Програма виховання дітей дошкільного віку ЗатвердженоСторінка22/23
Дата конвертації19.02.2016
Розмір3.94 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Самообслуговування. Формувати в дітей уміння вико­нувати (з незначною допомогою дорослого, а згодом під йо­го контролем) такі дії:

  1. Одягатись у певній послідовності (взуття — верхній одяг — головні убори). Надягати взуття, зашнуровувати чи застібати його, з другої половини року вчитись зав'язувати шнурки черевиків; одягати верхній одяг, застібати на ньому ґудзики (спереду); надягати головні убори.

  2. Роздягатись у певній послідовності (головні убори — верхній одяг — взуття). Знімати головні убори, розстібати на верхньому одязі ґудзики, знімати його; вивертати на лицьовий бік, акуратно складати чи вішати на місце; розшнуровувати чи розстібати взуття, знімати і ставити на місце; раціонально розміщувати одяг та взуття у шафі (на верхній поличці — головні убори, на нижній — взуття, а на вішалці — верхній одяг).

3. Привчати користуватися дзеркалом, помічати неохай­ність в одязі, усувати її самостійно чи звертатися за допомо­гою до дорослих, товаришів.

Елементи господарсько-побутової праці. Привчати ді­тей виконувати прості завдання з близьким результатом: ста­вити дитячі стільці до столів, розкладати на столах серветки, ставити хлібниці, серветниці, тарілки, розкладати ложки (з другої половини року виконувати обов'язки чергових у їдальні); розкладати матеріали до занять і прибирати їх; піс­ля ігор та інших видів самостійної діяльності прибирати на місце іграшки, книжки, картинки тощо; вчити очищати від пилу будівельний матеріал, дитячі і лялькові меблі тощо, ми­ти іграшки; брати участь у прикрашанні групової кімнати до свята; збирати листя, гілочки на своєму майданчику; очища­ти від снігу лави. Привчати дітей додержуватись порядку й чистоти в приміщенні і на ділянці дитячого садка.

Результати навчально-виховної роботи:

діти виявляють емоційно-позитивне ставлення до трудо­вих завдань;

з допомогою дорослого визначають мету праці;

намагаються самостійно виконувати прості трудові дії і досягати результату;

знімають та надягають одяг, розстібають і застібають ґудзики (спереду), вивертають одяг на лицевий бік, склада­ють та вішають легкий одяг на місце, а зимове пальто — з допомогою дорослого;

знімають взуття і ставлять на місце, взувають, зашнуро­вують його, роблять спроби зав'язувати шнурки черевиків;

знімають та надягають головні убори;

виконують прості доручення з господарсько-побутової праці, обов'язки чергових у їдальні, роблять спроби допома­гати одне одному — в основному, за нагадуванням дорослого.Середня група

(П'ятий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей вміння з допомо­гою дорослого визначати мету праці, планувати послідовність трудових дій, добирати обладнання і зручно розміщувати йо­го на робочому місці, самостійно і послідовно виконувати

ряд трудових дій, долати посильні труднощі, досягати кінце­вого результату, прибирати на місце трудове обладнання, приводити в порядок робоче місце; позитивне ставлення до праці (бажання виконувати трудове завдання, старанність); культуру спілкування з дорослими, ровесниками; бажання та вміння співробітничати вдвох — утрьох (з допомогою вихова­теля домовлятись про розподіл частин роботи, погоджувати дії в ході її виконання, охоче допомагати один одному); бе­режне поводження з предметами, засобами й результатами праці, естетичне сприймання і відповідне емоційне реагу­вання на їх естетичні якості.Самообслуговування. Удосконалювати набуті раніше навички одягання, роздягання, взування та роззування. Продовжувати формувати вміння зав'язувати шнурки чере­виків. Закріплювати вміння раціонально розміщувати одяг та взуття у відведених для цього місцях. Формувати вміння своєчасно приводити одяг у порядок (чистити, просушувати тощо), у разі потреби звертатися за допомогою до ровесників чи дорослих.

Господарсько-побутова праця. Закріплювати набуті ра­ніше навички та формувати нові вміння щодо підтримання порядку в груповій кімнаті: продовжувати привчати ставити і класти на місце предмети побуту (стільці, іграшки, книжки тощо); витирати пил з дитячих та лялькових меблів, буді­вельного матеріалу тощо; мити іграшки, вчити прати речі невеликого розміру (лялькову білизну тощо), підклеювати спільно з вихователем книжки, лагодити коробки з-під на­стільних ігор та ін. Залучити до участі у прикрашанні групо­вої кімнати до свята.

Продовжувати формувати вміння виконувати обов'язки чергових по їдальні: сервірувати столи в певній послідовнос­ті (застилати їх скатертинами чи розкладати серветки, при­крашати букетами квітів, ставити хлібниці, серветниці, блю­дечка, чашки, тарілки, розкладати ложки виделки, ножі).

Залучати дітей виконувати обов'язки чергових з підго­товки до занять (чергування вводиться з першої чи другої половини року — на вибір вихователя); розкладати матеріа­ли, посібники, підготовлені вихователем.

Залучати до прибирання майданчика (відповідно до сезо­ну): підмітати доріжки, ґанок, перекопувати пісок у пісочному

дворику, протирати лави, столи та інше обладнання, змітати з нього сніг, розчищати від снігу доріжки тощо.

Художня праця. Елементи декоративного плетіння: учи­ти плести кіску з кольорової тасьми чи шнурів, смужок тка­нини чи мотузки (закладки, поясок тощо).

Залучати до посильної участі в роботі старших дошкіль­ників щодо виготовлення виробів з паперу, природних, штучних та інших матеріалів.Результати навчально-виховної роботи:

діти позитивно ставляться до трудових завдань, працю­ють охоче, виявляють елементи старанності;

загалом самостійно вдягаються, роздягаються, взувають­ся, роззуваються, додержуючись певної послідовності; акурат­но розміщують одяг у відведених для цього місцях;

виконують доручення з господарсько-побутової праці, обов'язки чергових по їдальні та щодо підготовки до занять. При цьому з допомогою дорослого визначають мету праці й послідовність трудових дій, готують робоче місце, правильно виконують посильні трудові дії, досягають кінцевого резуль­тату, приводять у порядок робоче місце, виявляють початко­ві вміння взаємодії вдвох — утрьох.Старша група

(Шостий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей культуру праці: вміння ставити мету праці, планувати й організовувати хід роботи (визначати, що і в якій послідовності робити, доби­рати потрібний матеріал та обладнання, раціонально розмі­щувати їх на робочому місці); уміння користуватись облад­нанням, виконувати трудові дії в певній послідовності, використовувати раціональні прийоми роботи, додержуватись правил безпеки праці та особистої гігієни, економити мате­ріал, підтримувати порядок на робочому місці, здійснювати контроль за якістю проміжного та кінцевого результату, ви­являти недоліки й усувати їх, прибирати робоче місце, при­водити в порядок обладнання і класти його на місце. Форму­вати суспільні мотиви праці: бажання зробити корисну справу для інших. Виховувати позитивне ставлення до праці (працювати охоче, старанно, не відволікаючись, творчо,

досягати позитивного результату, радіти успіхам тощо); від­повідальність, цілеспрямованість, організованість, самостій­ність, наполегливість, ініціативність; бережне ставлення до навколишніх речей; бажання і вміння взаємодіяти вдвох — -учотирьох, встановлюючи взаємини співробітництва взаємо­допомоги (справедливо розподіляти обов'язки, матеріал і об­ладнання, погоджувати дії в ході роботи, піклуватись про успіх загальної справи, здійснювати взаємоконтроль і вза­ємодопомогу, об'єктивно й доброзичливо оцінювати пове­дінку і результати праці товаришів та свої власні); бажання та вміння виконувати функції організатора («бригадира») ко­лективної роботи підгруп з трьох-чотирьох дітей; уміння ке­рувати роботою дитини молодшої чи середньої групи (пока­зувати і пояснювати їй певні дії, контролювати хід її роботи тощо); культуру спілкування з дорослими, ровесниками, ма­люками.

Завдання трудового, виховання розв'язувати в єдності із завданнями морального, фізичного, розумового, естетичного та екологічного виховання.

Самообслуговування. Формувати звичку самостійно, у певній послідовності, потрібному темпі вдягатись, роздяга­тись, взуватись, роззуватись; правильно та акуратно склада­ти чи вішати на місце одяг та ставити взуття; доглядати одяг (чистити, сушити); вчити доглядати взуття (мити, чистити).

Привчати дітей помічати й самостійно усувати неохай­ність у своєму зовнішньому вигляді, тактовно підказувати товаришеві про неполадки в його костюмі, взутті, допомага­ти усувати їх.Господарсько-побутова праця. Привчати дітей поміча­ти безладдя і своєчасно та самостійно підтримувати порядок у навколишній обстановці (після ігор, занять, самостійної художньої діяльності класти на місце іграшки, матеріали, об­ладнання тощо; після сну самостійно прибирати постіль).

Удосконалювати вміння очищати (протирати) різні пред­мети (іграшки, будівельний матеріал, дитячі меблі тощо) від пилу; мити іграшки, будівельний матеріал, обладнання; пра­ти речі невеликого розміру — лялькову білизну та одяг, шкарпетки тощо. Привчати ремонтувати книжки, іграшки, коробки з-під настільних ігор; протирати підлогу після вми­вання підготовленою дорослим шваброю з ганчіркою; допо­магати помічникові вихователя розкладати комплекти білиз­ни та розвішувати рушники, вихователеві — готувати та

виносити на ділянку іграшки, матеріал, інвентар для ігор та праці, а після їх закінчення відносити його на місце. Залуча­ти до прикрашання приміщення до свята.

Удосконалювати вміння виконувати обов'язки чергового по їдальні (у присутності дорослого самостійно сервірувати столи до сніданку, обіду, полуденка згідно з меню, у певній послідовності, поданій у відповідному розділі програми для середньої групи; після їди кожна дитина має сама прибрати свій посуд, а чергові — хлібниці, серветниці та змести крих­ти зі столу).

Продовжувати формувати вміння виконувати обов'язки чергових щодо підготовки до занять: розкладати на столах матеріали, обладнання, підготовлені вихователем посібники. Привчати кожну дитину самостійно прибирати своє робоче місце після заняття.

Залучати дітей допомагати дорослим у виготовленні пе­чива, вареників з готового тіста.

Привчати піклуватись про менших: допомагати їм одяга­тись і роздягатись, виготовляти для них іграшки-саморобки тощо.

Привчати прибирати майданчик (відповідно до сезону): підмітати доріжки, ґанок, перекопувати пісок у пісочниці, протирати обладнання, змітати з нього сніг, розчищати від снігу доріжки тощо.Художня праця На вибір вихователя пропонується ряд варіантів роботи дітей з різними матеріалами. Залежно від місцевих умов, матеріальної бази дитячого садка, здібностей та нахилів дітей вихователь може вибирати всі або кілька за­пропонованих нижче варіантів і їх складових частин, а також доповнювати їх своїми варіантами, надаючи при цьому особ­ливої уваги розвиткові самостійності і творчості дітей.

Варіант І

Робота з папером і картоном

Зацікавлювати дітей виготовляти прості саморобки з па­перу і картону за зразками і своїм задумом. Закріплювати вміння обирати папір за кольором і фактурою відповідно до задуму та призначення виробу, використовувати знайомі та придумувати нові прийоми обробки паперу й картону та з'єднання частин створюваного виробу. Залучати дітей до виготовлення виробів з готових форм (стрічки паперу, ко­робки, циліндри тощо) та способом пап'є-маше. Ознайоми-

ти з готовими виробами, матеріалом для пап'є-маше (тонкий папір, клей, ґрунтовка) та технікою роботи.

Орієнтовні вироби: іграшки-саморобки для різних видів ігор, вітальні листівки, ялинкові прикраси, персонажі й де­корації лялькового театру, предмети оформлення інтер'єру приміщення тощо.

Варіант II

Робота з природним та штучним матеріалом

Викликати в дітей інтерес для участі в заготівлі природ­ного і штучного матеріалу (шишки, жолуді, каштани, кора, листя, насіння, солома, трава, кукурудзяні початки, горіхова і яєчна шкаралупа, поролон, пінопласт, дріт у поліхлорвініловій оболонці, корки, пластмасові пляшки, пакети з-під молочних продуктів, упаковка для яєць тощо) та виготовлен­ня різних саморобок. Розвивати вміння добирати потрібний матеріал відповідно до задуму і призначення виробів; вико­ристовувати засвоєні на заняттях з конструювання, апліка­ції, прийоми обробки природних та штучних матеріалів і з'єднання частин виробів, їх оформлення та придумувати нові.

Орієнтовні вироби: намисто, пояси, букети із засушених рослин, панно, ялинкові прикраси, персонажі для ігор тощо.

Варіант III

Декоративне плетіння

Ознайомити з обладнанням і матеріалами для плетіння (ручна рамка чи станок, утворений з двох з'єднаних рамок, тасьма, шнури, ножиці із заокругленими кінцями, малюнки зразків плетіння, готові вироби, коробочки із секціями для тасьми); формувати вміння обирати відрізки декоративної тасьми за фактурою і розцвіткою, натягувати на рамку вузь­ку тасьму чи тонкий кольоровий шнур як основу для плетін­ня, нарізування смужки тасьми відповідної довжини, впліта­ти смужки тасьми в основу способом переплетіння «полотно» (роботу закріплення і оформлення країв виробів виконує дорослий); заохочувати дітей виконувати творчі за­вдання: добирати розцвітку тасьми, створювати узори чергу­ванням смужок різних розцвітки і ширини (серветки, ки­лимки тощо).

Закріплювати вміння плести кіску з кольорової тасьми чи шнурів, мотузки, смужок тканини. Залучати до плетіння найпростіших вузлів у техніці макраме.

Орієнтовні вироби: закладки, пояски, атрибути для ігор, декорації лялькового театру, вироби для художнього оформ­лення приміщення тощо.

Результати навчально-виховної роботи:

діти позитивно ставляться до трудових завдань: виявля­ють бажання працювати, старанність, елементи ініціативи та відповідальності;

самостійно та в певній послідовності вдягаються, роздя­гаються, взуваються, роззуваються, правильно розміщують одяг та взуття у відведених для цього місцях; виконують про­сті дії догляду за одягом і взуттям;

виконують доручення з господарсько-побутової праці, обов'язки чергових по їдальні, підготовці до занять; у проце­сі художньої праці виготовляють прості вироби з різноманіт­них матеріалів — за зразками та власним задумом. При цьо­му ставлять мету праці (з допомогою запитань дорослого та самостійно), планують і організовують хід роботи знайомого змісту; виявляють елементи творчості, правильно користу­ються обладнанням, контролюють результати роботи, усува­ють недоліки, прибирають робоче місце; уміють взаємодіяти вдвох—учотирьох, виконувати функції організатора колектив­ної роботи.Підготовча група

(Сьомий рік життя)

Завдання виховання: виховувати в дітей культуру праці: вміння ставити близьку та більш віддалену комплексну мету праці, планувати й організовувати хід роботи (визначати, що і в якій послідовності робити, добирати потрібний матеріал та обладнання, раціонально розміщувати їх на робочому міс­ці); уміння правильно користуватись обладнанням, викону­вати трудові дії в певній послідовності, використовувати ра­ціональні прийоми роботи, додержуватись правил безпеки праці та особистої гігієни, економити матеріал, час; підтри­мувати порядок на робочому місці; здійснювати контроль за якістю результату, виявляти недоліки й усувати їх; приводи­ти в порядок робоче місце та обладнання. Формувати су­спільні мотиви праці: бажання зробити корисну справу для інших. Виховувати позитивне ставлення до праці (працювати

охоче, старанно, не відволікаючись, творчо, досягати якісно­го результату, радіти успіхам тощо), відповідальність, ціле­спрямованість, організованість, самостійність, наполегливість ініціативність, бережне ставлення до навколишніх речей; ба­жання та вміння взаємодіяти вдвох—ушістьох, встановлюючи взаємини співробітництва і взаємодопомоги (справедливо розподіляти обов'язки, матеріал і обладнання, погоджувати дії в ході роботи, піклуватись про якісне та своєчасне вико­нання загальної справи, здійснювати взаємоконтроль, у разі потреби допомагати одне одному, об'єктивно і доброзичливо оцінювати поведінку й результати праці товаришів та свої власні); бажання та вміння виконувати функції організатора («бригадира») колективної роботи підгрупи з чотирьох-шести дітей; навички та звички культури спілкування з доросли­ми, ровесниками, малюками.

Завдання трудового виховання розв'язувати в єдності із завданнями фізичного, морального, розумового та естетич­ного виховання.

Самообслуговування. Продовжувати формувати звичку самостійно, у певній послідовності, потрібному темпі вдяга­тись, роздягатись, взуватись, роззуватись; акуратно складати чи вішати на місце одяг та ставити взуття; доглядати одяг (чистити, сушити). Формувати вміння пришивати ґудзики, петлі. Привчати доглядати взуття (мити, чистити). Формува­ти звичку помічати й самостійно усувати неохайність у своє­му зовнішньому вигляді, у разі потреби допомагати одне од­ному.

Господарсько-побутова праця. Формувати звичку по­мічати безладдя і своєчасно та самостійно (без нагадування) підтримувати порядок навколо себе (після ігор, занять, са­мостійної художньої діяльності класти на місце іграшки, ма­теріали, обладнання тощо). Привчати розстилати ліжко та застилати його після сну, допомагати помічникові виховате­ля міняти постільну білизну.

Закріплювати вміння очищати від пилу різні предмети (будівельний матеріал, іграшки, дитячі меблі тощо); мити іг­рашки, будівельний матеріал, обладнання; прати речі неве­ликого розміру; вчити прасувати їх. Привчати ремонтувати книжки, іграшки, коробки з-під настільних ігор; протирати підлогу після вмивання підготовленою дорослим шваброю з ганчіркою. Допомагати вихователеві готувати та виносити на

ділянку іграшки, матеріали, інвентар для ігор та праці, при­бирати їх на місце.

Закріплювати вміння виконувати обов'язки чергового по їдальні, з підготовки до занять.

Залучати до участі в художньому оформленні інтер'єру приміщення.

Удосконалювати вміння виготовляти печиво, вареники, пиріжки та інші вироби з готового тіста.

Продовжувати привчати піклуватись про менших: допо­магати їм одягатись і роздягатись, виготовляти та лагодити для них іграшки тощо.

Закріплювати вміння прибирати майданчик (відповідно до сезону): підмітати доріжки, ґанок, перекопувати пісок у пісочниці, протирати обладнання, змітати з нього сніг, роз­чищати від снігу доріжки тощо,Художня праця На вибір вихователя пропонується низ­ка варіантів роботи дітей з різними матеріалами. Залежно від місцевих умов, матеріальної бази дитячого садка, здібностей та нахилів дітей вихователь може вибрати всі чи кілька за­пропонованих нижче варіантів і їх складових частин, а також доповнювати їх своїми варіантами, надаючи при цьому особ­ливої уваги розвиткові самостійності і творчості дітей.

Варіант І

Робота з папером і картоном

Підтримувати в дітей інтерес до виготовлення простих саморобок з паперу і картону за зразками та своїм задумом. Удосконалювати вміння добирати папір за кольором і факту­рою відповідно до задуму й призначення виробу, творчо ви­користовувати знайомі та придумувати нові прийоми оброб­ки паперу, картону і з'єднання частин створюваного виробу. Закріплювати вміння виготовляти вироби з готових форм (стрічки паперу, коробки, циліндри тощо) та способом пап'є-маше.

Орієнтовні вироби: атрибути для ігор, ялинкові прикра­си, персонажі й декорації лялькового театру тощо.

Варіант II

Робота з природним і штучним матеріалом

Залучати дітей до участі в заготівлі й сортуванні природ­них і штучних матеріалів (шишки, жолуді, каштани, кора, листя, насіння, солома, трава, кукурудзяні початки, горіхова і яєчна шкаралупа, поролон, пінопласт, дріт у поліхлорвініловій оболонці, корки, пластмасові пляшки, пакети з-під

молочних продуктів, упаковка яєць тощо); організовувати роботу з виготовлення різних виробів, які мають реальне за­стосування (атрибути для ігор, предмети оформлення примі­щень, ялинкові прикраси, декорації лялькового театру, ляль­ки-маріонетки, сувеніри, подарунки молодшим дітям тощо). Удосконалювати вміння добирати потрібний матеріал відпо­відно до задуму і призначення виробів, використовувати різ­ні способи обробки матеріалів і з'єднання частин виробів, набуті на заняттях з конструювання та аплікації. Закріплю­вати навички правильного користування ножем, шилом, голкою. Стимулювати прояви самостійності і творчості, ініці­ативи в доборі матеріалу й визначенні способів його оброб­ки, кріплення та оформлення виробів.

Варіант III

Декоративне плетіння і ткацтво

Удосконалювати набуті в старшій групі вміння плести на ручній рамці чи станку-рамці, виконання творчих завдань (створення візерунків чергуванням смужок тасьми різних розцвітки і ширини — серветки, килимки тощо). Закріплю­вати вміння плести кіску з кольорової тасьми, ниток, мотуз­ка, смужок тканини, з допомогою дорослого зшивати її по кругу (віночки, панно, килимок для ляльки тощо). Продовжу­вати залучати дітей до ажурного плетіння в техніці макраме.

Ознайомити з обладнанням і матеріалом для ткацтва (станок-рамка, голка-човник, нитки для основи і ткацтва, готові вироби, ескізи-малюнки виробів). Учити добирати нитки за кольором і фактурою (гладенькі, ворсисті), змоту­вати їх у клубки, натягувати на ткацьку рамку нитки для основи, всиляти нитку в вушко човника і закріплювати; тка­ти за допомогою човника, піддівати нитки основи через од­ну (краї виробу скріплює вихователь); створювати візерунки виробів (килимки для ляльок, панно, попони для конячок тощо).

Варіант IV

Робота з тканиною

Ознайомити дітей з інструментами і пристосуванням (наперсток, голка, нитки, пристосування для всиляння нит­ки в голку, крейда, шпильки, швацькі ножиці, копіювальний папір, п'яльці, дитяча ручна швацька машинка), їх призна­ченням у роботі з тканиною; правилами безпечної роботи з голкою. Учити вимірювати нитку потрібної довжини, всиляти

нитку в вушко голки, зав'язувати вузлик, проколювати тка­нину, закріплювати кінець нитки на ній.

Формувати вміння оздоблювати вироби з тканини (нано­сити малюнок на тканину за допомогою копіювального па­перу, вишивати швом «уперед голку», швом «хрест» (сервет­ки, хустинки, рушнички тощо); обробляти зрізи тканини бахромою.

Учити підгортати краї виробів із тканини, обкидати і зшивати швом «уперед голку»; пришивати вішалку до руш­ників; пришивати ґудзики до лялькового одягу, фартушків для чергових тощо.

Учити обкидати тканину швом «через край».

Залучати дітей до виготовлення виробів із тканини (ви­кроювати прості вироби за готовою викрійкою — шаблоном, з'єднувати частини виробів); аплікацій з клаптиків тканини (підбирати клаптики за розцвіткою і фактурою відповідно до задуманого предмета чи сюжету, вирізати силуети майбут­ньої аплікації з кольорового паперу за своїм ескізом-малюнком, накладати їх на підготовлену тканину, обводити крей­дою, вирізувати деталі виробу та складати аплікації, закріплювати їх шпильками, наклеювати спеціальним клеєм для тканин або пришивати на дитячій ручній швацькій ма­шинці швом «зигзаг» чи пришивати вручну швом «уперед голку».

Орієнтовні вироби: скатерки, рушнички, панно-килим, фартушки, лялькова білизна та одяг, декорації, атрибути для лялькового театру тощо.

Застосовувати набуті навички в практичній діяльності.

Примітка; орієнтуючись на побажання більшості пра­ктичних працівників, у підготовчій групі не передбачено ро­боти з деревом. Однак у тих дитячих садках, де є необхідне обладнання й умови, а вихователі відповідно підготовлені, ця робота може продовжуватись.Результати навчально-виховної роботи:

діти позитивно ставляться до трудових завдань: працю­ють охоче, виявляють старанність, прагнення досягти на­лежного результату, елементи ініціативи та відповідальності; у них сформовані навички самообслуговування та господар­сько-побутової праці, вміння виготовляти з різних матеріалів прості вироби в процесі художньої праці (за зразками та власним задумом). При цьому діти ставлять мету, планують

та організовують хід роботи (з допомогою дорослого й са­мостійно), виявляють елементи творчості, правильно корис­туються обладнанням, контролюють результати, усувають недоліки, намагаються своєчасно виконати роботу, прибира­ють робоче місце, уміють взаємодіяти вдвох — ушістьох, вико­нувати функції організатора колективної роботи.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка