Програма „Оператор комп’ютерного набору”Скачати 327.06 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір327.06 Kb.
Програма

Оператор комп’ютерного набору
Вищий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До найближчого оточення дитини все більше входить комп'ютер, який сприяє розвитку розумових здібностей та активному й свідомому набуттю знань і вмінь, підвищує інтерес до навчання, привчає учнів логічно мислити. А це, у свою чергу, викликає пошук нових підходів, упровадження нових ідей, новітніх інформаційних технологій навчання.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією "Операторів комп’ютерного набору".

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальної - ознайомлення, систематизація, поглиблення знань учнів із програмним забезпеченням, інформаційними технологіями, основними галузями їх застосування;

- практичної - освоєння методів машинопису, ефективного використання сучасної комп’ютерної та оргтехніки;

- творчої - формування досвіду постановки й розв’язання завдань на персональних комп’ютерах із використанням програмного забезпечення, здатності появляти творчу ініціативу, інтерес до професійної діяльності, потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

- соціальної - виховання колективізму та навичок спілкування в колективі, розвиток трудової культури, моральних якостей, громадянської позиції, виховання поваги до праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість);

Програма допрофесійної підготовки „Оператор комп’ютерного набору” складена з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів старшого шкільного віку й розрахована на вищий рівень, перший і другий роки навчання. Групи комплектуються з учнів 10-11 класів, які бажають оволодіти знаннями і вміннями, необхідними для отримання майбутньої професії.

Для освоєння курсу в перший рік навчання відводиться - 216 год, заняття проводяться двічі, тричі на тиждень тривалістю 3 години кожне, на другий рік – 324 год (9 год на тиждень).

Зміст програми сприяє поглибленню та розширенню базових знань учнів з математики та інформатики.

Програмою передбачено виробничу практику, під час якої вихованці удосконалюють практичні вміння і навички з спецтехнології та навики роботи з офісною технікою.

Програма складається з 3, 4 розділів, кожен із яких є завершеним за змістом. Після освоєння вихованцями кожного розділу доцільно проводити контрольні роботи чи залік.

Програмою передбачені теоретичні та практичні заняття, індивідуальна (практична) робота під керівництвом викладача, а також самостійна робота дитини, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє здобуттю практичних навичок і розвитку мислення.

Теоретичні знання в галузі обчислювальної техніки формуються в об’ємі знань про інформацію та інформаційні системи, загальні принципи вирішення завдань за допомогою персонального комп’ютера, побудову відповідних інформаційних моделей.

На практичних заняттях слухачі набувають навичок роботи з ПК, застосовують набуті знання, уміння й навички до вирішення завдань, які виникають у роботі з пристроями; використовують програмне забезпечення загального й цільового призначення: редактори текстів, графічні редактори; вчаться працювати з електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами.

Програма гуртка може використовуватися під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України за № 651 від 11.08.2004 р.)

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право вносити корективи до змісту, змінювати порядок вивчення окремих розділів і кількість годин, відведених на них програмою.

Групи можуть організовуватися на базі шкільних кабінетів інформатики або класів обчислювальної техніки позашкільних закладів.

Вихованцям, які успішно закінчили навчання видається свідоцтво встановленого зразка.


Вищий рівень, перший рік навчання

Тематичний план


Розділ, тема


Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1
Вступне заняття

3

3

-
І. Основи роботи на персональному комп’ютері

132

102

30

1.1

Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів (ПК)

30

24

6

1.2

Програмне забезпечення персональних комп’ютерів

6

6

-

1.3

Операційна система МS DOS

21

17

4

1.4

Сервісні оболонки

15

2

3

1.5

Програми-архіватори

3

2

1

1.6

Комп’ютерні віруси. Методи захисту від комп’ютерних вірусів

3

2

1

1.7

Операційна система Windows 2000

21

16

5

1.8

Графічний редактор Раіnt

6

4

2

1.9

Комп’ютерні мережі

18

13

5

1.10

Автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персонального комп’ютера

9

6

3
ІІ. Охорона праці

12

12

-

2.1

Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі

6

6

-

2.2

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3

3

-

2.3

Охорона навколишнього середовища

3

3

-
ІІІ. Основи програмування

60

30

30

3.1

Основи алгоритмізації

9

5

4

3.2

Мови програмування

27

10

17

3.3

Система управління базами даних (СУБД)

24

15

9

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

3

-

3

Усього за рік навчання

216

147

69

Зміст програми1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки.


Розділ І. Основи роботи на персональному комп’ютері (ПК) (132 год)
1.1. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів (ПК) (30 год)

Роль і значення інформатики, комп’ютеризації та комп’ютерної техніки в сучасному світі.

Правила поведінки й техніка безпеки під час занять і перерви. Комп’ютерна техніка, пристрої.

Історія та перспективи розвитку апаратного й програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Історія розвитку обчислювальної техніки. Електронно-обчислювальні машини: класифікація, покоління, типи, сім’ї.

Призначення, будова та технічні характеристики персональних комп’ютерів. Огляд сучасних ПК їхні особливості та необхідні умови функціонування. Апаратне забезпечення ПК: загальні дані, структура; призначення і функції її складових; типова структурна схема взаємодії пристроїв ПК. Мікропроцесор як пристрій програмного управління комп’ютером: функції, типи та характеристики. Запам’ятовуючі пристрої комп’ютера, їхні різновиди, характеристики. Периферійні пристрої комп’ютера: принтер, ручні маніпулятори, стример, модем, плотер, сканер, мультимедіа-обладнання тощо. Техніка безпеки роботи на ПК.

Вивчення клавіатури ПК. Особливі прийоми роботи з клавіатурою, будова та призначення основних частин клавіатури ПК. Функціональні, спеціальні й додаткові клавіші на клавіатурі. Сліпий 10-ти пальцевий метод друкування, його переваги та можливості. Елементарні вимоги до оформлення машинописної сторінки. Цифровий блок клавіатури.

Загальні правила оформлення різних друкарських робіт і службових документів. Заповнення трафаретів документів. Виділення окремих частин тексу: крупний шрифт, розрядка, підкреслювання, курсив. Скорочення, яке застосовують у діловому листуванні. Службові листи, доповідна записка. Службова довідка. Договір. Наказ і витяг із наказу. Протокол і витяг із протоколу.

Оформлення робіт за формою та графленням. Робота з табличними формами. Списки, графіки, плани робіт, розклад. Цифрові таблиці. Засоби графлення. Підготовка робіт для розмножувальних апаратів.Практична робота. Ознайомлення зі складом, призначенням і технічними характеристиками апаратного забезпечення ПК.

Вивчення компонентів системного блока та материнської плати.

Вивчення клавіатури ПК. Удосконалення техніки друкування. Робота з клавіатурами - тренажерами.

Оформлення приміток (додатків) до тексту. Оформлення виносок до тексту. Збереження документів після коректурної правки.

Друкування документів англійською, російською та українською мовами.

Удосконалення техніки друкування. Розвиток швидкості друкування.1.2. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів (6 год)

Структура даних у ПК (файли, каталоги). Основні дані про засоби й форми подання інформації. Поняття про дані та їхні категорії, файли, каталоги, їхню ідентифікацію, дерево каталогів. Імена файлів та їхня специфікація. Структура даних на магнітних носіях: концептуальна, логічна й фізична.

Основні поняття програмного забезпечення. Програмне забезпечення ПК: призначення, структура, загальні дані про системні програми, системи програмування, прикладні програми. Поняття про операційну систему. Огляд операційних систем. Історія розвитку операційних систем.

1.3. Операційна система МS DOS (21 год)

Основні поняття операційної системи МS DOS. Операційна система MS DOS: завантаження, структура та функції основних програм та утиліт. Структура MS DOS: основні модулі, базова система вводу-виводу, блок початкового завантаження, ядро MS DOS.

Теоретичні основи організації пам’яті ПК. Види пам’яті ПК. Розподіл пам’яті в МS DOS.

Файлова система MS DOS. Особливості організації файлової системи. Використання специфікації файлів. Зарезервовані імена файлів. Повне ім’я файла. Шлях до файлів. Ієрархічна структура каталогів. Поточний каталог. Зображення файлів за допомогою шаблонів.

Внутрішні команди. Зовнішні команди. Введення команд із клавіатури.

Внутрішні команди обслуговування каталогів (dir, mkdir, chdir, rmdir). Команди обслуговування файлової системи (cory, del, print, rename, move). Загальносистемні команди (date, time, ver) та ін. Основні зовнішні команди для роботи з каталогами, файлами, зовнішнім середовищем. Відновлення стертого файла. Пошук файла на диску. Перевірка файлів і структури на диску.

Захисне копіювання файлів. Форматування дисків. Розбиття на логічні диски.

Файли, драйвери клавіатури і принтерів. Поняття драйвера. Драйвери українського і російського алфавітів. Особливості кодування символів, АSСП-коди. Драйвери принтерів. Друкування файлів засобами операційної системи.

Поняття про конфігурацію MS DOS. Робота ПК з конфігурованою системою.

Практична робота. Ознайомлення із завантаженням і складом операційної системи МS DOS.

Відпрацювання зовнішніх команд DOS.

Відпрацювання внутрішніх команд DOS.

1.4. Сервісні оболонки (15 год)

Подання інформації в Norton Commander (NC). Загальні дані про програму NC. Можливості NC.

Робота в NC з файлами, каталогами, дисками. Операції створення, редагування, переміщення, перейменування, копіювання і вилучення файлів і каталогів. Використання можливостей головного меню. Налагодження панелей за допомогою F9. Перегляд файлів. Пошук файлів на диску. Зміна атрибутів файлів. Меню команд користувача. Встановлення конфігурацій NC. Встановлення редактора NC.

Утиліти NC. Огляд основних утиліт із комплекту утиліти NC. Засоби сервісного обслуговування дисків, вбудовані у Windows 2000, поновлення інформації з комплекту Norton.Практична робота. Ознайомлення зі змістом екранної сторінки NC, призначенням та використанням функціональних комбінацій клавіш для роботи з панелями, каталогами, файлами, дисками.

Запуск NС. Вихід із програми. Запуск програм і команд DOS.

Робота з файлами, каталогами, дисками в NC.

1.5. Програми-архіватори (3 год)

Загальні дані архівування файлів. Поняття про архівний файл. Створення архівів. Засоби архівації файлів, вбудовані у файлові оболонки. Архівація файлів у Windows. Архіватор WinZip, WinRar.Практична робота. Архівація файлів, папок.

1.6. Комп’ютерні віруси. Методи запису від комп’ютерних вірусів

(3 год)

Методи захисту інформації від знешкодження в ПК.

Поняття про комп’ютерні віруси. Різновидність вірусів. Рання діагностика наявності вірусів. Програми для захисту від вірусів.

Дії при зараженні комп’ютера вірусом. Антивірусна профілактика.Практична робота. Тестування та лікування файлів, дисків від комп’ютерного вірусу за допомогою антивірусних програм.

1.7. Операційна система Windows 2000 (21 год)

Основні елементи Windows 2000. Операційна система Windows 2000. Вікна. Елементи вікон. Стіл. Значки і ярлики об’єктів. Головне меню. Провідник. Діалогові запити. Піктограми програм. Основи роботи з операційною системою Windows 2000. Комплекс програм Місгоsoft Оffice 2000 та його складові частини. Встановлення пакету Windows 2000. Вирішення проблем інсталяції. Робоче вікно „Провідника”. Меню „Провідника”.

Робота з файлами і папками у Windows 2000. Комплекс службових програм Windows 2000. Технологія роботи з папками: перегляд змісту папок, поновлення змісту вікна папки, дослідження властивостей папок і файлів, створення нових папок, переміщення, копіювання та перейменування папок, файлів і ярликів. Атрибути папок, файлів і ярликів. Пошук папок і файлів. Допоміжні програми. Таблиця знаків. Калькулятор. Блокнот. Календар. Панель управління. Огляд панелі управління. Настройка миші та клавіатури. Настройка кольору. Системи захисту екрану. Буфер обміну. Впровадження об’єктів. Обробка зв’язків.

Використання Word Pad. Загальні поняття. Робоче вікно програми Wоrd Pad. Набір тексту. Редагування й форматування тексту. Використання лінійки. Вставляння малюнків у текст. Компонування сторінок. Друкування файлів.

Створення і друк документів. Керування шрифтами. Вивід на друк із прикладних програм Windows 2000. Налагодження шрифтів і принтерів. Інсталяція нового принтера. Системні засоби встановлення й вилучення шрифтів.

Практича робота. Робота з меню „Провідника”. Запуск програм. Включення нових програм до групи. Робота з файлами та папками. Робота з дисками.

Робота з операційною системою. Windows 2000 і з комплексом Місгоsoft Оffice 2000.

Набір тексту, редагування і форматування тексту в Word Pad. Вставляння таблиць і малюнків. Компонування сторінок. Друкування файлів.

Налагодження шрифтів і принтерів. Виведення на друк із прикладних програм Windows 2000.1.8. Графічний редактор Раіnt (6 год)

Основні поняття графічного редактора Раіnt. Головне меню Раіnt. Записування та збереження файлів. Виготовлення копій. Інструментарій. Креслярські інструменти. Перетворення виділених фрагментів. Спеціальні ефекти. Вставляння та друкування графічних зображень.Практична робота. Робота з графічними редактором Раіnt.

Створення графічних об’єктів.1.9. Комп’ютерні мережі (18 год)

Основні поняття та огляд комп’ютерних мереж. Поняття, типи та архітектура комп’ютерних мереж. Основні поняття локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Організація передачі повідомлень у мережах. Поняття протоколу. Модель „клієнт-сервер”. Служби. Рівні моделей зв’язку. Операційні системи комп’ютерних мереж. З’єднування комп’ютерів у мережу. Програмне забезпечення зв’язку. Програма Internet Explorer (провідник).

Локальні комп’ютерні мережі. Мережні протоколи. Глобальна комп’ютерна мережа Іnternet. Загальна характеристика комп’ютерної мережі як глобальної комп’ютерної мережі. Користування електронною поштою.

Основні поняття World Wide Web (WWW). Робота з програмою Іnternet Ехрlоrеr. Перегляд Wеb - сторінок. Пошук інформації в WWW. Створення Wеb-документів. Застосування мови НТМL.

Доступ до інших комп’ютерів. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший. Абонентське програмне забезпечення.

Практична робота. Робота в локальній комп’ютерній мережі.

Робота в глобальній комп’ютерній мережі Іnternet.

Пошук інформації за ключовими словами. Завантаження файлу з Іnternet. Створення Wеb-документів.

1.10. Автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персонального комп’ютера (9 год)

Економічна інформація, формалізація та інформаційне забезпечення АРМ. Поняття, склад АРМ і реалізація нових інформаційних технологій в АРМ. Робоче місце користувача, оператора.Практична робота. Робота з АРМ користувача, оператора.
Розділ ІІ. Охорона праці (12 год)
2.1. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі (6 год)

Основні законодавчі акти. Права й обов’язки працівників щодо охорони праці під час роботи на підприємстві. Охорона праці жінок і підлітків. Державний і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Причини й заходи запобігання травматизму і профзахворюванню.

Загальні питання безпеки праці. Засоби захисту. Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання. Режим праці та відпочинку. Основи протипожежної та електробезпеки.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди неповнолітніх працівників.2.2. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

(3 год)

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, кровотечах, непритомності, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні, отруєнні. Штучне дихання. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.2.3. Охорона навколишнього середовища (3 год)

Основи екології: основні поняття та визначення. Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.


Розділ ІІІ. Основи програмування (60 год)

3.1. Основи алгоритмізації (9 год)

Поняття обчислювального процесу. Види обчислювальних процесів. Опис вихідних, проміжних і кінцевих даних. Етапи вирішення задач на ПК.

Формалізація та алгоритмізація завдань. Поняття алгоритму, його властивостей. Засоби подання алгоритмів. Основні вимоги щодо подання алгоритмів.

Практична робота. Складання алгоритмів типових обчислювальних процесів.

3.2. Мови програмування (27 год)

Основні відомості про мови програмування. Поняття про програму. Огляд сучасних мов програмування. Системи програмування: алгоритмічне, структурне, об’єктно-орієнтоване.

Основи мови Ваsіс. Стандарт і структура програм на мові QВАSІС. Основні оператори мови QВАSІС. Приклади запису програм.

Основи мови Раsсаl. Стандарт і структура програм в мові РАSСАL. Основні оператори мови РАSСАL. Приклади запису програм.

Введення в Visual Basic. Інтегроване середовище Visual Basic. Типи даних. Оператори. Функції. Підпрограми. Приклади використання мови Visual Basic.

Практична робота. Створення й виконання програм, отримання та аналіз результатів систем програмування.

3.3. Система управління базами даних (СУБД) (24 год)

Основні поняття СУБД. Поняття бази даних. Призначення і класифікація систем управління базами даних (СУБД). Поняття структури файлу бази даних: запис, поле запису та його реквізити (ім’я, тип, розмірність). Типи даних. Типи файлів. Технічні характеристики та особливості СУБД. Завантаження СУБД. Ознайомлення з меню, змістом вікон. Інтерактивний і пакетний режими роботи СУБД.

Створення, редагування баз даних. Проектування структури та створення файлів баз даних. Інтерактивний режим: команди створення й редагування баз даних, перегляду змісту файлу даних, модифікація структур файлів баз даних.

Синтаксис команд. Зразки запису командних рядків.

Команди заміни, пошуку інформації в СУБД. Організація циклів. Інтерактивний режим: команди пошуку та заміни інформації в файлах баз даних. Основні команди переміщення. Приклади застосування команд.

Основні команди організації циклів. Приклади запису команд.

Копіювання, сортування, індексація баз даних. Створення звітів. Інтерактивний режим: команди копіювання записів і полів у файлах баз даних. Сортування та індексація записів у файлах баз даних.

Синтаксис команд Сору, Sоft, Іndex. Приклади запису командного рядка. Формування звітів. Приклади запису команд. Приклади застосування команд.Практична робота. Виконання прикладів застосування команд.

Екскурсії, конкурси, виставки (6 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (3 год)

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.Вищий рівень, другий рік навчання

Тематичний план


Розділ, тема


Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-
І. Спеціальна технологія

198

54

144

1.1

Табличний процесор Excel

60

10

50

1.2

Текстовий редактор Word 2000

69

16

53

1.3

Система управління базами даних (СУД) Ассеss

36

14

22

1.4

Засоби створення матеріалів для презентацій Power Point

21

10

11

1.5

Загальні дані про принтери, сканери та їхнє практичне застосування

12

4

8
ІІ. Основи правових знань

9

9

-

2.1

Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право

3

3

-

2.2

Основи законодавства про працю

3

3

-

2.3

Адміністративна та кримінальна відповідальність

3

3

-
ІІІ. Основи ринкової економіки

15

15

-

3.1

Основні економічні терміни та поняття. Ринок та ринкові відносини

3

3

-

3.2

Економічні показники виробництва

3

3

-

3.3

Трудові ресурси. Організація і оплата праці

3

3

-

3.4

Основи підприємництва

3

3

-

3.5

Сутність фінансів держави

3

3

-
ІV. Виробнича практика

81

-

81

4.1

Основи роботи на ПК

18

-

18

4.2

Машинопис

15

-

15

4.3

Технології комп'ютерної обробки інформації

42

-

42

4.4

Основи роботи в Іnternet

6

-

6

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

12

-

12

Всього за рік навчання

324

81

243

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки.


Розділ І. Спеціальна технологія (198 год)

1.1. Табличний процесор (ТП) Ехсеl (60 год)

Основні поняття табличного процесора Ехсеl. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їхнього застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів. Табличний процесор Місгоsoft Ехсеl: можливості, інсталяція та запуск. Вікно і його елементи: системне та головне меню, рядок формул і статусу, робоча книга (формат робочого аркуша й робочої книги). Інтерфейс користувача: меню, панелі інструментів, довідкова система, майстер діаграм, майстер функцій. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні її елементи. Об'єкти ЕТ. Логіка створення файлів у Ехсel.

Проектування електронних таблиць в Ехсеl. Основні правила побудови електронних таблиць (ЕТ). Типи даних в ЕТ та операції з ними, вбудовані функції. Переміщення та редагування змісту таблиць.

Використання робочих листів і книг в Ехсеl. Створення та форматування ЕТ. Введення та редагування даних в ЕТ. Копіювання та переміщення інформації. Робота з аркушами книг. Збереження файлів книг на магнітних дисках. Перегляд і друкування книг.

Робота з формулами та функціями в Ехсеl. Запис математичних формул і обчислення за ними. Вставляння формул за допомогою майстра функцій. Категорії функцій. Визначення функцій за допомогою майстра функцій. Обробка масивів таблиць. Сортування даних у таблицях.

Створення макросів в Ехсеl. Визначення макросу. Створення макросів на мові Visual Bаsic for Application (VВА) або макромовою Ехсеl 4.0 Масго і використання їх для розв’язування економічних завдань. Обробка макросу на листі макросів. Створення панелей інструментів. Зміна головного меню.

Використання шаблонів в Ехсеl. Створення шаблонів. Використання шаблонів для розв’язування економічних завдань.

Створення діaграм в Ехсеl. Майстер діаграм, його можливості. Елементи діаграми. Побудова та редагування графіків і діаграм різних типів. Переміщення та копіювання графіків і діаграм.

Зв’язок із додатками в Ехсеl. Вставляння об’єктів в Ехсеl з інших додатків Windows. Обмін даними. Експорт Ехсеl-файлів. Таблична база даних та операції з нею.

Практична робота. Робота з табличним процесором.

Знайомство з елементами вікна Ехсеl, системним, головним і піктографічним меню, рядком формул і статусу, довідковою системою. Знайомство із засобами побудови ЕТ.

Створення та форматування ЕТ.

Вставляння формул за допомогою майстра функцій. Сортування даних у таблицях.

Створення макросів на мові VВА або макромовою Ехсеl 4.0 Масrо. Розв’язування економічних завдань.

Використання шаблонів для розв’язування економічних завдань.

Побудова та редагування графіків і діаграм різних типів.

Уставляння об’єктів в Ехсеl з інших додатків Windows.1.2. Текстовий редактор Word 2000 (69 год)

Основні поняття Word 2000.

Оброблення ділової кореспонденції в Word 2000. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів. Текстовий редактор Word for Windows. Елементи вікна. Довідкова система. Склад і функції головного меню. Стандартна панель інструментів. Вікна прикладних програм і документів. Сервісні можливості текстового редактора. Застосування можливостей текстового редактора Win Word для створення, збереження документів Word 2000.

Робота з таблицями в Word 2000. Створення таблиць і діаграм. Обробка таблиць. Виготовлення формулярів. Виготовлення рахунків.

Використання графіки в Word 2000. Шрифти та спеціальні символи. Виготовлення листів-запрошень, календарів, газетних листів і реклами. Багатоколонкова верстка. Імпорт графіки. Робота з кадрами. Вставка різноманітних об’єктів у документи Word 2000.

Робота з великими документами в Word 2000. Шаблони стандартних листів. Службова кореспонденція: лист-запит, лист-пропозиція, лист-нагадування про сплату. Серійні листи. Адресні етикетки. Таблиці стилів. Створення власного стилю. Вставка колонтитулів. Робота з кількома текстами одночасно. Виведення текстів на пристрій друку.

Робота з іншими додатками в Word 2000. Запуск редактора формул. Побудова екрану редактора формул. Уведення формул матриць, інтегралів тощо. Вставляння різних об’єктів у Word 2000 з інших додатків Windows.

Практична робота. Ознайомлення з елементами вікна, системним, головним і піктографічним меню, статус-рядком, довідковою системою Word for Windows. Створення та збереження документів Word for Windows.

Створення, обробка та збереження таблиць і діаграм у документах Word 2000.

Створення листів-запрошень, календарів, газетних листів і реклами з використанням графіки. Робота з кадрами. Вставка різноманітних об’єктів у документи Word 2000.

Робота із шаблонами документів. Вставка колонтитулів, номерів сторінок тощо. Робота з кількома текстами одночасно. Виведення текстів на пристрій друку.

Вставляння формул та різних об’єктів у Word 2000 з інших додатків Windows.

1.3. Система управління базами даних (СУД) Ассеss (36 год)

Створення та редагування таблиць в СУБД Ассеss. Особливості СУБД Ассеss. Меню та довідкова система СУБД Ассеss. Типи та властивості полів. Створення таблиць. Контекстне меню та операції з даними в таблицях. Принципи створення файлів баз даних в Ассеss. Імпорт файлів баз даних інших форматів у Ассеss.

Створення запитів і форм у СУБД Ассеss. Пошук даних в Ассеss. Створення запитів, форм, звітів за допомогою майстрів Ассеss. Використання системи запитів, майстрів форм і звітів в Ассеss.

Практична робота. Створення запитів для різних критеріїв, звітів і форм.

Ознайомлення з меню та довідковою системою СУБД Ассеss.

Створення базових таблиць і міжтабличних зв’язків.

Виконання операцій із даними в таблицях.

Імпортування файлів баз даних інших форматів у Ассеss.

1.4. Засоби створення матеріалів для презентації Power Point (21 год)

Основні принципи створення презентацій. Створення шаблонів презентацій. Робота з текстами, слайдами. Робота з об’єктами, списками, колонками. Робота зі шрифтами, стилями, кольором.

Вставляння в презентацію таблиці Ехсеl

Практична робота. Ознайомлення із шаблонами презентацій. Створення текстів різноманітними шрифтами, кольором.

Розробка таблиць Ехсеl і введення їх у документи. Розробка таблиць Word і вставка їх в документи.1.5. Загальні дані про принтери, сканери та їхнє практичне застосування (12 год)

Програми Рhoto Suite та Fine Reader. Типи друкуючих пристроїв, порівняльні характеристики, опис робочої панелі, настроювання принтера. Призначення сканера.Практична робота. Уведення в комп’ютер інформації різних видів (графічної, текстової). Друкування. Сканування матеріалів.
Розділ ІІ. Основи правових знань (9 год)
2.1. Конституційні основи України. Основи цивільного права, господарське право (3 год)

Конституція України – основний закон України. Загальні засади конституційного ладу. Права і свободи людини, громадянина. Державна влада, місцеве самоврядування. Державні символи.

Поняття цивільного права України, його законодавство. Цивільно – правові угоди. Зміст і види зобов’язань. Обов’язки батьків щодо виховання дітей. Акти цивільного стану.

Поняття господарського права його законодавство. Правове регулювання галузей господарства та підприємницької діяльності.2.2. Основи законодавства про працю (3 год)

Трудове законодавство. Загальна характеристика. Трудовий договір, трудова книжка. Випробування при прийнятті на роботу. Трудова дисципліна. Особливості правового регулювання трудових відносин.2.3. Адміністративна та кримінальна відповідальність (3 год)

Загальні положення адміністративного права. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Кримінальне право. Види злочинів, мета та різновиди кримінальних покарань. Покарання та кримінальна відповідальність неповнолітніх.


Розділ ІІІ. Основи ринкової економіки (15 год)
3.1. Основні економічні терміни та поняття. Ринок і ринкові відносини

(3 год)

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Закони ринкової економіки. Інфляція, причини та наслідки. Основні галузі економіки України.

Поняття, сутність ринку, його роль. Функції та структура ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Товар, його властивості. Умови товарного виробництва, його типи й види.

3.2. Економічні показники виробництва (3 год)

Показники ефективності виробництва. Собівартість продукції. Поняття про ціни та їхні види. Особливості регулювання цін на продукцію. Дохід. Рентабельність виробництва, суть, показники. Класифікація податків. Механізм оподаткування.3.3. Трудові ресурси. Організація і оплата праці (3 год)

Трудові ресурси та їхнє використання. Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Ринок праці. Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів.

Форми організації праці. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми праці, порядок їхнього встановлення. Тарифна система. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їхнього присвоєння. Заробітна плата, її форми, види і система. Законодавство про оплату праці.

3.4. Основи підприємництва (3 год)

Підприємництво – основа ринкової економіки. Організаційно-економічні форми підприємництва. Розвиток і види підприємств. Фонди підприємств.3.5. Сутність фінансів держави (3 год)

Структура національного доходу. Національне багатство. Державний бюджет, його складові.

Гроші, їх функції. Резервні валюти. Види фінансових ресурсів. Банки, їхні функції, структура. Кредитна система.
Розділ ІV. Виробнича практика (81 год)

4.1. Основи роботи на ПК (18 год)

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.Вправи. Апаратне та програмне забезпечення ПК. Вимоги безпеки при роботі з ПК. Обмін даними між програмами. Захист та архівування інформації.

4.2. Машинопис (15 год)

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.

Вивчення клавіатури за допомогою програм-тренажерів.

4.3. Технології комп'ютерної обробки інформації (42 год)

Робота у текстових редакторах. Завантаження текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

Уведення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики. Засоби оформлення документів. Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками. Обробка табличної інформації. Створення, завантаження та збереження файлів-книг.

Форматування комірок і діапазонів комірок..

Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій.

Створення списку. Робота зі списком. Сортування, фільтрація, розширений фільтр, авто фільтр.

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування та форматування елементів діаграми.

Попередній перегляд і друк робочого аркушу.

Робота в базах даних. Система управління базами даних. Організація базами даних у СУБД.

Автоматизовані системи обробки інформації. Обробка графічної інформації.

Створення слайдів презентацій. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації.

Корегування зображень. Робота з кольором. Робота з текстом.4.4. Основи роботи в Іnternet (5 год.)

Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці.Вправи. Відкриття та перегляд Web-сторінок. Робота з пошуковими системами. Робота з електронною поштою. Отримання повідомлень. Відправлення повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної пошти.

Екскурсії, конкурси, виставки (9 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (12 год)

Контроль набутих вмінь та навичок (практична робота за вибором).

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.
Прогнозований результат

Учні мають знати:


 • правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;

 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

 • діловодство;

 • правила орфографії та пунктуації;

 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, затратних матеріалів для принтерів;

 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні й методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);

 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, затратних матеріалів для принтерів.

Учні мають уміти:

 • готувати до роботи устаткування;

 • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

 • оперувати з файлами, записувати текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера;

 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів і листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);

 • своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

 • використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог;

 • постійно удосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;

 • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації);

 • виконувати інші операції технологічного процесу отримання інформації (приймати й контролювати вхідні дані, готувати, виводити, передавати вихідні тощо).

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА
Обладнання

К-сть, шт

Програмне забезпечення

К-сть, шт

Комп’ютери:

15

Операційна система

15

- Celeron 850

10

- Celeron 1000

5

Програмне забезпечення для обробки текстової, табличної та графічної інформації

15

Принтер Lex Mark Z12

2

Ксерокс Samsung SCX-4100

1

Програмне забезпечення роботи в комп’ютерних мережах

15

Сканер Mustek 1200 UB+

1

Відеодвійка “Funaj”

1

Програмне забезпечення для створення Web- сторінок

15

Тел./факс Panasonic KX-F130

1

Звукові колонки

1

Система управління базами даних

15

Бібліографія1. Глинський Я.М. Інформатика 8-11 класи. – Л.: Деол, 2002.

2. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика. Ч.1, 2.- К.: Форум, 2004.

3. Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воронина М.Ф., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. – СПб.: Издательский дом Герда, 2004.

4. Сальнікова І.І. Microsoft Power Point для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

5. Чаповська Р.Б. Microsoft Access 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

6. Шестопалов Є.А. ІВМ РС для початківця: Навчальний посібник. - Ш.: Аспект, 1999.

7. Шестопалов Є.А. Internet для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

8. Шестопалов Є.А. Microsoft Excel 2000 & XP для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

9. Шестопалов Є.А. Microsoft Word 97 & 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004.

10. Шестопалов Є.А. Microsoft Excel 1997 та 2000 для початківця: Навчальний посібник. - Ш.: Аспект, 2002.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка