Програма «Освіта (Україна XXI століття)»Скачати 225.48 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір225.48 Kb.

Затверджено


Наказ № 44-ОД

від 31.03.2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію науково-дослідної роботи студентів Чернігівського промислово-економічного коледжу

Київського національного університету технологій та дизайну


Вступ

Закон України «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)», Національна доктрина розвитку освіти, розглядають науково-дослідну роботу студентів як суттєвий компонент підготовки спеціалістів, який забезпечує опанування методів рішення науково-практичних завдань.

Знання методологічних, теоретичних, технологічних методів та організації науково-дослідницької діяльності допомагає випускникам порівняно легко включатися в професійну діяльність. Творчо-пошукова та науково-дослідна робота студентів є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.

Особливе місце в освітній діяльності повинна займати робота з обдарованою та талановитою молоддю. У цьому напрямі необхідно широко сприяти участі студентів у науково-дослідній роботі, творчо-пошуковій роботі, науково-практичних конференціях, семінарах.1 Загальні положення

1.1 Науково-дослідницька діяльність спеціалістів навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю, формування потреби та здатності особистості до самоосвіти.

1.2 Викладачі навчального закладу повинні навчити студентів методології, теорії, технології методів та організації науково-дослідницької діяльності. Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи допомагає розвитку творчих здібностей студентів, оволодінню навичками творчості, легкому включенню в професійну діяльність.

Головні завдання науково-дослідної роботи студентів

• Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження.

• Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму.

• Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань.

• Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до вирішення наукових проблем.

• Постійне оновлення і вдосконалення своїх знань.2 Організація творчо-пошукової та науково-дослідної роботи студентів

Творчо-пошукова та науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо в циклових комісіях. Керівництво творчо-пошуковою та науково-дослідною роботою студентів здійснюють педагогічні працівники коледжу.

Науково-дослідна робота студентів проводиться як під час навчальних занять, так і виконується в позаурочний час паралельно навчальному процесу.

Науково-дослідна та творчо-пошукова робота студентів, яка включається в навчальний процес, передбачає: • виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт), які містять в собі елементи наукових досліджень;

 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики;

 • вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних;

 • робота в студентських наукових гуртках;

 • індивідуальна робота або робота у складі творчих колективів при виконанні наукових досліджень.

Творчо-пошукова та науково-дослідна робота студентів включається в загальні плани навчально-виховної і наукової роботи коледжу, циклової комісії. Із числа викладачів призначаються керівники науково-творчої позааудиторної роботи студентів.

Такими, що беруть участь в творчо-пошуковій та науково-дослідній роботі, вважаються студенти, які виконують елементи самостійної наукової роботи в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Студенти, які ведуть творчо-пошукову та науково-дослідну роботу, можуть об’єднуватись у студентське наукове товариство (СНТ). З метою активізації творчо-пошукової та науково-дослідної роботи студентів проводяться олімпіади, конкурси наукових робіт, конференції, виставки та інше, порядок проведення яких визначається відповідними положеннями.

Творчо-пошукова та науково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим поданням звіту, повідомленням на засіданні гуртка чи на студентському науковому семінарі (конференції).

Результати творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються в річному звіті коледжу а також на сайті коледжу.3 Етапи організації творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи студентів в позаурочний час

Творчо-пошукова та науково-дослідна робота зі студентами організовується в такій послідовності: • Вибір та затвердження теми дослідження.

 • Складання календарного плану виконання роботи.

 • Опрацювання літературних джерел, складання плану.

 • Апробація первинних матеріалів дослідження.

 • Написання першого варіанту тексту, подання його науковому керівнику.

 • Усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту.

 • Попередній захист роботи.

 • Захист науково-творчої роботи на студентському науковому семінарі.

Тематика творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи визначається керівником та затверджується на засіданні ЦК до 01 жовтня поточного року та подається до загального плану роботи коледжу.

4 Організаційна структура

Загальне керівництво науково-дослідною та творчо-пошуковою роботою студентів здійснює Рада науково-дослідної роботи студентів, безпосереднє керівництво здійснює заступник директора з навчальної роботи коледжу. На базі відділень створюється Рада НДРС відділення, керівництво якою здійснює завідувач відділенням. Наукове керівництво науково-дослідною роботою студентів (НДРС) здійснюється висококваліфікованим викладачем - науковим керівником, який призначається і затверджується наказом директора по коледжу.

Для науково-дослідницької діяльності студентів у коледжі організовується студентське наукове товариство на основі гуртків. Залучення студентів до науково-практичної діяльності здійснюється через циклові комісії.

5 Зміст роботи Ради науково-дослідної роботи студентів

Рада НДРС коледжу:


 • інформує про міжнародні, регіональні, обласні студентські науково-практичні конференції вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ - ІV рівнів акредитації;

 • організовує і проводить науково-практичну конференцію студентів коледжу;

 • проводить підбір матеріалів науково-практичної конференції студентів коледжу;

 • проводить огляд-конкурс науково-дослідних робіт студентів (один раз рік);

 • організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів;

 • забезпечує участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах, оглядах, конференціях, олімпіадах;

 • сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у
  практику, публікації статей, доповідей, тез доповідей у наукових збірниках;

 • морально та матеріально заохочує студентів, які ефективно
  здійснюють дослідницьку діяльність;

 • організовує взаємодію Ради НДРС технікуму з іншими вищими навчальними закладами.

Рада НДРС відділень:

 • організовує науково-дослідну роботу відділення та інформує про неї громадськість коледжу;

 • організовує і проводить серед студентів відділення конкурс студентських наукових робіт та рефератів;

 • контролює діяльність гуртків на відділеннях.

6 Планування роботи Ради НДРС

6.1 Рада НДРС коледжу працює в тісному зв’язку з радами НДРС відділень.

6.2 Рада НДРС коледжу працює згідно з планом, який складається відповідно до проблематики дослідницької та науково-методичної діяльності циклових комісій, відділень коледжу, умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів та ін.

6.3 Рада НДРС коледжу згідно з планом роботи заслуховує звіти та розглядає плани роботи Ради НДРС відділень, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення системи науково-дослідної роботи студентів.

6.4 На засіданнях Ради НДРС відділень(три рази на рік) обговорюється робота гуртків відділення, затверджується тематика науково-практичних робіт та конференцій, вирішуються питання організації студентських наукових конференцій, здійснюється висунення активних членів НДРС як кандидатів на персональні стипендії.

6.5 Рада НДРС коледжу організовує участь членів НДРС у конференціях коледжу та інших навчальних закладах.7 Результати роботи Ради НДРС

Результати науково-дослідницької діяльності оформляються та узагальнюються у науково-дослідних роботах та рефератах, тезах доповідей, статтях, методичних і практичних матеріалах тощо. Формами висвітлення підсумків наукової роботи є також тези, доповіді, матеріали конференцій, семінарів тощо.

Рада НДРС коледжу проводить огляд-конкурс науково-дослідних робіт та рефератів з метою створення умов для виявлення розвитку і підтримки талановитої молоді, який проходить у два етапи.

І етап проводиться безпосередньо в наукових товариствах, гуртках до 01 березня. Роботи, які пропонуються до участі у II етапі огляду-конкурсу повинні бути розглянуті та затверджені на засіданнях Рад НДРС відділень, мати рецензії та відгуки наукових керівників.

II етап проводиться Радою НДРС коледжу до 10 квітня. Рада НДРС коледжу визначає переможців огляду-конкурсу і надає рекомендації для виступу студента з доповіддю (повідомленням) на студентських конференціях інших навчальних закладів.

Науково-дослідні роботи на огляд-конкурс за відповідним напрямом, а також заявки на участь у науково-практичній конференції, тези доповідей необхідно подати до 15 березня голові Ради НДРС коледжу.

Науково-дослідні роботи, тези доповіді (два примірники, обсягом до двох сторінок) повинні бути оформлені згідно з правилами та вимогами (додаток 1,2,3,4) .

8 Конкурс науково-дослідних та творчо-пошукових робіт

Для проведення конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом директора коледжу.

Робота журі з оцінки науково-дослідних та творчо-пошукових робіт, рефератів проводиться до 01 квітня. Робота оцінюється згідно з критеріями:


 • складність, науковість, повнота розкриття теми -10 балів;

 • аргументованість висновків – 5 балів;

 • актуальність та елемент творчості – 10 балів;

 • практичне значення – 5 балів;

 • стиль, грамотність -3 бали;

 • якість оформлення – 3 бали.

Максимальна кількість балів – 36.

Науково-дослідні та творчо-пошукові роботи, реферати, що надійшли після встановлено терміну подання, у конкурсі участі не беруть і журі не оцінюється.9 Організація студентської науково-практичної конференції

Підсумки НДРС підводять на студентській науково-практичній конференції.Мета конференції

Дидактична: • розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

 • забезпечення умов для самореалізації студентів;

 • узагальнення та систематизація знань;

 • формування вміння чітко, грамотно і правильно висловлювати свою думку;

 • аргументовано висловлювати свої зауваження.

Виховна:

 • набуття навичок критично оцінювати отриманий результат;

 • розвиток економічного мислення;

 • формування високої культури, дисциплінованості, відповідальності, прагнення до досягнення кінцевої мети.

Основні завдання конференції:

 • підведення підсумків науково-дослідної та творчо-пошукової роботи студентів у гуртках, наукових товариствах;

 • обмін досвідом роботи.

Конференція проводиться одним пленарним засіданням.

Організацією конференції займається Рада НДРС коледжу. На пленарному засіданні конференції забезпечується присутність всіх учасників. У програму пленарного засідання входять вступні виступи голів Рад НДРС коледжу та відділень, можна включити декілька доповідей запрошених науковців та фахівців з проблем конференції.

Критерії оцінки та кількість балів, за якими оцінюється доповідь (повідомлення) на конференції:

• аргументація (актуальність) вибору теми дослідження - 5 балів;

• новизна ідей - 5 балів;

• практична цінність - 5 балів;

• культура мовлення, чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу - 5 балів;

• вміння відповідати на питання, повнота відповідей - 5 балів;

• активна кваліфікована участь у дискусії - 5 балів.

Максимальна кількість балів - 30.

Переможці визначаються після обробки оціночних листів шляхом визначення середнього арифметичного отриманих балів від кількості наданих листів (додаток 5).

10 Визначення переможців та нагородження учасників науково-дослідної та творчо-пошукової роботи студентів

Оцінюючи доповіді учасників конференції, члени журі заповнюють оціночні листи, які збирає секретар конференції. Переможці визначаються за загальною кількістю балів як за виконання робіт, так і за їх представлений захист на конференції.

Переможці (1,2,3 місце) нагороджуються дипломами.

Схвалено


педагогічною радою

від 26 березня 2015р.

Протокол № 3

Додаток 1Методика підготовки науково-дослідної та творчо-пошукової роботи, реферату

Науково-дослідна та творчо-пошукова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певної тематики, що здійснюється поза навчальним процесом.

Обсяг науково-дослідної роботи - близько 40 сторінок.

Тематика науково-дослідних та творчо-пошукової робіт тісно пов'язується з практичними потребами конкретного фаху, затверджується на засіданні Ради НДРС відділення, виконання визначається графіком та планом, що складається на семестр.Структура роботи

Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій вказується міністерство; назва коледжу; назва відділення (циклової комісії); повна назва теми роботи; прізвище та ініціали студента-дослідника, курс, група, відділення; прізвище, ініціали наукового керівника; рік і місце виконання роботи.

Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті і розміщуються один під одним (перелік умовних позначень при необхідності).

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. Обов'язкова частина вступу - огляд літератури з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (10-15 джерел). Огляд повинен бути систематизований аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків робіт.

Розділи і підрозділи основної частини - проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів); кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання; відмічається головна ідея, а також тези кожного підрозділу; розкривається теорія питання та досвід практичної роботи.

Висновки - підсумок проведеної роботи, подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій, які відповідають поставленим завданням; відмічається не тільки позитивне та недоліки, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.

Список використаної літератури відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивчення досліджуваної теми; містить бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою.

Додатки - не є обов'язковим елементом і не входять до основного ліміту обсягу роботи, однак підвищують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їхню достовірність; містять допоміжний матеріал у вигляді зразків анкет, тестів, таблиць допоміжних цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого матеріалу та ін.

Основні вимоги до науково-дослідної та творчо-пошукової робіт:

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

• вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

• вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

• чітка характеристика предмета, мета і метод дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;

• узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Текст науково-дослідної та творчо-пошукової робіт можна використати для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді та ін.

Науково-дослідна та творчо-пошукова роботи розглядаються та затверджуються на засіданні Ради з НДРС відділення, рецензуються та містять відгук наукового керівника.

Реферат - короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми.

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом документів, кількістю відомостей, практичним значенням (20-24 с).

Види рефератів:

• інформативний - найповніше розкриває зміст документа, містить основні фактичні та теоретичні відомості. Містить предмет дослідження та мету роботи; наведені основні результати; викладені дані про метод і умови дослідження; висвітлені пропозиції автора щодо застосування результатів; наведені основні характеристики нових технологічних процесів, технічних виробів, нова інформація про відомі явища, предмети;

• розширений (зведений) - містить відомості про повну кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, викладеш у вигляді зв'язного тексту.

Структура реферату

Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її особливості.

Розділ 1 - наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми; визначається сутність проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається; наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися вченими; визначаються недостатньо досліджені питання, з'ясовуються причини їх недостатньої розробки.

Розділ 2- дається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища; особлива увага приділяється виявленню нових ідей та гіпотез, експериментальним даним, новим методикам, оригінальним підходам до вивчення проблеми; аналіз практики; висловлюються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми.

Висновки - подаються узагальнені, ідеї, думки, оцінки, пропозиції науковців.

Список літератури - включають публікації переважно останніх 5-10 років.

Додатки (формули, таблиці, схеми).

Правила, яких слід дотримуватися при підготовці рефератів: • виклад матеріалу повинен бути стислим;

 • слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві умови наукових і технічних документів, уникати складних граматичних зворотів;

 • слід використовувати стандартизовану термінологію;

 • терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і прийнятими текстовими скороченнями.

Реферат рецензується і оцінюється.
Додаток 2
Загальні правила та вимоги до оформлення науково-дослідної роботи

Аркуш формату А4, надрукованих через 1,5 інтервал, шрифт Тіmеs New Roman 14.

Поля сторінок: верхнє - 15мм, нижнє - 15мм, праве – 13мм, ліве - 25мм, до абзацу – 40мм.

Рівняння тексту - по ширині, без переносів.

Заголовки структурних частин: Зміст, Вступ, Література симетрично до тексту, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ друкують великими літерами за порядковим номером, вирівнюючи по абзацу.

Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 1,5 інтервали.

Зноски розміщують у нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

Сторінки рукопису послідовно нумерувати, починаючи зі змісту (1)….. і до останньої сторінки у правому верхньому куті, нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, на кожну таблицю в тексті обов'язково повинно бути посилання.

Рисунки, діаграми, блок-схеми, графіки виконуються тільки чорними лініями, бажано використовувати Microsoft Excel, Microsoft Word, Corel Draw.

Формули та їх розшифровки виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. Номери формул друкуються у круглих дужках по правому полю друку.

Тези - це коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці.

Тези доповіді - це опубліковані до початку наукової конференції матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в інших публікаціях.

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді - 2-3 сторінки.

Структура тез доповіді: • теза;

 • обґрунтування;

 • доказ;

 • аргумент;

 • результат;

 • перспективи.

Правила, яких слід дотримуватися при підготовці тез наукової доповіді:

 • у правому верхньому куті зазначають прізвище та ініціали автора;

 • відомості, що доповнюють дані про автора (студент, викладач, місце роботи або навчання);

 • назва тез доповіді відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів);

 • виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез; актуальність проблеми; стан розробки проблеми; наявність проблемної ситуації; необхідність у її вивченні, вдосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, втілення; основна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це досягається; основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії або практики;

 • посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються рідко;

 • формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самоспину думку, що висловлюється в одному або кількох реченнях.

Виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення конкретних прикладів.

Додаток 3Методика підготовки доповіді (повідомлення), тез доповіді

Доповідь - документ, у якому висвітлюються певні питання, даються висновки, пропозиції та призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення.

Обсяг доповіді - 8-12 сторінок (до 30 хв.), якщо доповідь складається з 4-6 сторінок, вона називається повідомленням.

Види доповідей.

Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час).

Поточні (інформація про стан роботи).

Наукові (публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми).

Структура тексту доповіді.

Вступ - зазначають підстави, причини, проблемну ситуацію, що зумовили необхідність написання доповіді.

Основна частина - аналізується сучасний стан проблеми, наводяться аргументи, обґрунтовується основна ідея автора.

Підсумкова частина - містить висновки, рекомендації, пропозиції.

Підготовка доповіді до науково-практичної конференції.

Методи написання:


 • спочатку студент готує тези свого виступу, на основі тез готує доповідь на конференцію, редагує її і готує до публікації в науковому збірнику у вигляді доповіді чи статті.

 • повне написання доповіді, а потім у скороченому вигляді ознайомленням з нею аудиторії.

Специфіка усного виступу:

• суттєва частина матеріалу опублікована в тезах доповіді;

• частина матеріалу подається на плакатах, слайдах, моніторі комп'ютера, схемах, діаграмах, таблицях та ін.;

• доповідь повинна містити коментарі, а не повторення ілюстрованого матеріалу;

• можна зупинитися на одній (найсуттєвішій) тезі доповіді, зробивши посилання на опубліковані тези;

• добре коли доповідач реагує на попередні виступи науковців (студентів) з теми своєї доповіді;

• доцільним є полемічний характер доповіді.
Додаток 4
Загальні правила та вимоги до оформлений публікацій

Статті подаються державною мовою в електронному варіанті на електронних носіях в форматі Microsoft Word, в друкованому варіанті - формат А4 через 1,5 інтервал, шрифт Тіmез New Roman 14.

Надрукований варіант повинен відповідати електронному носію, матеріали повинні бути в конверті, на якому зазначають: прізвище, ім’я, по батькові автора, організація, назва статті (доповіді) та в яких файлах вона знаходиться.

Авторський текстовий оригінал (рукопис) включає в себе титульний аркуш, анотацію (для наукових видань-рефератів), загальний текст, тексти довідкового характеру і додаткові тексти, бібліографічні списки, посилання, зміст.

Текст рукопису і всі матеріали до нього подавати удвох примірниках;

Поля сторінок: верхнє - 15 мм, нижнє - 15 мм, праве -13 мм, ліве - 25мм.

Рівняння тексту - по ширині, без переносів.

Абзацний виступ повинен бути однаковим і дорівнювати 15мм.

Виноски розмішуються в нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

Сторінки рукопису послідовно нумерувати, починаючи зі змісту(2) і до останньої сторінки, в правому верхньому куті, нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, на кожну таблицю в тексті обов'язково повинно бути посилання.

Рисунки, діаграми, блок-схеми, графіки виконуються тільки чорними лініями, бажано використовувати Microsoft Excel, Microsoft Word, Corel Draw.

Формули та їх розшифровки виконуються в редакторі формул Microsoft Equation. Номера формул друкуються у круглих дужках по правому полю друку.

Список літератури наводиться в кінці тексту в алфавітному порядку за прізвищами авторів відповідно до прийнятих стандартів бібліографічного опису.Додаток 5

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ

доповідей (повідомлень) на студентській науково-практичній

конференції
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача, навчальний заклад, який він представляє

Критерії оцінки

Загальна кількість балів

аргументація (актуальність)

вибору теми дослідженняновизна ідей

практична

цінність


культура мовлення, чіткість, логічність, лаконічність, викладення матеріалу

вміння відповідати на питання, повнота відповідей

активна квалі-фіко-вана участь у веденні дискусії
Додаток 6


Анотація

науково-дослідної роботи


Тема_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор

1 Прізвище ______________________________________________________________

2 Ім’я ___________________________________________________________________

3 По батькові ____________________________________________________________

4 Спеціальність___________________________________________________________

5 Курс, група_____________________________________________________________


Керівник

1 Прізвище______________________________________________________________

2 Ім’я __________________________________________________________________

3 По батькові ___________________________________________________________

4 Посада________________________________________________________________

5 ЦК___________________________________________________________________


Результати роботи:

1 Рік створення__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 Зміст роботи та її мета

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Можливість використання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Анотація

творчо-пошукової роботи


Тема________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор

1 Прізвище ____________________________________________________________

2 Ім’я _________________________________________________________________

3 По батькові___________________________________________________________

4 Спеціальність_________________________________________________________

5 Курс, група___________________________________________________________


Керівник

1 Прізвище ____________________________________________________________

2 Ім’я _________________________________________________________________

3 По батькові __________________________________________________________

4 Посада_______________________________________________________________

5 ЦК__________________________________________________________________


Результати роботи:

1 Рік створення_________________________________________________________

______________________________________________________________________2 Зміст роботи та її мета

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Можливість використання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВІДГУК
керівника науково-дослідної роботи про якість науково – дослідної роботи студента

Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

назва навчального закладу

Прізвище, ім'я, по батькові_________________________________________________

________________________________________________________________________


Назва теми науково-дослідної роботи________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Висновок про якість науково-дослідної роботи ________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Робота заслуговує _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прізвище та ініціали, посада керівника НДРС ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис
« » __________________20 р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка