуговування літніх людей; робота з наркозалежними; соціальна робота з сім'ями.

Особливості соціальної роботи і соціальної педагогіки в Німеччині. Зародження соціальної роботи в Німеччині. Вплив класичних англо-американських методів роботи. Розвиток обсягів і тематики соціально-педагогічних досліджень з урахуванням національної специфіки. Державний патерналізм як німецька модель соціальної роботи (Еберфельдська система соціальної допомоги). Мережа державних установ з соціальної роботи: сутність та основні характеристики. Загальні та спеціальні служби соціальної допомоги. Соціально-педагогічна робота в неурядових організаціях. Роль профспілкових, релігійних та інших добровільних організацій у соціальному захисті та соціальному страхуванні в Німеччині. Німецький досвід соціального захисту дітей. Розвиток молодіжної роботи в Німеччині. Структура соціальної підтримки молоді. Зміст і структура соціальної молодіжної роботи.

Історія і особливості становлення соціальної роботи у Великобританії. Рівні соціа­льної роботи: державний, регіональний, місцевий. Надання послуг за місцем проживання, в спеціальних установах, денних та стаціонарних закладах опіки. Особливості фостерної опіки у Великобританії. Сектори системи соціальної опіки: неформа­льний (сім'я, друзі, сусіди волонтерський або незалежний; державний; комерційний. Зниження ролі держави у вирішенні соціальних проблем у 80-90-х роках XX ст. Розширення волонтерського і неформального секторів опіки. Фонди допомоги дітям та молоді. Юнацькі служби в Англії. Організація дозвілля молоді у Великобританії

Соціально-педагогічна робота у Франції. Педагогічна анімація як вид позаурочної роботи. Професії соціальної сфери: а) викладачі соціальної роботи, дошкільні соціальні педагоги, персонал дитячих садків, спеціальні експерти в галузі освіти, медико-психологічні працівники, посадові особи, які здійснюють нагляд за умовно засудженими; б) помічники соціальних служб, радники сім'ї, соціальні аніматори, домробітниці. Державні, напівприватні, приватні сектори соціальної роботи у Франції.

Солідарна система соціальної роботи в Нідерландах. Секторизація соціальних служб у Бельгії та Нідерландах. Соціальна робота в неурядових організаціях. Структурна мережа соціальних служб у Бельгії. Соціальна робота в клініках.

Скандинавська модель організації соціальної роботи. Організація соціального забезпечення та соціального захисту в Швеції. Соціальна робота з біженцями та емігрантами в Норвегії. Піклування та соціально-правовий захист дітей та молоді. Система соціального забезпечення пенсіонерів та незахищених верств населення

Особливості розвитку соціальної роботи в країнах Східної Європи: Чехія, Польща, Словаччина, Росія.

Основні напрямки розвитку теорії соціальної роботи в США. Державний, регіональний і муніципальний рівні реалізації соціальних програм. Соціальне страхування і державна допомога — дві основні форми державної системи соціального забезпечення. Основні види соціальної роботи: а) соціальна робота з індивідом; б) групова соціальна робота з людьми у безвихідних ситуаціях; в) соціальна робота в громадах. Психолого-педагогічна служба «Гайденс» в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота із дітьми та молоддю. Соціально-педагогічна робота в школах США. Американський досвід попередження жорстокого ставлення до дітей. Телефонна психологічна служба. Літні табори відпочинку в США (тривалого перебування, денні, релігійні, непривілейовані, для дітей з функціональними обмеженнями проблеми)Система професійної підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів у світі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основна література:

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)/А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. – К., 2002. – 164 с.

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2003.-134 с.

 3. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика - М.: Академия, 1999.- 440 с.

 4. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича.-К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

 5. Євтух М., Сердюк О. Соціальна педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

 6. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки. - Дрогобич: Вимір, 2003. - 364 с.

 7. Коваль Л.Г., 3вєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / соціальна робота: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.

 8. Мардахаев Л. Социальная педагогика: Учебник.-М.: Гардарики, 2005. - 269 с.

 9. Методика и технологии работы социального педагога /Под ред.М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. – М., 2002. – С.59-116.

 10. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

 11. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - Пенза, 1991.

 12. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 1999.

 13. Никитин В.А. Начала социальной педагогики. – Учебное пособие. – 2-е изд.-М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999.-72 с.

 14. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. -М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 480 с.

 15. Основы социальной работы / Отв.ред. П.Д.Павленок.-М., 2000. - 368 с.

 16. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 560 с.

 17. Пенішкевич О.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення навчального курсу. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 408 с.

 18. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – 416 с.

 19. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В.Никитина.– М.: ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

 20. Социальная работа / Под ред.3.И.Курбатова.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

 21. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської.-К., 2000.

 22. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг.ред.І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с.

 23. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Капської. - К., 2000.

 24. Филонов Г.Н. Теоретико-методологические основы социальной педагогики. - М., 1998.

 25. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М.: Академия, 2002. – 272 с.

 26. Шептенко П.А., Воронина Г .А. Методика и технология работы социального педагога /Под ред.В.А.Сластенина.-М.: Академия, 2001.-208 с.


Додаткова

 1. Офіційний сайт Президента України http://www.president.gov.ua/topics/prior_eurochoice/

 2. Офіційний сайт Уряду України http://www.kmu. gov.ua/

 3. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

 4. Сервер Верховної Ради України http://alpha.rada.kiеv.uа

 5. Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони http://www.eulegtraining.org.ua

 6. Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства http://www.uepiac.kiev.ua

 7. Інформаційно-документаційний фонд Ради Європи в Україні www.coe.kiev.ua

 8. Бюлетень Європейського Союзу

http:/7europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm

 1. Європа в Інтернеті: Веб-путівник (Europe on the Internet: Веб-путівник) .http://www.knoweurope.net/demo/html/webdir.htmЗавідувач кафедри загальної

та соціальної педагогіки проф.Пенішкевич Д.І.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка