Програма комплексної перевірки позашкільного навчального закладуСкачати 316.08 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір316.08 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Державної інспекції

навчальних закладів України


«04» липня 2012 р. № 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА


комплексної перевірки позашкільного навчального закладу

м. КИЇВ – 2012ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА

3


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4


РОЗДІЛ ІІ. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАНЦІВ, УЧНІВ, СЛУХАЧІВ

5


РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

6


РОЗДІЛ ІV. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

9


РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

11


РОЗДІЛ VІ. УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

13


ПЕРЕДМОВА
Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства (стаття 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Відповідно до Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. № 353, формами державного нагляду (контролю) є державна атестація та інспектування. Інспектування здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою.

Інспектування позашкільних навчальних закладів (далі – навчальний заклад) незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, що надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти здійснюється за такими напрямами:

- виконання навчальним закладом положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань позашкільної освіти;

- якість підготовки навчальним закладом вихованців, учнів, слухачів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної і навчально-методичної роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

До Типової програми комплексної перевірки позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги у сфері позашкільної освіти (далі – Типова програма), включено вищезазначені напрями інспектування та питання, визначені Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, та іншими нормативними актами в галузі освіти.

На основі Типової програми розробляються відповідні робочі програми та програми перевірок за напрямом (напрямами).

№ п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

1

2

3

4

Розділ І. Загальна характеристика позашкільного навчального закладу (далі – ПНЗ)

1.

Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти


Рішення про створення (реорганізацію) ПНЗ. Статут та інші документи, що регламентують діяльність ПНЗ. Свідоцтво про державну реєстрацію. Свідоцтво про державну атестацію


З'ясувати:

- час створення позашкільного навчального закладу, юридичну та фактичну

адресу;

- форму власності та правову підставу діяльності ПНЗ;- контингент вихованців, кількість гуртків (груп), їх середню наповнюваність;

- відповідність проектній потужності приміщення навчального закладу;

- наявність свідоцтва про державну атестацію, термін його дії, рівень освітньої

діяльності за результатами державної атестації.Зробити висновок щодо:

- можливостей здійснення освітньої діяльності;- дотримання вимог нормативно-правових актів про освіту;

- відповідність діяльності позашкільного навчального закладу заявленому

статусу;

- дотримання закладом основних засад державної політики у сфері позашкільної

освіти


2.

Загальна характеристика приміщення ПНЗ


Технічний паспорт ПНЗ. Акт на право постійного користування земельною ділянкою (у разі його відсутності – рішення про відведення і закріплення земельної ділянки). Акт готовності ПНЗ до навчального року. Акти (приписи) санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної охорони

З'ясувати:

- тип забудови (типове приміщення, пристосоване, одна будівля, окремі споруди);

- власність (власне, орендоване);

- проектну потужність будівлі;

- площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею.

Зробити висновок щодо:

- наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-

виховного процесу;

- наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на

здійснення освітньої діяльності;

- відповідності проектної потужності наявному контингентові вихованцівРозділ ІІ. Якість підготовки вихованців, учнів, слухачів

1.


Результативність участі вихованців, учнів і слухачів ПНЗ в регіональних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт тощо

Матеріали ПНЗ щодо участі вихованців, учнів та слухачів у регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах, фестивалях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт (за останні три роки)

Проаналізувати результативність участі вихованців, учнів, слухачів ПНЗ в регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах, фестивалях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт (за три роки).

Зробити висновок щодо динаміки участі та результативності вихованців у конкурсах, турнірах різних номінацій, етапів, рівнів та організаційної роботи керівництва навчального закладу

2.

Організація участі учнівської молоді у Всеукраїнських конкурсах, науково-освітніх проектах та програмах

Матеріали участі учнівської молоді у Всеукраїнських конкурсах МАН, експедиціях, фестивалях, науково-освітніх проектах, програмах, акціях тощо

Зробити висновок щодо стану дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді, її результативність

3.

Участь вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

Матеріали щодо участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

Проаналізувати результати участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах.

Зробити висновок щодо результатів участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

4.

Результати організаційно-просвітницької та навчальної роботи ПНЗ

Узагальнюючі матеріали організації різних форм просвітницької діяльності ПНЗ, популяризації досвіду роботи працівників закладу в періодичній педагогічній та науковій пресі, співпраці із засобами масової інформації. Книги обліку і видачі свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту випускникам

З'ясувати питання щодо популяризації інноваційної діяльності педагогічних працівників позашкільного навчального закладу, організації різних форм просвітницької діяльності (робота батьківських лекторіїв, клубів, патріотичних, трудових, туристсько-краєзнавчих експедицій, акцій, екскурсій, конкурсів, змагань, походів, днів відкритих дверей, творчих звітів колективів, записи тематичних відео - та радіопередач, тематичних виставок, концертна діяльність тощо) та співпраці із ЗМІ.

Зробити висновок щодо стану організаційно-просвітницької роботи позашкільного навчального закладу

5.

Наявність та діяльність у ПНЗ творчих колективів, що мають почесні звання

Матеріали про присвоєння колективу почесних звань

Зробити висновок щодо стану організації роботи в ПНЗ щодо створення умов для розвитку творчих колективів

Розділ ІІІ. Організація навчально-виховної і навчально-методичної роботи

3.1. Стан організації навчально-виховного процесу

3.1.1.

Відповідність структури ПНЗ, наявної мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань вимогам статуту та планам розвитку навчального закладу

Статут, річний та перспективний плани роботи позашкільного навчального закладу

З'ясувати структуру ПНЗ, стан роботи щодо формування мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Зробити висновок щодо їх відповідності вимогам статуту та планам розвитку позашкільного навчального закладу3.1.2.

Підготовка навчальної документації (робочий навчальний план ПНЗ, журнали обліку гурткової роботи, навчальні програми, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу). Відповідність навчального плану та вибраних програм меті й завданням роботи позашкільного навчального закладу. Фактичний стан їх виконання

Річний план роботи ПНЗ, плани роботи структурних підрозділів, гуртків, об’єднань, лабораторій. План методичної роботи. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу. Розклад занять, журнали обліку роботи гуртків. Книги протоколів засідання педагогічної ради, наказів з основної діяльності (за три роки)

З'ясувати:

- відповідність робочого навчального плану Типовим навчальним планам,

навчальних програм меті і завданням позашкільного навчального закладу;

- своєчасність розробки розкладу занять, його відповідність робочим планам;

- якість і своєчасність оформлення журналів обліку гурткової роботи, виконання

робочих навчальних планів і програм;

- планомірність та системність розгляду питань організації навчально-виховного

процесу на педагогічних радах;

- своєчасність розробки, повнота забезпечення та якість наказів з основної

діяльності.Зробити висновок щодо стану підготовки та ведення ділової документації вимогам законодавства

3.1.3.

Динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань з урахуванням статутних завдань та стану фінансування

Матеріали з розвитку мережі ПНЗ (за останні три роки). Журнали обліку роботи гуртків. Кошториси навчального закладу

З'ясувати динаміку розвитку мережі гуртків, секцій і творчих об’єднань з урахуванням статутних завдань та стану фінансування

3.1.4.

Дотримання законодавства щодо мови навчання і виховання у ПНЗ

Ділова документація ПНЗ, наочність кабінетів, лабораторій, секцій та інших навчально-виробничих приміщень

Зробити висновок щодо стану виконання нормативно-правових актів з мовних питань

3.1.5.

Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм

Державні, регіональні програми, плани організаційно-практичних заходів щодо реалізації програм розвитку позашкільних навчальних закладів та заходи стосовно їх виконання

Проаналізувати заходи щодо виконання державних та регіональних програм і зробити висновок стосовно їх ефективності

3.1.6.

Проведення організаційно-масової роботи в ПНЗ

Плани роботи позашкільного навчального закладу та матеріали з організаційно-масової роботи

З'ясувати стан організаційно-масової роботи ПНЗ.

Зробити висновок щодо стану результативності заходів з організаційно-масової роботи

3.2. Стан організації навчально-методичної роботи

3.2.1.

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу

План роботи ПНЗ, наказ про організацію методичної роботи, протоколи засідань методичних об’єднань. Інформаційно-аналітичні довідки, річні звіти, матеріали роботи з питань проектування та впровадження моделі виховної системи. Результати видавничої діяльності (методичні розробки, сценарії тощо)

З'ясувати стан методичної роботи ПНЗ, матеріали річних звітів, масових заходів, методичних об'єднань, педагогічних практикумів, конференцій, семінарів з питань методичної роботи; діяльність методичних об’єднань та стан видавничої діяльності.

Зробити висновок щодо стану інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу ПНЗ

3.2.2.

Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу: програмно-методичне забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику діяльності та управління ПНЗ. Науково-дослідницька та експериментальна робота

Документи щодо організації експериментальної роботи, матеріали з науково-дослідницької та експериментальної роботи. Плани роботи, протоколи та матеріали засідань методичних об’єднань, матеріали узагальнення педагогічного досвіду

З'ясувати:

- стан впровадження сучасних форм та методів навчання;

- наявність та ефективність заходів позашкільного навчального закладу щодо

виховання, розвитку особистості;

- стан програмно-методичного забезпечення навчального процесу,

координації та розвитку дослідницько-експериментальної роботи.;

- наявність матеріалів банку даних педагогічних інновацій;

- стан інформаційного забезпечення діяльності ПНЗ;

- системність впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику

позашкільної освіти.Зробити висновок щодо програмно-методичного забезпечення навчального процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику позашкільної освіти та управління ПНЗ

3.2.3.

Робота педагогічної та методичної рад ПНЗ щодо вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників позашкільного навчального закладу та його структурних підрозділів. Залучення педпрацівників до інноваційної та науково-дослідницької діяльності

Плани роботи ПНЗ. Книги протоколів засідань педагогічної та методичної рад позашкільного навчального закладу. Матеріали узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників. Авторські програми, підручники, посібники, методичні рекомендації, публікації наукових статей

Проаналізувати роботу педагогічної, методичної рад позашкільного навчального закладу щодо узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників, залучення їх до інноваційної та науково-дослідницької діяльності (проведення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі тощо).

З'ясувати:

- стан вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

- відповідність розроблених методичних матеріалів віковим особливостям

вихованців, учнів та слухачів;


  • наявність відповідного грифу на підручниках, авторських програмах, які

використовуються у навчально-виховному процесі;

- стан дотримання затверджених навчальних планів та програм.Зробити висновок щодо:

- вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

- рівня методичної роботи ПНЗ по залученню педагогічних працівників до

інноваційної та науково-дослідницької діяльності


3.2.4.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за останні п’ять років

Перспективний та річний плани проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників

З'ясувати стан виконання річного та перспективного планів курсової перепідготовки педагогічних працівників ПНЗ та його структурних підрозділів.

Зробити висновок щодо стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників

3.2.5.

Проходження атестації педагогічними працівниками

Перспективний та річний плани проходження атестації педагогічних працівників, їх особові справи, накази щодо проведення атестації в ПНЗ

З'ясувати:

- відповідність проведення атестації вимогам Типового положення, наявність

плану атестації (на п’ять років), наказів про проведення атестації у навчальному

році (її підсумки);

- рівень ведення протоколів засідань атестаційної комісії, заповнення та зберігання

атестаційних листів, наявність всіх відповідних матеріалів у особових справах

педагогічних працівників;

- дотримання встановлених вимог при оформленні атестаційних матеріалів.

Зробити висновок щодо рівня об’єктивності та гласності в роботі атестаційної комісії


3.3. Контингент вихованців

3.3.1.

Формування контингенту вихованців та комплектування мережі гуртків (груп)

Статут ПНЗ, перелік видів діяльності, матеріали організаційно-масової та методичної роботи. Загальні показники діяльності позашкільного навчального закладу щодо результативності роботи (за попередні три роки). Документи щодо затвердження структурних підрозділів, їх формування та складу, контингенту вихованців, наповнюваності гуртків, об’єднань. Журнали обліку роботи гуртків

З'ясувати:

- динаміку формування контингенту вихованців (у тому числі із соціально

незахищених категорій); дотримання нормативів наповнюваності груп та інших

організаційних форм у позашкільному навчальному закладі, вікових категорій;- рівень класифікації гуртків, груп, творчих об’єднань у навчальному закладі.

Зробити висновок щодо стану роботи стосовно формування контингенту вихованців та комплектування мережі гуртків (груп)

3.3.2.

Дотримання умов прийому вихованців

Статут ПНЗ, положення про відповідний тип позашкільного навчального закладу, довідки медичного закладу для вихованців

З'ясувати стан роботи щодо дотримання умов прийому вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу, отримання медичних довідок вихованцями закладу з урахуванням типу гуртка.

Зробити висновок щодо дотримання ПНЗ умов прийому вихованців

3.3.3.

Розвиток учнівського самоврядування

Плани роботи ПНЗ, списки членів учнівського самоврядування, протоколи засідань, конференцій

Проаналізувати установчі документи, структуру та результати роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі, роль керівництва позашкільного навчального закладу, педагогічного колективу щодо активізації роботи учнівського самоврядування.

Зробити висновок щодо стану організації та діяльності в ПНЗ учнівського самоврядування

3.3.4.

Забезпечення умов для збереження здоров’я вихованців, учнів та слухачів

Заходи щодо оздоровлення вихованців, учнів та слухачів. План виховної та спортивно-масової роботи ПНЗ. Звітна документація про оздоровлення вихованців позашкільного навчального закладу

З'ясувати:

- умови для фізичного розвитку вихованців, стан матеріально-технічного

забезпечення спортивного залу (майданчика);

- стан виконання плану спортивно-масової роботи;

- стан фізкультурно-оздоровчої роботи;

- ефективність використання спортивної бази ПНЗ для організації

відпочинку та оздоровлення учнів, вихованців та слухачів (спортивно-

оздоровча, лікувальна, культурно-просвітницька робота).Зробити висновок щодо забезпечення умов для збереження здоров’я вихованців, учнів та слухачів

Розділ ІV. Ефективність використання педагогічного потенціалу

1.Укомплектованість ПНЗ педагогічними кадрами, доцільність їх розстановки

Штатний розпис. Особові справи педагогічних працівників, накази з кадрових питань, угоди, посадові інструкції


З'ясувати:

- відповідність фахової освіти та підготовки педагогічних працівників,

керівників гуртків, секцій займаним посадам;

- стан роботи керівництва щодо забезпечення ПНЗ кваліфікованими

педагогічними працівниками та їх розстановки;

- якісний склад педагогічного колективу та динаміку його змінЗробити висновок щодо:

- рівня стабільності складу педагогічних працівників;

- рівня якісного складу педагогічних кадрів;

- причин високої плинності педагогічних кадрів (у разі встановлення)2.

Освітньо-кваліфікаційний рівень керівника ПНЗ, його заступників

Штатний розпис, особові справи керівника ПНЗ та його заступників, посадові інструкції, накази про розподіл їх функціональних обов’язків

Зробити висновок щодо освітнього рівня керівників позашкільного навчального закладу (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, вища педагогічна або фахова освіта) та раціональність розподілу функціональних обов’язків

3.

Освітньо-кваліфікаційний рівень завідуючих відділами, лабораторіями, керівників гуртків тощо

Штатний розпис, книга наказів з кадрових питань, тарифікаційні списки, особові справи та атестаційні матеріали педагогічних працівників, посадові інструкції


З'ясувати стан дотримання вимог статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту» та склад педпрацівників за віком, освітнім рівнем, стажем педагогічної роботи, плинність кадрів, розподіл педагогічного навантаження.

Зробити висновок щодо рівня дотримання вимог законодавства і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту при доборі та розстановці керівних і педагогічних кадрів.

4.

Наявність у ПНЗ педагогічних працівників, які мають відзнаки, нагороди

Книга наказів з основної діяльності, матеріали педагогічної ради, ради навчального закладу, особові справи та атестаційні матеріали, трудові книжки педагогічних працівників ПНЗ, накази з кадрових питань

З'ясувати:

- стан організації роботи щодо відзначення педпрацівників різними видами

морального та матеріального заохочення;

- стан забезпечення умов для підвищення фахової майстерності педагогічних

працівників, підтримки талановитих педагогів, зокрема тих, які мають почесні

педагогічні звання та нагороди5.

Робота з молодими педагогами

Планування роботи ПНЗ, матеріали засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, опис форм та схеми організації роботи з молодими педагогами, планування та результати психолого-педагогічних тренінгів, наказ про наставництво

Проаналізувати матеріали педагогічних рад, методичних об’єднань щодо організації роботи з молодими педагогами, планування та результати психолого-педагогічних тренінгів, аналізів відвіданих занять.

Зробити висновок щодо дієвості роботи з молодими педагогічними працівниками в позашкільному навчальному закладі

6.

Забезпечення умов для збереження здоров’я працівників трудового колективу

Заходи щодо оздоровлення педагогічних працівників. Плани роботи ПНЗ. Звітна документація про оздоровлення учасників навчально-виховного процесу. Протоколи засідань профспілкового комітету

З'ясувати:

- стан реалізації заходів щодо оздоровлення та відпочинку;

- ефективність використання бази позашкільного навчального закладу для

організації відпочинку та оздоровлення працівників (спортивно-

оздоровча, лікувальна, культурно-просвітницька робота).

Зробити висновок щодо забезпечення умов для збереження здоров’я працівників трудового колективу


Розділ V. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

1.

Відповідність будівель та приміщень навчального закладу завданням реалізації позашкільної освіти

Технічний паспорт навчального закладу. Висновки органів охорони праці, державного пожежно-технічного та санітарного нагляду. Акти готовності до нового навчального року.

Угоди на оренду приміщень. Державний акт на право користування земельною ділянкоюЗ'ясувати:

- загальну характеристику приміщень: типова будівля, окремі, пристосовані

(власні, орендовані), загальна площа приміщень, їх санітарно-технічний стан;

- відповідність будівель, навчальних та навчально-дослідницьких

приміщень, їх оснащення, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам (у

відсотках від потреби);

- наявність та стан інженерних мереж;

- наявність угод про передачу приміщень в оренду, їх відповідність вимогам

законодавства .

Зробити висновок щодо:

- рівня забезпечення ПНЗ необхідними площами та приміщеннями, їх безпеки, естетики оформлення;

- доцільності оренди (у разі наявності)


2.

Матеріально-технічне забезпечення ПНЗ. Наявність та стан кабінетів, лабораторій, бібліотеки, земельних ділянок, транспортних засобів тощо, передбачених для даного типу та профілю позашкільного навчального закладу

Технічний паспорт навчального закладу, наявна матеріально-технічна база ПНЗ та його структурних підрозділів, акти списання матеріальних цінностей, інвентарні списки основних засобів, акти списання основних засобів

З'ясувати:

- забезпеченість та відповідність обладнання, меблів лабораторій, кабінетів,

інших навчальних приміщень та їх оснащення вимогам Типового переліку

обладнання, меблів для даного типу позашкільних навчальних закладів;

- забезпеченість навчальними планами і програмами кожного гуртка (у

відсотках від потреби);

- роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази.

Зробити висновок щодо стану навчально-матеріальної бази, перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення ПНЗ, ефективності та раціональності використання приміщень


3.

Забезпеченість кабінетів, лабораторій тощо необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртків, інших творчих об’єднань

Перелік обладнання навчальних приміщень (відповідно до нормативних вимог), інвентарні списки основних засобів та акти списання матеріальних цінностей

За результатами вивчення наданих матеріалів, ознайомлення з матеріально-технічною базою, бесід з педагогічними працівниками ПНЗ з'ясувати:

- стан забезпечення навчальних приміщень необхідним обладнанням,

спорядженням, інструментами, матеріалами відповідно до вимог навчальних

програм;

- рівень матеріально-технічного забезпечення навчальних приміщень, технічний

стан, роботу трудового колективу над вдосконаленням та оновленням

матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу (за три роки).

Зробити висновок щодо стану забезпеченості кабінетами, лабораторіями, необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртків, інших творчих об’єднань


4.

Забезпеченість комп’ютерною технікою

Ліцензоване програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, паспорти комп’ютерних класів

З'ясувати:

- стан комп’ютерного забезпечення позашкільного навчального

закладу, динаміку та перспективи їх оновлення;

- раціональність використання комп’ютерних та інформаційних технологій;

- стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо обладнання

комп`ютерного класу;

- рівень комп`ютерної грамотності керівництва та педпрацівників ПНЗ.

Зробити висновок щодо рівня забезпечення ПНЗ комп’ютерною технікою та раціональності її використання


5.

Забезпеченість посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання

Інвентарна книга бібліотечного фонду. Облік використання бібліотечного фонду учасниками навчально-виховного процесу ПНЗ

З'ясувати:

  • роботу позашкільного навчального закладу щодо збереження наявних бібліотечних фондів та їх поповнення;

  • стан методичного та дидактичного забезпечення;

  • стан забезпечення підручниками, посібниками, довідниками, спеціальною

літературою (у відсотках), методичними розробками;

  • роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні учасників навчально-

виховного процесу;

- відповідність навчально-методичного забезпечення вимогам навчальних

планів та програм.

Зробити висновок щодо забезпечення ПНЗ посібниками, навчально-методичною і довідковою літературою та ефективності їх використання


6.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та правил температурного режиму

Посадові інструкції працівників ПНЗ. Книги інструктажів працівників з питань охорони праці. Книга наказів з основної діяльності. Акти прийому приміщень до експлуатації.

Пожежний інвентар, правила пожежної безпеки, приписи СЕС, МНС, наочність з правил техніки безпеки, пожежної безпекиЗ'ясувати:

- відповідність будівель і споруд позашкільного навчального закладу санітарно-

технічним нормам і вимогам;

- стан забезпечення безпечних умов праці, навчання і життєдіяльності в ПНЗ

(енергосистема, система водопостачання тощо);

- стан профілактичної роботи щодо запобігання порушень охорони праці;

- дотримання правил охорони праці, державних санітарних правил і норм

відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.Зробити висновок щодо дотримання в ПНЗ правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та правил температурного режиму

7.

Фінансове забезпечення діяльності ПНЗ, залучення додаткових джерел фінансування, раціональність використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів

Кошториси ПНЗ (за останні три роки). Фінансова звітність, договори про оренду навчальних приміщень (у разі відсутності власних приміщень), акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності, матеріали організації надання додаткових освітніх послуг, накази з фінансово-господарської діяльності

Проаналізувати:

- стан фінансування позашкільного навчального закладу;

- джерела фінансування ПНЗ;

- фінансову звітність, матеріали ревізій та перевірки фінансово-

господарської діяльності закладу;

- матеріали організації надання додаткових освітніх послуг та кошторис

вартості навчання вихованця, учня, слухача;

- стан оплати за комунальні послуги, виплат.

Зробити висновок щодо:

- стану фінансування ПНЗ;

- раціональності та ефективності використання фінансових ресурсів


Розділ VІ. Управління позашкільним навчальним закладом

1.

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку ПНЗ

Документи, що регламентують роботу позашкільного навчального закладу. Програма розвитку ПНЗ

З'ясувати стан реалізації нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти та встановити відповідність діяльності навчального закладу меті, завданням та визначеним перспективам розвитку

2.

Скоординованість та дієвість планування основних напрямів роботи позашкільного навчального закладу

Перспективний, річний та календарні плани роботи позашкільного навчального закладу, річні звіти, інформаційні, аналітичні матеріали, накази щодо основних напрямів роботи ПНЗ, розпорядження, книга протоколів засідання педагогічної ради

З’ясувати:

- стан організаційної роботи щодо планування діяльності позашкільного

навчального закладу (перспективний, річний та календарні плани) та їх

виконання;

- питання координації навчально-методичної, організаційно-масової і навчально-

виховної роботи структурних підрозділів.Зробити висновок щодо скоординованості та дієвості планування основних напрямів роботи позашкільного навчального закладу

3.

Стан керівництва ПНЗ

Статут. Особові справи директора та його заступників. Посадові інструкції керівництва ПНЗ. Книги наказів. Плани роботи ПНЗ. Книги відвідування гуртків, секцій та наслідків внутрішнього контролю

З'ясувати:

- стан роботи керівництва ПНЗ щодо забезпечення контролю за виконанням

навчальних планів і програм;

- стан роботи директора ПНЗ щодо виконання наказів і розпоряджень, контролю

за їх виконанням.Зробити висновок (з урахуванням висновків, зазначених у всіх розділах) щодо:

- повноти виконання директором ПНЗ та його заступниками обов’язків,

покладених на них згідно з нормативно-правовими актами;

- рівня управлінської діяльності керівництва ПНЗ4.

Діяльність педагогічної ради

Плани роботи ПНЗ. Книга протоколів засідання педагогічної ради. Книга наказів

З'ясувати:

- склад педагогічної ради;

- кількість засідань, що проводяться на рік;

- тематику засідань;

- рішення, що ухвалюються;

- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;

- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради.

Зробити висновок щодо відповідності діяльності педагогічної ради, тематики її засідань вимогам законодавства про позашкільну освіту та ролі колегіального органу в управлінні ПНЗ


5.

Сформованість та дієвість роботи органів управління позашкільного навчального закладу

Положення про позашкільний навчальний заклад. Статут ПНЗ, книги наказів з основної діяльності, протоколи засідань педагогічної та методичної рад, батьківського комітету, учнівського самоврядування

З’ясувати:

- узгодженість і актуальність планів роботи ради позашкільного навчального

закладу, педагогічної та методичної рад з планами роботи педагогічного

колективу (перспективним, річним);

- стан організаційної роботи органів громадського і учнівського

самоврядування, їх скоординованість та дієвість;

- здійснення контролю за реалізацією рішень органів управління ПНЗ (рада

навчального закладу, педагогічна та методична ради, батьківський комітет,

учнівське самоврядування тощо).

Зробити висновок щодо дієвості роботи органів управління ПНЗ


6.

Якість та результативність внутрішнього контролю і педагогічного аналізу основних напрямів роботи ПНЗ

Матеріали з організації контролю за навчально-виховним процесом: накази з основної діяльності, посадові та функціональні обов’язки всіх категорій працівників ПНЗ.

Правила внутрішнього трудового розпорядку; книги відвідування гуртків, секцій та наслідків внутрішнього контролю; протоколи кваліфікаційних іспитів гуртківців, учнів.

Книги обліку і видачі свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту випускникам, грамот.

Матеріали наслідків моніторингу участі вихованців, учнів у Всеукраїнських, міжнародних, регіональних турнірах, конкурсах МАН, масових заходах тощоЗ’ясувати:

- стан дотримання основних управлінських функцій (планування,

організація, керівництво, контроль);

- дієвість, результативність прийнятих управлінських рішень та їх вплив на

підвищення якості навчально-виховного процесу;

- стан реалізації завдань, визначених статутом, концепцією розвитку ПНЗ;

- зворотну інформацію про їх виконання;

- результативність роботи позашкільного навчального закладу;

- ефективність навчального плану щодо реалізації мети і завдань ПНЗ, організації

науково – дослідницької та експериментальної роботи, допрофесійної освіти,

професійної орієнтації учнівської молоді;

- відповідність управлінських рішень діючим нормативним документам.

Зробити висновок щодо результативності роботи позашкільного навчального закладу з вихованцями, участі в заходах щодо виявлення здібної молоді з відповідного профілю


7.

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату

Матеріали роботи керівництва, психологічної служби, профспілкового комітету ПНЗ

Зробити висновок щодо ролі органів управління навчальним закладом, психологічної служби, профспілкового комітету в створенні соціально-психологічного клімату, сприятливого для реалізації основних завдань позашкільної освіти

8.

Міжнародна співпраця у сфері позашкільної освіти. Діяльність щодо підвищення інвестиційної привабливості навчального закладу та впровадження технологій проектного управління

Заходи ПНЗ з міжнародної співпраці у сфері позашкільної освіти, впровадження технологій проектного управління та інвестиційної діяльності. Звіти на виконання заходів, угоди про співпрацю

З'ясувати:

- хід реалізації угод з міжнародного співробітництва;- стан впровадження технологій проектного управління.

Зробити висновок щодо стану міжнародної співпраці ПНЗ у сфері позашкільної освіти

9.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестація, державне інспектування)

Акти та інші матеріали атестації, державного інспектування. Книга наказів. Книга протоколів засідання педагогічної ради. План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю

З'ясувати наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність, встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо.

Зробити висновок щодо повноти та якості усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термінів


За результатами комплексної перевірки зробити загальний висновок щодо рівня реалізації позашкільним навчальним закладом завдань і функцій, визначених чинним законодавством про освіту
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка