Програма вступного фахового випробування в магістратуру за спеціальністю 01010101 «дошкільна освіта» ЗатвердженоСкачати 148.67 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір148.67 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова приймальної комісії
____________К.В.Балабанов


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

в магістратуру за спеціальністю 8.01010101

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»Затверджено:

на засіданні вченої ради

факультету філології

та масових комунікацій

протокол № 5 від 19.03.2015 р.

Затверджено :

на засіданні Вченої ради МДУ

Протокол № 6 від 25.03.2015 р.

Маріуполь, 2015

Програма фахового вступного екзамену для вступу в магістратуру за спеціальністю 8.01010101 „Дошкільна освіта” (денна та заочна форма навчання).

Укладачі: кандидати педагогічних наук, професори Косенко Ю.М., Щербакова К.Й., кандидати педагогічних наук, доценти Демидова Ю.О., Бухало О.Л., старший викладач Яйленко В.Ф.
Рецензенти:

Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології Маріупольського державного університету

Макаренко Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Програма фахового вступного екзамену для вступу в магістратуру за спеціальністю 8.01010101 „Дошкільна освіта” (денна та заочна форма навчання) обговорена та на засіданні вченої ради факультету філології та масових комунікацій протокол № 5 від 19.03.2015 р.


Програма фахового вступного екзамену для вступу в магістратуру за спеціальністю 8.01010101 „Дошкільна освіта” (денна та заочна форма навчання) затверджена на засіданні Вченої ради МДУ Протокол № 6 від 25.03.2015 р.

Програма вступного екзамену для освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 8.01010101 „Дошкільна освіта”

(денна та заочна форма навчання)

Пояснювальна записка

Програма вступного екзамену для абітурієнтів спеціальності 8.01010101 „Дошкільна освіта” ступеня „магістр” (денна та заочна форма навчання) розроблена викладачами кафедри дошкільної освіти з урахуванням особливостей застосування в Маріупольському державному університеті кредитно-модульної системи (КМС) на засадах ECTS (European Credit Transfer System), Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в МДГУ (2008 р.). Її зміст відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти в Україні з підготовки фахівців освітнього ступеня „бакалавр”, ОКР „спеціаліст” й заґрунтований на програмовому змісті навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” та знанні вступниками актуальних проблем вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти.

Такий підхід до формування змісту вступного екзамену до магістратури спрямований на визначення рівня теоретичної підготовки абітурієнтів з актуальних проблем розвитку дошкільної галузі педагогічної науки в Україні, їх спроможності досконало оволодіти необхідними дослідницькими уміннями і навичками магістра педагогічної освіти.

Вступне випробування проводиться за екзаменаційними білетами (30 варіантів) у письмовій формі впродовж 2-х годин.

Структура екзаменаційного білету включає:


 1. Теоретичне питання за змістом однієї із актуальних проблем теорії і практики дошкільної освіти.

 2. Теоретичне питання з дисципліни „Основи наукових досліджень”.

 3. Практичне завдання дослідницького та прикладного характеру.

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Теоретичні питання

з актуальних проблем теорії і практики дошкільної освіти

(перше питання) 1. Діяльнісний підхід до організації життєдіяльності дітей дошкільного віку у суспільному довкіллі.

 2. Принципи сучасної народознавчої науки у роботі з дітьми дошкільного віку.

 3. Комплексний підхід до валеологічного виховання та формування оздоровчих мотивацій у дошкільників.

 4. Роль вихователя у створенні педагогічних умов розвитку гуманних взаємин дітей дошкільного віку.

 5. Спостереження як специфічний вид розумової пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в процесі екологічного виховання.

 6. Особливості використання у роботі з дошкільниками малих жанрів українського фольклору (забавлянки, скоромовки, лічилки тощо).

 7. Доцільність та необхідність поєднання у навчанні дітей математики різних форм навчання: колективного (фронтального), диференційованого (індивідуально-групового) та індивідуального.

 8. Форми ознайомлення дітей з суспільним довкіллям (таксономія занять, гра-стратегія тощо).

 9. Педагогічні моделі організації екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі.

 10. Педагогічні умови забезпечення ефективної оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

 11. Методика роботи з українською казкою у групі дітей старшого дошкільного віку.

 12. Сенсорне виховання молодших дошкільників на заняттях та у повсякденному житті.

 13. Зміст спільної діяльності дошкільників та її роль як засіб формування колективних взаємин дітей.

 14. Заняття з ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху, їх специфіка, структура та методика проведення.

 15. Театрально-ігрова діяльність дошкільників, її значення у становленні особистості дитини.

 16. Традиційні та інноваційні підходи до формування системи екологічних знань дітей дошкільного віку.

 17. Заняття з ознайомлення дітей з правилами поводження з вогнем і вогненебезпечними предметами, їх структура, організація й методика проведення.

 18. Проблема орієнтації людини у просторі. Методичний аналіз, генезис просторової орієнтації у дітей дошкільного віку.

 19. Куточок книги в дошкільному навчальному закладі. Його зміст та особливості використання.

 20. Народна іграшка та народні ігри у роботі з дошкільниками, методичні прийоми їх використання.

 21. Дидактичні ігри та вправи у розв’язанні завдань словникової роботи з дітьми.

 22. Функціонально-рольові, емоційно-оцінні та особистісно-змістові стосунки з однолітками (за Л.С. Виготським) як чинник формування уявлень про соціальний і предметний світ.

 23. Форми спілкування дітей дошкільного віку з дорослими.

 24. Етапи навчання дітей вимірюванню умовною мірою. Помилки дітей у вимірювальній діяльності та шляхи їх попередження.

 25. Своєрідність трудової діяльності дошкільників, зв'язок дитячої праці з грою.

 26. Засоби розвитку мовлення дошкільників у цілісному педагогічному процесі, їх взаємозв’язок.

 27. Моделювання в екологічній освіті дітей. Предметне моделювання різних явищ природи.

 28. Особливості навчання дошкільників усній лічбі, правила лічби, порівняльна характеристика порядкової і кількісної лічби.

 29. Методики проведення занять з народознавства: основні функції та зміст.

 30. Шляхи виникнення і розвитку поняття числа в історії людства.


Теоретичні питання

з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень”

(друге питання) 1. Навчально-дослідна робота студентів ВНЗ: сутність та особливості організації.

 2. Наука як сфера людської діяльності. Основні поняття науки: наукова ідея, наукова концепція, наукова проблема, наукові факти, гіпотеза наукового дослідження.

 3. Науково-дослідна робота студентів як складова фахової підготовки.

 4. Поняття наукової школи. Науково-педагогічні школи України в дошкільній галузі педагогічної науки.

 5. Класифікація наукових досліджень.

 6. Наукова творчість, її особливості.

 7. Загальнонаукова методологія: системний, синергетичний, діяльнісний, культурологічний, історичний підходи.

 8. Вимоги до оформлення тез і статей за темою наукового дослідження.

 9. Специфіка наукових знань. Роль інтелекту у науковому дослідженні.

 10. Етапи наукового дослідження, їх характеристика.

 11. Методи наукового пізнання, їх особливості.

 12. Наукове дослідження як цілеспрямований процес, специфіка методів дослідження.

 13. Класифікації методів наукового дослідження: емпірико-теоретичні методи - аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, емпіричні загальнонаукові методи; конкретно наукові методи.

 14. Методи психолого-педагогічних досліджень, їх особливості.

 15. Алгоритм підготовки та виконання педагогічного дослідження.

 16. Обґрунтування теми наукової роботи.

 17. Сутність етапу здійснення аналізу наукової літератури з теми дослідження. Значущість отримання та аналізу первинної інформації.

 18. Поняття об’єкту і предмету наукового дослідження, особливості його вибору та формулювання.

 19. Поняття гіпотези дослідження, її типи, визначення шляхів формулювання завдань наукового дослідження.

 20. Розробка програми педагогічного дослідження, характеристика основних її етапів.

 21. Поняття актуальності наукового дослідження у площині сучасної проблематики дошкільної галузі педагогічної науки.

 22. Доцільність використання методів педагогічного дослідження: спостереження, анкетування, бесіди.

 23. Метод психолого-педагогічного експерименту, його специфіка, функції та завдання.

 24. Види психолого-педагогічного експерименту: констатувальний, формувальний етапи експерименту, прикінцевий зріз.

 25. Загальні підходи до формулювання наукового апарату дослідження.

 26. Стаття, тези, реферат як види наукових публікацій.

 27. Монографія як науково-дослідницька праця.

 28. Головні вимоги до наукової статті, її структурні компоненти.

 29. Курсова (дипломна) робота, послідовність її виконання.

 30. Методика складання конспектів, тез у процесі роботи над науковою літературою.

Практичні завдання дослідницького та прикладного характеру


(третє питання)

 1. Зобразити схему-алгоритм виконання етапів наукового дослідження.

 2. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності”.

 3. Розробити план-алгоритм написання курсової роботи на тему: „Взаємодія сім’ї і дошкільного навчального закладу у засвоєнні дітьми соціальних ролей”.

 4. Розробити анкету для вихователів (не менше 10 позицій) у площині розробки наукової теми: „Формування соціальної компетентності старших дошкільників”.

 5. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „ Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови ”.

 6. Розробити анкету для батьків (не менше 10 позицій) у площині розробки наукової теми: „Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід”.

 7. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку”.

 8. Розробити програму педагогічного дослідження (основні етапи) на тему „Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку в дидактичній грі”.

 9. Розробити алгоритм використання методу спостереження при дослідженні теми: „Виховання здорового способу життя у дітей старшого дошкільного віку”.

 10. Розробити план бесіди з вихователями як наукового методу при дослідженні теми: „Формування гуманних взаємовідносин дітей старшого дошкільного віку”.

 11. Розробити програму педагогічного експерименту за темою: „Формування пізнавального інтересу у молодших дошкільників засобами математичної гри”.

 12. Розробити методику проведення констатувального етапу експерименту за темою: „Гра як форма організації образотворчої діяльності старших дошкільників”.

 13. Розробити програму педагогічного експерименту за темою: „Заняття з аплікації як засіб формування творчої активності старших дошкільників”.

 14. Розробити анкету для вихователів (не менше 10 позицій) у площині розробки наукової теми: „Активізація рухової діяльності як умова формування рухових навичок дошкільників”.

 15. Розробити анкету для батьків (не менше 10 позицій) у площині розробки наукової теми: „Педагогічна культура батьків дітей дошкільного віку”.

 16. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку”.

 17. Скласти розгорнутий план доповіді на наукову конференцію за темою „Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання” .

 18. Розробити програму педагогічного експерименту за темою: „Формування фізичних якостей дітей в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих заходів”.

 19. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „ Формування елементів математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку ”.

 20. Розробити критерії оцінювання наукової доповіді студента на науковій конференції.

 21. Розробити план бесіди зі старшими дошкільниками, як методу наукового дослідження до теми: „Рідна природа як засіб екологічного виховання дошкільників”.

 22. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку”.

 23. Розробити програму педагогічного експерименту за темою: „Конструктивна діяльність як засіб формування інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.”.

 24. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „ Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементам математики ”.

 25. Розробити план-алгоритм написання курсової роботи на тему: „Сімейні традиції у вихованні дітей дошкільного віку”.

 26. Розробити план-алгоритм написання курсової роботи на тему: „Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв”.

 27. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: ,, Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ”.

 28. Розробити план-алгоритм написання курсової роботи на тему: „ Народні ігри у фізичному вихованні дошкільників”.

 29. Розробити план-алгоритм написання курсової роботи на тему: „Виховання моральних якостей старших дошкільників у сюжетно-рольовій грі ”.

 30. Визначити об’єкт, предмет, сформулювати мету, гіпотезу і завдання, дослідження за темою: „ Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки ”.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ ПРИ ФАХОВОМУ ПИСЬМОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

В основі оцінювання письмових відповідей лежить накопичення оцінок (балів) за виконання трьох завдань білету. Формат завдань екзаменаційного білету передбачає різні види діяльності абітурієнта:

1) письмове викладення однієї з проблем у галузі сучасних психолого-педагогічних досліджень;

2) відповідь на теоретичне запитання з основ наукових досліджень;

3) виконання практичного завдання дослідницького та прикладного характеру.

За основу оцінювання досягнень студентів використана бальна шкала від 0 до 100 балів. Прохідний бал для участі у конкурсному відборі становить 25.

Максимальна сума балів за виконання кожного завдання становить: за перше питання – 35 балів; друге письмове питання – 30 балів; третє завдання (практичне, дослідницьке) – 35 балів.

За відповідь на теоретичні питання (перше, друге питання) зазначена вище кількість балів нараховується з урахуванням компетентної повноти відповіді, змістового аналізу наукової проблеми, розуміння абітурієнтом знань основних теоретико-методичних підходів до її розв’язання та знань основ наукових досліджень. Зменшення кількості балів пов’язане із не повною, не ґрунтовною відповіддю, допущеними змістовими і методичними помилками.

Вище зазначена кількість балів за виконання практичного завдання (третє завдання) нараховується за умови методично правильного його виконання, чіткої логіки викладу змісту, прояву творчого мислення. Зменшення кількості балів пов’язане із не вмінням трансформувати знання основ наукових досліджень у практичну площину, помилками щодо розуміння сутності практичного завдання.
ІV. ЛІТЕРАТУРА:
1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.

2. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник/ За ред. А.М. Богуш. Друге видання, доповнене. – К.: Видавничий дім «Слово», 2011. – 704 с.

3. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Котик Т.М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

4. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 206с.

5. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 2004. – 407 с.

6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі./ Е.С. Вільчковський – Суми: Мрія ЛТД, 2001. – 235 с.

7. Гладченко О.М. Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом. До Базової програми «Я у Світі» / О.М. Гладченко. – Х.: Видавнича група «Основа», 2011. – 191 с.

8. Грушевський М.Ф. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К.: Видавництво «Либідь». – 2006. – 256 с.

9. Дорошенко З.П. Конспекти занять до зошита «Математична веселка» (навчання старших дошкільників математики) / З.П. Дорошенко.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2006.- 132с.

10. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Загвязинский. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. –176 с.

11. Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2011. – 272 с.

12. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400 с.

13. Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я: Навчально-методичний посібник/ Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрющенко – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.

14. Магістерська робота: особливості написання, правила оформлення. Метод, посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Упорядники кандидат педагогічних наук Бойко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент Сидельникова О.Д. – Маріуполь: МДГУ, 2009. - 53 с.

15. Маркотенко Т.С., Сазонова А.В. Вчимося мислити. Порівнювати. Рахувати. Розмовляти: Навчально-методичний прсібник / Т.С.Маркотенко, А.В.Сазонова.- Луганськ: СПД Реєніков В.С., 2009.- 100с.

16. Машовець М.А., Стеценко І.Б. Навіщо дошколярику математика / М.А. Машовець, І.Б. Стеценко.- К.: Шкільний світ, 2009. - 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).

17. Методичні рекомендації до курсових (дипломних робіт) з дошкільної педагогіки для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР Бакалавр, Спеціаліст. - Маріуполь: МДГУ, 2004. - 16 с.

18. Педагогіка та психологія. Книга тестових завдань: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта».– Херсон: Айлант, 2012. – 242 с.

19. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка/ Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська –К., 2004. – 352 с.

20. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007 –352 с.

21. Плохій З.П. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника : навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К.: Світич, 2010. – 144 с.

22. Соловей М.І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: [посібник для студентів вищих навчальних закладів]/ М.І.Соловей, Є.С. Спіцин, В.В. Кудіна. – [вид. 2-ге переробл. і доп.]. – К.: Ленвіт, 2009. – 192 с.

23. Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник. За заг.ред. Г.В. Сухорукової. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376с.

24. Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста: методическое пособие для педагогов/ Е.А. Терпугова. Ростов н/Д: Феникс, 2007.– 254 с.25. Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики у дітей дошкільного віку.- К.: видавництво Європейського університету, 2011.- 392 с.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка