Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»Скачати 205.89 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір205.89 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

вступного екзамену зі спеціальності

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

спеціальності 7.03030201

«Реклама»

Затверджено:

на засіданні Вченої ради

філологічного факультету

Протокол №4 від 15.01.2013
Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол №6 від 27.02.2013

Маріуполь – 2013


Пояснювальна записка

Зарахування до Маріупольського державного університету на спеціальність «Реклама» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» здійсню­ється на основі здобутого в МДУ або іншому ВНЗ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за конкурсом відповідно до результатів вступних випробу­вань, оцінюваних за шкалою від 100 до 200 балів. Прохідний бал - 124. Шка­лу оцінювання наведено у розділі «Критерії оцінювання».

Вступний екзамен з рекламознавства покликаний виявити ступінь підготовки абітурієнта до навчання за ОКР «Спеціаліст» у Маріупольському державному університеті.

Програма вступного екзамену побудована у відповідності до вимог обов'язкового мінімуму підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр» зі спеціально­сті «Реклама та зв’язки з громадськістю», державних освітніх стандартів вищої освіти в Україні. Про­грама включає орієнтовний перелік питань для підготовки до вступного випробування.Мета: виявити знання абітурієнтами теоретичних основ рекламної діяльності як форми масової комунікації; з'ясувати розуміння ними основних етапів становлення і розвитку реклами, сутності й особливостей основних типів рекламної діяльності, організації рекламної кампанії, поінформованості стосовно рекламної стратегії, ринку сучасної реклами в Україні та за кордоном; оцінити рівень їх здатності до виконання наукових досліджень, практичних на­вичок у створенні рекламного продукту, плануванні та здійсненні ефективної рекламної кампанії.

Абітурієнти повинні знати:

• передумови та джерела виникнення, основні етапи розвитку та становлення рекламної діяльності в системі масової комунікації;

• основні поняття, тлумачення і терміни реклами; роль і місце реклами в системі маркетингової комунікації;


 • функції реклами як соціального інституту;

 • законодавство з реклами, правові та етичні принципи реклами;

 • типологія рекламної продукції та рекламних кампаній;

 • засоби і методи впливу на цільову аудиторію;

 • прийоми досягнення ефективності реклами;

 • прийоми створення ефективного рекламного тексту, призначеного для поширення в різних ЗМІ.

Абітурієнти повинні вміти:

 • застосовувати норми етичного кодексу у своїй діяльності;

 • застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції;

 • вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності;

- виробляти загальну стратегію та конкретний рекламний текст для
різних рекламних носіїв;

- розробляти стратегії рекламних кампаній різних типів.Питання до вступного екзамену

 1. Сутність реклами, її функції і цілі. Види реклами.

 2. Принципи класифікації реклами.

 3. Рекламний процес та його учасники.

 4. Товарний знак, характеристики та критерії оцінювання.

 5. Реклама у пресі. Технологічні стадії виробництва реклами в пресі.

 6. Теле- і радіореклама. Основні рекомендації щодо створення ї виробництва і розміщення реклами на телебаченні й радіо.

 7. Зовнішня реклама. Види. Особливості зовнішньої реклами.

 8. Поліграфічна друкована продукція.

 9. Сувенірна реклама.

 • Пряма поштова реклама. Завдання і значення прямої поштової реклами.

 • Реклама в комп'ютерних мережах.

 • Виставки, презентації, семінари.

 • Особливості рекламного тексту.

 • Класифікація реклами на основі життєвого циклу товару.

 • Визначення цільової аудиторії.

 • Принципи створення ефективної реклами.

 • Українське законодавство про рекламу.

 • Типи рекламних агентств.

 • Поняття і визначення «реклама».

 • Зміст понять «імідж», «бренд», «брендінг».

 • Огляд Закону України «Про рекламу».

 • Характеристики торгової марки.

 • Рекламна служба у ЗМІ.

 • Економічні цілі реклами.

 • Роль реклами в суспільстві (економічна, соціальна, ідеологічна).

 • «Фірмовий колір» як елемент фірмового стилю.

 • Рекламна кампанія: загальне поняття.

 • Критерії ефективності рекламної кампанії.

 • Реклама як елемент основних засобів маркетингових комунікацій.

 • Комерційна та некомерційна реклама.

 • Роль реклами в сучасному суспільстві.

 • Реклама на транспорті.

 • Видатні діячі світової реклами.

 • Проблеми та перспективи рекламного ринку України.

 • Протореклама як початковий етап розвитку рекламної комунікації: сутність, джерела виникнення.

 • Самореклама як базисна категорія рекламної комунікації, розвиток демонстративної символіки в давній культурі.

 • 3ародження і розвиток реклами в античному суспільстві, соціальні чинники її формування.

 1. Антична політична реклама: розмаїття жанрів.

 2. Конфесійна реклама і раннє християнство, еволюція та види конфесійної (релігійної) реклами в західноєвропейському Середньовіччі.

 3. 3ображальна реклама розвинутого Середньовіччя: товарні знаки, торгова і цехова емблематика, геральдика, предплакатні жанри.

 4. Роль і суспільно-історичне значення середньовічних ярмарків в умовах формування первісного ринку як засобу комунікації.

 • Рекламний ярмарковий фольклор.

 1. Формування реклами як засобу масової комунікації під впливом третьої інформаційної революції, технічні винаходи, що цьому сприяли.

 2. Становлення європейської друкованої реклами, її первісні види, розвиток газетної реклами в Західній Європі.

 3. Національні риси лубкової традиції в рекламному процесі України і Росії ХУИ-ХУІІІ ст..

 4. Історичні віхи західноєвропейської реклами у XIX ст.: періоди­зація, передумови становлення рекламного бізнесу.

 5. Етапи рекламної комунікації. Учасники рекламної комунікації.

 6. Місце і роль реклами у структурі маркетингу.

 7. Історія розвитку реклами в античні часи та в середньовіччі.

 8. Живописна рекламна вивіска. Історія рекламного плакату.

 9. Винахід друкарського вестата та розвиток друкованої реклами.

 10. Особливості та функції реклами як соціального Інституту.

 11. Преса як засіб реклами.

 12. Радіо як засіб реклами.

 13. Телебачення як засіб реклами.

 14. Зовнішня реклама та реклама на транспорті.

 15. Стимулювання збуту як засіб реклами.

 16. Виставки як засіб реклами.

 17. Корпоративна реклама.

 18. Організація та функції відділу реклами. Менеджер з реклами.

 19. Історія становлення і розвитку рекламних агентств у світі.

 20. Функції рекламного агентства у рекламній діяльності.

 21. Переваги та недоліки здійснення рекламної діяльності без залу­чення рекламного агентства,

 22. Взаємодія рекламного агентства з рекламодавцем.

 23. Взаємодія рекламного агентства із засобами масової інформації.

 24. Типи сучасних рекламних агентств.

 25. Організація та структура рекламного агентства.

 26. Роль ЗМІ у рекламній діяльності.

 27. Сегментування ринку. Цільова аудиторія.

 28. Рівні впливу реклами на споживача.

 29. Сугестія як основний метод впливу реклами на споживача.

 30. Психологічні чинники у рекламній комунікації.

 31. Класифікація реклами на основі етанів життєвого циклу товару.

 32. Рекламне повідомлення, оголошення, звернення.

 33. Основні етапи створення рекламних звернень.

 34. Закони дизайну рекламних оголошень.

 35. Розробка та виробництво телевізійного рекламного ролика.

 36. Поняття рекламної кампанії. Етапи розробки рекламної кам­панії.

 37. Соціальна реклама.

 38. Контроль за дотриманням і відповідальність за порушення зако­нодавства про рекламу.

 39. Основні морально-етичні принципи реклами.

 40. Поняття ефективної реклами. Критерії ефективності реклами.

 41. Методи дослідження реклами. Етапи дослідження реклами.

 42. Дослідження засобів масової інформації для потреб реклами.

 43. Методи підвищення ефективності реклами.

 44. Тенденції розвитку сучасної глобальної реклами.

 45. Перспективи розвитку реклами в Україні.

 46. Новітні засоби реклами: Інтернет. Типи реклами "он-лайн".

 47. Новітні засоби реклами: альтернативне телебачення

 48. Основні сфери рекламної діяльності: маркетинг, бізнес, наука, мистецтво та ін.

 49. Новітні технології реклами.

 50. Періодизація розвитку реклами.

 51. Протореклама стародавніх часів.

 • Становлення комерційної комунікації і реклами в Середні віки.

 • Розвиток друкарської та газетної справи в період Нового часу.

 • Особливості зародження та становлення реклами в Україні.

 1. Період розвитку реклами за часів Київської Русі.

 2. Реклама в Україні V – ХVІІІ ст.

 3. Дореволюційний період функціонування реклами в Україні.

 4. Реклама за радянських часів.

 5. Новітня реклама 90-х років XX ст. — початку XXI ст. в Україні.

 6. Недоброякісна реклама.

 7. Реклама як предмет авторського права.

 8. Реклама і захист прав споживача.

 9. Контрактне право; визначення, особливості функціонування, анулювання контрактів.

 • Рекламна етика.

 1. Реклама як метод впливу на поведінку споживача.

 2. Стереотипи в рекламі.

 3. Рекламний процес та його основні учасники.

 4. Соціальні сфери рекламної діяльності.

 • Зміст, форма та структура рекламних звернень.

 1. Специфіка стилістики рекламного звернення.

 2. Розробка та створення рекламних звернень.

 3. Основні правила копірайтингу.

 4. Критерії вибору оптимальних засобів поширення реклами.

 5. Особливості газетної та журнальної реклами.

 6. Специфіка радіореклами.

 7. Особливості характеристики радіо роліку. Сценарій радіоролику.

 8. Специфіка телереклами.

 9. Створення сценарію телероліку.

 10. Реклама на транспорті.

 11. Реклама на місці продажу.

 12. Рекламні фільми та кінореклама.

 13. Стратегічне планування в рекламі.

 14. Поняття копірайтингу та основні складові роботи копірайтера.

 15. Дослідження як основний елемент рекламної кампанії.

 16. Створення ефективної кампанії.

 17. Визначення масової комунікації.

 18. Методи аналізу масової комунікації.

 19. Методи аналізу текстів. Критерії оцінювання


Критерії оцінювання

Зарахування до Маріупольського державного університету на спеціальність «Реклама» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» здійснюється на основі здобутого в МДУ або іншому ВНЗ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за конкурсом відповідно до результатів вступних випробувань, оці­нюваних за шкалою від 100 до 200 балів. Особи, які набрали на вступному ви­пробувані менше 124 балів, до участі в конкурсі не допускаються.

Вступне випробування триває протягом трьох годин і передбачає вико­нання тестових завдань відкритого і закритого типів у письмовій формі.

Нарахування балів здійснюється відповідно до наступної таблиці:За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

Кількість балів

A

Відмінно

190-200

B

Добре

180-189

C

Добре

175-179

D


Задовільно

169-174

E

Задовільно

124-168
Незадовільно

100-123

Екзаменаційний пакет завдань покликаний перевірити знання з теорії та практики рекламної діяльності, історії реклами, рекламної кампанії, політичної реклами, креативу і дизайну в рекламі, копірайтингу, спічрайтингу, управління рекламними та ПР-проектами, сучасних технологій реклами.

Вступне випробування проходить у письмовій формі і передбачає ви­конання тестових завдань трьох рівнів.

Перший рівень становлять тестові завдання закритого типу, що вима­гають вибору однієї правильної відповіді з декількох запропонованих варіан­тів. За виконання завдань цього рівня абітурієнт може отримати від 100 до 160 балів.

Другий і третій рівень складається з тестових завдань відкритого типу. Тестові завдання другого рівня потребують короткої відповіді на поставлені запитання. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує до п'яти балів. Максимальна кількість балів за виконання завдань другого рівня становить 20 балів.Тестові завдання третього рівня передбачають розгорнуту відповідь на поставлене запитання або виконання творчого завдання. Наприклад, написати рекламне звернення, придумати рекламний заголовок, скласти план рек­ламної кампанії на запропонований товар. Максимальна кількість балів за виконання завдання третього рівня становить 20 балів.

Відмінно (190-200 балів) – отримує абітурієнт, що надав вичерпні, пов­ні, змістовні відповіді па тестові завдання другого і третього , а також прави­льно виконав тестові завдання першого рівня. При цьому відповіді мають за­свідчувати вміння не лише відтворювати теоретичний матеріал підручників і посібників, але й ілюструвати його власними прикладами. Абітурієнт пови­нен вміти робити узагальнення, мати навички самостійного аналізу фактів, тобто демонструвати здатність до ведення наукового пошуку.

Добре (180-189 балів) – отримує абітурієнт, що надав повні відповіді на тестові завдання другого і третього рівнів, проте зробив помилки при вико­нанні тестових завдань першого рівня, або правильно виконав тестові за­вдання першого рівня, проте під час відповідей на тестові завдання другого і третього рівнів спостерігались певні недоліки у викладі матеріалу, зокрема непослідовність, наявність стилістичних помилок у мовленні, зосередження лише на одній з наукових версій, відсутність висновків щодо проблеми, яка викладається.

Добре (175-179 балів) – отримує абітурієнт, що: а) правильно виконав тестові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, пов­ністю виконав завдання другого рівня, не справився із тестовим завданням третього рівня або виконав його неправильно; б) правильно виконав тестові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, повністю виконав завдання третього рівня, проте не справився із тестовими завдання­ми другого рівня або виконав їх неправильно; в) правильно виконав тестовізавдання другого і третього рівнів, проте неправильно виконав частину тестових завдань першого рівня.

Задовільно (169-174 балів) – отримує абітурієнт, що: а) правильно виконав тестові завдання другого і третього рівнів, проте неправильно виконав майже половину тестових завдань першого рівня; б) правильно виконав тес­тові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, частко­во виконав завдання другого рівня і не зумів виконати завдання третього рів­ня; в) правильно виконав тестові завдання першого рівня, набравши макси­мальну кількість балів, частково виконав завдання третього рівня і не зумів виконати завдання другого рівня; г) правильно виконав тестові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, частково виконав за­вдання третього і другого рівнів.

Задовільно (124-168 балів) – отримує абітурієнт, що: а) неповно відповів на запитання третього рівня, продемонстрував невміння послідовно ви­кладати думки, ілюструвати теоретичні положення прикладами, узагальню­вати факти, частково виконав тестові завдання другого рівня, правильно ви­конав незначну частину тестових завдань першого рівня; б) правильно вико­нав тестові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, правильно виконав половину завдань другого рівня, не справився із завдан­нями третього рівня; в) правильно виконав тестові завдання першого рівня, набравши максимальну кількість балів, правильно виконав одне із тестових завдань другого рівня, зробив спробу виконати тестові завдання третього рі­вня; г) правильно виконав завдання третього і другого рівнів складності, про­те майже не виконав тестові завдання першого рівня.

Незадовільно (100-123 балів) – отримує абітурієнт, що не виконав за­вдання третього і другого рівнів, виконав незначну частину тестових завдань першого рівня або частково виконав завдання другого чи третього рівнів.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления / С. Бердышев. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 252 с.

 2. Блажинов Е.Л. Паблик рилейшнз. Учебное пособие / Е.Л. Блажинов. – М.: ИМА-пресс, 1994. – 152 с.

 3. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Блэк Сэм. – М.: Новости, 1990. – 240 с.

 4. Брукс П. Копирайтинг: как написать рекламу, которая будет продавать / П. Брукс. – М. : Бератор Паблишинг, 2005. – 128с.

 5. Викентьев И. Приемы рекламы и Public Relations. Программы – консультанты / И. Викентьев. – 7-е издание. – М. : Бизнес-пресса, 2007. – 380с.

 6. Гришин Н.В. Основы проведения избирательных компаний / Н.В. Гришин. – М.: РИП-Холдинг, 2003. – 114 с.

 7. Джефкінз Ф. Реклама: практичний посібник / Пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – 2-ге укр. Видання, випр. і доп. К.: Знання, 2008. – 565 с.

 8. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 9. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: Підручник / передм. В.П. Мостового. – 2 вид., випр. – К.: Вища школа, 2007. – 231 с.

 10. Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR – текстов / К. Иванова. – 2-е издание. – СПб. : Питер, 2007. – 160с.

 11. Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. Паблик рилейшнз: Теория и практика / С.М Катлип, А.Х. Сентер, Г.М. Брум. – 8-е изд.-е. Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2000. – 624 с.

 12. Кондратьев А.В. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей школы – 5-е издание / Кондратьева А.В. – М.: академический проект, 2008. – 510 с.

 13. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник / В.Г. Королько. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 400 с.

 14. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. Учебное пособие для студентов отделений связей с общественностью / А.Д. Кривоносов. – СПб.: Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2003. - 56 с.

 15. Масова комунікація / Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. – К.:Либідь, 1997. – 216 с.

 16. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации / Моисеев В.А. – К.: Дакар, 2002. – 506с.

 17. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.

 18. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ / А. Назайкин. – М.: Эксмо, 2007. – 352с.

 19. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз / Ньюсом Даг, Тёрк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. – 7-е изд.-е. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 628 с.

 20. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: учебное пособие / Н. Овчиннникова. – М.: Издательско-торговая корпораця «Дашков и Ко», 2008. – 368 с.

 21. Почепцов Г.Г. Информация и дезінформація / Георгій Почепцов. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2001. – 256 с.

 22. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз: навчальний посібник / Почепцов Г.Г. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 373 с.

 23. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов \ Г.Г. Почепцов. – М., К.: Рефл-бук, Ваклер, 2002. – 624 с.

 24. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М: Центр, 2004. – 352 с.

 25. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации от речей президентов до переговоров с террористами / Г.Г. Почепцов. – М.: Центр, 1998. – 362 с.

 26. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г.Почепцов. – [2-е вид., доп. ] – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1999. – 308 с.

 27. Правовые и этические нормы в журналистике [сборник документов] / сост. Прохоров Е.П. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 232 с.

 28. Психологические основы «Паблик рилейшнз». 2-е изд. / Е. Богданов, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.

 29. Романов А.А. Реклама: между социумом и маркетингом.: Научная монографія / А. Романов. – М.: „Маркет ДС”, 2002. – 300 с.

 30. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник для вузов / И.М. Синяева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 414 с.

 31. Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование / Дж. Сиссорс, Р. Бэрон. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.

 32. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікацій та управління: навчальний посібник / І.Ю. Слісаренко. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

 33. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник/ В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – 2-ге видання. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.

 34. Теория и практика связей с общественностью / А.В. Кочетков, В.Н. Филиппов, Л.Л. Скворцов, А.С. Тарасов, 2-е издание. – СПб.: Питер, 2008. – 240с.

 35. Тульчинский Г.Л. РR фирмы: технология и эффективность /
  Г.Л. Тульчинский. – СПб.: Алетейа, 2001. – 552 с.

 36. Уэллс У. Реклама: принципы и практика / Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 800 с.

 37. Ученова В.В. История рекламы: учебник для студентов ВУЗов / В. Ученова. – 3-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 495 с.

 38. Халер М. Пошук і збір інформації: навчальний посібник / М.Халер. – К.: Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.

 39. Шарков Ф.И. Интегрированные РR-коммуникации. – М.: „РИП-Холдинг”, 2004.

 40. 36. Яковлев И. П. Паблик Рилейшнз в организациях / И.П. Яковлев. – СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1995. - 148 с.

 41. PR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / Пер. с англ. – М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002. – 493 с.

 42. PR: современные технологии: учебное пособие / Под ред. Л.В. Володиной. – СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2008. – 263 с.


Додаткова:

 1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: Учеб. пособие / Д.С. Авраамов. – М., 1999. – 208 с.

 2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, тактика паблік рилейшнз : монографія / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.

 3. Блэк С. PR: Международная практика / Блэк Сэм. – М.: ИД "Довгань", 1997. – 172 с.

 4. Борисов Б.Л. Реклама п паблик рилейшнз. Алхимия власти / Б. Борисов. – Рига, 1997.- 138 с.

 5. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика. 8-е изд. / Ф. Буари. Пер. с фр. – М.: ИД "Инфра-М", 2001. – 178 с.

 6. Василенко А.Б. Пиар крупных российский корпораций / А.Б. Василенко. – 2-е изд.. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 304 с.

 7. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз \ Грин Энди. – Нева.экономист, 2003. – 223 с.

 8. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – СПб: Питер, 2006. – 368 с.

 9. Доти И. Паблисити и паблик рилейшнз / Доти Дороти И. Пер. с англ. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 288 с.

 10. Зв'язки з громадськістю: Як їх встановлювати і підтримувати?: Навч.-метод. посібник для працівників органів місцевого самоврядування і громадських організацій / О. Сидоренко (авт.-упоряд.), Н. Сидоренко (авт.-упоряд.). — К. : Центр інновацій та розвитку, 1998. — 99с.

 11. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Х. Кафтанджиев. – М. : Смысл, 1995. – 128 с.

 12. Куліш А. Public Relation для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на щодень / А. Куліш. – К., 2001.

 13. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. Учеб. пособие / Г. Лазутина.– М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с.

 14. Назайкин А.Н. Рекламная деятельность газет и журналов: Практическое пособие / А. Назайкин. –М.: РИП-холдинг, 2002. – 302 с.

 15. Полукаров В.Л., Грановский Л.Г., Лозовская В.Ю. Телевизионная и радиовещательная реклама.: Учебное пособие / В.Л. Полукаров, Л.Г Грановский, В.П. Козин, В.Ю. Лозовская. – М., 2004. – 388 с.

 16. Почепцов Г. Г. Имиджелогия: теория и практика / Г.Г. Почепцов. – К.:Адеф-Украина, 1999. – 287 с.

 17. Почепцов Г. Г. Символы в политической рекламе / Г.Г. Почепцов. – К.: Принт-сервис, 1997. – 323 с.

 18. Психология в рекламе / Под редакцией П.К. Власова. – 2е издание, испр. и доп. – Х.: Гуманитарный центр, 2007. – 320 с.

 19. Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Учебник / А.Г. Рихтер. – М.: «Галерия», 2002. – 164 с.

 20. Роль рекламы в создании сильных брендов / Ред. Д.Ф. джоунс. – М.: Вильямс, 2005. – 496 с.

 21. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ. ред. В. С. Комаровского. – М.: Изд.-во "РАГС", 2001. – 520 с.

 22. Хейг М. Электронный Public Relation/Пер.с англ. Кашникова В. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 192 с.

Для нотаток


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка