Програма виховання дітей дошкільного віку ЗатвердженоСторінка13/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.94 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Дитячий садок. Збагачувати взаємини дітей спільними справами, взаємною відповідальністю й уважністю до інтере­сів кожного. Учити бути відвертими, доброзичливими, щи­рими, добросовісно виконувати доручення, допомагати до­рослим, піклуватися про малюків.

Учити хлопчиків поважати дівчаток: вітатися, виконува­ти важчу роботу, поступатися місцем; учити дівчаток бути ніжними, уважними, дякувати за допомогу.

Поглиблювати знання дітей про приміщення дитячого садка, його територію, обладнання. Заохочувати вихованців допомагати дорослим.

Формувати в дітей знання про оточення дитячого садка. Учити їх безпечної поведінки в неординарних випадках (під час можливої пожежі, стихійних лих, а також у випадках, ко­ли поруч немає знайомих людей, чи виникнення іншої за­грози для життя або здоров'я дитини).Рідний край. Поглиблювати знання дітей про визначні місця рідного міста (села). Ознайомлювати з визначними місцями України, столицею Києвом, видатними людьми на­шої держави: письменниками, художниками, музикантами, з державними символами.

Народознавство. Формувати повагу до сімейних та ро­динних традицій у вшануванні пам'яті предків, відзначенні традиційних дат, родинних свят. Знайомити з народними традиціями, звертати увагу дітей на мудрість народних тра­дицій і звичаїв.

Виховувати повагу до оберегів української родини: бать­ківської оселі, хліба, рушників та ін. Ознайомити з традицій­ним обладнанням української хати, з українською кухнею, традиційними стравами, правилами народного етикету.

Поглиблювати знання дітей про народну творчість: пісні, легенди, казки, прислів'я та приказки, ігри та іграшки, витинанки. Ознайомлювати з народними промислами України, українськими митцями.

Праця дорослих. Розширювати і поглиблювати уявлен­ня дітей про працю дорослих. Показувати взаємозалежність у роботі працівників різних професій і необхідність виконан­ня ними своїх трудових обов'язків для одержання потрібно­го результату на прикладі праці дорослих у родині, дитячому садку, сільському господарстві тощо.

Ознайомити з характерними для рідного краю видами праці, народними промислами. Показати їх зв'язок з особ­ливостями краю, суспільне значення. Розвивати інтерес до праці народних митців, конкретних представників тих чи ін­ших професій. Стимулювати бажання дітей допомагати до­рослим у праці, відтворювати її в різних видах дитячої діяль­ності, намагатися поліпшувати результати власної праці, використовувати їх за призначенням, додержуватись безпеки практичної діяльності.Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють любов і повагу до батьків, інших членів своєї родини;

знають про сімейні традиції, свята, прагнуть зберегти сі­мейний затишок;

орієнтуються в приміщенні дитячого садка, на його те­риторії, вулиці;

уміють поводитися з людьми відповідно до їхнього віку, фізичного стану та настрою:

розуміють значення народних традицій, шанують народ­ну мудрість, знають окремі зразки усної народної творчості;

розрізняють особливості української культури; знають визначні місця України, її столицю, державні символи;

володіють навичками спілкування, не бояться визнати помилку, радіють успіху інших;

розуміють необхідність виконання дорослими своїх тру­дових обов'язків для здобуття потрібного результату;

орієнтуються на взаємозв'язки в роботі працівників різ­них професій на добре знайомих дітям видах праці дорослих;

мають уявлення про народні промисли, значущість праці народних митців;

допомагають дорослим у доступних дітям видах праці, називають найхарактерніші трудові дії людей, знайомі про­фесії, додержуються безпеки практичної діяльності.Підготовча до школи група (Сьомий рік життя)

Завдання виховання:

розвивати інтерес до історії свого народу;

формувати відповідальне ставлення до зростаючих обо­в'язків найстарших дітей у дитячому садку;

виховувати готовність навчатися в школі;

розвивати почуття належності до рідного народу, інтерес до народних свят, їх походження, підготовки й відзначення;

розвивати впевненість у собі, відповідальність, самостій­ність, ініціативність;

формувати свідоме ставлення до праці дорослих, власної діяльності;

виховувати бажання переймати кращі зразки трудових дій дорослих, шанобливо ставитись до них;

додержуватись правил безпеки праці, дорожнього руху.

Рід і родовід. Виховувати в дітей інтерес до походження свого роду, прізвища. Формувати уявлення, що в кожної лю­дини є батьки, а в них — свої батьки (дідусь, бабуся), дідусе­ві і бабусині батько і мати — це прадід і прабабуся. Усі ці люди становлять рід. Він має історію, яку своїм життям про­довжує кожна людина. Підвести до усвідомлення, що від то­го, як живе людина, залежить честь її роду.

Кожна людина повинна якнайбільше знати про своїх ро­дичів і предків: де і як жили, чим займались, що доброго зробили для людей. Розвивати в дошкільників інтерес до ро­динних реліквій, їх походження, зберігання, вшановування. Вчити складати родовідне деревце.

Розширювати знання дітей про житло (народне і сучас­не), його обладнання, будівництво, про засоби прикрашання та ­особ­ливості українського житла; про догляд за житлом; про предмети сучасного побуту (пилосос, пральну машину, телефон, телевізор), правила безпечного користування ними.

Формувати знання про протипожежну безпеку, найпро­стіші засоби надання допомоги потерпілому в разі потреби.

Розвивати почуття безпеки й захищеності серед рідних людей у рідному домі. Підвести до розуміння психологічно­го комфорту, впевненого самопочуття, готовності створюва­ти комфорт для всіх членів сім'ї. Учити спілкуватися з інши­ми родинами (сусідів, друзів), виховувати інтерес і повагу до їхніх традицій.

Дитячий садок і школа. Розвивати усвідомлення своїх обов'язків як найстарших дітей у дитячому садку, завтрашніх школярів, які готуються до навчання в школі, допомагають дорослим, піклуються про малюків. Ознайомити, дітей із школою, вчителькою, класом, шкільним обладнанням.

Закріпити знання про правила дорожнього руху, корис­тування транспортом, безпечної поведінки на вулиці.

Учити користуватись послугами магазину, бібліотеки, пош­ти, перукарні.

Батьківщина. Виховувати громадянські почуття, вміння поводитися під час звучання Державного гімну, з повагою ставитись до Герба і Прапора України. Розповідати про сим­воли України. Виховувати інтерес до сучасних подій у країні.

Ознайомлювати з визначними історичними датами, за­лучати до участі у їх відзначенні.

Розширювати знання про природні особливості, історич­ні місця України.

Народознавство. Продовжувати знайомити дітей з на­родними традиціями і звичаями, розуміти поняття «береги­ня», «честь роду». Закріплювати знання про народні звичаї, відзначення родинних свят, ушановування пам'яті помер­лих, взаємин між людьми на основі народних заповітів, про народний етикет.

Залучати до підготовки і відзначення національних свят у дошкільному закладі.

Поглиблювати знання про народний побут: українське житло, національний одяг, українську кухню, народний ка­лендар, медицину та ін.

Розширювати уявлення про ознаки української та інших націй, представники яких проживають у регіоні. Формувати уявлення про націю як спільність, походження, мови тради­цій; про особливості української національної психології: емоційність, гостинність, миролюбність, хазяйновитість, працелюбство та ін. Виховувати повагу до свого та інших на­родів.Початки суспільствознавства. Формувати уявлення про те, що світ населяє багато народів і націй. Ознайомлю­вати з деякими особливостями різних народів світу: зовніш­нім виглядом людей, різноманітністю мов, народних звичаїв, типовими видами занять, казками, особливостями побуту та ін.

Формувати соціальну і національну толерантність, учити виявляти повагу до поведінки і звичаїв різних народів, рас, соціальних груп.

Формувати уявлення про важливість збереження миру в усьому світі, вшанування видатних людей — творців світової культури, борців за мир.

Праця дорослих. Закріплювати й уточнювати уявлення дітей про найбільш доступні й необхідні для розвитку їхньо­го соціального досвіду види праці дорослих. Розкривати їх конкретний зміст, суспільну спрямованість. Показати, що дорослі зайняті в трудовій діяльності не тільки для матері­ального забезпечення, а й для морального задоволення. Формувати пози­тив­не ставлення до різних професій.

Ознайомити з працею вчителя, бібліотекаря в школі, їх­німи трудовими діями. Створювати умови для самостійної діяльності дітей, учити їх обговорювати зроблене. Спонукати дошкільників допомагати працюючим людям у доступних для них видах праці.

Закріплювати і збагачувати уявлення дітей про протипо­жежну безпеку, правила дорожнього руху, про поводження на вулиці та безпеку праці. Створювати умови для виконан­ня потрібних правил.

Знайомити з народними трудовими традиціями, обряда­ми та святами рідного краю. Заохочувати до участі в них ді­тей спільно з дорослими.Результати навчальна-виховної роботи:

діти знають про походження свого прізвища, імені; про історію свого роду, його традиції, складають родовідне дере­вце;

усвідомлюють становище старших дітей у дитячому сад­ку;

мають знання про житло, догляд за ним, правила безпе­ки в користуванні електроприладами, газом, водою;

знають про основні засоби технічного зв'язку, в разі по­треби можуть скористатися ними;

виявляють готовність створювати комфортну обстановку для себе й інших людей;

виявляють громадянські інтереси, норми громадянської поведінки щодо державних символів і свят;

мають знання про характерні географічні та історичні особливості України;

розуміють значення народних традицій, прагнуть їх додер­жувати;

мають уявлення про національні особливості українців, поважають інші нації і народи;

усвідомлюють значення миру, виявляють прагнення миролюбства, мають сформовану готовність навчатися в школі;

проявляють інтерес до трудової діяльності дорослих, зна­ють про її суспільне і моральне значення;

володіють елементарними вміннями організації самос­тійної діяльності, її планування, обговорення зробленого,

самоконтролю;

мають уявлення про способи протипожежної безпеки, безпеку дорожнього руху й поводження на вулиці, про без­пеку праці;

додержуються відповідних правил поведінки в спеціально

створених ситуаціях;

уміють користуватись послугами бібліотеки, магазину,

пошти, перукарні.

РІДНА ПРИРОДА

Перша група раннього віку

(Перший рік життя)

Завдання виховання:

сприяти виявленню у дітей позитивних емоцій під час спіл­кування з рослинами, тваринами;

показувати приклад обережного поводження з рослина­ми і тваринами;

викликати інтерес до ігор з водою, піском.Нежива природа. Під час купання, дій з водою викли­кати позитивні емоційні реакції. Дорослий називає дії, су­проводить їх потішками, пісеньками.

Звертати увагу дітей на явища природи й називати їх: дощ, сніг, вітер.Рослини. Створювати умови для безпосереднього спіл­кування з рослинами: підносити до квітучих рослин, торка­тися листя, стовбура дерева, овочів, фруктів. Дорослий нази­ває частини рослин (квітка, листочок, яблуко тощо) та їх естетичні властивості: гарне, пахуче, смачне.

Показувати приклад бережного поводження: злегка тор­катися листя, квіток, погладжувати їх. Залучати до спостере­жень за поливанням рослин.Тварини. Звертати увагу дітей на тварин: кішку, собаку, рибок, птахів та ін. Називати їх, викликати позитивні емоції. Спонукати малюків наслідувати крики тварин, спостерігати за їх годуванням.

Показувати приклад обережного поводження з тварина­ми: спостерігати на відстані, говорити тихо, лагідно.Наше здоров'я і природа. Учити орієнтуватися в части­нах свого тіла: голова, руки, ноги, очі, вуха, ніс, рот; розпо­відати потішки, співати колисанки про дбайливе ставлення до свого здоров'я. Формувати бажання перебувати в природ­ному оточенні.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють позитивні емоційні реакції під час спіл­кування з рослинами і тваринами;

прагнуть наслідувати слова дорослого, інтонацію, міміку, деякі дії під час перебування в природному оточенні.

Друга група раннього віку (Другий рік життя)

Завдання виховання:

створювати умови для безпосереднього спілкування з об'єктами і явищами природи;

виховувати позитивне емоційне ставлення до природи;

формувати вміння розрізняти естетичні якості об'єктів природи: колір, звук, запах, відчувати задоволення від їх сприймання;

сприяти розвитку пізнавального інтересу до природи;

формувати елементарні вміння бережливого поводження з рослинами і тваринами.Нежива природа. Звертати увагу дітей на сонце: воно знаходиться високо в небі, світить, гріє. Під час дій з водою називати її властивості (прозора, ллється) та якості (тепла, холодна, чиста, забруднена). Підводити до розуміння, що во­ду п'ють, нею поливають рослини, миються. Спостерігати за такими явищами природи, як дощ, сніг, називати їх.

Рослини. Вчити елементарно орієнтуватися в рослинно­му світі, розрізняти дерево, траву, квітку та називати їх. По­казувати приклад бережного ставлення до рослин.

Ознайомлювати із зовнішніми властивостями (колір, розмір, форма, поверхня), смаковими якостями найпошире­ніших у даній місцевості городніх та плодових рослин.Тварини. Учити спостерігати за тваринами найближчого оточення та називати їх (наприклад, кішка, собака, корова, півень, рибка, пташка та ін.). Звертати увагу на частини їх ті­ла, рухи, звуки, які вони видають. Учити правил поводження з тваринами: спостерігати тихо, не чіпати руками, говорити лагід­но.

Учити спостерігати за роботою дорослих з догляду за рослинами і тваринами, виконувати нескладні доручення по догляду за мешканцями куточка природи.Наше здоров'я і природа. Розрізняти та називати орга­ни свого тіла: ніс, рот, зуби, очі, язик, вуха, шкіра. Показу­вати приклад дбайливого ставлення до свого тіла: мити чис­тою водою, чистити зуби, дихати носом, спокійно пережовувати їжу. Висловлювати почуття радості під час пе­ребування серед природного оточення. Привчати орієнтува­тися у виборі одягу залежно від погоди: холодно — одягати шубу, тепло — літній одяг.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють позитивні емоційні реакції на об'єкти та явища природи, бажання спілкуватися з рослинами, твари­нами;

мають елементарні уявлення про сонце, воду, рослини і тварин найближчого оточення;

виявляють бажання допомагати дорослим доглядати за рослинами і тваринами, прагнуть виконувати правила бе­режного поводження з ними;

розрізняють органи свого тіла, наслідують деякі правила догляду за ними, виявляють задоволення від прогулянок.

Перша молодша група

(Третій рік життя)

Завдання виховання:

сприяти розвитку естетичних почуттів: помічати розмаїт­тя барв, звуки природи й радіти ним;

учити виявляти доброзичливість, лагідність у спілкуванні з рослинами і тваринами;

створювати умови для самостійних спостережень; викли­кати в дітей радість від пізнання природи;

підводити дітей до елементарних уявлень про єдність природи: рослини, тварини, люди живуть поряд, є багато спільного в будові тварин і людей.

Нежива природа. Спостерігати за сонцем: сонце знахо­диться на небі, воно світить, зігріває землю, воду, нас, усе нав­круги. Вчити помічати висоту стояння сонця (низько над землею, високо) та залежність між нею і кількістю тепла й світла.

Поповнювати уявлення про властивості та якості води: ллється, прозора, холодна, тепла, гаряча, чиста, забруднена; значення води для тварин, рослин, людей. Привчати до без­печного поводження з водою.

Учити розрізняти каміння, пісок, землю. Пояснювати, що в землі ростуть дерева, трава.

Помічати й називати найбільш виразні явища природи (падає дощ, сніг, дме вітер, світить сонце) та їх вплив на стан рослин і поведінку тварин.Рослини. Розрізняти та називати квітучі трав'янисті рос­лини, дерева (один-два види), фрукти та овочі. Помічати й називати тварин, які перебувають поряд з ними. Залучати ді­тей до посильної участі в догляді за рослинами.

Тварини. Ознайомлювати з тваринами в процесі безпо­середніх спостережень, за допомогою картинок та іграшок (наприклад, собака, кішка, курка, півень, лисиця, заєць, ведмідь, кріль та ін.), називати їхні частини тіла, спонукати дітей наслідувати їх крики, рухи, спостерігати за рибками в акваріумі, птахами, метеликами, жуками на ділянці, вправляти в бережному поводженні з ними.

Наше здоров'я і природа. Розширювати уявлення про функ­ції життєво важливих органів: носом ми дихаємо; ротом їмо, говоримо; вухами чуємо; очима бачимо. Ці органи є і в тварин, але вони мають інший вигляд. Вправляти дітей у до­держанні правил дбайливого ставлення до свого здоров'я: під час їди не розмовляти, добре жувати тверді продукти, оберігати очі від ушкоджень, уникати сонячних опіків, пере­охолоджування. Пояснювати дітям позитивний вплив прогу­лянок.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють бажання пізнавати об'єкти і явища при­роди, а також позитивне емоційне ставлення до них;

мають уявлення про сонячне тепло і світло, воду, ґрунт і їх значення для життя рослин, тварин, людей;

виявляють бажання створювати умови для життя рослин і тварин, бережно поводяться з ними;

орієнтуються в зовнішньому вигляді, функціях життєво важливих органів тварин і людей, виконують доступні для їхнього віку правила дбайливого ставлення до свого здо­ров'я, безпечної поведінки.

Друга молодша група (Четвертий рік життя)

Завдання виховання:

сприяти розвитку позитивного емоційного ставлення до всіх об'єктів і явищ природи;

розвивати вміння давати естетичну оцінку явищам при­роди, рослинам, тваринам, відтворювати їх красу в продук­тах зображувальної діяльності:

виховувати співпереживання до чужого болю, почуття доб­роти, ніжності;

спонукати до розуміння та прагнення бути здоровим.

Нежива природа. Помічати сонце та називати місце йо­го розташування: зранку і ввечері сонце низько над будинка­ми, деревами, тому світла й тепла менше; удень — високо в небі, тому світла й тепла більше. Вночі сонця не видно. Для росту рослин і життя тварин потрібні світло і тепло.

Розширювати уявлення про воду: вода є в річках, водой­мах, морях, колодязях. Дощ і сніг — це вода. Вони падають з хмар. Учити користуватися водою для пиття: не забруднюва­ти, не розливати, закривати кран.

Спостерігати за станом землі; розрізняти м'яку і тверду зем­лю; розуміти, що після дощу чи поливання земля мокра, м'яка, в ній добре ростуть рослини.

Орієнтуватися у визначенні стану погоди: хмарно, сонячно, іде дощ, сніг, дме вітер. На прикладах показувати за­лежність поведінки тварин і росту рослин від стану погоди.

Узагальнювати уявлення дітей про найхарактерніші ознаки пір року, називаючи їх у такій послідовності: стан

сонця, неба, кількість тепла (холодно, прохолодно, тепло, жарко), стан рослин (цвітуть, ростуть, опадає листя чи без листя), поведінка тварин (з'являються малята, сховалися чи відлетіли на зиму тощо) та людей (тепло вдягаються, обігрі­вають житло, купаються в річці тощо).Рослини. Розрізняти й називати два—три види дерев, кві­тучих культурних і дикорослих трав'янистих рослин, шість-вісім видів овочів та фруктів, виділяти їх характерні ознаки.

Ознайомити з будовою наземної частини трав'янистих рослин (стебло, листки, квітки), дерев (стовбур, гілки, лис­тя). На конкретних прикладах підводити до розуміння того, що рослини живі й для росту їм потрібні вода, земля, світло, тепло. Помічати тварин, які перебувають поряд, їхню пове­дінку. Залучати до виконання доручень з догляду за рослина­ми, висівання насіння.Тварини. Допомагати дітям помічати цікаві особливості поведінки тварин на території дитячого садка та в куточку природи, а саме: їдять, пересуваються, чистяться; зрозуміти, що тварини — живі істоти. Розширювати знання про свійсь­ких і диких тварин найближчого природного оточення дано­го регіону: особливості зовнішнього вигляду, де живуть, чим живляться, як пересуваються. Залучити дітей до підгодівлі зимуючих птахів.

Наше здоров'я і природа. Продовжувати акцентувати увагу дітей на окремих особливостях будови життєво важли­вих органів: у роті є язик, зуби, у вухах — отвір; ніс має дві ніздрі; очі прикривають вії, на шкірі є волоссячко. Називати ознаки здоров'я органів: колір, відсутність болю, ушкоджень. Пояснювати правила безпечної поведінки в со­нячну, вітряну, дощову погоду та збереження здоров'я.

Викликати бажання спілкуватися з об'єктами природи, відчувати радість, спокій, пояснювати позитивний вплив природ­ного оточення на здоров'я.Результати навчально-виховної роботи:

діти зацікавлено спостерігають за природою, виявляють бажання здобувати інформацію про неї;

на основі набутих знань установлюють прості причинні залежності між неживою та живою природою;

знають та з інтересом розповідають про цікаві особливос­ті явищ природи, поведінки тварин найближчого оточення;

мають елементарні навички догляду за рослинами і тва­ринами та уявлення про необхідність дбайливого ставлення до живих істот;

мають уявлення про будову та доступні для безпосереднього сприймання функції органів свого тіла, правила без­печної поведінки;

розуміють позитивний вплив природного оточення на здоров'я.

Середня група

(П'ятий рік життя)

Завдання виховання:

допомагати дітям розрізняти естетичні властивості об'єк­тів і явищ природи (форма, забарвлення, запахи, звуки), від­чувати задоволення від їх сприймання;

усвідомлювати необхідність додержуватись правил береж­ливого поводження з рослинами і тваринами;

виховувати відповідальність за життя живих істот, що знаходяться поруч;

дбати про збереження свого здоров'я та оточуючих лю­дей.

Нежива природа. Розширювати уявлення дітей, що сон­це світить і гріє, що кількість сонячного тепла і світла неод­накова в різні пори року (навесні і влітку сонце високо в не­бі, воно зігріває землю, воду, повітря; восени і взимку від нього падають косі промені, тому тепла менше).

Допомагати дітям зрозуміти, що навколо нас є повітря. Воно прозоре, легке, може мати приємний і неприємний за­пах. Повітря необхідне людям, тваринам і рослинам для ди­хання. Спостерігати за тим, як дихають різні тварини, як лі­тають у повітрі предмети, насіння рослин, тварини, а також за тим, коли повітря рухається, утворюється вітер.

Підводити до розуміння, що вода поповнюється з підземних джерел, знаходиться в морях, озерах, річках, колодязях. Учити розрізняти якості води: чиста (прозора), забруд­нена, тепла, холодна. Розуміти, що воду п'ють люди і тварини; вона потрібна рослинам, її треба берегти.

Розрізняти пісок, каміння, ґрунт. Пісок сипучий, ка­мін­ня тверде, не розсипається. Рослинам для росту потрі­бен ґрунт, ­який має поживні речовини, вологу. Формувати

уявлення про те, що повітря, вода, ґрунт, пісок, каміння — це нежива природа. Вона потрібна для життя живих істот — рослин, тварин, людей.

Спостерігати за послідовністю сезонних змін у природі: зміною положення сонця, стану ґрунту, води, повітря, рос­лин, поведінкою тварин, діяльністю людей. Знати послідов­ність пір року, назву місяців, характерні прикмети кожного сезону.

Поглиблювати знання дітей про типові для даної місце­вості явища природи (наприклад, туман, вітер, гроза тощо).

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка