Програма спецкурсу "Моя кар’єра "Скачати 209.52 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір209.52 Kb.
Програма спецкурсу

“Моя кар’єра ” (8-9 класи)


Укладач:  В.В. Стойкова, завідуюча лабораторією профільного навчання МОІППО


Схвалено та рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах Вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 4 від 26.10.04.
Пояснювальна записка

Необхідність переходу старшої школи на профільне навчання визначена „Концепцією загальної середньої освіти” та „Концепцією профільного навчання в старшій школі”, в яких ставиться завдання створення старшої профільної школи, її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофільної освіти, в тому числі з урахуванням реальних потреб ринку праці. Тому реалізація профільності старшої школи ставить випускника основного ступеня навчання перед необхідністю здійснення відповідального вибору – попереднього самовизначення у відношенні профільного напрямку власної навчальної діяльності.

Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі допрофільна підготовка має здійснюватись у 8-х, 9-х класах, тому, у зв’язку з цим, посилюється значення профільної та професійної орієнтації учнів, яка має бути спрямована на розвиток їхніх інтересів і здібностей, на вибір професій, а отже, і профільне навчання.

Програма курсу „Моя кар’єра” передбачає забезпечення учнів обсягом систематизованих профінформаційних знань і умінь необхідних для прийняття правильного рішення про професійне самовизначення. За основу в розробці програми було взято програму „Основи вибору професії” для учнів 9-х класів (Інформаційний збірник Міністерства освіти України № 11 за 1993р.), яку було доповнено сучасними актуальними питаннями профільного самовизначення учнів, розширено та адаптовано для викладання в 8-х та 9-х класах.

У профільному та професійному самовизначенні вирішальну роль грає сформованість в учнів умінь аналізувати професію за галузевою ознакою, предметом праці, її змістом, об’єктивно оцінювати свої можливості та порівнювати з вимогами професії до людини, приймати правильне рішення про вибір подальшого освітнього маршруту. На цій профінформаційній основі формуватимуться в учнів ставлення, мотиви, установки, наміри, інтереси, що забезпечить становлення і розвиток особистості відповідно до індивідуальних особливостей.

В процесі викладання курсу можуть використовуватися різноманітні форми і методи: розповіді, дискусії, бесіди, ділові та рольові ігри, тренінги, семінари, проектні технології, практичні роботи.

Програмою також передбачається широка система екскурсій на підприємства, зустрічей з представниками різних професій, індивідуальних консультацій психолога чи соціального працівника.

Курс „Моя кар’єра” складається з п’яти частин: „Вступ”, „Я”, „Мої інтереси”, „Моя професія”, „ Мій вибір”.

Програма розрахована на 70 годин, викладається в 8-му та 9-му класах за рахунок годин варіативної частини навчального плану, з розрахунку 1 година на тиждень, її реалізація забезпечує формування в учнів свідомого вибору освітнього маршруту та майбутньої професії.

8 клас

( 1 год. на тиждень, разом 35 год)

1. ВСТУП (2 год.)

Мета та завдання курсу „Моя кар’єра”. Значення правильного вибору професії для особистості та суспільства. Формула вибору професії: „хочу”, „можу”, „треба”.

Професійні плани та професійне самовизначення. Поняття про професійний план, його структуру та шляхи реалізації.
2. Я ( 21 год.)

Що я знаю про себе та свої можливості.

Темперамент та характер, їх врахування при виборі професії. Поняття про темперамент та його типи. Поняття про характер. Типи та риси характеру. Значення характеру у досягненні життєвої мети.

Взаємозв’язок типу особистості та сфери професійної діяльності.

Особливості мислення та його роль при виборі професії. Види мислення, якості розуму і професійна діяльність. Як визначити тип свого мислення? Як розвивати мислення?

Пам’ять та її значення для трудової діяльності. Поняття про пам’ять. Типи та види пам’яті. Значення пам’яті для різноманітних видів трудової діяльності. Як покращити пам’ять?

Увага і професійна діяльність. Поняття про увагу. Види і властивості уваги. Значення властивостей уваги в професійній діяльності людини. Як оцінити свою увагу? Як розвивати увагу?

Уява та її вплив на можливості вибору професії. Як визначати рівень своєї уяви? Як розвинути уяву?

Оцінка комунікативних та організаторських схильностей. Складання власного психологічного портрету.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (ТРЕНІНГИ)


 1. Визначення особливостей характеру з використанням різних методик (1 год.).

 2. Визначення типу темпераменту з використанням різних методик (1 год.).

 3. Визначення типу особистості(1год.).

 4. Визначення особливостей мислення за допомогою різних методик. Прийоми для розвитку мислення (2 год.).

 5. Визначення особливостей пам’яті учнів. Виконання вправ на покращення пам’яті учнів (2год.)

 6. Ознайомлення з особливостями уваги, необхідними для різних видів професійної діяльності. Як оцінити свою увагу? Як розвивати увагу? (2 год.).

 7. Як визначити рівень своєї уяви? Як розвивати уяву? (2 год. ).

 8. Оцінка власних комунікативних та організаторських здібностей (1 год.).

 9. Складання власного психологічного портрету (1 год.).НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Учні повинні знати поняття: темперамент, характер, тип особистості, мислення, пам’ять, увага, уява, комунікативність, організаторські здібності. Їх вплив на досягнення життєвої мети.

Учні повинні вміти:

 • визначати особливості характеру, темпераменту, типу особистості, мислення, пам’яті, уваги;

 • оцінювати власний рівень уяви, комунікативні та організаторські здібності;

 • застосовувати корекційні прийоми та методики для розвитку та удосконалення мислення, пам’яті, уваги, уяви;

 • складати власний психологічний портрет.3. МОЇ ІНТЕРЕСИ ( 12 год.)

Інтереси і нахили, їх роль у виборі професії. Поняття про пізнавальні професійні інтереси. Етапи розвитку інтересів. Поняття про нахили, способи їх розвитку. Моє хобі. Що я вмію?

Мої професійні наміри. Здібності і вибір професії. Поняття про здібності. Уявлення про загальні і спеціальні здібності, умови їх розвитку.

Мотиви вибору професії. Поняття про мотиви та потреби людини. Види мотивів, шляхи визначення мотивів.

Самооцінка і її роль у професійному самовизначенні. Поняття про самооцінку та її роль для правильного вибору професії. Види самооцінок. Шляхи досягнення адекватної самооцінки.

Самовиховання і вибір професії. Поняття про самовиховання. Програма самовиховання і шляхи її реалізації.


ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (ТРЕНІНГИ)

 1. Визначення власних пізнавальних інтересів (1 год.).

 2. Виявлення здібностей до певного виду професій (1 год.).

 3. Виконання завдань на виявлення особливостей самооцінки учнів (1 год.).

 4. Складання програм самовиховання. Презентація власних програм самовиховання (2 год.).


НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Учні повинні знати поняття: інтереси, нахили, здібності та професійні наміри людини. Роль самовиховання в виборі професії.

Учні повинні мати уявлення про: мотиви вибору професії, самооцінку. Шляхи досягнення адекватної самооцінки.

Учні повинні вміти:

 • визначати пізнавальні інтереси, здібності до різних видів діяльності, особливості самооцінки;

 • складати програму самовиховання.

9 клас

( 1 год. на тиждень, разом 35 год)

4. МОЯ ПРОФЕСІЯ ( 18 год.)

Що я знаю про світ професій ? Орієнтація в світі професій. Загальні відомості про галузеву класифікацію професій та їх класифікацію за предметом праці.

Професіограма – важливе джерело знань про професію. Поняття про професіограму. Схема аналізу професії і побудова професіограми. Ознайомлення з професіограмами професій.

Професійна придатність. Поняття про професійну придатність. Причини професійної непридатності. Поняття про професійно важливі якості. Стан здоров’я і професійна придатність. Відповідність змісту і умов праці фізичним можливостям людини. Медичні протипоказання до вибору професії. Можливості зміцнення стану здоров’я.

Професії типу «людина – природа» і визначення спрямованості до них. Предмет праці, його специфіка. Знаряддя і умови праці. Загальні вимоги до особистості.

Професії типу «людина – людина» і визначення нахилів до них. Специфіка предмету та знарядь праці. Підтипи професій. Загальні вимоги професій до індивідуальних особливостей і якості особистості.

Професії типу «людина – техніка» і визначення професійної придатності до них. Особливості предмета праці. Знаряддя і умови праці. Підгрупи професії. Вимоги професії даного типу до людини.

Професії типу «людина – художній образ» і визначення здібностей до них. Особливості предмета праці. Знаряддя і умови праці. Підгрупи професій. Здібності та якості, необхідні для роботи за професіями даного типу.

Професії типу «людина – знакова система» і визначення спрямованості до них. Специфіка предмета праці. Основні групи типу професій «людина – знакова система». Загальні вимоги професій даного типу до людини. Формула професії.
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (ТРЕНІНГИ)


 1. Виконання завдань на класифікацію професії за галузевою ознакою і за предметом праці. (1 год.)

 2. Ознайомлення зі змістом професії. Складання професіограми на основі аналізу професії. (1 год.)

 3. Виконання завдань на визначення професійної спрямованості до професій типу «людина – природа».(1 год.)

 4. Виконання завдань на визначення нахилів, здібностей, необхідних для професій типу «людина – людина».(1 год.)

 5. Виконання завдань на визначення нахилів, здібностей, необхідних для професій типу «людина – техніка».(1 год.)

 6. Виконання завдань на класифікацію основних підгруп професій. Визначення професійних якостей, необхідних для професій типу «людина – художній образ».(1 год.)

 7. Виконання завдань на класифікацію основних груп типу професій «людина–знакова система» Визначення нахилів до цього типу професій.(1 год.)

 8. Складання формули професії. (2 год.)


НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Учні повинні знати поняття: професія, спеціальність, спеціалізація, професіограма, кваліфікація, класифікація професії, професійна придатність.

Учні повинні вміти:

 • класифікувати професії за галузевою ознакою, предметом праці;

 • складати формули професії та професіограми;

 • визначати нахили та здібності необхідні для професій різного типу.


5. МІЙ ВИБІР ( 17 год.)

Опитувальник готовності учнів до вибору професії. Помилки при виборі професії. Ознайомлення зі специфікою регіону, потребами регіонального ринку праці. Як вибрати професію ? Мій вибір (ділова гра, захист професії).Шляхи здобуття професії. Поняття про різні шляхи здобуття професії. Зв’язок обраної професії з навчальним профілем. Місце та роль шкільних предметів в структурі професії. Який профіль обрати? Мій освітній маршрут (тренінг).

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ (ТРЕНІНГИ)

 1. Визначення професійної готовності учнів (1 год.).

 2. Мій вибір (ділова гра, захист професії ) (2 год.)..

 3. Мій освітній маршрут (презентація) (2 год.).

 4. Екскурсії на підприємства, зустрічі з представниками різних професій, працівниками служби зайнятості (9 год.).


НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Учні повинні мати уявлення про: помилки при виборі професії, шляхи здобуття професії, специфіку регіону та потреби ринку праці. Роль шкільних предметів в структурі професії.

Учні повинні вміти:

 • мотивувати власний вибір професії;

 • складати власний освітній маршрут.


Тематичний план


п/п

Розділи, теми і їх зміст

Кількість годин

І.

Вступ


Мета і завдання курсу “Основи вибору професії”

1Професійний план і професійне самовизначення

12

ІІ.

Я”


Що я знаю про себе та свої можливості

1Поняття про темперамент. Врахування типу темпераменту при виборі професії

2Що таке характер? Типи характеру, риси характеру. Їх вплив на вибір професії

2Взаємозв’язок типу особистості та сфери професійної діяльності.

2Особливості мислення та його роль при виборі професії. Як визначити тип свого мислення? Як розвивати мислення ?

3Пам’ять та її значення для трудової діяльності. Види

пам’яті. Як покращити пам’ять?3Увага і професійна дальність. Як оцінити свою увагу? Як розвинути увагу?

3Уява. Як визначити рівень своєї уяви? Як розвинути уяву?

3Оцінка комунікативних та організаторських схильностей

1Складання власного психологічного портрету

121

ІІІ.

Мої інтереси”


Інтереси, нахили. Їх роль у виборі професії

2Моє хобі. Що я вмію?

1Мої професійні наміри

1Здібності і вибір професії

2Мотиви в виборі професії

1Самооцінка і її роль в професійному самовизначення учнів

2Самовиховання і вибір професії. Програма самовиховання. Презентація власних програм самовиховання

312

ІV.

Моя професіяЩо я знаю про світ професій? Класифікація професій.

2Професіограма - важливе джерело знань про професію.

2Професії типу “людина-природа”. Визначення нахилів до них.

2Професії типу “людина-людина” Визначення нахилів до них.

2Професії типу “людина-техніка” Визначення нахилів до них.

2Професії типу “людина-художній образ.” Визначення нахилів до них.

2Професії типу “людина-знакова система”. Визначення нахилів до них.

2Професійна придатність. Стан здоров’я та професійна придатність.

1Формула професії

318

V.

Вибір


Опитувальник професійної готовності

1Екскурсії, зустрічі

9Як вибрати професію?

1Мій вибір (ділова гра, захист професії)

2Шляхи здобуття професії.

1Який профіль обрали ?

1Мій освітній маршрут (презентація )

217

Орієнтовні критерії оцінювання

рівня готовності учня до вибору профілю навчання в старшій школі


Рівень

Бали

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів

Початковий


1

Не бере участі в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. На запитання не відповідає або відповідає поверхово. Результатів практичних робіт немає, у «Щоденнику вибору профілю навчання» відсутні записи про результати. Проблема вибору профілю навчання неактуальна


2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Може відповісти тільки на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації. Результати практичних робіт лише інколи фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання». Проблема вибору профілю навчання неактуальна


3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише інколи. Ґрунтовні відповіді дає лише на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Результати практичних робіт фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» частково. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час


Середній


4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді ґрунтовні тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє необхідність вирішення проблем майбутнього профільного навчання, але не виявляє самостійності. Результати практичних робіт фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» в межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час


5

Виявляє активність і самостійність при обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв'язки в змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору майбутнього профілю навчання. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» у межах програмового матеріалу, проте під час виконання окремих завдань потребує допомоги вчителя. Проблема вибору профілю навчання актуальна


6

Виявляє активність і самостійність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Установлює логічні зв'язки в змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору майбутнього профілю навчання як першого кроку до оволодіння професією. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» в межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання актуалізована


Достатній7

Виявляє активність і самостійність при обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Опановує навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу змісту навчального матеріалу. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання». Проблема вибору профілю навчання перебуває на активному етапі вирішення


8

Виявляє активність, самостійність і творчість у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізувати й оцінювати програмовий матеріал. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» не лише в межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання перебуває на активному етапі вирішення


9

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення матеріалу, критично його аналізує, здатний до прийняття обґрунтованих рішень. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання». Майбутній профіль навчання обраний. Програмовий матеріал використовується для самоствердження у виборі


Високий


10

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Може швидко знайти потрібну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об'єктивні умови й суб'єктивні фактори вибору профілю навчання. Майбутній профіль навчання обраний. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови індивідуальної освітньої траєкторії


11

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критично оцінює значення майбутнього профілю навчання для оволодіння обраною професією. Обрано не лише майбутній профіль навчання, а й професію. Практичні роботи виконує для самоствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія побудована


12

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обрано не лише майбутній профіль навчання, а й професію. Результати практичних робіт систематично фіксуються в «Щоденнику вибору профілю навчання» й використовуються для самовдосконалення. Ін­дивідуальна освітня траєкторія побудована й реалізується
Щоденник вибору учнем профілю навчання
«Щоденник вибору профілю навчання» є обов'язковою умовою реалізації змісту курсу «Моя кар’єра», у якому узагальнюються навчальні та особистісні досягнення учня, результати його профільних проб, індивідуальних та колективних творчих справ.

Головною метою ведення «Щоденника вибору профілю навчання» є активізація профорієнтаційної діяльності всіх учнів 8-9-х класів, виховання в них ставлення до себе як до суб'єктів майбутнього профільного навчання, формування адекватної самооцінки, прагнення до саморозвитку та само­вдосконалення.Складові блоки «Щоденника вибору профілю навчання» відповідають змісту практичних робіт. Учні, досліджуючи свої професійно важливі якос­ті під час практичних робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосереджуватися на самоаналізі. Така його побудова дозволяє зібрати дані щодо рівня розвитку індивідуально-психологічних особливостей кожного учня класу, навчальних та особистісних досягнень, фізичного розвитку та стану здоров'я.
Примітка: Подана нижче структура «Щоденника вибору профілю навчання», незважаючи на його обов'язковість, є орієнтовною й може бути змінена залежно від можливостей учителя та вподобань учнів.
Щоденник вибору профілю навчання

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

 2. Домашня адреса (телефон та ін.)

 3. Число, місяць, рік народження

 4. Стать (підкреслити) чол. жін.

 5. Час і місце заповнення анкети

 6. Навчальний заклад та місце його знаходження

 7. Батьки (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, професія, де працює):

 • Батько

 • Мати

 • Який профіль рекомендує обрати мати

 • Який профіль рекомендує обрати батько

 • Який профіль рекомендують обрати брати та сестри

 • Який профіль рекомендують обрати дідусь, бабуся, друзі, знайомі, вчителі, класний керівник? Хто ще? (допишіть)

 1. Улюблені предмети, факультативи, гуртки (у порядку значущості)

 2. Які предмети цікавлять Вас найбільше?

 3. Які предмети Вам найлегше вивчати?

 4. Які предмети не подобаються?

 5. Які предмети важко вивчати?

 6. Чи обрали Ви майбутній профіль навчання?

 7. Чому Ви хочете обрати саме цей профіль?

 8. Чи давно Ви вирішили обрати саме цей профіль?

 9. Що примусило Вас обрати цей профіль (думка бать­ків, друзів, книги, кінофільми, радіопередачі, поради вчителів, заняття в гуртках тощо)? (підкресліть). Що ще? (допишіть).

 10. Що Ви робите для успішного оволодіння майбутнім профілем навчання?

 11. Які профілі, крім обраного, Вам подобаються ще?

 12. Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я взагалі й чи від­повідає він обраному профілю навчання?

 13. Скільки часу Ви витрачаєте на виконання домаш­нього завдання?

 14. Чим подобається Вам займатись у вільний час?

 15. Які риси характеру Ви цінуєте в товаришів?

 16. Які риси характеру Ви цінуєте або бажаєте змінити в собі?

 17. Які, на Ваш погляд, необхідні знання та вміння бу­дуть потрібні для навчання за обраним профілем?

 18. Результати навчальних досягнень (успішність)

 19. Результати виконання тестових методик

 20. Результати виконання вправ

 21. Результати виконання профільних проб

 22. Інформація про стан здоров'я (заповнюється з медичної картки)

 23. Характеристика і рекомендації класного керівника, вчителів

 24. Результати самоспостереження учня

 25. Проектна діяльність «Я обираю цей профіль, тому що ...»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка