Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСкачати 318.01 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір318.01 Kb.


Міністерство внутрішніх справ України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права і психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ПРОГРАМА


нормативної навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Київ -2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Осауленко О.І. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор. Мозоль Н.І. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент. Осауленко А.О. – доцент кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук. Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

Обговорено та рекомендовано Науково-методичною радою НАВС

29 жовтня 2013 року, протокол № 28


ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія держави та права» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» є загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, глибинна сутність права і держави, взаємообумовлений характер їхніх зв'язків, зв'язок держави і права з різними суспільними явищами і процесами. Держава розглядається з точки зору її правового оформлення, а право – у контексті його державного забезпечення, надання йому загальної обов'язковості.

Закономірності розвитку та функціонування держави і права розглядаються у тісному зв'язку із загальними законами розвитку суспільства. Теорія держави та права вивчає багатосторонню та складну взаємо­дію держави і права з суспільством, роль та місце держави і права в суспільстві, а також зворотний вплив суспільства на державно-правову дійсність.


Міждисциплінарні зв’язки: конституційне право України, адміністративне право України, кримінальне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, адвокатура в Україні, прокурорський нагляд в Україні, судові та правоохоронні органи України, правові системи сучасності, політологія, етика, логіка тощо.

Теорія держави і права – фундаментальна, вихідна і провідна навчальна юридична дисципліна. У системі юридичних наук, теорія держави і права дає найширші за обсягом і глибиною знання державно-правових явищ та процесів, показує закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. Досягнення цієї науки використовуються галузевими й іншими юридичними науками як важливі, з методологічного аспекту вихідні пункти дослідження, що дозволяють уникнути однобокості у вирішенні галузевої наукової проблематики. Теорія держави і права в системі юридичних наук виступає як наука методологічна за своїм характером, адже її завданням є вносити методологічну єдність у дослідження галузевих та інших юридичних наук.


Програма навчальної дисципліни «Теорія держави та права» складається з 5-ти змістовних модулів, що охоплюють такі теми:

Змістовний модуль 1.

 1. . Предмет, метод ТДП. Людина, суспільство, держава і право.

 2. Громадянське суспільство: сутнісні характеристики, роль та значимість в суспільному розвитку.

 3. Походження, сутність держави.

 4. Функції держави.

 5. Механізм держави.

 6. Форма держави.

 7. Поняття походження та сутність права. Типи праворозуміння.

 8. Правова культура, правова свідомість та їх вплив на формування права та громадянське суспільство.

 9. Система права і система законодавства.

Змістовний модуль 2.

 1. Норми права та інші соціальні норми.

 2. Правотворчість.

Змістовний модуль 3.

 1. Проблема реалізації права.

 2. Тлумачення норм права.

 3. Правові відносини.

Змістовний модуль 4.

 1. Правова поведінка.

 2. Юридична відповідальність.

 3. Правове регулювання та його механізм.

Змістовний модуль 5.

 1. Правова система: поняття, характеристика елементів.

 2. Сучасні правові системи та правові сім"ї .

 3. Основні сучасні концепції держави та права.


1.Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає в тому, щоб ознайомити студентів та слухачів з найбільш значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють сформувати світоглядний рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття виваженого, справедливого і юридично обґрунтованого рішення.

1.2. Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає у тому, щоб сформувати у студентів фундаментальне теоретичне підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та правового мислення; навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:ЗНАТИ:

 • правову термінологію;

 • основні положення та особливості теорії держави та права;

 • основні історичні етапи та концепції походження держави;

 • функції та механізм держави та права;

 • основи формування та систему державних органів при різних формах правління;

 • форми здійснення народовладдя і особливості їх проведення тощо;

ВМІТИ:

 • правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука теорії держави та права;

 • працювати з нормативним матеріалом;

 • аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави;

 • давати характеристику функціям держави;

 • формулювати основні функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

 • користуватися міжнародними правовими документами для вирішення практичних завдань;

 • логічно викладати матеріал;

 • аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки;

 • застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредитів ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТДП. ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І ПРАВО
Теорія держави і права як система знань про основні та загальні закономірності держави і права, її мета і завдання. Характеристика предмета теорії держави і права. Теорія держави і права в системі суспільних наук. Роль і місце теорії держави і права в системі юри­дичних наук. Особливості науки теорії держави і права. Зв'язок теорії держави і права з суспільною практикою. Загальнофілософські питання наукової методології та методів наукового пізнання. Методологія теорії держави і права та її роль у пізнанні державно-правових явищ. Взаємозв'язок предмета і методу. Структура методології теорії держави і права. Основні під­ходи до вивчення держави і права. Методологічні принципи. Логічні прийоми. Методи юридичного пізнання та їх класифікація: загальнонауковий, часткові, спеціальні та спеціально-юридичні. Методологія юридичної теорії і методологія юридичної практики. Значення теорії держави і права в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Співвідношення людини, суспільства з правом і державою. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її мета і завдання. Система курсу "Теорія держави і права".
ТЕМА 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РОЛЬ ТА ЗНАЧИМІСТЬ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
Юридико-теоретичне осмислення взаємозв'язку суспільства, громадянського суспільства, особи, права і держави, його необхідність і специфіка. Поняття громадянського суспільства, значення його організації. Громадянське суспільство: структура, соціальні і політичні інститути, соціальне регулювання. Загальні етапи становлення громадянського суспільства. Обумовленість соціальної організації, соціальної влади і соціального регулювання.

Суспільство, політика і влада.. Місце держави та громадянського суспільства в політичній системі. Громадські об’єднання і політичні партії. Співвідношення та взаємодія громадянського суспільства і держави. Суспільство і право. Політична організація суспільства і громадянське суспільство. Характер співвідношення і взаємозв'язку громадянського суспільства і держави як критерій цивілізованості держави. Взаємодія держави і комерційних об’єднань. Відносна самостійність держави.


ТЕМА 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Необхідність дослідження проблем походження держави і права в загальнонауковому і теоретико-правовому аспектах. Первісне і похідне виникнення держави. Державність. Загальна характеристика існуючих теорій виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності підходів. Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, патримоніальна, органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історико-матеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства: економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві. Причини й умови виникнення держави і права. Східний (азіатський) і західний шляхи виникнення держави. Загальні закономірності виникнення держави. Держава — складне та історично обумовлене суспільно-політичне явище. Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у розумінні і визначенні держави. Державна влада як основа сутності держави. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави. Еволюція сутності і соціального призначення держави. Пошук універсального визначення поняття держави. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному, інституційному і міжнародному аспектах. Основні ознаки держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій (наявність території, публічної (державної) влади, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв'я­зок з правом). Методи здійснення державної влади (переконання і примус.

ТЕМА 4. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Поняття, значення й об'єктивний характер функцій держави, співвідношення їх з цілями, завданнями і принципами діяльності держави. Основні характерні ознаки функцій держави. Конкретно-історична обумовленість функцій держави. Обумовленість функцій держави її сутністю і соціальним призначенням. Класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції держави. Основні зовнішні функції держави. Основні і додаткові, постійні і тимчасові функції держави. Функції держави і функції окремих її органів. Функціонування держави. Форми здійснення функцій держави: правові і не-правові. Методи здійснення функцій держави. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій сучасної Української держави. Динаміка функцій держави. Зв'язок і взаємодія функцій держави. Межі діяльності держави. Теоретичні основи і значення типології держав. Необхідність визначення різних типів держав. Типологія як один з найважливіших прийомів і засобів пізнання історичного процесу розвитку держави. Проблеми типології держав. Критерії типології держав: географічний принцип, ідеальний тип, типи розвитку (динамічний і статичний), суспільно-економічна формація, цивілізація. Фактори, що визначають тип держави. Формаційний підхід: переваги і недоліки. Особливості держави в межах одного іс­торичного типу. Наступність у розвитку держави. Характеристика окремих типів держав. Рабовласницька держава. Феодальна держава. Капіталістична держава. Соціалістична держава: ідеал чи реальність. Держава перехідного типу.

Цивілізаційний підхід: переваги і недоліки. Класифікація цивілізаційних підходів: виокремлення східних, західних та змішаних держав; стародавніх, середньовічних і сучасних; аграрних, індустріальних і постіндустріальних та ін. Діалектика співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів у типології держави.


ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
Поняття і призначення механізму держави, його роль у здійсненні функцій і завдань держави. Широке і вузьке розуміння механізму держави. Співвідношення механізму держави та її апарату. Структура державного апарату. Поняття й ознаки державних ор­ганів, їх система і класифікація. Основні принципи організації і здійснення державної влади. Проблема поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Правоохоронні і "силові" органи держави (міліція, податкова поліція, прокуратура, служба безпеки, розвідка). Органи держави і органи місцевого самоврядування, їх співвідношення. Принципи організації і діяльність державного апарату. Державна служба. Державний службовець і посадова особа. Поняття і суть бюрократії. Демократичний і бюрократичний централізм. Вимоги до державного апарату та основні засади його діяльності в умовах демократичної, правової, соціальної держави. Гарантії діяльності органів державної влади. Проблеми вдосконалення організації і діяльності механізму Української держави.
ТЕМА 6. ФОРМИ ДЕРЖАВИ
Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави, його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996 р.


ТЕМА 7. ПОНЯТТЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА. ТИПИ ПРАВО РОЗУМІННЯ
Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період первісно общинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні основи визначення сутності права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві. Етнокультурний зміст права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Поняття і ознаки права. Властивості права, Співвідношення права і закону.

Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної діяльності. Поняття право-розуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.ТЕМА 8. ПРАВОВА КУЛЬТУРА, ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Поняття, основні характеристики і функції правової культури. Структура правової культури суспільства й окремої особистості. Рівень розвитку правової культури суспільства. Поняття, джерела і форми вираження правового нігілізму. Поняття, причини і наслідки правового ідеалізму. Правове виховання як основний засіб цілеспрямованого формування правової культури особистості: поняття, форми і методи здійснення. Правова культура суспільства, її поняття, структура і зміст. Правова активність особи. Правова культура професійної групи. Структура професійної культури юриста. Професійно-правове мислення юриста.

Психологічні аспекти розуміння сутності і соціального призначення права. Право і суспільна свідомість. Місце і ролі, правосвідомості в системі форм суспільної свідомості (політичної, економічної, моральної, релігійної та ін.). Поняття правової свідомості. Струк­тура правової свідомості, її раціональні, емоційні і поведінкові компоненти. Правова психологія і правова ідеологія. Функції правосвідомості: пізнавальна, оціночна і регулятивна, їх практична реалізація. Класифікація правосвідомості за суб'єктами (індивідуальна і колективна), за рівнем відображення правової дійсності (повсякденна, професійна і теоретична). Взаємодія права і правосвідомості. Роль правосвідомості у правотворчому і правореалізаційному процесах. Формування громадянського суспільства за допомогою правової культури та правової свідомості.


ТЕМА 9. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Системність як одна з визначальних характеристик права. По­няття і зміст системи права, її відмінність від правової системи Структура системи права та її складові - галузі, підгалузі та інститути. Предмет і метод правового регулювання як підстави побудови системи права. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Галузевий і міжгалузевий інститут права. Співвідношення міжнародного і національного права. Система права України і міжнародне право. Співвідношення матеріального і процесуального права. Співвідношення публічного і приватного права.

Термін "законодавство" у вузькому і широкому розумінні. Поняття системи законодавства. Співвідношення системи права і сис­теми законодавства. Система законодавства як формальне вира­ження системи права. Будова системи законодавства: горизонтальна (галузева) і вертикальна (ієрархічна). Поняття її ознаки нормативно-правового акта як складової системи законодавства. Класифікація нормативно-правових актів. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб. Поняття, зміст, призначення і принципи систематизації нормативно-правових актів. Облік нормативних актів. Основні види систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація, кодифікація. Проблеми систематизації українського законодавства.


Змістовий модуль 2.
ТЕМА 10. НОРМИ ПРАВА ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ
Поняття, ознаки, функції і види соціальних норм. Соціальні і технічні норми, їх взаємозв'язок. Техніко-юридичні норми. Істори­чна обумовленість соціальних норм. Економічні норми, політичні норми, корпоративні норми, норми звичаю, релігійні норми, норми моралі, технічні норми, лінгвістичні норми. Нормативність як одна з провідних характерне пік права. Поняття і суть норми права. Міс це норм права в системі соціальних норм. Ознаки правових норм, що відрізняють їх від інших норм регулювання суспільно значимої поведінки. Норми права та соціальні норми: їх співвідношення і взаємодія.

Поняття, суть і підстави класифікації правових норм. Класифі­кація норм права за суб'єктами відання, за соціальним призначен­ням, за об'єктом, за методом правового регулювання, за сферою дії тощо. Види правових норм: установчі (норми-принципи), охоронні (норми-заборони), забезпечувальні (норми-гарантії), регулятивні (норми-правила поведінки), декларативні (норми-оголошення), де­фінітивні (норми-визначення), колізійні (норми-арбітри), оператив­ні (норми-інструменти).

Поняття структури правової норми. Логічна обумовленість бу­дови правових норм. "Ідеальна" трьохелементна конструкція пра­вової норми. Особливості будови регулятивних і охоронних право­вих норм. Поняття, ознаки і види гіпотез правових норм. Поняття, зміст і види диспозиції. Поняття, види і призначення санкцій пра­вових норм.
ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
Правоутворення, правотворчість і нормотворчість: поняття і співвідношення. Зміст і цілі правотворчості, її призначення в суспі­льстві. Роль держави в утворенні правових норм. Співвідношення правотворчості і нормотворчості. Об'єктивне і суб'єктивне у праві. Принципи правотворчості: гуманізм, демократизм, науковість та ін. Суб'єкти правотворчості. Правотворчість як процес. Стадії (етапи) правотворчого процесу. Види правотворчості: відомча, де­легована, санкціонована, локальна. Забезпечення правотворчої ді­яльності. Проблеми оптимізації правотворчої діяльності. Понятті юридичної техніки. Правила і прийоми юридичної техніки (правила зовнішнього оформлення юридичних документів, їх зміст, структура, виклад). Облік юридичних документів. Юридична тер­мінологія і юридичні конструкції. Юридичний стиль і мова, вимоги до них.

Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей права. Проблеми визначення форм і джерел права, існуючі підходи. Співвідношення понять "форма" і "джерело" права. Поняття юри­дичних форм (джерел) права, їх співвідношення. Основні види форм (джерел) права. Поняття й ознаки нормативно-правового акта як форми (джерела) права. Поняття і суть судового (адміністратив­ного) прецеденту. Правовий звичай як форма (джерело) права, його сутність. Принципи і норми міжнародного права як джерела права в сучасному світі. Поняття і суть нормативного договору як форми (джерела) права. Особливості джерел права сучасних, правових сис­тем. Основні форми (джерела) права в Україні.


Змістовий модуль 3.
ТЕМА 12. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. Соціокультурні аспекти реалізації права. Залежність реалізації права від стану розвитку суспільства, політичного чинника, економічного, духовно-морального тощо. Соціальна цінність процесу реалізації права в сучасному суспільстві.

Форми реалізації норм права. Поняття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання. Забезпеченість державою як підстава підвищеної здатності права до реалізації. Необхідність урахування багатопла­новості змісту права з точки зору його природного і позитивного, об'єктивного і суб'єктивного характеру при вивченні реалізації права.

Поняття реалізації права та форм реалізації права з позицій основних типів праворозуміння: нормативістського (легістського) та юридичного (юснатуралістичного). Принципи реалізації норм права, принцип законності, принцип обґрунтованості, принцип доцільності. Особливості правореалізації в сучасних правових системах. Форми безпосередньої правореалізації: виконання, дотримання і використання. Поняття механізму правореалізації. Характеристика правових норм на підставі яких здійснюється безпосередня реалізація норм права. Вплив якісного виміру форм права на реалізацію права. Проблема реалізації прав людини в сучасному світі та посттоталітарній Україні.
ТЕМА 13. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Правнича герменевтика, її гуманістичний вимір. Герменевтика в контексті двох основних типів праворозуміння: легістського (законницького) та юридичного (юснатуралістичного). Герменевтика як пояснення та онтологічно угрунтована герменевтика.

Поняття і загальна характеристика тлумачення права. Необхід­ність у тлумаченні правових норм. З'ясування, роз'яснення та інтерпретація правових норм. Суб'єкти тлумачення права. Основні способи тлумачення права: граматичний, систематичний, логічний, історико-політичний, телеологічний (цільовий), спеціально-юридичний, функціональний. Види тлумачення за обсягом: буквальне, розширене й обмежене. Види тлумачення за суб'єктами: офіційне (казуальне і нормативне), автентичне, делеговане. Прогалини в за­конодавстві: поняття, причини виникнення і способи подолання (аналогія закону і аналогія права).

правнича герменевтика, тлумачення, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, розширене та звужене тлумачення, способи тлумачення (граматичний, систематичний, теологічний, спеціально-юридичний, історико-політичний), акти тлумачення норм права. Правова реальність як загальний герменевтичний об’єкт.
ТЕМА 14. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Характеристика суспільних відносин, які набувають правового характеру, і підстави його набуття. Соціологічні аспекти праворозуміння. Проблема правовідносин в контексті двох основних типів праворозуміння. Поняття й основні ознаки правових відносин. Структу­ра правових відносин та її елементи (суб'єкти, об'єкти, юридичні факти та їх взаємодія). Суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників як юридичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин.

Поняття суб'єкта правових відносин. Види суб'єктів правових відносин. Правосуб'єктність як підстава участі суб'єкта у правових відносинах. Структура правосуб'єктності фізичних осіб. Поняття і суть правоздатності. Поняття дієздатності та її співвідношення з правоздатністю. Дієздатність в основних правових галузях. Понят­тя деліктоздатності. Особливості правосуб'єктності юридичних осіб.

Поняття об'єктів правових відносин, їх роль і місце у правових відносинах. Класифікація об'єктів правових відносин. Поняття, ознаки і суть юридичних фактів. Призначення юридичних фактів у правових відносинах. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні факти і фактичні склади. Конкретизація юридичних фак­тів. Проблема вибору юридичних фактів. Юридичні факти і соці­альні ситуації. Фактичні системи. Презумпції як різновид юридич­них фактів.
Змістовий модуль 4.
ТЕМА 15. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА
Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосе­редній об'єкт правового регулювання. Поняття правової поведінки та її основні ознаки. Критерії класифікації правової поведінки: від­повідність правовим нормам, соціальна значимість, юридичні на­слідки. Поняття правового вчинку. Склад правового вчинку: суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона. Поняття, ознаки і суть правомірної поведінки. Правомірна поведінка як мета державно-правового регулювання. Класифікація видів правомірної поведінки: за суб'єктами, суб'єктивною стороною, об'єктивною стороною, формою реалізації норм права. Стимулювання право­мірної поведінки.

Правопорушення як соціальний і правовий антипод правомірної поведінки. Поняття й ознаки правопорушення. Суспільна шкідли­вість і небезпечність, протиправність, негативні юридичні наслідки як основні ознаки правопорушення. Юридичний склад правопору­шення як сукупність його суб'єктивних і об'єктивних характерис­тик. Види правопорушень. Поняття й ознаки злочину. Поняття і види проступків, їх характеристика. Соціальні причини правопо­рушень. Шляхи і засоби попередження правопорушень. Об'єктивно протиправне діяння. Зловживання правом.ТЕМА 16. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Методологічні проблеми дослідження відповідальності. Основні підходи до розуміння сутності юридичної відповідальності. Ідея по­зитивної (перспективної) правової відповідальності та її недоліки. Проблеми розмежування загальної теорії юридичної відповідаль­ності і теорій відповідальності галузевих юридичних наук. Пробле­ми розмежування "матеріальної" і "процесуальної" юридичної від­повідальності.

Поняття й ознаки юридичної відповідальності. Мета, завдання і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відпові­дальності. Поняття і зміст підстав юридичної відповідальності. По­рядок покладення юридичної відповідальності. Юридична відпові­дальність і державний примус, питання їх співвідношення. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Класифікація юридич­ної відповідальності за галузевою ознакою: кримінальна, адмініст­ративна, цивільна, дисциплінарна. Класифікація юридичної відпо­відальності за характером санкцій: штрафна і правовідновлювальна. Юридична відповідальність у системі юридичних категорій. Співвідношення юридичної відповідальності та інших заходів дер­жавного примусу.ТЕМА 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ
Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. Поняття правового впливу та його види: інформаційний, логічний, виховний, соціальний. Поняття правового регулювання. Правовий вплив і правове регулювання, їх співвідношення. Предмет, методи, способи і типи правового регулювання. Засоби правового регулювання. Стимули і обмеження як специфічні інформаційно-психологічні засоби правового регулювання: їх поняття і природа. Поняття правових режимів. Співвідношення стимулів і обмежень у різних правових режимах.

Поняття і характеристика основних стадій правового регулю­вання. Механізм правового регулювання, існуючі підходи до роз­криття його сутності, елементного складу і функціонування. По­няття і суть механізму правового регулювання. Характеристика структури механізму правового регулювання. Проблеми ефектив­ності права і правового регулювання. Вдосконалення механізму правового регулювання в сучасній Україні.Змістовий модуль 5.
ТЕМА 18. ПРАВОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ
Поняття, зміст і структура правової системи. Розмежування термінів "система права" і "правова система". Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види. Правова система сучасної України: необхідність глибинного реформування.

Історичні і соціально-культурні витоки правової системи Украї­ни. Особливості правової системи України. Форми (джерела) права в Україні. Становлення і розвиток правової системи України. Ос­новні напрямки вдосконалення організації і функціонування пра­вової системи України. Місце і роль української держави у правовій системі. Основні принципи держави Україна та їх конституційне закріплення. Завдання розвитку держави і права України на сучас­ному етапі.


ТЕМА 19. СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВІ СІМ’Ї
Поняття та типи правових сімей. Значимість порівняльно-правового підходу для дослідження права. Критерії класифікації правових сімей. Класифікація правових сімей. Романо-германська правова сім’я. Основні риси, джерела, структура права романо-германської правової сім’ї. Англо-американська правова сім’я. Основні риси, джерела, структура права англо-американської правової сім`ї. Релегійні правові сім`ї. Сім’я мусульманського права. Основні риси, джерела, структура права мусульманської правової сім`ї. Сім’я звичаєвого права. Основні риси, джерела, структура права сім’ї звичаєвого права Особливості стилів правового мислення в різних правових сім’ях. Історія зародження і розвитку правової системи Європейського союзу.

Правові сім'ї в умовах глобалізації. Зближення правових систем в контексті євро інтеграційних та глобалізацій них процесів сучасності. Місце правової системи України в цьому контексті.


ТЕМА 20. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Об'єктивні і суб'єктивні причини існування різних концепцій держави. Класифікація сучасних концепцій держави. Загальна характеристика основних сучасних концепцій, що пояснюють сутність та призначення держави: теорія економічного детермінізму (марксистська теорія), теорія держави загального добробуту, теорія конвергенції, ліберальна теорія держави, теорія плюралістичної демократії, теорія солідаризму, теорія дозованої демократії тощо.Характеристика держави в доктринах соціологічного характеру. Теорія солідаризму, теорія держави загального благоденства, теорія плюралі­стичної демократії, теорія еліт, теорія конвергенції, технократична доктрина. Юридичні теорії держави. Теорія правової держави і те­орія соціальної держави, їх органічне поєднання на сучасному етапі розвитку цивілізації. Еволюція вчення про правову державу. Осно­вні принципи і характеристики правової держави. Поняття соціальної держави, її співвідношення з правовою державою. Формування правової, соціальної держави в сучасній Україні: успіхи, про­блеми і перспективи.

Методологічні основи визначення сутності права. Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної діяльності. Поняття праворозуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позити­візму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Вчення Є.Ерліха про «живе право». Психологічна теорія права. Психологічні концепції права (Л.Петражицький, З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фром та ін.). Вчення Р.фон Ієрінга про правове почуття.Теорія природного права. Концепція відродженого природного права (Г.Радбрух). Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне. Використання сучасних політичних та правових концепцій в процесі державно-правового розвитку України. Роль і значимість філософського підходу до права. для розвитку правознавства.
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 2. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — М., 1988.

 3. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2010. - 162 с.

 4. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2011. - 146 с.

 5. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2012. - 120 с.

 6. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

 7. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2011. - 20 с.

 8. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 204 арк.

 9. Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бобрешов Євген Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 18 с.

 10. Бобровник С.В. Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К., .1994.

 11. Боднар С.Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / С.Б. Боднар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с.

 12. Бойко І. С. Порівняльне правознавство [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін ; Одес. нац. мор. акад. - О. : Фенікс, 2011. - 151 с.

 13. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1978.

 14. Бурдоносова М. А. Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бурдоносова Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

 15. Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бутенко Вадим Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 19 с.

 16. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.

 17. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976.

 18. Всеобщая декларация прав человека как международных стан­дарт правового положения личности в Украине. Луганск, 1999.

 19. Гарасимів О. І. Філософсько-правовий аспект соціальної відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гарасимів Олена Іванівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 18 с.

 20. Гарник Л. Л. Зупинення дії нормативно-правового акту (питання теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. Л. Гарник; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с.

 21. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є.А. Гетьман; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с.

 22. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, № 21-22, ст.144.

 23. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

 24. Денпсов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

 25. Дзюбенко О.Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.Л. Дзюбенко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с.

 26. Донченко О.П. Свобода як категорія права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с.

 27. Дубінчак В.М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. М. Дубінчак; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 28. Дума В.В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.В. Дума; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 29. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2000.

 30. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

 31. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українсь­кого досвіду. — К., 1999.

 32. Законодавство: проблеми ефективності / В.Б. Аверьянов, В.П. Денисов, В.Ф. Сіренко та ін. — К., 1995.

 33. Зивс С. Л. Источники права. — М., 1981.

 34. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: Исто­рия и современность. — М., 1986.

 35. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

 36. какун О. Ф. "Загальне порівняльне правознавство" як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні [Текст] : [відкрита лекція] / О. Ф. Скакун ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.]. - К. ; Івано-Франківськ : Логос, 2010. - 18 с.

 37. Калєніченко Л. І. Правозастосовні помилки працівників міліції та способи їх усунення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Калєніченко Лідія Іванівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 18 с.

 38. Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 12.00.12 / Ю.Ю. Калиновський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2010. — 36 с.

 39. Канцір В. С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір : монографія / В. С. Канцір. - Л. : Край, 2011. - 554, [4] с.

 40. Карташев В.И. Юридическая деятельность: понятие, структу­ра, ценность. – Саратов, 1989.

 41. Ковальський В. С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ковальський Віктор Семенович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 36 с.

 42. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446.

 43. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

 44. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989.

 45. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 46. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К., 1996.

 47. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 48. Комаров С. А. Теория государства и права, - М., 1999.

 49. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер'янов, В. Ф. Бой­ко та ін. — К., 1998.

 50. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 51. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій, - К.: Вентурі, 1996.

 52. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 16 с.

 53. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 199 арк.

 54. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

 55. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

 56. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с.

 57. Кузьмін С.А., Карпенко Д.М.. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с. - (Серія "Шпаргалка"). - Бібліогр.: с. 121-122.

 58. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 59. Малишев Б. В. Правова система (телеологічний вимір) [Текст] : монографія / Б. В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Дакор, 2012. - 363 с.

 60. Малюська А.Л. Проблеми співробітництва України з прикордонними державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991 - 2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малюська Анатолій Леонтійович ; Дип. акад. України. - К., 2011. - 20 с.

 61. Мапеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответствен­ность. — М., 1985.

 62. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 63. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., (м. Київ, 10 жовт. 2012 р.). - К. : [б. в.], 2012. - 315 с.

 64. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 65. Общая теория государства и права: Акад. курс в 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

 66. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева — М., 2000.

 67. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. — К., 1985.

 68. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 69. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

 70. Порівняльне правознавство [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 271 с. :

 71. Порівняльне правознавство [Текст] : підручник / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 271 с.

 72. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання [Текст] : зб. наук. пр. і навч.-метод. матеріалів / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О. В. Кресін]. - К. : Ун-т "Україна, 2011. - 287 с.

 73. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення [Текст] : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., 15 груд. 2011 р. - К. : [б. в.], 2011. - 264 с.

 74. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

 75. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 червня 2010 р. / Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. - 171 с.

 76. Правова система України: становлення і перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. та повідомлень за матеріалами Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; [ред. кол.: О. П. Бущан та ін.]. - Х. : Точка, 2013. - 225 с.

 77. Правові системи сучасності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 490 с.

 78. Про Державний бюджет України на 2011 рік Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 7-8, ст.52.

 79. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Закон України від 1.07.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст. 527

 80. Про Кабінет Міністрів України Закон України від 7.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.58

 81. Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 07 липня 2010 р. № 2453-VI (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /. – ст. 529.

 82. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – ст. 1123,

 83. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

 84. Разумович Н.Н. Источники и формы права // Сов. государство и право. — 1982. – № 3.

 85. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу [Текст] : монографія / Ю. Ю. Черновалюк. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 171 с. - Бібліогр.: с. 156-171.

 86. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. — М., 1993.

 87. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

 88. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой про­гресс. — Екатеринбург, 1996.

 89. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

 90. Ситар І. М. Релігійні правові системи: проблема секуляризації та ресекуляризації [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЗУКЦ, 2012. - 279 с.

 91. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135.

 92. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — №21—22. — Ст. 135.

 93. Скакун О. Ф, Теория государства и права. — Харьков, 2000.

 94. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 95. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 96. Спасов Б. Закон и его толкование. — М., 1986.

 97. Сурнлов А, В. Теория государства и права. — К.; Одесса, 1989.

 98. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М., 1990.

 99. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М., 1998.

 100. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001.

 101. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

 102. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

 103. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

 104. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

 105. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

 106. Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід [Текст] : аналіт. доп. / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред. Пархоменко Н. М.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 127 с.

 107. Трембіцький А.М. Порівняльне правознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Трембіцький А. М. ; [Межрегион. акад. упр. персоналом]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2011. - 222 с.

 108. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 109. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №40—44. — Ст. 356.

 110. Цивільний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356.

 111. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. — 2004. — №40—41, 42. — Cт. 492.

 112. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 113. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

 114. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К., 1994.

 115. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.

 116. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.


Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка