Програма вступного іспиту розділ філософія І її історія тема філософія І світоглядСкачати 173.53 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір173.53 Kb.
Програма розроблена авторським колективом Національної академії державного управління при Президентові України у складі:
Р.В. Войтович - к.н.держ.упр. доцента;

В.М. Князева - д.філос.н., професора;

І.Ф. Надольного - д.філос.н., професора

За редакцією:

д.філос.н., професора В.М. Князєва

Рецензенти:

д.філос.н. професор В.А. Скуратівський;

д.філос.н. професор М.М. Мокляк

© Національна академія

державного управління

при Президентові України, 2005

ПРОГРАМА

вступного іспиту

РОЗДІЛ 1. Філософія і її історія

ТЕМА 1. Філософія і світогляд

Проблема відношення людини до світу. Буття як абсолютна передумова світогляду і філософії. Буття та життєдіяльність. Філософія як любов до мудрості. Основне коло філософських проблем. Специфіка філософського розуміння дійсності. Філософія і наука. Філософія і політика. Філософія та ідеологія. Філософія і державне управління.

Світогляд як форма самоусвідомлення людини. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, цінності, ідеали. Відношення "людина - світ" як основна проблема світогляду.

Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний науковий, філософський та їх специфіка


ТЕМА 2. Філософія, її предмет та роль у суспільстві

Універсальність філософського знання. Матеріалізм та ідеалізм як два головних напрями історичного розвитку філософії. Основне питання філософії та його історичні форми.

Проблема взаємовідношення буття і духу. Діалектика і мета­фізика.

Основні функції філософії: методологічна, світоглядна, пізнавальна, виховна, соціально-практична. Загальноцивілізаційне і національне у філософії. Людина як найвища цінність. Місце і роль філософії у сучасному суспільному житті.


ТЕМА 3. Основні етапи історичного розвитку філософської думки

Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Космоцентризм античної філософії. Середньовічна філософія. Філософія доби Відродження та Нового часу. Гуманістичний зміст Ренесансу. Німецька класична філософія, її місце і роль в історії світової філософії. Ідейно-теоретичні витоки філософії марксизму.ТЕМА 4. Основні етапи розвитку філософії в Україні

Світоглядні ідеї Київської Русі. Філософія у Києво-Могилянській академії. Філософські погляди Г.Сковороди. Філософські погляди М.Драгоманова, Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка. М.Грушевський як історик, філософ і державний діяч. Основні проблеми розвитку філософії у сучасний період.ТЕМА 5. Головні напрями сучасної світової філософії

Позитивізм та неопозитивізм. Антропологічна філософія. Екзистенціалізм. Герменевтика. Феноменологія. Неотомізм. Фрейдизм та неофрейдизм.РОЗДІЛ II. Онтологія і гносеологія

ТЕМА 6. Буття, життєдіяльність, матерія

Онтологія - вчення про буття. Типи онтології: реалізм, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм. Онтологія та гносеологія. Структура буття. Суспільне буття та його основа. Життя як самоцінність. Індивідуальне буття людини. Проблеми вибору шляхів життя. Свобода і відповідальність. Сенс буття. Ідеали та цінності людського життя. Буття і матерія. Рух як спосіб існування матеріального світу. Рух і розвиток. Формування науково-філософського поняття матерії. Основні форми руху матерії. Співвідношення біологічної та соціальної форм руху матерії. Простір і час як загальні форми існування матерії. Соціально-історичний простір і час. Простір і час як форми духовної діяльності.ТЕМА 7. Проблема свідомості у філософії

Біологічні та соціальні передумови виникнення й розвитку свідомості. Свідомість та мислення. Свідомість і мозок. Свідомість і психіка. Свідоме й несвідоме у психіці людини. Психіка й етнос. Свідомість як ідеальна діяльність. Природа ідеального. Зв'язок матеріального та ідеального. Основні структурні рівні свідомості -несвідоме, підсвідоме, надсвідоме у філософії 3.Фрейда. Суспільна та індивідуальна свідомість. Буденна, масова та теоретична свідомість. Форми суспільної свідомості. Відносна самостійність і творча активність свідомості. Пізнавальна, оцінююча, цілепокладальна та мотиваційна функції свідомості.

Сучасні проблеми формування національної самосвідомості в Україні. Риси психології українського народу.

ТЕМА 8. Теорія діалектики

Розвиток уявлень про діалектику в історії філософії та культури. Основні форми діалектики: антична, гегелівська, марксистська, екзистенціальна, "негативна".

Діалектика як вчення про загальний зв'язок та розвиток. Поняття зв'язку та розвитку. Суперечність як особливий тип зв'язку, єдність протилежностей, джерело руху і саморозвитку. Розвиток як єдність прогресу і регресу. Діалектика як система категорій, законів і принципів. Діалектика як вчення про найбільш загальні закони розвитку універсуму.

Поняття закону. Зміст основних законів діалектики: закон взаємного переходу кількісних та якісних змін, закон єдності та боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення. Принципи діалектики (об'єктивність, всезагальність, системність, історизм, розвиток, взаємозв'язок). Зв'язок законів і категорій діалектики. Зміст основних категорій діалектики: загальне, особливе, одиничне; сутність і явище; зміст і форма; можливість і дійсність; необхідність, випадковість, свобода; причина, наслідок, взаємодія тощо.

Методологічне значення законів, принципів і категорій діалектики для пізнання і практичної діяльності.

ТЕМА 9. Теорія пізнання

Специфіка пізнання та пізнавальних здібностей людини.

Соціально-практична природа пізнання. Структура пізнавального процесу. Поняття суб'єкта, об'єкта, предмета, мети, засобу та результату пізнання. Суб'єкт-суб'єктні, суб'єкт-об'єктні та об'єкт-об'єктні зв'язки й відношення у структурі пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Основні засоби чуттєвого та раціонального пізнання. Пізнання і творчість. Проблема істини в пізнанні та бутті людини (істина об'єктивна і суб'єктивна, абсолютна та відносна). Істина і хибність. Практика як критерій істини.

ТЕМА 10. Методологія пізнання та практики

Поняття методу та методології. Співвідношення філософської, загальнонаукової та спеціально-наукової методології.

Основні методи філософського дослідження: сходження від абстрактного до конкретного, єдність історичного і логічного, збіг початку і принципу тощо.

Основні методи емпіричного пізнання: спостереження, опис, порівняння, аналогія, вимірювання, експеримент. Основні методи теоретичного дослідження: індукція та дедукція, аналіз та синтез, ідеалізація та формалізація, гіпотетико-дедуктивний метод.

Факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія як форми наукового пізнання та засоби його розвитку.

Свобода наукової творчості.

Етичні засади діяльності спеціаліста.
РОЗДІЛ ІІІ. Соціальна філософія та філософія історії

ТЕМА 11. Соціальна філософія, її предмет, завдання та роль у суспільстві

Соціальна філософія як світогляд, метод пізнання і теорія суспільно-історичного розвитку.

Співвідношення соціальної філософії, філософії історії та суспільних наук. Співвідношення пізнавального та світоглядного аспектів соціальної філософії. Відношення "людина - суспільство" як об'єкт соціальної філософії. Теоретична, світоглядна, методологічна та практична функції соціальної філософії.

Соціальна філософія і розбудова української державності.ТЕМА 12. Людина і природа

Філософсько-світоглядний зміст проблеми відношення людини до природи.

Природа як універсум, космос, всезагальна сутність речей, об'єктивна реальність, природне довкілля, географічне середовище тощо.

Зовнішня та внутрішня природа людини, "перша" та "друга" природа, біо- та ноосфера, "неорганічне" тіло людини.

Природа як всезагальний предмет людської праці, засіб до життя та самоцінність.

Історичні форми взаємодії суспільства і природи. Ідеї географічного детермінізму і геополітики в контексті аналізу суспільних процесів.

Екологія і здоров'я людини.

Проблема екологічної безпеки України.

Сучасні демографічні проблеми в Україні та світі і шляхи їх розв'язання.
ТЕМА 13. Єдність та багатоманітність

суспільно-історичного розвитку

Формування та розвиток ідеї суспільного прогресу в історії філософської та суспільно-політичної думки. Співвідношення понять "розвиток", "прогрес" і "регрес". Еволюція, революція, реформа. Сутність і критерії суспільного прогресу. Духовні потреби, духовні цінності та інтереси. Діалектика відносного й абсолютного в суспільному прогресі. Рушійні сили суспільного розвитку. Культурно-історичні форми та етапи суспільного прогресу. Науково-технічний прогрес. Сутність сучасної НТР. Історична доля марксистської теорії суспільно-економічних формацій. Сучасні концепції суспільно-історичного розвитку. Формація й епоха. Формація і цивілізація. Сучасні постіндустріальні концепції суспільного розвитку. Плюралізм форм і напрямів сучасного суспільного розвитку. Суспільний ідеал та суспільний процес. Співвідношення стихійного і свідомого в історичному розвитку. Проблема суб'єкта суспільно-історичного процесу. Людина, народ і маси. Футурологія і реальний світовий процес. До світової єдності - через культурне розмаїття.


ТЕМА 14. Людина і суспільство

Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння сутності суспільства і суспільного життя людини (натуралістичний, ідеалістичний, теологічний, матеріалістичний, реалістичний). Суспільство як "соціальний організм", цілісний характер суспільних відносин між людьми.

Особливості соціального детермінізму.

Потреби, інтереси, цілі.

Специфіка соціальних законів. Суперечності між людиною та суспільством і форми їх розв'язання. Колективізм та індивідуалізм. Практична основа буття суспільства.

Основні сфери суспільного життя людини: економічна, соціальна, політична, духовна, сімейно-побутова.Економічна сфера суспільства

Суспільне виробництво, його сутність, структура та роль у житті суспільства.

Поняття способу виробництва. Сутність і структура продуктивних сил. Виробничі відносини та їх форми. Поняття власності. Особливості діалектики продуктивних сил та виробничих відносин у сучасну епоху. Сутність, структура та закономірності історичного розвитку духовного виробництва. Діалектика матеріального та духовного виробництва. Доля духовного виробництва в умовах ринку.

Політична сфера суспільства

Політична діяльність, політичні відносини, політична свідомість та політичні інститути.

Держава, партії, суспільно-політичні рухи і громадські формування як елементи політичної організації суспільства. Співвідношення політики, права та ідеології. Форми політичної влади. Влада, демократія та суспільне самоврядування. Сутність, походження та історичні закономірності розвитку держави.

Форми правління та державного устрою. Політичний режим. Шляхи побудови правової держави в Україні.Соціальна сфера життя суспільства

Соціальна діяльність та соціальний захист населення. Соціальна структура суспільства: сутність, історичні тенденції розвитку.

Поняття класів. Соціальні страти. Особливості динаміки сучасної соціальної структури України. Суспільні відносини та соціальні інститути. Соціальна практика як діяльність щодо регулювання та зміни характеру суспільних відносин. Соціальні суперечності та способи їх розв'язання. Революція, еволюція, війна. Історичні форми спільності людей: рід, плем'я, етнос, раса, народність, нація, транснаціональна спільнота.

Природа націоналізму, шовінізму та інтернаціоналізму.

Сучасні проблеми розвитку національних відносин в Україні та в інших країнах СНД.

Сім'я та сімейно-побутові відносини. Основні засади сім'ї. Сім'я як осередок громадянського суспільства, форма відтворення життя, основа поступального розвитку суспільства, зміни поколінь. Сучасні етнічні, соціальні та психологічні проблеми сімейно-шлюбних відносин.Духовна сфера життя суспільства

Духовні відносини у суспільстві. Духовність і ментальність. Особливості ментальності українського народу. Структура суспільної свідомості. Загальна характеристика форм суспільної свідомості: наукової, релігійної, філософської, художньої, моральної, політичної, правової. Шляхи формування і розвитку української національної самосвідомості.

Поняття культури, ціннісні та технологічні виміри культури. Культура і соціум. Цивілізація і культура. Гуманістична природа культури. Формування та етапи розвитку культури. Історична багатоманітність типів культур та їх взаємодія. Загальнолюдське і національне в культурі. Етнос і культура. Культура і демократія.

ТЕМА 15. Особа: теоретико-філософський аналіз

Історичні типи взаємовідносин особи і суспільства. Самоцінність особи. Культура як форма прояву і розвитку сутнісних сил людини, спосіб її самовизначення та міра людяності. Культура і культурність. Поняття інтелігентності. Філософія як квінтесенція культури. Людина як особа. Культурні та буттєві виміри життя людини. Свобода, вибір та відповідальність особи. Совість і моральний обов'язок. Мораль і право. Розум і віра. Проблема відчуження і шляхи його подолання. Цінності та їх структура.Орієнтовний перелік питань до іспиту з філософії

Філософія і світогляд

 1. Предмет філософії. Основне коло філософських питань.

 2. Основне коло філософських роздумів: людина і світ; мислення і буття.

 3. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду.

 4. Філософський зміст поняття буття, його структура.

 5. Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду.

 6. Сутність та основні характеристики свідомості.

 7. Суспільна свідомість, її структура та форми.

 8. Філософія в системі культури.

 9. Філософія, її гуманістичний смисл і призначення.

 1. Основні форми буття.

 2. Сутність та основні характеристики свідомості.

Теорія пізнання

 1. Основні форми пізнання. Особливості сучасного наукового пізнання.

 2. Гносеологія. Сутність пізнавального процесу.

 3. Природа категорій діалектики.

 4. Діалектика та її альтернативи.

 5. Діалектика переходу кількісних змін в якісні.

 6. Закон заперечення заперечення.

 7. Проблеми істини та її критеріїв у філософії.

 8. Зміст і форми філософського вчення про розвиток.

 9. Діалектика як вчення про єдність, взаємоперехід і боротьбу протилежностей.

Історичний розвиток світової філософії

 1. Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю.

 2. Основні риси античної філософії.

 3. Філософія епохи Середньовіччя та основні етапи її розвитку.

 4. Філософія епохи Відродження.

 5. Філософія Нового часу, її характерні риси.

 6. Філософія Просвітництва, її місце і роль в історії культури.

 7. Німецька класична філософія, її характерні риси.

 8. Марксистська філософія, її місце і роль в історії філософської думки.

 9. Основні напрями світової філософії XX ст.

10. Філософська думка в Україні та її місце в історії світової культури.

Соціальна філософія та філософія історії

 1. Особливості методології і логіки соціального пізнання.

 2. Соціальне буття суспільства.

 3. Суспільство як саморегульована система.

 4. Суспільство як система і форма життєдіяльності людини.

 5. Матеріально-виробнича сфера життєдіяльності суспільства.

 6. Діалектика матеріального і духовного виробництва.

 7. Співвідношення стихійного і свідомого в розвитку суспільства.

 1. Структура соціальних відносин. Поняття соціальної структури суспільства.

9. Теорії "соціальної стратифікації" та "соціальної мобільності".

10. Соціальна структура сучасного українського суспільства. 1. Суспільство та природа: діалектика взаємозв'язку.

 2. Соціально-демографічний фактор суспільного розвитку.

 3. Норми та цінності в житті суспільства.

 4. Духовне життя суспільства: поняття, структура.

 5. Політичне буття суспільства: сутність, структура та тенденції розвитку.

 6. Формаційні та цивілізаційні ступені людської історії.

 7. Індивідуальні та загальні виміри історії.

 8. Ідея прогресу в історії соціальної філософії. Критерії суспільного прогресу.

 1. Рушійні сили та суб'єкти суспільного розвитку.

 2. Поняття культури суспільства. Структура та функції культури.

 3. Держава як соціальний і політико-правовий інститут. Сутність

та зміст державного управління.

22. Етнонаціональні проблеми в контексті сучасного процесу державотворення. 1. Екологічні проблеми сучасності: причини їх виникнення та шляхи розв'язання.

 2. Особистість як предмет філософського аналізу.

 3. Потреби, інтереси і цілі людей як мотивація матеріального і духовного виробництва.


СПИСОК

рекомендованої літератури

 1. Аристотель. Метафизика / Сост. С.И. Еремеев. - СПб.; К.: - 2002. -826 с.

 2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрець. О. Кислюк. - К.: Основи, 2000. - 238 с

 3. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989.

 4. Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Соч.: В 2-х т. - М., 1976. - Т. 1. -583 с.

 5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. -М., 1989.-644 с.

 1. Габермас, Юрген. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідж. категорії громадянське сусп-во /Пер. з нім.; Ред. М. Прихода. -Л., 2000.-317 с.

 2. Ґадамер Ганс-Ґеорг. Істина і метод // Ґадамер Ганс-Ґеорг. Соч.: В 2-х т. / Пер. з нім. - К., 2000 - 457 с

 3. Гегель Г. Наука логики // Гегель Г. Соч.: В 3-х т. - М., 1989. - 412 с.

 4. Гельвеций К. О человеке // Гельвеций К. Соч.: В 2-х т. - М, 1974. - Т. 2. -497 с.

 5. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. - М., 1997. - 743 с.

 6. Декарт Рене. Міркування про метод: Щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках. -К.: Тандем, 2001. - 114 с.

 7. .Делез Жиль. Критическая философия Канта: учение о способностях; Бергсонизм; Спиноза / Пер. с фр. Я. И. Свирского. - М., 2000. - 349 с.

 1. .Джеймс Вільям. Прагматизм / Пер. П. Насади. - К., 2000. - 142с.

 2. .Камю А. Бунтующий человек. Философия, политика, искусство. - М.,1990.-417 с.

 1. Кант I. Критика чистого розуму / Пер. з нім. - К.: Юніверс, 2000. -501 с.

 2. .Кун Томас. Структура научных революций / Пер. с англ. - М., 2001. - 605 с.

17.Лейбниц Г.-В. Монадологія //Лейбниц Г.-В. Соч.: В 4-х т. - М., 1989. - Т. 1.-612 с.

18.Локк Джон. Два трактати про врядування / Пер. з англ. - К., 2001. - 264 с.

19. Макіавеллі Н. Державець. Флорентійські хроніки. - К.: Основи. - 2000. - 610 с.


 1. Мунье Эмманюэль. Что такое персонализм? / Пер. И.С. Вдовиной. -М.: Изд-во гуманит. лит., 1994. - 125 с.

 2. Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. - М., 1995.-459 с.

 1. Ортега-и-Гассет Хосе. Восстание масс /Сост. В.Ю.Кузнецова /Пер. с исп. С.Л. Воробьева и др. - М.: АСТ, 2001. - (Рhіlosophy). - 612 с.

 2. Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий / Под. ред. А.Ф. Лосева и др.; Пер. с древнегреч. - М., 1999. - 654 с.

 3. Руссо Жан Жак. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с фр. - М.: Ц. - 2000. - 542 с.

 1. Сартр Жан-Поль. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. -К., 2001.-850 с

 2. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - 671 с.

 3. Спиноза Бенедикт. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье; Богословско-политический трактат: Филос. трактаты / Пер. с латин. и гол. - М.: АСТ. - 2000. - 398 с.

 4. Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 2000. - 587 с.

 5. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії // Тойнбі Арнольд Дж. Соч.: У 2 т. - К.: Основи. - 1995. - Т. 1. - 390 с.

 6. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. - М, 1991. - 365 с.

 7. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1992. - 540 с.

 8. Хайдеггер, Мартин. Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем.-М., 1993.-445 с.

 1. Шпенглер Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. - М.: Мысль. - 1993. - Т. 1. - 704 с.

 1. Ясперс Карл. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. - 2-е изд.-М, 1994.- 527с.

Підручники та навчально-методичні посібники

1. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т филос. РАН, Нац. обществ.-науч. фонд; Науч. ред. В.С. Степина и др. - М.: Мысль. -2000, 2002. 1. Алексеев П.В. Философия: Учеб. - М.: МГУ. - 2001. - 603 с.

 2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. - К.,1996.-365 с.

 3. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії (Західноєвропейський контекст). - К.: Тандем. - 2000. - 317 с.

 4. Антология мировой философии. - М.: АСТ, 2001. - 958 с.

 5. Барулин В.С. Социальная философия: Учеб. - М., 1999. - 558 с.

 6. Всемирная энциклопедия: Философия /Науч. ред. и сост. А.А. Грицанов -М., 2001.-1311 с.

 7. Горський В.С. Історія української філософії: Навч. посіб. - 4-е вид., доп.-К., 2001.-374 с.

9.ГулыгаА.В. Немецкая классическая философия. - 2-е изд., перераб. и доп.-М., 2001.-413 с.

10. Кемеров В.Е. Хрестоматия по социальной философии: Учеб. пособие. - М., 2001. - 569 с.\\. Князєв В.М. Філософія. - К., 1996. - 112 с.

 1. Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій: Навч. посіб. - К., 1999. - 543 с.

 2. Скирдо МЛ. Социальная философия: Учеб. пособие. - М. 2000 -265 с.

 3. Философия: Краткий тематический словарь: Словари XXI века / Под ред. Т.П. Матяш, В.П. Яковлева. - Ростов н /Д.: Феникс, 2001. - 968 с.

 4. Философский энциклопедический словарь / Ред. и сост. Е.Ф. Губский и др. - М., 2002. - 574 с.

 5. Філософський енциклопедичний словник / Голова редкол. В.І. Шинкарук - К.: Абрис. - 2002. - 543 с.

 6. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2004. - 457 с.

 7. Причепій С.М., Черній А.М., Гвоздецъкий В.Д., Чекаль Л.А. Філосо­фія: Посіб. - К., 2001. - 575 с.

 8. Хрестоматия по истории философии: В 3-х ч. / В.А. Башкалова, Гарпушкин В.Е., Гафурова З.Р. и др. - М., 2001-2003. - 854 с.

 9. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: Учеб. - М., 2001. - 702 с.

 10. Князєв В.М., Надольний І.Ф., Мельник М.І. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія /За заг. ред. В.М.Князева. - К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. - 320 с.

Міністерство освіти і науки України

Національна академія державного управління

при Президентові України

ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

з філософії
Київ, видавництво НАДУ

Відповідальний за випуск В.А. Дон

Коректор Т.В.Пантелеймонова

Комп'ютерна верстка Ю. О. Куценко


Підписано до друку 1.09.2005 р. Формат 60 х 84 V Тираж 25 пр. Обл.-вид. арк. 0,4. Ум. друк. арк. 0,9.

Видавництво Національної академії державного управління

при Президентові України.

03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20; тел. 456-94-36.

Е-mаіl: vydav@асаdemy.кіеv.ua

Свідоцтво серії ДК№ 1561 від 06.11.2003 р.

Видруковано з оригінал-макета у видавництві

Національної академії державного управління

при Президентові України.03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка