Програма реалізації науково-методичної проблеми духовно-морального виховання учнів Торезької загальноосвітноїСкачати 197.72 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір197.72 Kb.
Торезький міський відділ освіти

Торезької міської ради Донецької області


Комплексно-цільова

програма реалізації

науково-методичної проблеми духовно-морального виховання учнів

Торезької загальноосвітної

школи I-II ступенів № 22

Школа гуманістичної спрямованості”на 2008-2011 р.р.

Мы не даем вам Бога,ибо каждый из вас должен найти его в своей душе.

Не даем родины,

ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума.

Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения,

а прощенье есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя.

Мы даем вам стремление к лучшей жизни,

жизни по правде и справедливости.

И может быть, это стремление, приведет вас к Богу, Родине и Любви”
Януш Корчак


Пояснювальна записка


В сучасних умовах розвитку суспільства спостерігається духовна криза, що викликає необхідність перегляду підходів до навчання і виховання.

Аналітична робота з вивчення рівня сформованості духовно-моральних якостей учнів показала, що більшість учнів не вважає для себе найбільш цінними такі людські якості, як гуманізм, чуйність, чесність, справедливість; більш цінується матеріальне багатство.

Введення комплексно-цільової програми “Школа гуманістичної спрямованості” передбачає створення і реалізацію навчально-виховного середовища, всередині якого відбувається вихід на соціально-зрілу, компетентну, творчу особистість з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; прищеплення морально-етичних та естетичних навичок бережливого ставлення до власного здоров’я.

В шкільних програмах із предметів гуманітарного циклу (українська мова, зарубіжна література, українська література, російська та іноземна мови, етика) визначені теми, які дають можливість кожному учневі з’ясувати моральні цінності, справжню красу людини.

Учителями 1-4 класів визначені шляхи реалізації програми духовно-морального виховання через шкільні предмети: читання, мову, вивчення предмета “Я і Україна”; курсів за вибором “Етична граматика”, “Права людини”.

Провідною ідеєю реалізації програми духовно-морального виховання школярів через “Школу гуманної спрямованості” є виховна робота, робота з батьками, організація педагогічної підтримки дитини в рішенні виникаючих проблем.

В основі діяльності педагогічного колективу – цінності гуманної педагогіки педагогів-гуманістів.Загальні принципи діяльності

педагогічного колективу:

1.Гуманно-особистісний підхід до дітей, що передбачає віру у можливості кожного учня, співпрацю з учнями.

2.Індивідуалізація виховання та навчання шляхом визначення найбільш оптимальних методів і форм педагогічної роботи.

3.Поетапне становлення і розвиток природних здібностей дитини.

4.Формування культури здоров’я, потреби в здоровому способі життя учнів, батьків, вчителів.

5.Формування нової ментальності учнів, батьків, вчителів в процесі переорієнтації з академічних досягнень на особистість дитини.
Розвиваючий та зберігаючий духовне здоров’я

простір надає можливості:


- учням – самовизначатися, самоудосконалюватись, самореалізовуватись у різноманітних видах діяльності;

- педколективу – реалізувати цю мету через соціально-педагогічні ініціативи, створюючи умови для соціалізації учнів;

- батькам – брати участь у розробці фінансово-економічного механізму підтримки освітніх ініціатив;

- управлінцям – брати участь в розробці системи управління інноваційним закладом;

- громадськості – брати участь у створенні єдиного освітньо-виховного простору.

Основна парадигма, за якою працює навчальний заклад, – гармонія духовного, психічного і фізичного з метою виховання творчої, високо інтелектуальної, компетентної особистості.


Стратегічна мета – духовна, освічена, вихована, здорова, інтелектуально розвинена людина.

Методологічною основою “Школи гуманістичної спрямованості” є такі уявлення: • Людина знаходиться в постійному саморозвитку, стаючи суб’єктом власного життя;

 • Тільки в процесі духовного розвитку людина може придбати власну самовизначеність;

 • Найвища цінність життя – здоров’я людини, за яке вона повинна відповідати сама і сама повинна підтримувати свій організм в здоровому стані;

 • Освіта – процес становлення і розвитку особистості в спціально створеному природо-соціокультурному середовищі;

 • Школа цілеспрямовано впливає на всі верстви населення, забезпечуючи активне формування особистості дитини;

 • Учень – головний суб’єкт навчально-виховного процесу (його психологічний статус, характер поведінки, свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, що засноване на достатньому рівні санітарних навичок та санітарно-гігієнічних знань);

 • Учень, учитель, батьки – рівноправні партнери здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу;

 • Учитель – найважливіший ресурс, від інтелекту та професіоналізму якого залежить якість освіти.Основна мета: Гуманізація навчального процесу, як основа духовно-морального становлення особистості учня.

Об’єкт дослідження: організація виховної роботи на уроках та в позаурочний час.

Предмет дослідження: система духовно-морального виховання учнів.

Основні задачі:

1.Створення морально-духовної сфери розвитку.

2.Забезпечення педагогічної підтримки дитини в рішенні, розв’язанні проблем.

3.Забезпечення високої культури взаємовідносин у системі: • “учитель – учень”

 • “учитель – батьки”

 • “учень – учень”

 • “учень – суспільство”

4.Формування уміння аналізувати життєдіяльність особистості за духовно-моральними критеріями.

5.Діагностика та моніторинг стану духовного і фізичного здоров’я.

6.Проведення консультацій для дітей, батьків та педагогів.

7.Координація діяльності управлінських рішень.

8.Комплектування бібліотечки “Антологія гуманної педагогіки”


Терміни та етапи роботи з проблеми:
I.Аналітичний – пошук інформації з проблеми, вивчення досвіду роботи вчителів-гуманістів Я.Каменського, В.Сухомлинського, Макаренка, Я.Корчака, Ш.Амонашвілі та інших.

(січень-червень 2008 року)
II.Діагностичний – спостереження та аналіз стану духовно-моральної культури учнів, ефективності здійснення гуманізації навчання та виховання; використання технологій гуманної педагогіки.

(вересень-травень 2008-2009 р.р.)
III.Проектний – моделювання організаційно-управлінської, методичної структури та індивідуально-творчої системи роботи з проблеми.

(червень 2009)
IV.Організаційний – апробація нової організаційно-методичної та індивідуально-особистісної моделі організації гуманістичної спрямованості навчання та виховання.

(вересень-травень 2009-2010 р.р.)
V.Узагальнюючий – відпрацювання діючої структурно-функціональної моделі системної організації гуманістичної спрямованості навчання та виховання.

(2010-2011 р.р.)
VI.Впроваджуючий – розповсюдження результатів роботи з проблеми.

(2010-2012 р.р.)Загальні положення


Проаналізувавши ступінь сформованості особистості випускників школи, їх духовність, рівень культури у I семестрі 2007-2008 навчальному році, педагогічний колектив школи на засідання педагогічної ради (протокол № 2 від 30.11.2007 року) прийняв рішення про необхідність створення у школі системи духовно-морального виховання з використанням ідей гуманної педагогіки педагогів-гуманістів, зокрема Ш.О.Амонашвілі “Гуманно-особистістний підхід до дітей у освітньому процесі”

Проблема залишається актуальною у зв’язку з тим, що школа зорієнтована на підвищення моральних цінностей у суспільстві: високої духовності та культури.

Реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, розвиток особистості, становлення її духовності та високої культури.

Система духовно-морального виховання школярів буде складатись з трьох компонентів:

1.курс “Етика” як спеціальний предмет, курс за вибором “Етична граматика”, використання можливостей предметів гуманітарного циклу, факультатив “Моральні основи сімейного життя”, курс за вибором “Права людини”, гурток “Дебати”;

2.педагогічна методика “Здійснення педагогічної підтримки дитини в рішенні значущих для неї проблем”;

3.загальноколективна позакласна діяльність із духовно-морального напрямку, яка залучає усіх учнів в етичний діалог, спілкування, взаємодію (“школа ввічлівості”, “етичні діалоги”, “вечори етичних роздумів”).

В основу системи покладено дієвий підхід до дитини, ствалення до учня як суб’єкта виховання, обов’язкове звернення до досвіду дитини, світу її почуттів.

Програмою передбачено поступово вести учнів до осмислення духовно-моральних етичних категорій та поступовому накопиченню власного досвіду моральних проявлень, комплексний вплив на розум, почуття, волю в поведінці школярів.

Філософія навчального закладу як школи гуманістичної спрямованості:


 • розробка нового змісту освіти, методів і форм навчання

 • використання перспективного досвіду роботи шкіл нового типу та нових технологій

 • пошук, розробка, здійснення новітніх психолого-педагогічних систем розвинутого типу

 • забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що передбачає розвиток дитини як особистості: самовизначення, саморозвиток, самореалізацію

 • пошук та відбір творчо обдарованих і здібних дітей

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися

 • здійснення педагогічної підтримки дитини в розв’язуванні її особистої проблеми

 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії

 • виховання громадянина світового співтовариства, на основі загальнолюдських цінностей та глибоких знань української культури


Структура діяльності школи:

Директор школи, заступник директора з НВР

Педагогічна рада

Рада школи
Педагог-організатор,Рада старшокласників
Шкільні методичні об’єднання
Вчителя


Батьківський комітет

Рада школиРозподіл

функціональних обов’язків:


 • Директор школи – розробка структури, складання програми діяльності, управлінських і методичних структур, аналіз результатів.

 • Заступник директора з НВР – організаційно-методичне забезпечення навчальної роботи, підготовка та проведення семінарів для вчителів, учнів та їх батьків; збір інформації про роботу з проблеми; аналіз результатів; корекція діяльності.

 • Педагогічна рада – прийняття стратегічних рішень, розробка заходів діяльності.

 • Педагог-організатор – організаційно-методичне забезпечення позакласної роботи, організація сумісної діяльності вчителів, учнів, батьків; збір інформації; корекція роботи, аналіз.

 • Керівники ШМО – організація практичного напрямку втілення програми; організаційно-методичне забезпечення втілення проблеми, проведення засідань ШМО; збір інформації, аналіз, корекція, попередження труднощів в роботі.

 • Вчителі – учасники втілення проблеми.

 • Батьківський комітет – підтримка проекту.

 • Рада школи – підтримка проекту.


Аналітичний етап.

(січень – червень 2008 року)
I.Робота з кадрами
1.1.Наради при директорові.

Мета: розробка стратегії й тактики.

№ 5, січень.

1.Інформація про програму “Школа гуманістичної спрямованості”.

2.Формування групи інформаційного забезпечення та аналізу реалізації програми.

Задача: Ознайомлення з програмою та її обговорення.

№ 6, лютий

1.Вивчення ступеню готовності положень програми.

2.Попереднє розміщення кадрів.

Задача: з’ясувати готовність пакету документів програми.

Провести попереднє розміщення кадрів, розподілити функціональні обов’язки,виявити кадрові проблеми.

№ 7, березень.

1.Обговорення результатів творчого пошуку вчителів з вивчення досліду вчителів-гуманістів.

2.Складання проекту плану підготовки школи до нового навчального року.

Задача: прогноз напрямків діяльності педагогічного колективу в період підготовки до нового навчального року.

№ 8, травень.

1.Розміщення кадрів на новий навчальний рік.

2.Науково-методичне забезпечення реалізації програми.

Задача: визначити навантаження на новий навчальний рік, кадрові проблеми, рівень готовності колективу до впровадження програми.
1.2.Педагогічні ради.

Мета: прийняття рішення про введення в дію програми, створення умов для її реалізації.

Грудень 2007 р.

1.Обговорення змісту комплексно-цільової програми.

Задача: обговорити науково-методичне забезпечення програми.

Січень 2008 р.

1.Духовно-моральне виховання – основа гуманної педагогіки.

2.Доробка моделі реалізації програми.

Задача: мотивація членів педагогічного колективу на реалізацію програми.

Лютий 2008 р.

1.Справжнє виховання дитини – в вихованні самого себе.

Задача: пояснення членам колективу необхідності самовдосконалення моральних рис та професійної майстерності.

Березень 2008 р.

1.Про гуманізм справжній та абстрактний.

Задача: пошук шляхів розв’язання проблем важковиховуваних дітей.
1.3.Засідання методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп.

Мета: Оволодіння методологією, теорією та досвідом вчителів-гуманістів, методикою духовно-морального виховання.

Січень.

Засідання творчих груп.

1.Теоретичні основи гуманної педагогіки.

2.Аксіоми гуманної педагогіки.

Задача: сформувати цілісне уявлення про взаємозв’язки навчальних планів, програм, планів виховної роботи та виховних можливостей уроку для реалізації програми.

Лютий.

Методичне об’єднання вчителів початкової школи.

1.”Школа В.О.Сухомлинського – школа нового покоління”

Березень.

Методичне об’єднання класних керівників.

1.Методика проведення уроків Доброти з використанням досвіду Ю.Куклачова.

2.Методика проведення батьківських зборів з конвертами (досвід вчителів Лабораторії Гуманної Педагогіки школи № 200, м.Москва)

II.Робота з учнями

Мета: ознайомлення учнів із нововведенням, формування позитивного ставлення до дій з реалізаціі програми.

Лютий 2007 р. Тестування учнів з метою з’ясування рівня сформованості моральних норм поведінки.

Задача: виявлення рівня сформованості навичок до момента впровадження в програму.

Березень 2008 р.

Повідомлення на класних годинах про зміст і значущість програми.

Квітень 2008 р.

Анкетування про ставлення до програми.


III.Робота з батьками

Мета: ознайомлення із змістом та завданням програми, залучення батьківської громадськості до сумісної роботи з реалізації програми.

Лютий.

Батьківські збори.1.Повідомлення про значення та зміст програми.

Задача: роз’яснення актуальності програми.

Березень.

Заочне анкетування батьків з метою вивчення їх особистої думки щодо реалізації програми.IV.Контроль, аналіз

Мета: Збір інформації та первинний аналіз ходу реалізації програми

Грудень 2007 р. Розробка проекту програми, корекція програми.

Січень 2008 р. Розподіл функціональних обов’язків з реалізації проекту програми.

Лютий 2008 р. Індивідуальна робота із учасниками проекту з метою поглиблення уявлення про значимість програми.

Березень 2008 р. Корекція проекту документів.

Квітень 2008 р. Контроль за підготовкою плану роботу школи на новий навчальний рік.

Травень 2008 р. Контроль за підготовкою тестів для проведення діагностики духовно-морального стану учнів.

Червень 2008 р. Контроль за реалізацією плану підготовки школи до роботи за програмою.
V.Інформаційне забезпечення

Мета: Збір інформації для управління процесом упровадження гуманної педагогіки в дію.

Січень 2008 р. Інформування колективу про ступінь готовності документації.

Лютий 2008 р. Складання проекту пакету документів для управління процесом упровадження програми.

Березень 2008 р. Підготовка анкет для батьків та учнів з метою формування позитивного ставлення учнів та їх батьків до нововведення.

Травень 2008 р. Підготовка діагностики, тестів та інших матеріалів.

Червень 2008 р. Складання плану підготовки навчально-матеріальної та навчально-методичної бази до нового навчального року.

Задача: виявити всі можливі резерви для якісної підготовки до нового навчального року.


VI.Самоосвіта

1.Вивчення науково-методичної спадщини педагогів-гуманістів (Я.Каменського, Януша Корчака, В.Сухомлинського, К.Д.Ушинського, Ш.А.Амонашвілі за Антологією гуманної педагогіки).

2.Вивчення досвіду педагогів-гуманістів, особливо В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі.

3.Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів, що працюють за проблемою (В.Бак (м.Артемівськ), В.Томас (м.Красноармійськ), вчителів Лабораторії Гуманної Педагогіки м.Донецька.

Задача: Складання методологічної основи системи духовно-морального виховання через навчально-виховний процес.

Основний етап.

(2008-2009 навчальний рік)
Впровадження ідей гуманної педагогіки.

Мета: формування і розвиток цілісної системи управління школою в режимі впровадження.


I.Робота з кадрами.

1.1.Наради при директорові.

Мета: Стратегія і тактика нововведення.

№ 2, вересень 2008 р.: Готовність школи до впровадження ідей гуманної педагогіки.

Задача: визначення рівня готовності до роботи в нових умовах.

№ 3, жовтень 2008 р.: створення творчої групи з проведення психологічної діагностики психологом міського психологічного центру.

Мета: вивчення стану духовно-моральної культури учнів.

№ 5, грудень 2008 р.: Інформування про результати психологічної діагностики учнів. Рекомендації психолога щодо корекції виховної роботи з учнями “Групи ризику”.

Мета: з’ясування факторів, умов позитивного та негативного впливу на хід впровадження програми.

№ 7, лютий 2009 р.: Підсумки роботи педагогічного колективу зі створення моделі духовно-морального виховання.

№ 9, травень 2009 р.:

1.Результати роботи за навчальний рік з впровадження програми.

2.Попереднє розміщення кадрів на новий навчальний рік.

Мета: Виявлення групи вчителів, які найбільш успішно втілюють ідеї програми.

Задача: з’ясування всіх можливих заходів із завершення навчального року в умовах дії програми.


1.2.Педагогічні ради.

Мета: Розробка тактики та стратегії впровадження програми в практику роботи школи, узагальнення та регулювання результатів роботи.

№ 2 жовтень 2008 р.: Формування особистості учня та його духовних та моральних якостей. Урок як аккумулятор життя.

Мета: аналіз, корегування діяльності колективу в умовах нововведення; визначення засобів удосконалення впровадження програми.

№ 3, грудень 2008 р.: Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування.

№ 4, лютий 2009 р.: Круглий стіл: “Вчитель – творець духовної культури й здоров’я суспільства”.

№ 5, травень 2009 р.: Аналіз стану духовно-моральної культури учнів, ефективності здійснення гуманізації навчання.
1.3. Шкільні методичні об’єднання, творчі групи.

Мета: Координація і корекція діяльності вчителів та класних керівників з реалізації програми нововведення.

№ 1 вересень 2008 р.: Засідання шкільного МО вчителів початкових класів, гуманітарного циклу. Стан реалізації впровадження програми.

№ 2, жовтень 2008 р.: Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників.

1.Обговорення науково-методичної літератури з програми.

2.Упереджуюче навчання класних керівників з організації та проведення виховних заходів з духовно-морального виховання.

№ 4, січень 2009 р.: Робота творчої групи.

1.Створення банка ідей, досягнень.

2.Підготовка до фестивалю педагогічних ідей.

№ 5, лютий 2009 р.: Засідання методради, методичних об’єднань.

Педагогічні читання з проблеми духовно-морального виховання.

№ 6, квітень 2009 р. Ярмарок педагогічних ідей.

Мета: презентація передового педагогічного досвіду, з’ясування умов його використання.

№ 7, червень 2009 р. Моделювання організаційно-управлінської, методичної структури та індивідуальної творчої системи з проблеми.


1.4.Інші форми підвищення кваліфікації.

Мета: створення умов для оволодіння кожним учасником програми, її змістом та технологією.

№ 1, вересень 2007 р. Спрямування учасників нововведення в різні форми підвищення рівня кваліфікації.

Задача: підвищення методичного рівня кожного учасника програми.

№ 2, Жовтень 2008 р. Семінар вчителя ЗШ № 11 м.Артемівська Бак В.Ф. “Розвиток цілісного мислення школярів на уроках еколого-етичного курсу “Мир красоты”.

Задача: з’ясування шляхів і методів розвитку цілісного мислення школярів.

№ 3, листопад 2008 р. Індивідуальні консультації вчителів школи вчителями м. Артемівська – членами Лабораторії Гуманної Педагогіки.

Задача: обмін досвідом роботи з гуманної педагогіки.

№ 4, січень. Семінар Томас В.М., учителя російської мови і літератури Красноармійської школи I-III ступенів № 9, лауреату конкурсу “Кращий працівник року - 2005” у номінації “Кращий учитель гуманітарних дисциплін” “Створення культуроцентричної системи навчання і виховання культури в загальноосвітній школі” (проект “Школа Духовної Культури”).

№ 5. Науково-практична конференція про подальший розвиток програми.

Задача: прогнозування подальшої діяльності колектива.

II. Робота з учнями.

Мета: Індивідуальна, колективна робота по залученню дітей до впровадження програми; корекція поведінки за результатами психологічної діагностики.

№ 1, вересень 2008 р.

1.Обговорення умов роботи учнів за програмою.

2.Старт акції “Мій моральний вчинок.

№ 2, жовтень 2008 р.

1.Діагностика учнів для поглибленого вивчення рівня вихованості.

2.Організація роботи штабу “Довіра” (для тих, хто потребує допомоги, підтримки, захисту).

№ 3, листопад, грудень 2008 р.

Здійснення педагогічної підтримки дитини в рішенні особисто значущій для неї проблеми за наступними етапами:

I.Сигнальний (спостереження).

II.Діагностичний (з’ясування причин).

III.Проектний (пошук способів вирішення проблеми методом “Кот у чоботях”).

IV.Діяльностний (педагогічна підтримка).

V.Результативно-аналітичний (обміркування успіхів та невдач, метод рефлексії).

№ 4, січень 2009 р.

1.Участь учнів в роботі педрад, педринга, педфестиваля, ярмарки педагогічних ідей.

Мета: вивчення потреб та думки учнів про хід та результати роботи.

№ 5, квітень-травень 2009 р.

1.Тестування, анкетування, опитування, співбесіда за підсумками виховної роботи.

2.Аналіз роботи по реалізації программ, планування на новий рік.

Задача: виявлення можливих відхиленнь в проведенні програми, планування шляхів їх подолання.III.Робота з батьками.

Мета: Індивідуальна, колективна робота із залучення дітей до впровадження програми; корекція поведінки за результатами психологічної діагностики.

Вересень 2008 року.

1.Організація роботи батьківських комітетів та Ради школи, підвищення відповідальності батьків за навчання та виховання дітей.

Жовтень 2008 року.

1.Загальношкільні батьківські збори “Навіщо дитині крила”.

Листопад 2008 року

1.Засідання шкільного батьківського комітету, обговорення ходу співробітництва.

Грудень 2008 року

1.Як зрозуміти дитину.

2.Про що сперечаються з питань сімейного виховання у нас та за кордоном.

Січень 2009 р., лютий 2009 року

1.Відкриті уроки, позакласні заходи з морально-духовного напрямку.

2.Участь у педагогічних читаннях, ярмарці педагогічних ідей.

3.Участь батьків в оцінці моральних якостей, рівня вихованості дітей.

Мета: удосконалення засобів взаємодій батьків, учнів, вчителів.

Березень 2009 року

1.Сімейне благополуччя – щастя вашої дитини. Людству добрі чоловіки потрібні більш, ніж великі.

2.Як бути, коли дитина робить “не те”?

Квітень, травень 2009 року

1.Підсумки роботи.

2.Участь батьків в оцінці сформованості моральних якостей.

3.Планування подальшої роботи.

Задача: Виявлення можливих відхилень та планування шляхів їх усунення.

Липень 2009 р.

1.Участь батьків у ремонті будівлі школи, класних кімнат.


IV.Контроль регулювання.

Мета: збір інформації, аналіз та корекція введення програми.

Вересень 2008 р. Складання розкладів навчально-виховного процесу, виховної роботи, роботи з батьками.

Жовтень 2008 р. Корекція індивідуальної роботи з учнями за підсумками діагностики.

Листопад 2008 р. Корекція впровадження програми при виникненні відхилень.

Грудень 2008 р.

1.Аналіз роботи за I семестр.

2.Співбесіда з кадрами.

Січень 2009 р. Корекція змін навантаження вчителів та кадрові зміни на II семестр.

Лютий 2009 р.

1.Вибірковий контроль за рівнем виховної роботи з духовно-морального виховання учнів 1-4 кл..

2.Корекція результатів контролю.

Березень 2009 р.

1. Вибірковий контроль за рівнем виховної роботи з духовно-морального виховання учнів 5-8 кл..

2.Корекція результатів контролю.

Травень 2009 р.

1.Корегування планів виховної роботи.

2.Підготовка до планування виховної роботи з урахуванням матеріалів корекції.


V.Інформаційне забезпечення.

Мета: збір необхідної інформації для керівництва процесом втілення програми.

Вересень.Збір інформації про роботу колектива по впровадженню програми за минулий рік.

Жовтень. Формування банка даних за психологічною діагностикою вивчення рівня особистості учня, моральних і духовних якостей.

Грудень. Підсумки роботи за I семестр.

Січень. Моніторінг змін якостей особистості.

Березень. Збір інформації для планування роботи з нововведення на кінець навчального року.

Травень. Узагальнення інформації, корекція подальших дій.


Заключний етап.
1.Апробація нової організаційно-методичної та індивідуально-особистісної моделі організації гуманістичної спрямованості навчання та виховання.

до 20.06.2010 року


2.Узагальнення та відпрацювання діючої структурно-функціональної моделі системної організації гуманістичної спрямованості навчання та виховання.
протягом 2010-2011 р.р.

3.Забезпечення друкування матеріалів з досвіду роботи.


2010-2012 р.р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка