Програма педагогічної практики студентів IV курсу фізико-математичного факультетуСкачати 87.15 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір87.15 Kb.

I.ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУСпеціальності: "математика та інформатика", "математика та фізика", "фізика та математика", "фізика та інформатика", "інформатика, англійська мова", "інформатика, математика" та "математика та інформатика" заочного факультету.

В програмі визначені мета, задачі і зміст діяльності студентів під час педагогічної практики в школі.

Педагогічна практика на є головною ланкою в удосконаленні підготовки студентів до професійної роботи в школі.

Практика повинна сприяти поглибленню і закріпленню інтересу до професії вчителя математики, фізики, інформатики, забезпечувати умови для вивчення передового педагогічного досвіду, виробляти творчий підхід до педагогічної діяльності.


  1. МЕТА І ЗАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ

   ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

   (8 СЕМЕСТР, 5 тижнів)

Педагогічна практика переслідує такі цілі: 1. Поглиблення і закріплення теоретичних знань, набутих студентами у вузі, формування вмінь та навичок педагогічної праці.

 2. Розвиток у студентів умінь та навичок самостійного проведення навчально-виховної роботи з учнівським колективом та окремими учнями.

 3. Спонукання студентів до професійного самовдоволення, педагогічної творчості й науково-дослідницької діяльності.
 1. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.


 • Застосування теоретичних знань на практиці.

 • Подальший розвиток навичок спостереження і аналізу навчально-виховної роботи.

 • Сформування вмінь проводити уроки різного типу із застосуванням різноманітних методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів, а також проводити позаурочну роботу зі спеціальності.

 • Ознайомлення з роботою класного керівника, дитячими організаціями, проведення індивідуальної роботи з учнями і батьками.

 • Закріплення інтересу до педагогічної професії.

Під час практики студент повинен придбати вміння та навички, що дозволяють йому: • Вивчати досвід роботи вчителів школи, проводити методичний аналіз його роботи.

 • Методично вірно визначити організаційні форми, методи і засоби проведення уроків у відповідності з метою та завданням.

 • Спостерігати за практичними прийомами роботи в шкільному комп’ютерному класі.

 • Оволодіти навичками проведення уроків або окремих частин уроку із застосуванням інформаційних технологій (ІКТ).

 • Адаптувати необхідні для роботи в школі комп’ютерні навчальні програмні засоби.

 • Оволодіти навичками організації і проведення позакласної роботи з предмета з використанням ІКТ.

 • Вірно визначити освітньо-виховну мету уроку і засоби для її досягнення.

 • Підготувати дидактичні матеріали до уроків.

 • Оволодіти навичками виховної роботи, вивчення досвіду роботи класних керівників.

 • Вміти стимулювати інтерес й активність учнів до вивчення математики, інформатики, фізики.

 • Вміти проводити методичний аналіз уроків та позакласних заходів.
 1. СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ПОВИНЕН:


  1. Вивчити сучасний стан навчально-виховної роботи в школі.

  2. Вивчити зміст системи та особливості роботи вчителя математики, фізики, інформатики і класного керівника.

  3. Спостерігати за практичною роботою у комп’ютерному класі.

  4. Вивчити і проаналізувати фонд навчально-методичної літератури, навчальних програмних засобів, що є в школі.

  5. Готувати дидактичні матеріали до уроків, перевіряти зошити учнів, проводити додаткові заняття з невстигаючими учнями, проводити позакласну роботу з предметів.

  6. Вивчати методи проведення виховної роботи в школі.

  7. Вести роботу з батьками.

  8. Відвідувати уроки та позакласні заняття практикантів з активною участю в їх обговоренні.

  9. Адаптувати навчальне програмне забезпечення, необхідне для проведення окремих уроків з математики, фізики і інформатики.

  10. Підготувати і провести уроки з математики, фізики, інформатики та позакласні заходи.

  11. Своєчасно планувати і документально оформляти матеріали педагогічної практики.

  12. Вести дослідницьку педагогічну діяльність.

  13. Приймати участь у конференціях з педпрактики.
 2. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


  1. Настановча конференція, в ході якої студенти знайомляться з метою та змістом педпрактики, індивідуальними завданнями та формами звітності.

  2. Ознайомлення студентів з системою роботи навчально-виховного закладу (школи та класу, за якими вони закріплені).

 • Ознайомлення із специфікою діяльності даного навчального закладу.

 • Ознайомлення з системою виховної роботи класного керівника, вивчення плану його роботи.

 • Ознайомлення з системою роботи вчителів-предметників, вчителів-новаторів, відвідування їх уроків.

 • Знайомство з шкільними кабінетами та їх обладнанням.

  1. Вивчення учнівського колективу, в якому буде працювати практикант:

 • Вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів та інтересів, рис характеру, взаємовідносин у класі в ході навчально-виховного процесу, шляхом вивчення документації, бесід з учнями, спостереження.

 • Бесіди з класним керівником, вчителями, які працюють в даному класі, батьками.

 • Складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня.

  1. Виконання функцій та обов’язків помічника класного керівника, здійснення позакласної виховної роботи:

 • Складання індивідуального плану роботи з класом у відповідності з планом роботи класного керівника і інтересами учнів даного класу.

 • Проведення поточної організаційно-педагогічної роботи (контроль за відвідуванням уроків, організація чергувань тощо).

 • Організація постійного спілкування з учнями, проведення індивідуальної роботи з учнями.

 • Підготовка та проведення позакласних виховних заходів.

 • Ведення класного журналу, оформлення іншої документації, перевірка щоденників тощо.

 • Участь в роботі з батьками учнів, підготовці та проведенні батьківських зборів.

  1. Навчально-методична робота:

 • Вивчення навчального процесу на основі відвідування уроків різних вчителів з метою вивчення вимог до учнів, різноманітних методів організації пізнавальної діяльності і виховання учнів на уроках, виявлення міжпредметних зв’язків і можливостей їх використання на уроках з свого предмета.

 • Відвідування всіх уроків і позаурочних заходів з предмету.

 • Підготовка та складання планів-конспектів уроків всіх типів із застосуванням різних методів активізації інтелектуальної діяльності учнів.

 • Проведення уроків в середніх класах.

 • Психолого-педагогічний аналіз проведених уроків методистом, вчителем, студентами, їх самоаналіз.

 • Організація індивідуальної роботи з учнями в позаурочний час: заняття з невстигаючими, перевірка зошитів, контрольних робіт.

 • Ознайомлення з проведенням факультативів, гуртків з свого предмету, участь в їх роботі.

 • Проведення предметних тижнів з наданням їм виховної спрямованості.

 • Виготовлення наочних посібників та дидактичних матеріалів, оформлення кабінету.

 • Ознайомлення з методичною роботою з спеціальності, участь в роботі методоб’єднання.

  1. Регулярні відвідування уроків і позакласних виховних заходів, які проводяться студентами групи, участь в їх обговоренні.

  2. Оформлення звіту та необхідної документації.

  3. Підсумкова конференція, в ході якої студенти звітують групами про систему виховної роботи школи, дослідницьку проблему, над якою працює навчальний заклад, а також про результати виконання дослідницького завдання.

Зміст практики розкривається в індивідуальному плані практиканта.

Перший тиждень практики відводиться на відвідування уроків та позакласних занять у класах, за якими закріплені студенти-практиканти.

В цей час студент оволодіває практичною роботою у комп’ютерному класі, знайомиться з фондом навчальних програмних заходів, що є у школі, вивчає досвід використання інформаційних технологій вчителями школи. Вивчає план роботи на третю чверть вчителя математики, фізики, інформатики, класного керівника. (Реалізація пунктів 2.1.-2.4.).

В кінці тижня індивідуальний план студента-практиканта затверджується керівником практики.

Другий тиждень практики відводиться на реалізацію завдань п.п.2.5-2.7.

На цьому тижні починається підготовка до самостійного проведення уроків, виховних заходів і позакласних занять з предмету.

Розробляються або адаптуються необхідні для роботи навчальні програмні засоби, необхідні для проведення уроків з математики, фізики та інформатики, на комп’ютерній техніці, що є в школі.

Починаючи з другого тижня, реалізуються задачі п.п.2.8.-2.11. Студент разом з вчителями і методистами розробляють плани-конспекти уроків і проводять самостійно 6 уроків з основної спеціальності (фізика, інформатика, математика), а також 4 уроки з другої спеціальності (інформатика, фізика, математика, англійська мова), а також уроку з застосуванням ІКТ та позакласного заходу з основної спеціальності.


 1. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ НА ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ


 1. Виконати: системний аналіз уроку математики, фізики, інформатики учителя (студента) і дати оцінку ефективності уроку; самоаналіз власного уроку.

 2. Вивчити:

 1. Досвід учителів з організації і проведення лабораторних і практичних робіт на уроках математики, фізики, інформатики. Висвітлити результати вивчення.

 2. Досвід учителів з використанням ефективних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, фізики, інформатики та в позаурочний час.
 1. ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


І. Фахова підготовка:

 • Знання математики, фізики, інформатики, англійської мови в відповідності з шкільною програмою, підручниками.

 • Володіння матеріалом для організації і проведення позакласної роботи з предметів.

 • Уміння організовувати власну дослідницьку діяльність та дослідницьку діяльність дітей під час вивчення математики, фізики, інформатики.

ІІ. Методична підготовка:

 • Уміння вивчати учнів.

 • Уміння здійснювати цілепокладання.

 • Уміння відбирати матеріал для конкретного уроку.

 • Уміння працювати з теоретичним матеріалом з математики, фізики, інформатики.

 • Уміння працювати з задачею з математики, фізики, інформатики.

 • Уміння використовувати додаткову літературу.

 • Уміння стимулювати та мотивувати діяльність учнів.

 • Уміння коректувати діяльність учнів.

 • Уміння використовувати традиційної дошку та мультимедійних засобів навчання.

 • Уміння аналізувати урок товариша.

 • Уміння проводити самоаналіз уроку.

ІІІ. Відношення до справи:

 • Дисциплінованість.

 • Ініціатива в підготовці до уроку.

 • Відвідування уроків товаришів.

 • Культура спілкування.


Звітність:
 1. Характеристика студента-практиканта з оцінкою школи.

 2. Щоденник педагогічних спостережень.

 3. Індивідуальний план роботи з підписами методистів з практики.

 4. Конспекти проведених залікових уроків з математики, фізики, інформатики з протоколами їх обговорення (протокол обговорення обов’язково містить самоналіз уроку).


 5. Розробка позакласних заходів з математики, фізики, інформатики (основної спеціальності) з протоколом обговорення його проведення.

 6. Розробка виховного заходу з протоколом обговорення його проведення.

 7. Розробка уроків з математики, фізики, інформатики з використання різноманітних педагогічно-програмних засобів навчального призначення (Інтернет-ресурси, комп’ютерні лабораторії, середовища для організації дослідницької діяльності з предмету, тестові оболонки, мультимедійні енциклопедії тощо)

 8. Психолого-педагогічна характеристика учня класу.

 9. Розробка бесіди з батьками на батьківських зборах.

 10. Виконання завдань дослідницького характеру (аналізи відвіданих уроків, у тому числі уроки студентів-практикантів, самоаналіз власних уроків, результати вивчення досвіду учителя-предметника занотувати у щоденнику психолого-педагогічних спостережень).

 11. Звіт про проходження практики.
 1. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Оцінка виставляється на основі оцінювання різних видів роботи кафедрами педагогіки і психології, а також спеціальними кафедрами.

Оцінюються на ІV курсі: • Уроки, проведені студентом, та їх аналіз.

 • Позакласна робота з предмета.

 • Аналіз уроку (свого та іншого студента).

 • Психолого-педагогічна характеристика учня.

 • Методичні розробки виховних заходів та їх аналіз.

 • Робота з батьками, розробка виступу на батьківських зборах

 • Враховується характеристика, видана навчально-виховним закладом.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка