Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу»Сторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


ПРОГРАМА

спецкурсу

«Іміджева політика навчального закладу»
для слухачів курсів підвищення кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ


ПРОГРАМА

спецкурсу

«Іміджева політика навчального закладу»
для слухачів курсів підвищення кваліфікації

керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Херсон

2015

Удк 371.11:37.018.46

ББК 74.204.1

П79
Схвалено на засіданні кафедри менеджменту освітиКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол № 3 від 14.04.2015 р.)


Укладач:

Кузьміч Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії ЗНЗ КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


Рецензент:

Назаренко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
П79

Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу» для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів / укладач: Т.О.Кузьміч – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 36 с.
Програма спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу» розрахована для використання в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів за рахунок годин варіативної частини навчального плану. Матеріали програми спецкурсу також можуть бути використані в організації та проведенні семінарів, тренінгів для управлінців всіх рівнів в галузі сучасної освіти.

УДК 371.11:37.018.46

ББК 74.204.1© КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015

І. Пояснювальна записка
В умовах сьогодення імідж керівника навчального закладу – це своєрідний інструментарій, що допомагає вибудовувати відносини з оточуючими, це інструмент управління. У цьому зв'язку актуалізується значення професійної підготовки керівників шкіл як управлінців, які володіють в обов'язковому порядку набором людинознавчих технологій і виразним персональним іміджем, який має особливе значення в форматі освітньої установи. Одна зі складових персонального іміджу керівника - простір життєдіяльності - якраз і передбачає вміння управлінця встановлювати контакти з громадськими структурами і використовувати їх ресурс для розвитку школи. Такого роду підтримка забезпечується сьогодні за допомогою гнучкої фандрайзингової системи, представленої нині в основному бізнес-структурами та громадськими фондами.

Впровадження нових форм фінансування освіти і відхід від існуючої раніше практики утримання державою навчальних закладів вимагають від сучасних управлінців високої активності в питаннях залучення коштів на освітні проекти. При цьому основним механізмом отримання коштів на освіту стає участь у різних конкурсах на грантове фінансування, що передбачається концепцією державно – громадського управління навчальним закладом.

У цьому плані освітній фандрайзинг, зокрема робота з грантовими організаціями набуває особливого значення.

Програма спецкурсу є авторською програмою, в основу якої покладені Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України на ХХІ століття, та інші документи, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

У програмі передбачено розгляд теоретичних та практичних питань щодо реалізації основних принципів іміджевої політики в сучасній школі.

Авторська програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, анотацію навчальних дисциплін, додатки, питання для самоконтролю, орієнтовну тематику випускних робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації, глосарій та список рекомендованої літератури.

Програма орієнтує менеджера освіти на роботу в умовах інноваційних змін з урахуванням креативної парадигми управління, основ освітнього менеджменту, самоменеджменту.

Метою курсу є оволодіння керівників комплексом теоретичних знань, практичних умінь і ключових компетентностей щодо ефективного використання можливостей іміджевої політики навчального закладу для забезпечення його розвитку.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомлення з основними принципами фандрайзингу, зокрема грантової політики навчального закладу;

 • засвоєння практичних засад щодо розробки концепції освітнього проекту.

У результаті вивчення курсу керівник повинен знати:

 • загальнотеоретичні основи державно-громадського управління навчальним закладом;

 • основні тенденції розвитку менеджменту організацій у сучасній теорії та практиці управління;

 • основи теорії соціальних систем, загальні підходи до управління навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою;

 • методологічні основи розробки концепції освітнього проекту;

 • критерії відбору та оцінювання освітніх проектів;

 • загальні рекомендації щодо написання грантової заявки;

 • нормативні документи, що визначають державну політику в галузі освіти.

У результаті вивчення курсу керівник повинен уміти: • визначати умови успішної реалізації освітніх грантових проектів;

 • діагностувати готовність працівників закладів освіти працювати в інноваційному режимі;

 • формувати «іміджеву культуру» працівників закладів освіти;

 • створювати освітні проекти, забезпечувати управління процесом їх реалізації;

 • проводити комплексний аналіз результатів і умов реалізації освітніх проектів;

 • використовувати сучасні тенденції конкурсного відбору проектів;

 • заповнювати грантову заявку.

Програма розрахована на 72 години, з них лекцій – 21 година, семінарських занять – 12 годин, практичних занять – 17 годин та самостійної роботи – 22 години.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спецкурсу «Іміджева політика навчального закладу»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Очно-заочна форма

Усього

у тому числі

Л

С

пр.

Всього ауд.

с.р

Настановне заняття

1

11
Вхідне діагностування

11

1
1.Імідж як інструмент управління

18

8

4

2

14

4

1.1.Основні принципи створення іміджу навчального закладу
4

2
6
1.2.Державно-громадське управління школою як фактор створення успішності навчального закладу.
4

2

2

8
2.Фандрайзинг як різновид мережевої взаємодії між державним закладом освіти і недержавним сектором.

24

8

4

4

16

8

2.1Загальні положення: визначення терміну, сутність та завдання.
2

2

2

6
2.2.Науковий, фінансовий та маркетинговий фандрайзинг. Види фандрайзингу: проектний і оперативний, внутрішній і зовнішній.
2

1
3
2.3.Методи та джерела залучення ресурсів у фандрайзингу.
4

1

2

7
3.Основні принципи грантової політики в сучасній школі

20

4

4

4

12

8

3.1.Грантова політика сучасної школи як система стратегічного розвитку шкільної освіти та педагогічної науки.
1

2

2

5
3.2.Типи грантів. Основні джерела грантів.
1
1

2
3.3.Розробка концепції освітнього проекту
1

1

1

3
3.4.Заповнення грантової заявки
1

1
2
Вихідне діагностування, захист проектів

86

6

2

Всього

72

21

12

17

50

22
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка