Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Музичне виховання з методикою навчання»Скачати 94.94 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір94.94 Kb.
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни « Музичне виховання з методикою навчання» складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою за фахом «Початкова освіта»

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна є базовою.

Дисципліни, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: педагогіка, історія педагогіки, історія культури.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  1. Загальні поняття музичного виховання в загальноосвітній школі

  2. Види музичної діяльності школярів.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни « Музичне виховання з методикою навчання» є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті та отримання студентами знань, які необхідні для виконання ними своїх службових обов'язків майбутніх спеціалістів..

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни « Музичне виховання з методикою навчання» є

-         методичні:

-         дати студентам систематизовані знання у галузі теорії і практики музичного виховання учнів;

-         пізнавальні:

-         озброїти практичними уміннями проведення музично- виховної роботи в школі;

-         практичні:

-         забезпечити професійну готовність майбутнього педагога до здійснення морального та естетичного виховання учнів засобами музичного мистецтва.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1) основні завдання музичного виховання, навчання, розвитку дітей молодшого шкільного віку;

2) форми організації музичного виховання, навчання і розвитку;

3) види музичної діяльності;

4) основні музичні жанри та музичний репертуар для молодших школярів;

5) зміст і структуру уроків музичного мистецтва;

6) основні музичні поняття і терміни.

Вміти:

1) організовувати роботу з музичного виховання навчання і розвитку дітей молодшого шкільного віку;

2) аналізувати досягнення сучасної музично-педагогічної науки з питань музичного розвитку дітей;

3) творчо підходити до організації виховної роботи з музичного розвитку дітей;

4) орієнтуватися в різноманітних формах організації музичної діяльності дітей в ЗОШ І ступеня;

5) оперувати музичною термінологією.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __75 години/_2,5 кредита ЄКТС.


  1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні поняття музичного виховання в загальноосвітній школі

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сучасні вимоги до музичного виховання в загальноосвітній школі

Вивчення матеріалу першої лекції бажано розпочати з аналізу передумов виникнення та формування музичної освіти як частини загального навчально-виховного процесу. Зокрема, варто детально зупинитися на диференціації понять «музична освіта» та «музичне виховання». Музична освіта має розглядатися як складова художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах. Важливо проаналізувати, як музична освіта взаємодіє з різними формами наукового знання. Лекція передбачає детальний розгляд законодавчо-нормативних документів про освіту.Тема 2. Музична освіта й виховання як історико-педагогічна проблема

Лекція присвячена розгляду ролі музичної освіти і виховання в історичному аспекті. Необхідно розглянути культурно-історичні,суспільно-історичні умови зародження музичної освіти та виховання, що складалися на різних історичних етапах. При цьому важливо не порушувати хронологічний принцип викладання відповідного матеріалу. Особливого значення варто надати висловлюванням українських педагогів про важливість музичної освіти.Тема 3. Теоретико-методологічні основи викладання музичногомистецтва в школі

Лекція повинна включати огляд найважливіших аспектівзазначеної теми. Зокрема, варто звернути увагу на індивідуально-диференційований підхід до учнів, способи забезпечення співробітництва на уроках, форми навчальної співпраці учнів, особливості застосуванняігрових методів на уроках у молодших класах.Тема 4. Основи методики музичного навчання і виховання молодших школярів

У викладі матеріалів цієї лекції необхідно з’ясувати специфіку музичного розвитку дітей у зв’язку з їхніми індивідуальними особливостями, розглянути структуру здібностей до різних видів музичної діяльності.Доцільно прослідкувати шляхиздійснення міжпредметних зв’язків на уроках музичного мистецтва, використання їхніх можливостей у формуванні художніх уявлень молодшого школяра.Тема 5. Зміст музичного виховання молодшого школяра

Більшість школярів вивчає музику лише в загальноосвітніх школах. Саме тому необхідно розкрити мету, завдання, зміст, форми, методи музичної освіти в ЗОШ І ступеня, розглянути навчальні плани, проаналізувати підручники, зупинитися на музичному репертуарі, який зумовлює національне виховання учнів молодших класів.


Змістовий модуль 2.Види музичної діяльності школярів.

Форми організації музичного виховання молодших школярів
Тема 1. Методика сприймання як основа розвитку музичної культури молодшого школяра

У лекції доцільно розкрити сутність поняття «музичне сприймання», довести його важливість для будь-якого виду музичної діяльності. Необхідно обумовити й інші аспекти методики сприймання: музичний і життєвий досвід, розвинутий музичний слух, усвідомлення засобів музичної виразності і музичного образу, емоції як необхідні умови повноцінного сприймання. Варто вказати орієнтири розвитку навиків сприймання на уроках музичного мистецтва: накопичення музичного досвіду, «спостереження» за розвитком музичного образу (образів) в процесі слухання, співу, рухів, гри на інструментах, різних творчих проявів.Тема 2. Методика вокально-хорової роботи в школі

У лекції варто закцентувати на виховному значенні хорового співу. Хоровий спів – засіб розвитку музичних і психофізіологічних якостей школяра. Дитяче хорове виконавство – важливий засіб поглиблення сприймання музики. Коротка характеристика голосів дітей за віковими групами (молодший, середній і старший).

Розкрити сутність понять «вокальні навики» (співоча постава, дихання, дикція, звукоутворення, інтонування), «хорові навики», ансамбль, унісон.

Необхідно пояснити роль вправ у формування вокальних навиків. Підбір управ в залежності від вікових та індивідуальних особливостей співочого розвитку молодшого школяра. Вимоги до вправ: цілеспрямованість, послідовне ускладнення завдань, зв’язок вправ з пісенним репертуаром.

Важливим аспектом лекції є порушення питання про охорону голосу школяра (організація співочого режиму, профілактика захворювань голосового апарату, спостереження за правильним співочим розвитком, недопустимість форсованого звучання, дотримання гігієни співочого голосу).

Тема 3. Музична грамотність та її зв’язок з усіма видами діяльності

Музична грамота як узагальнення набутих слухових вражень, як умова музичного сприймання, виконавства. Донотний і нотний періоди формування музичних слухових уявлень. Музичні ігри як засіб розвитку здібностей молодших школярів. Ігрові прийоми. Самостійна музична діяльність дітей як метод розвитку творчих здібностей особистості.Тема 4. Планування уроків музичного мистецтва

У лекції варто закцентувати на ролі плану в досягненні систематичності й послідовності роботи. Календарне планування. Поурочне (тематичне) планування.Тема 5. Урок музичного мистецтва і облік результатів музичного виховання у початкових класах загальноосвітньої школи

Специфіка уроку музичного мистецтва, його відмінність від уроків з інших предметів. Види музичної діяльності на уроці, їхнє значення та взаємозв’язки. Сучасні вимоги до уроку музичного мистецтва в молодших класах. Методика та особливості перевірки та контролю знань.Тема 6. Позакласна музична робота з молодшими школярами

У лекції необхідно розкрити значення позаурочної музичної роботи в загальноосвітній школі на сучасному етапі. Масові, групові та індивідуальні форми роботи. Різновиди музичних гуртків у школі. Музичні, календарні свята у школі.Тема 7. Актуальні проблеми музичної освіти та виховання в

сучасній школі

Заключна лекція має на меті підсумувати проекти введення предмета «Музичне мистецтво» в інваріантну частину навчальних планів загальноосвітніх шкіл та закладів підготовки майбутніх вчителів різного рівня акредитації впродовж усього періоду навчання. Необхідно формувати музичну культуру молодшого школяра, залучати його до участі у різних заходах, покращити роботу з одарованими дітьми тощо. Варто наголосити, що з цією метою необхідно активізувати творчу діяльність учнів на уроках музичного мистецтва, а також оптимально організовувати навчально-виховний процес у позакласній та позашкільній роботі.


  1. Рекомендована література


№ з/п

Автор(и)

Назва

Видавництво, рік

Базова література


1

Гончаренко С.


Український педагогічний словник

К.: Либідь, 1997. – 376 с.

2

Закович М.М,Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін.

Українська та зарубіжна культура

К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 550 с.

3

Масол Л.М., Очаківська Ю.О., Беземчук Л.В., Наземцова Т.О.

Вивчення музики в 1–4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів.

Х.:Скорпіон, 2003. – 144 с.


4.

Печерська Е.


Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник.

К.: Либідь, 2001. – 272 с.

5.

Поясик О.І.


Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.): Монографія

Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 176 с.

6.

Ростовський О.


Методика викладання музики в основній школі: Навч.- метод. посібник

Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.

7.

Юцевич Ю.


Словник музичних термінів.

К.: Музична Україна, 1977. – 262 с.

Допоміжна література

8.

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України

2004. - № 10. – С. 4-9.

9.

Гайворонський М.

Співаник для дітей шкільного та дошкільного віку

К.: Музична Україна. –1993. –127 с.

10.

Осипець Р.


Педагогічне керівництво засвоєнням майбутніми вчителями народної пісенної культури

Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 22-25.

11.

ПадалкаГ.

Музична педагогіка

Херсон:ХДП, 1995. – 104 с.

12.

Рудницька О.

Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посібник

К.:ІЗМН, 1998. –248 с.
Хлєбнікова Л.


Робота з професійним дитячим хором

Початкова школа. – 2000. – № 11. – С. 47-49.
  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік


  2. Засоби діагностики успішності навчання: усний контроль – співбесіда, індивідуальне чи фронтальне опитування тощо; письмовий контроль – тести, самостійні та контрольні роботи.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка