Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістаСторінка1/3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
підготовки ______спеціаліста_______
напряму ___________1201 Медицина_________
спеціальності _____7.12010001 Лікувальна справа

7.12010005 Стоматологія

Київ - 2014
Розроблено та внесено:

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Розробники програми:
Максименко С.Д., завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Лазуренко О.О., старший викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рецензенти:


Чепелева Н.В., заступник директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Бондар В.І., директор Інституту педагогіки і психології НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Обговорено та рекомендовано до затвердження:


Вченою радою медико-психологічного факультету НМУ імені ОО. Богомольця

від «13» березня 2014 року, протокол № 7


Цикловою методичною комісією з медико-психологічних дисциплін

від «10» лютого 2014 року, протокол № 4ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації складена для підготовки спеціалістів кваліфікації «лікар», спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія» напряму підготовки «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України № 239 від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України № 539 від 08.07.2010 р.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психолого-педагогічні положення, теорії, концепції, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та формування особистості.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія, соціологія, фізіологія, соціальна психологія, психологія спілкування, медична психологія, етика та деонтологія.

Програма навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» складається з 2 змістових модулів: 1. Основи психології. 2. Основи педагогіки.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
  1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є ознайомлення студентів з основними проблемами психології та педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; надання можливості студентам не лише оволодіти системою психолого-педагогічних знань, основних категорій психології та педагогіки, ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря.
  1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є:

сформувати у студентів систему психолого-педагогічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями психології та педагогіки; ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями психічних процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; висвітлити проблему психолого-педагогічних особливостей діяльності та спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду педагогічних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини і у розумінні питань самоосвіти та самовиховання.


  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні психолого-педагогічні терміни та поняття; сучасний стан розвитку психології та педагогіки; методи сучасних психолого-педагогічних досліджень; провідні теорії особистості; закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів, тощо;

вміти: обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної діяльності; орієнтуватися в основних етапах становлення психології та педагогіки; розуміти природу та сутність психіки людини; розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини; спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати психологічні факти; визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні; виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв‘язок з іншими психічними процесами; застосовувати теоретичні знання з психології та педагогіки у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності; формувати в собі активні позитивні риси особистості та поведінки.
Згідно з навчальним планом вивчення основ психології та педагогіки здійснюється на 1-му курсі.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

На вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» відводиться 45 годин / 1,5 кредити ECTS, з них 30 аудиторних, 15 - самостійна робота.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:


 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота студентів;

 • консультації.Структурований план підготовки

з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки»Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік


навчання

Вид контролю


всього,


год./ кредитів

аудиторних

СРС


(ІСРС)

лекцій

семінар.

занять


Модуль 1
Змістових модулів 2
45/1,5


14


16


15


1

Опитування,

тестовий контроль,

програмовані завдання тощоНомер модуля, кількість навчальних годин/ кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість семінарських занять підсумкового заняття)

Бали, які нараховуються студентам

Мінімальна кількість балів *

за оцінки на заняттях

При виконанні індивідуального завдання

“5”

“4”

“3”

“2”

Модуль 1
45/1,5


2 (1-2)

8

24

18

12

0

8

104

* - мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб скласти (за сумою балів) підсумковий модульний контроль, формою якого є залік.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Модуль 1. Основи психології. Основи педагогіки.

Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів):
Змістовий модуль 1. Основи психології.


 • Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку.

 • Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками.

 • Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.

 • Вирізняти функції психіки та форми її прояву.

 • Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості.

 • Аналізувати психологічну структуру особистості.

 • Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості.

 • Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

 • Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них.

 • Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в професійній діяльності лікаря.

 • Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально-типологічних відмінностей.

 • Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


 • Засвоїти визначення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку.

 • Класифікувати методи науково-педагогічних досліджень.

 • Показати зв‘язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі сучасної науки.

 • Визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв‘язок між ними.

 • Інтерпретувати та враховувати вікові особливості у лікарській діяльності.

 • Пояснити значення освіти та виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

 • Обґрунтовувати значення педагогіки в житті людини та професійній діяльності лікаря.

 • Демонструвати знання основних завдань та особливостей медико-педагогічної діяльності.Тема 1. Предмет, завдання та методи психології.

Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія розвитку психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми прояву психіки, їх взаємозв’язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. Структура сучасної психології. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. Зв‘язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

Загальне поняття про методи психологічних досліджень. Головні вимоги до методів психології. Класифікація методів психології. Характеристика основних методів: спостереження, самоспостереження, експеримент. Характеристика додаткових методів: тест, опитування, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності.
Тема 2. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.

Структуралізм, функціоналізм. Інтроспективна психологія. Біхевіоризм. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Психоаналітичний підхід. Гуманістична психологія. Психологія вчинку. Діяльнісний підхід.


Тема 3. Психологія особистості та діяльності.

Загальне поняття про особистість. Сучасні психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість” та “індивідуальність”. Активність особистості та її джерела. Спрямованість особистості та її компоненти. Потреби та мотиви, їх види. Цілі та інтереси. Ідеали і переконання. Світогляд особистості. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Основні фактори та умови формування особистості. Формування особистості лікаря.

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. Основні різновиди діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, навички та звички. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і навичок.
Тема 4. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

Поняття про спілкування. Структура спілкування та її компоненти. Функції спілкування. Класифікація видів спілкування, їх характеристика. Засоби спілкування. Загальна характеристика мови та мовлення, їх функції. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності. Різновиди мовлення. Механізми міжособистісного сприймання. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря.


Тема 5. Соціальні групи.

Поняття про групи. Класифікація груп. Міжособистісні стосунки в групах і колективах. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.


Тема 6. Увага. Відчуття та сприймання.

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності. Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря.

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди відчуттів. Больові відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика.

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика основних властивостей сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії та галюцинації. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря.


Тема 7. Пам'ять.

Поняття про пам‘ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. Запам’ятовування та його різновиди. Умови ефективного запам’ятовування. Збереження, умови збереження інформації. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх діагностика та розвиток. Пам'ять в професійній діяльності лікаря.


Тема 8. Мислення та уява.

Поняття мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. Основні теорії мислення. Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. Розумові операції як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація видів мислення. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна основа уяви. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.
Тема 9. Емоційно-вольова сфера особистості.

Поняття про емоції та почуття. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної сфери особистості.

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Психологічні теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.
Тема 10. Індивідуально-психологічні відмінності особистості.

Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика та діагностика. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в професійній діяльності лікаря.

Поняття про характер, його зв'язок із темпераментом. Фізіологічні основи характеру. Структура характеру. Класифікація рис характеру. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря.

Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх діагностика. Зв‘язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності в професійній діяльності лікаря.


Тема 11. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

Поняття про педагогіку як науку. Предмет та об‘єкт педагогіки. Характеристика основних категорій педагогіки. Основні завдання педагогічної науки. Структура педагогіки. Медична педагогіка. Зв‘язок педагогіки з іншими науками. Педагогіка та психологія. Педагогіка та медичні науки. Медична психологія та медична педагогіка. Методологія педагогіки. Методи педагогічного дослідження. Вдосконалення методів педагогічних досліджень в сучасному світі. Втілення досягнень педагогічної науки в медичну практику. Значення педагогіки у професійній діяльності лікаря.


Тема 12. Історія педагогічної науки.

Виникнення науки про виховання. Античний світ: виховання в Стародавній Греції та в Древньому Римі. Педагогіка середньовіччя. Педагогіка епохи Відродження. Ян Амос Коменський як засновник теорії навчання та освіти. Педагогіка в епоху Просвітництва. Педагогіка у ХІХ ст. Основні ідеї педагогіки ХХ ст. Внесок зарубіжних лікарів-педагогів ХІХ-ХХ ст. у розвиток педагогічної науки. Розвиток вітчизняної педагогіки: просвітницько-педагогічна діяльність лікарів в Україні. Основні тенденції розвитку сучасної педагогіки.


Тема 13. Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

Поняття про розвиток та формування особистості. Рушійні сили розвитку, фактори формування особистості, їх характеристика. Закономірності розвитку особистості. Роль спадковості й середовища у розвитку та формуванні особистості. Роль виховання та навчання у формуванні особистості. Вікові етапи розвитку особистості. Врахування вікових особливостей у навчально-виховному процесі та лікарській діяльності. Аналіз зарубіжних теорій розвитку та формування особистості. Формування особистості лікаря.


Тема 14. Дидактика – теорія освіти та навчання.

Поняття про дидактику, її предмет та функції. Проблеми сучасної дидактики. Головні завдання дидактики. Категорії дидактики, їх ознаки. Характеристика принципів дидактики. Навчання як цілісний і двосторонній процес, його предмет, завдання та функції. Основні методи навчання, їх вибір та класифікація.. Види, форми та засоби навчання, їх класифікація. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності. Своєрідність педагогічної діяльності.

Загальна характеристика змісту освіти. Поняття про освіту та самоосвіту. Структура сучасної освіти. Загальна характеристика принципів освіти. Система освіти в Україні. Відображення змісту національної освіти у навчальних планах, програмах та підручниках.

Болонський процес і національна вища школа. Педагогіка вищої школи, її предмет та основні завдання. Сутність та закономірності навчання у вищій школі. Основні методи та форми організації навчання у вищій школі. Принципи організації контролю та оцінки знань студентів.

Особливості освіти в різних країнах світу.
Тема 15. Теорія виховання.

Поняття про виховання, його специфіка. Мета виховання. Зв‘язок виховання та самовиховання. Структурні елементи виховного процесу. Управління процесом виховання. Основні закономірності та принципи виховання, їх характеристика. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання. Форми організації виховного процесу. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Основні показники вихованості.

Виховання лікаря. Роль медичної педагогіки у вихованні лікаря. Основні завдання та особливості медико-педагогічної діяльності. Навчально-виховні впливи медико-педагогічної діяльності. Санітарно-педагогічна просвіта. Основні правила поведінки та вимоги до особистості лікаря. Виховання мовленнєвої культури медичного працівника. Мова лікаря як показник особистісної культури та засіб впливу на пацієнта. Педагогіка здоров’я.


 1. Структура навчальної дисципліни – модуля 1:

Основи психології. Основи педагогіки


Тема

Кількість годин

Індивідуальна робота

Лекції

Семінарські

заняття


СРС

Змістовий модуль 1. Основи психології.


1. Предмет, завдання та методи психології.22


1

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання


2. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.

-


1

3. Психологія особистості та діяльності.22


1

4. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

1

5. Соціальні групи.

-

-

2

6. Увага, відчуття, сприймання.

2

2

1

7. Пам'ять.


2

2

1

8. Мислення та уява.

2

1

9. Емоційно-вольова сфера особистості.


2


2

1

10.Індивідуально-психологічні відмінності особистості.


22


1


Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


11. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

2
21

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

12.Історія педагогічної науки.

13.Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

1

14.Дидактика – теорія освіти і навчання.

1

15.Теорія виховання.

1


Усього годин: 45/1,5


14


16


15

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка