Програма курсу "Конструювання та розв'язання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel"Скачати 155.03 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір155.03 Kb.


Експериментальна програма курсу

"Конструювання та розв'язання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel"


Автор: Слуцька Ірина Анатоліївна – учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель» Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області


Рецензенти: Ніколаєнко М.С.– старший викладач кафедри «Педагогіки та інноваційних технологій» Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Шевченко Т.О. – методист з інформатики Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Затверджено вченою радою СОІППО

Пояснювальна записка

Запропонована програма спецкурсу призначена для учнів 10-11 класів, і розрахована на 1 рік (або 2 роки) навчання - 68 годин (2 години (1година) на тиждень). Уроки проводяться за рахунок варіативної частини змісту навчання.

Раціональність вибору вказаних класів пояснюється тим, що разом з наочно-образним мисленням, що допомагає цілісно бачити об'єкти, в учнів у цьому віці активно розвивається асоціативне мислення, сприяюче засвоєнню різних абстрактних понять.

Спецкурси пов'язані із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і вподобань кожного школяра. Саме вони є найважливішим засобом побудови індивідуальних загальноосвітніх програм, оскільки найбільшою мірою пов'язані з вибором кожного учня змісту навчання залежно від його інтересів, здібностей і подальших життєвих планів.

При вивченні даного курсу у школярів формуються уміння і навики діяльності при рішенні практичних задач по економіці і статистиці.

Методологічно програма побудована так, що навчання походить від простого до складного, від основоположних принципів роботи в електронних таблицях до розвитку творчого потенціалу учнів. На початку вивчення курсу передбачається оволодіння загальними принципами роботи в електронних таблицях, в процесі навчання йде поглиблення знань при розв’язанні економічних та статистичних задач, при вивченні засобів і методів створення кросвордів і тестів. Коли учні освоюють візуальне програмування, їм пропонується вивчити елементи мови програмування VBA.

Даний спецкурс складений з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, пов'язаних з дозуванням часу безпосередньої роботи учнів з ПК. Так, наприклад в 10-11 класах не більше 30 мін в перебігу уроку.

У зв'язку з цим і з урахуванням психолого-педагогічних вимог весь теоретичний матеріал частково викладається на лекціях, частково на практичних заняттях, через самостійне опанування презентації або методичних вказівок.

Програма спецкурсу відповідає цілям і задачам програми розвитку профільного навчання; передбачає професійну орієнтацію, підготовку до вступу до ВНЗ.

Дана програма об'єднує предмети освітньої області, оскільки однією з основних цілей програми є складання перевірочних тестів по різних предметах і темах. В програмі представлені активні форми організації навчання: семінари, захист проектів, презентації, апробація тестів на предметних уроках, що дозволить учням розглядати комп'ютер як інструмент в їх шкільній діяльності.Актуальність створення програми

Програма Excel, будучи лідером на ринку програм обробки електронних таблиць, визначає тенденції розвитку в цій області. В програмі Excel контекстні меню значно розширені, а додаткові програмні інструменти полегшують рішення складних прикладних задач. Одним з найважливіших функціональних розширень програми є вбудоване в Excel середовище програмування Visual Basic for Applications (VBA) для вирішення прикладних задач. Завдяки VBA з'явилася можливість створювати прикладні пакети, які по своїх функціях виходять далеко за рамки обробки електронних таблиць.

На уроках математики, економіки учні знайомляться з простими статистичними характеристиками, такими як середнє арифметичне, мода, медіана. На уроках школярі могли знайти дані характеристики тільки в нескладних доступних прикладах. Пошук статистичних характеристик для рядів, діапазонів викликає у учнів складності. Тобто в даному курсі відбувається повторення старого матеріалу, але на новій основі. Вводиться поняття дисперсії і її вживання на практичних прикладах.

Учні мають також початкове уявлення про збір і угрупування статистичних даних, складання частот і відносних частот, побудову діаграм. Працюючи з комп'ютером, школярі переконуються, що комп'ютер виконує рутинні дії набагато швидше і ефективніше.

Особлива увага надається демонстрації оптимізаційних задач, які вирішуються в табличному процесорі.

Запропонований курс забезпечує міжпредметні зв'язки з математикою і економікою, і дає можливість вивчати деякі розділи даних предметів за допомогою комп'ютера.

При вивченні даного курсу у школярів формуються уміння і навики діяльності при рішенні практичних задач по економіці і статистиці.

Робота в електронних таблицях має на увазі різні форми, у тому числі і пропоновану в даній програмі методику створення тестів і кросвордів. Створення тестів припускає не тільки володіння загальними навиками роботи з комп'ютером, але і за рахунок організації міжпредметних зв'язків з'являється можливість закріплювати і заглиблювати знання, одержані по іншим предметам, які послужать розвитку учнів, допоможуть сформувати їх системний світогляд і дозволять їм оволодіти сучасними інформаційними технологіями.Мета та задачі:

 • підготувати школярів до практичної діяльності: уміти використовувати електронні таблиці для вирішення різних економічних та статистичних задач, створення кросвордів і тестів;

 • сформувати міцні знання по предметам за допомогою навчальних і контролюючих програм, серії вправ і задач;

 • прищепити творчий підхід і навики самостійного проектування та оптимізації завдань;

 • вивчити елементи мови програмування Visual Basic for Applications.


Програма складається з:

 • пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу, структура вивчення основних тем;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; список основної та додаткової літератури.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням.

Опис розділів програми, мета вивчення та навички учнів


Зміст навчального матеріалу

Мета та навички

1. Основи роботи в середовищі Excel

Призначення і основні можливості програми Microsoft Excel. Інтерфейс програми. Поняття електронної таблиці, комірки, рядки, стовпця, система адресації. Рух по табличному полю. Введення даних. Типи даних. Редагування вмісту комірки.

Створення нового документа. Завантаження робочого документа. Збереження документа. Автоматичне збереження. Створення резервних копій. Захист даних. Додаткові відомості про файли. Управління робочими листами. Додавання робочих листів. Переміщення робочих листів.

Вставка елементів таблиці. Видалення елементів таблиці. Видалення вмісту елементів таблиці. Копіювання і переміщення даних. Пошук даних. Заміна даних. Маркіровка комірок. Відміна операцій.

Панель форматування. Оформлення заголовків. Форматування чисел. Установка шрифтів. Форматування за зразком. Перенесення формату. Маски форматів. Вирівнювання вмісту комірок. Зміна розмірів рядків і стовпців. Оформлення таблиць. Групування елементів таблиці.


Мета вивчення даного розділу:

Сформувати і закріпити початковий інтерес до вивчення електронних таблиць Excel; ознайомити із загальним змістом розділу “Електронні таблиці”; упорядкувати інтуїтивні уявлення учнів про електронні таблиці; формування поняття про табличне представлення інформації і способи її обробки; залучити в коло проблем інформаційних технологій.

Розширити уявлення про можливості електронних таблиць, і особливо про особисті можливості учнів при комп'ютеризації їх діяльності; узагальнити знання і уміння учнів, одержані на уроках інформатики, озброїти учнів конкретними знаннями, показати можливість управління файлами і структурами документів електронних таблиць.

Практична підготовка електронних таблиць до виконання типового методу використання - робота з елементами таблиць, даними комірок, виробітку стійких навиків роботи.

Освоїти прийоми форматування документів в електронних таблицях; вивчення принципів роботи з шаблонами - форматування за зразком, перенесення формату; виявити якість і міцність знань по основних розділах вивченого матеріалу і уміння використовування їх на практиці.

Учні повинні знати та вміти:

Учні повинні знати структуру вікна Excel; призначення табличного процесора, його команд і режимів; вводити і редагувати дані в комірках; мати поняття про типи даних і використовувати їх при розв’язанні задач.

Уміти вставляти, видаляти, переміщувати і перейменовувати листи.

Копіювати і перетягувати вміст комірок.

Змінювати висоту рядків і ширину стовпців; міняти орієнтацію тексту; оформляти таблиці і робочі листи.


2. Робота з формулами

Основні відомості. Введення формул. Система адресації. Складові формули. Редагування формул. Майстер функцій. Обчислення основним математичних, статистичних, текстових, логічних функцій і функцій вибору і пошуку. Комбінування функцій. Повідомлення про помилки.Статистичні функції:

середнє арифметичне і мода;

медіана як статистична характеристика;

дисперсія та розкид даних.
Мета вивчення даного розділу:

Навчити учнів вирішувати задачі без допомоги програмування; застосовувати відносні і абсолютні адреси у формулах; можливості працювати із значеннями декількох комірок. Оволодіти раціональним способом використання формул для автоматизації розрахунку; познайомити учнів з поняттям функції в електронних таблицях, з можливостями використання і виклику функцій при виконанні розрахунків; навчити школярів застосовувати одержані знання при рішенні нестандартних задач; формування операційного мислення, направленого на вибір оптимальних рішень.Учні повинні знати та вміти:

Правила запису і виконання формул в середовищі Excel. Мати поняття про константи і змінних; уміти використовувати абсолютні посилання; копіювати формули; встановлювати зв'язки між комірками; уміти перетворювати дані до табличного вигляду; мати поняття про основні вбудовані функції середовища Excel; уміти знаходити потрібні функції; одержувати довідку по синтаксису функцій; вирішувати різні задачі з використанням майстра функцій.3. Панелі інструментів, обмін даними

Настройка панелі інструментів. Панель малювання. Створення векторних малюнків. Імпортування малюнків в Excel. Редагування малюнків на робочому листі. Створення приміток.
Мета вивчення даного розділу:

Оптимізувати навички учнів по настройці панелі інструментів; вивчення спеціальних елементів оформлення засобами електронних таблиць - вставка об'єктів і їх редагування на робочому листі; познайомити учнів з технологіями OLE; узагальнення знань основного програмного матеріалу.Учні повинні знати та вміти:

Вставляти, редагувати і форматувати графічні і текстові об'єкти.4. Створення діаграм

Майстер діаграм. Типи діаграм. Форматування елементів діаграм. Додаткові об'єкти. Актуалізація діаграм. Побудова графіків функцій. Побудова декількох графіків в одній системі координат. Наочне представлення статистичної інформації.

Мета вивчення даного розділу:

На конкретних прикладах показати використання можливостей електронних таблиць для побудови графіків функцій, а також актуальність побудови діаграм різних типів; розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів.Учні повинні знати та вміти:

Уміти представляти дані у вигляді діаграми або графіка; знати основні типи діаграм; мати поняття про діапазони, категорії. Прогнозування; уміти форматувати діаграми; додавати, видаляти і змінювати легенду; змінювати номер категорії перетину осей; виконувати побудову декількох графіків в одній системі координат.
5. Електронні таблиці як елемент Бази даних

Зведені функції. Робота із списками. Сортування. Пошук інформації. Форми. Фільтри. Зведені таблиці.
Мета вивчення даного розділу:

Навчити працювати із списками як з табличною Базою даних; здійснювати пошук інформації; користуватися формами і фільтрами; створювати зведені таблиці.Учні повинні знати та вміти:

Уміти організовувати введення даних за допомогою Списків і Форм; виконувати пошук інформації з урахуванням критеріїв і сортування; створювати зведені таблиці.
6. Візуальне програмування в Excel

Панелі Форми і Елементи управління. Розробка форм. Макропрограмування. Макроси з абсолютною і відносною адресацією. Проста форма - використання кнопок. Програмування розгалужень у формах - використання перемикачів. Програмування складових умовних виразів у формах - використання прапорців. Програмування форм з вибором, що розширяється, - використання списків. Основні режими роботи з редактором VBA. Структура програми (заголовок, тіло програми). Написання програмного коду. Методи доступу до комірок і робочих листів. Модулі і підпрограми. Діалогові функції MsgBox і InputBox. Організація діалогу в тестах. Розробка сценарію додатку.
Мета вивчення даного розділу:

Познайомити учнів з візуальним програмуванням в середовищі електронних таблиць - використанням макросів, розробкою форм; розвиток здібності до поєднання абстрактних і конкретних формулювань задачі, постановки і рішення нескладних задач; посилення інтересу до вибираної професії через її комп'ютеризацію.Учні повинні знати та вміти:

Повинні мати поняття про структуру об'єктів Excel. Знати методи доступу до комірок, робочих листів; структуру вікна VBA; уміти записувати макроси в автоматичному режимі і зупиняти запис; вставляти модулі і складати прості процедури; організовувати діалог з користувачем за допомогою функцій введення; вирішувати задачі із застосуванням умовного оператора і оператора вибору.7. Моделювання об'єктів і процесів в електронних таблицях

Класифікація моделей. Етапи моделювання в електронних таблицях: постановка задачі, розробка моделі, комп'ютерний експеримент, аналіз результатів моделювання. Геометричні моделі, моделювання ситуацій, біоритмів, випадкових процесів.Мета вивчення даного розділу:

Познайомити учнів з етапами моделювання в електронних таблицях; розглянути на прикладах геометричні моделі, навчити моделювати випадкові процеси.Учні повинні знати та вміти:

Мати поняття про моделювання об'єктів і процесів, про класифікацію моделей; знати етапи комп'ютерного моделювання; уміти розробляти моделі об'єктів і процесів.8. Створення власного проекту

Рішення прикладних (економічних) задач

Задачі оптимізаціїМета вивчення даного розділу:

Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів; знаходити найбільш оптимальний шлях при розв’язанні задачі; пов'язати інформатику з економікою та іншими предметами; повторення і закріплення основного програмного матеріалу, вираженого в неординарних ситуаціях; проконтролювати рівень засвоєння учнями програмного матеріалу; розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів, уміння використовувати додаткову літературу.Учні повинні знати та вміти:

володіти узагальненими знаннями з курсу;

вміти планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

вміти самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

використовувати набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

вміти виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;мати стійкі навички роботи з табличним процесором.


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми "Електронні таблиці. Табличний процесор"

Рівні навчальних досягнень

Бали


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми

"Електронні таблиці. Табличний процесор"

І.Початковий

1

 • Учень описує поняття електронної таблиці (ЕТ)

2

 • Учень відрізняє вікно редактора ЕТ від вікон інших програмних засобів, розпізнає деякі характерні задачі, які можна розв’язати за допомогою ЕТ: на збереження табличних даних; на обчислення з використанням даних, що зберігаються в таблиці; на побудову діаграм на базі табличних даних

3

 • Учень пояснює призначення конкретної програми опрацювання ЕТ, описує правила введення даних до ЕТ, використання готової ЕТ для одержання певних відомостей, може виділити суттєві ознаки табличного процесора

ІІ. Середній

4

 • Учень має початкові знання про введення та редагування даних в ЕТ. Вміє завантажувати ЕТ та вносити вказані зміни до її вмісту, створювати просту таблицю без обчислень, вводити до неї числові та текстові дані і зберігати її у вигляді файлу під попереднім ім’ям. Вміє маркирувати окремі клітинки та їх діапазон, копіювати та переміщувати дані, що зберігаються в таблиці

5

 • Учень при допомозі вчителя може сформувати електронну таблицю для розв’язування простої навчальної задачі з використанням обчислення сум вмістів клітинок, розташованих підряд, вміє самостійно вводити та редагувати дані, подані в таблиці. Вміє надавати створеній таблиці ім’я та зберігати в потрібному місці на диску

6

 • Учень володіє основними навичками роботи у середовищі ЕТ, вміє самостійно форматувати таблицю: змінювати ширину стовпчиків, змінювати формат вмісту клітинки, додавати та вилучати рядки і стовпчики, обрамляти клітинки та таблицю. Може за зразком сформувати електронну таблицю для розв’язування навчальної задачі з використанням обчислення сум вмістів визначених клітинок

ІІІ. Достатній

7

 • Учень в цілому орієнтується у середовищі табличного процесора, знає основні можливості його використання та правила опрацювання таблично поданих даних. Вміє самостійно опрацьовувати табличні дані за допомогою арифметичних операцій табличного процесора. Вміє самостійно спроектувати і створити ЕТ для розв’язування навчального завдання, передбаченого програмою.

8

 • Учень вміє використовувати вбудовані функції ЕТ. Може виправити помилку, яку вказав вчитель. Використовує вбудовану довідкову систему. Знає основні правила пошуку даних в ЕТ. Вміє будувати діаграми. Вміє форматувати та редагувати побудовані діаграми.

9

 • Учень вільно володіє редактором ЕТ. Вміє створювати списки, впорядковувати, відшукувати і добирати дані за певними ознаками. Розуміє відмінність абсолютної та відносної адресації. Вміє знаходити оптимізований розв’язок з невеликою допомогою вчителя. Створює тести в середовищі ЕТ.

IV. Високий

10

 • Учень досконало (у межах навчальної програми) знає і використовує табличний процесор. Самостійно виконує навчальні завдання на створення та форматування таблиць, обчислення в таблицях з використанням різних вбудованих операцій та функцій в тому числі логічних та статистичних; побудову діаграм та графіків, наочно представляє статистичну інформацію; пошук та впорядкування даних в ЕТ; Створення тестів за допомогою VBA

11

 • Учень знаходить і використовує додаткові джерела відомостей. Вміє використовувати результати опрацювання ЕТ для подальшої творчої роботи. Вміє визначати потрібну функцію для розв’язування та оптимізації задач, будувати складені діаграми; використовувати складні умови для знаходження в таблиці потрібних даних.

12

 • Учень має стійкі системні знання з ЕТ та їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід. Вільно володіє VBA для розв’язання задач, побудови кросвордів, тестів.

Список літератури рекомендованої для викладання спецкурсу

 1. Гладкий А.А., Чирник А.А. Excel. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007.– 368 с.: ил.

 2. Глинський Я.М. Інформатика 8-11 кл. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн.. – Кн. 1. Інформаційні технології. 2-е вид. – Львів: ”Деол”, 2002.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. Посіб. – 8-ме оновл. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2005. – 296 с.

 4. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный курс. – 4-е изд., доп. перераб./ Худож.-оформитель А.С.Юхтман. – Харьков: Фолио, 2002. – 519 с.

 5. Економічні задачі в Excel/ Упоряд. Н.Вовковінська. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 112 с. – (Б-ка «Шкільний світ»).

 6. Зарецька І.Т., Гурій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загально освіт.навч.закладів. У 2-х част. Ч. 2. – Х.:Факт, 2004. – 288с., іл.

 7. Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.

 8. Інформатика 9 клас. Visual Basic/ Бондаренко О.О. – Шепетівка: «Аспект», 2006. – 192 с.

 9. Информатика. 9 класс. Простейшие статистические характеристики. Начальные сведения из теории вероятностей. Решение прикладных (экономических) задач в Excel/авт.-сост. А.А.Чернов, А.Ф.Чернов. – Волгоград: Учитель, 2006 – 127 с.

 10. Курбатова К.А. Microsoft Excel 2003. Стислий курс.: - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2004. – 288 с.: іл.

 11. Макарова Н В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию. - СПб.: Питер, 2001. – 176 с.: ил.

 12. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.2. Методика навчання інформаційних технологій. – К.: Навчальна книга, 2003. – 288с.

 13. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. ч. 2. – Аспект, 2005. – 144 с.

 14. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-11 классов. - Г.: Юнимедиастайл, 2002. - 464 с: ил.

 15. Teach Pro Excel. Повчальна система по Microsoft Excel 2000. Для новачків і професіоналів. Мультимедіа технології.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка