Програма вступного іспитуСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4
Тематичні заняття. Тема як об’єднуючий елемент структури заняття та видів музичної діяльності: слухання музики, співу, ритміки, гри на дитячих музичних інструментах. Специфіка тематики занять даного виду з дітьми молодшого та старшого віку.

Комплексні заняття. Специфіка занять – розгортання різних видів діяльності дітей художньо-мовленнєвої, театралізованої, образотворчої навколо однієї теми. Спрямованість комплексних занять на закріплення умінь дітей у галузі художньої діяльності.

Основні вимоги до музичного заняття: організаційно-педагогічні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні. Аналіз заняття. Шляхи підвищення ефективності музичного заняття в ДНЗ. Методика використання на заняттях з музики літературних творів, проведення аналогій між музичним і літературним творами. Критерії доцільності використання літературних творів на музичних заняттях. Методика використання на заняттях з музики творів образотворчого мистецтва.


Значення і завдання музичного виховання дітей дошкільного віку.

Основне завдання виховання у дошкільному навчальному закладі – всебічний і гармонійний розвиток дитини. Роль музики у реалізації означеного завдання. Функції музики, завдяки яким здійснюється комплексний та багатобічний вплив музики на естетичний розвиток особистості. Зміст музики – почуття, емоції, настрій. Музика як шлях до пізнання світу людських почуттів. Роль музики у пробудженні гуманних почуттів, людини, піднесені її емоцій. Особливість змісту музики, її впливу на людину – у прагненні втілити етико-естетичний ідеал.

Поняття «музичне виховання» як цілеспрямований процес формування особистості дитини під дією музичного мистецтва, формування інтересів, потреб, здібностей, естетичного ставлення до музики. Музичний розвиток як результат формування особистості дитини в процесі активної музичної діяльності.

Завдання музичного виховання в дошкільному навчальному закладі, які підпорядковані загальній меті всебічного і гармонійного виховання особистості дитини і будуються з урахуванням своєрідності музичного мистецтва і вікових особливостей дошкільників.
Методика проведення музично-дозвіллєвих заходів у ДНЗ

Основні форми організації музичного дозвілля дошкільників – свята, ранки, музичні розваги.

Музичні розваги як форма організації музично-пізнавальної діяльності дошкільників. Функції музичних розваг щодо всебічного розвитку дітей. Види музичних розваг.

Музичний ранок як особлива форма музично-розважальної роботи з дошкільниками. Специфіка музичних ранків – неакцентованість на чіткому сценарії, широкий спектр нескладних музичних номерів, переважання в репертуарі хороводів, рухів під спів, колективних пісень тощо. Роль музики на святкових ранках.

Особливості організації та проведення розваг у різних вікових групах ДНЗ. Роль ведучого, вихователя та музичного керівника у проведенні свята.

Специфіка підготовки до свята. Особливість свята – в комплексному впливі всіх художніх засобів на сприйняття, відчуття та свідомість дитини.

Структура свята. Характеристика кожної з частин святкової програми. Тривалість проведення свята для кожної вікової групи. Особливості відбору музичних творів для свята – їх відповідність ідеї, тематиці свята за своїм змістом і формою. Критерій відбору музичних творів для дітей – їхня виховна і художньо-музична значущість.
РОЗДІЛ VIII. Художня праця та основи дизайну

Педагогічні вимоги до проведення занять з художньої праці.

Головне значення занять з художньої праці – надання дітям знань про якості, властивості й конструктивні можливості матеріалів, сприяння закріпленню позитивних емоцій дошкільників, стимулювання їхнього бажання працювати, формування духовних і фізичних сил дітей. Усвідомлене сприймання дітьми знань та оволодіння ними вмінням і навичками правильного виконання трудових дій на заняттях з художньої праці.

Зміст і структура занять. Частини заняття: вступна, основна й заключна. Планування занять по групах. їх тривалість. Кількість дітей на заняттях по вікових групах. Методи організації дітей на занятті. Керівництво трудовою діяльністю вихователем. Організація роботи з різними видами матеріалів: папером, природними матеріалами, непридатним дріб’язковим матеріалом, тканиною. Навчання дошкільників основних прийомів роботи з цими матеріалами.

Техніка безпеки на заняттях. Безпека роботи з голкою, наперстком, ножицями, клеєм, декоративними матеріалами, крупами тощо. Санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з папером, картоном, клеєм. Організація робочого місця. Аналіз дитячих робіт. План аналізу робіт. Критичне ставлення дітей до результатів своєї діяльності. Якість продукції як моральна категорія. Навчання виконувати технологічні операції, аналізувати зразок чи аналогії, планувати трудовий процес.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі документи у галузі дошкільної освіти

 1. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с.

 2. Концепція національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серп. (№ 41). – С. 2–7.

 3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття)». – К.: Райдуга, 1994. – 15 с.

 4. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1995. – 15 серп. – 4 с.

 5. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне виховання, 2001. – 56 с.

 6. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 2002. – № 8. – С. 7–10.

 7. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. : Наукова думка, 1998. – 45 с.

 8. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1994. – 4 с.

 9. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – С. 65–82.


Нормативні документи дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керів.: А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.


Програми дошкільної освіти

 1. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//doshkillya.ostriv.in.ua. – Назва з екрану.

 2. Дитина в дошкільні роки: [програма розвитку, навчання та виховання дітей] / МОН України, Управ. освіти Запорізької обл. держ. адміністрації, Запорізький обл.. ін-т післядипл. пед. освіти, каф. дошк. освіти. – [2-е вид.]. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 с.

 3. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. / наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., доопр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., доопр. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М, Артемова Л.В. та ін. / наук. кер. О.Л. Кононко. – К. : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.)

 6. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / О. І. Білан та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.


ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Гогоберидзе А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов / А. Г. Гогоберидзе. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2013. -464с.

 2. Козлова С. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений – 3-е изд., исправ. и доп. / С. А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.-416c.

 3. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля: У 3-х частинах. – Ч.2: Навч. посібник /Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 360с.

 4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підручник / Т. І Поніманська. – 2-ге вид., доповн. - К.: Академвидав, 2013. - 464 с

 5. Бех І. Педагогічне регулювання виховної ситуації / І. Бех // Дошкільне виховання. – 2010. - №4. – С. 2-4.

 6. Бєлєнька Г. Ким хочуть стати наші діти? / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання.– 2008. - №5. – С. 5-6.

 7. Богуш А. Головні аспекти підготовки дітей до школи / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2011. - № 10. – С. 2-5.

 8. Коваленко А. У країні хлопчиків і дівчаток. / А. Коваленко// Дошкільне виховання. – 2013. - №1. – С. 20-23.

 9. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: Монографія: У 2-х ч. – Частина перша. Концепції, проектування, технології створення / К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 320с.

 10. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: Монографія: У 2-х ч. – Частина друга. Концепція, Програма розвитку та освітні програми ДНЗ / К. Л. Крутій.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 284с.

 11. Куріпка В. І. Цікавий світ професій / В. І Куріпка // Розкажи онуку. – 2007. - №5. – С. 116-121.

 12. Одаренные дети / Пер. с англ. Д. Линник, А. Мкервали / [Под общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого]. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

 13. Піроженко Т. Провідна роль творчих ігор у особистісному розвитку дошкільників / Т. Піроженко, К. Карасьова // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2013. - №1. – С. 49-53.

 14. Смирнова Е. О. Психологические особенности игровой деятельности современных дошкольников / Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2013. - №2. – С.15-23.

 15. Смольникова Г. Розвиваємо у малят сенсорику та дрібну моторику / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. – 2010. - №7. – С. 20.

 16. Сухорукова Г. Виховання людяності – проблема сучасності / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. – 2012. - №8. – С. 2-6.

 17. Тарасенко Г. С. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально-методичний посібник / Г. С. Тарасенко. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2010. -320с.

 18. Щербакова І. Розвивальне середовище / І. Щербакова // Дошкільне виховання. – 2007. - №12. – С. 16-17.РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

 1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник / За ред.. А.М.Богуш. Друге видання, доповнене.К.: Видавничий Дім «Слово». ‒ 2011. ‒ 704 с. – С.176 ‒ 224.

 2. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах /. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. навч. посіб.-К.: Видавництво Дім «Слово», 2006. ‒ 304 с. ‒ С.153

 3. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : [навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / упорядник А. М. Богуш]. К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. Ч. 1. – 2005; Ч. 2. – 2005. – 720 с.

 4. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [навч.-метод. посібник / за ред.. Н. В. Гавриш ; авт. кол. : Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова]. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ

ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

 1. Артемова Л. В. Колір. Форма. Величина. Число / Л. В. Артемова. – К.: Томіріс, 1997. – 176 с.

 2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. Курс лекций / А.В. Белошистая. – М.: Знание , 2003 – 400 с.

 3. Зайцева Л.І. Формування математичної компетентності старших дошкільників. Методичний посібник. Для вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання»)./ Л.І. Зайцева. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 160 с.

 4. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] / укладач Л. В. Іщенко. – Вид. 2-ге, перер. та доп. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 149 с.

 5. Старченко В.А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників : навч.-метод. посібник / В.А. Старченко. – К. : Світич, 2009. – 80 с.

 6. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / под ред. А. А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988. – 152 с.

 7. Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики у дошкільників / К.Й. Щербакова. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – 262 с.

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

 1. Богуш Алла Михайлівна. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; Міністерство освіти і науки України. – К. : СЛОВО, 2008. – 408 с. – (372(075.3)) Б74 Екз. всього: 50 : фб (1), ав (1), НМК ф-т ПСР (3), Ч.З.№2 (15), аб (30)

 2. Веретенникова С. А. Ознакомление дошкольников с природой : учебник для учащихся педагогических училищ / С. А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1980. – 272 с. – (372 В 31) Экз. всего: 2 : Ч.З.№2 (1), ав (1)

 3. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : Навчально-методичний посібник для ВНЗ / Неллі Василівна Лисенко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : СЛОВО, 2009. – 400 с. – (372(075.3) Л 63) Екз. всього: 3 : Ч.З.№2 (1), НМК ф-т ПСР (2)

 4. Лучич М. В. Детям о природе : книга для воспитателей детского сада / М. В. Лучич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 143 с. : (372.7 Л 87) Экз. всего: Ч.З.№2 (1)

 5. Маханева М. Д. . Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста : методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы / Мария Давыдовна Маханева. – М. : АРКТИ, 2004. – 320 с. – (Развитие и воспитание ребенка). – (372.75 М 36) Экз. всего: 4 : фб (1), Ч.З.№2 (1), НМК ф-т ПСР (1), Прил. (1)

 6. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников : учеб. пособие для студ. средних пед. учеб. заведений / Светлана Николаевна Николаева. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2001. – 184 с. – (Педагогическое образование). – (372(075) Н 63) : Экз. всего: 1 фб (1)

 7. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів / Надія Федорівна Яришева. – К. : Вища школа, 2010. – 255 с. : (372(075.3) Я 73) Экз. всего: 40 : фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (15), НМК ф-т ПСР (1), аб (22)

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА

 1. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навчальний посібник / В. П. Котляр. – К.: Кондор, 2006. – 200с.

 2. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. В. Сухорукової. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.

 3. Пісоцький О. П. Основи образотворчого мистецтва та образотворча діяльність у дошкільному віці: навч. посіб. для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / О. П. Пісоцький, Л. М. Пісоцька. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2014. – 138с.

 1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте:Психол. очерк: [Кн. для учителя.] / Л. С. Выготский. - [3-е изд.]. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

 2. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання дітей/ МОНУ, Управління освіти – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268с.

 3. Корчинова О. В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях / О. В. Корчинова.– Р. н/Д.: Феникс, 2002. – 223с.

 4.  М. Композиція: творчі основи зображення[Текст]: Навч. пос. / М. Яремків. – Тернопіль, 2005. – 112 с

 5. Соломенникова О. Народное искусство в работе с дошкольниками/ О. Соломенникова // Дошкольное воспитание. – 2005. - №1. – С. 12-13.

 6. Федієнко В. В. Образотворче мистецтво / В. В. Федієнко, О. Ю.  Чемеренко.  – Х.: ВД „Школа”, 2004. – 64 с.

 7. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособ. / Г. С. Швайко. – М.: Гумманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 62 с.


Теорія та методика фізичного виховання

та валеологічної освіти

 1. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька. – К. : Наукова думка, 2006. – 220 с.

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Шевченко Ю. М. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку: навч.-метод. посіб. – Тернопіль : Мандрівець, 2011 – 128 с.

 3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. − Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. − 428 с.

 4. Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. Через рух – до здоров’я дітей : навч.-метод. посіб. / Н.Ф. Денисенко, О.П.Аксьонова. – Тернопіль: Мандрівець, 2010 – 88 с.

 5. Денисенко Н.Ф., Лиходід Л.В. та ін. Витоки здоров’я дитини: навч.-метод. посібник / Н.Ф. Денисенко, Л.В. Лиходід та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 – 128 с.

 6. Кожухова Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой. − М. : Издательский центр «Академия», 2002. − 320 с.

 7. Лохвицька Л. В., Андрущенко Т. К. Дошкільникам про основи здоров’я : [навч.-метод. посібник] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрущенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.

 8. Матвієнко С.І., Заплішний І.І. Українські народні рухливі ігри і дошкільному навчальному закладі : навч. посіб. / С.І. Матвієнко, І.І. Заплішний. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – 119 с.


ТЕОРІЯ і МЕТОДИКА музичного виховання

 1. Болгарський А. Г., Горобець Т. В., Шкоба В. А. Слухання музики у дошкільному навчальному закладі: навч.-метод. посіб. / А. Г. Болгарський, Т. В. Горобець, В. А. Шкоба. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 180 с.

 2. Газіна І. О. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку навч.-метод. посібн. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків / І.О.Газіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 196 с.

 3. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.Н. Зимина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304с.

 4. Методика музыкального воспитания в детском саду / под ред. Н.А. Ветлугиной. – М. : Просвещение, 1978. – 255 с.

 5. Музичне виховання в ДНЗ (збірник методичних матеріалів) / Упор. І.А. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.

 6. Науменко С.І. Музично-естетичне виховання дошкільнят / С.І. Науменко. – К.: Магістр, 1996. – 96 с.

 7. Нечай С.П. Музика розвиває, виховує, оздоровлює : навч.-метод. посібн. / С. П. Нечай. – К.: Світич, 2012. – 144 с. – 186 с.

 8. Степанова Т.М., Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Монографія / Т.М. Степанова, Т.А. Лісовська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 256 с.


Художня праця та основи дизайну

 1. Калуська Л.В. Дивокрай: Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів / Л.В. Калуська – Тернопіль: Мандрівець, 2005. Книга Ι. – 320 с.

 2. Калуська Л.В. Художня праця в дитячому садку / Л.В. Калуська. – К., 1995. – 72 с.

 3. Козліна О.В. Уроки ручної праці у дитячому садку та початковій школі / О.В. Козліна. – Х. :Ранок, 2007. – 64 с.

 4. Матвієнко С.І. Художня праця та основи дизайну : навч.-метод. посібник / С.І. Матвієнко. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2011. – 44 с.


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ (Бакалавр)

 1. Методика ознайомлення дошкільників з цифрами.

 2. Гра як провідний вид діяльності у дошкільному віці. Етапи розвитку гри в дитячому віці.

 3. Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти в Україні. Характеристика основних нормативних документів в системі дошкільної освіти.

 4. Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ: значення у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, структура, особливості вибору кольору в інтер’єрі ДНЗ.

 5. Форми організації праці дітей у природі.

 6. Особливості та виховне значення сюжетно-рольових ігор дітей. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаєминами дітей у процесі гри.

 7. Типи занять з фізичної культури у ДНЗ. Їх структура та зміст.

 8. Особливості дітей раннього віку. Виховання малюків на даному етапі розвитку.

 9. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, їх види. Методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

 10. Значення іграшки у виховані і розвитку дітей дошкільного віку. Вимоги до дитячих іграшок та їх класифікації.

 11. Методика ознайомлення молодших дошкільників з множинами. Роль різних аналізаторів у формуванні уявлень у дітей – дошкільників про множину предметів.

 12. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку: сутність, значення, завдання і зміст.

 13. Особливості ознайомлення дошкільників з числами в межах 10 та методика навчання їх лічильній діяльності в контексті розвивального навчання.

 14. Особливості морального виховання дошкільників. Завдання, зміст, форми, методи морального виховання дітей дошкільного віку.

 15. Словесні методи ознайомлення дітей з природою. Види бесід, правила їх проведення.

 16. Характеристика спостереження як основного методу ознайомлення дітей з природою. Види спостереження. Методика керівництва спостереженнями.

 17. Бесіда як метод розвитку діалогічного мовлення дітей. Особливості підготовки і методики проведення бесіди з дітьми старшого дошкільного віку.

 18. Мета, завдання та зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку у світлі сучасних підходів до його організації.

 19. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці у природі. Види праці в природі, їх зміст у різних вікових групах.

 20. Взаємодія ДНЗ і сім’ї. Завдання, зміст і форми організації роботи з батьками.

 21. Характеристика заняття як однієї з форм роботи по ознайомленню дошкільників з природою.

 22. Сутність та особливості процесу навчання дітей в ДНЗ, його своєрідність в порівнянні з навчанням у школі.

 23. Методи і прийоми навчання математики дітей дошкільного віку. Роль методу моделювання в математичному розвитку дошкільників.

 24. Методи словникової роботи. Спрямованість педагогічної роботи на збагачення словникового запасу дітей різних вікових груп за чинними програмами розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

 25. Завдання трудового виховання дошкільників у ДНЗ. Форми організації та види праці дітей дошкільного віку.

 26. Особливості навчання дітей дошкільного віку вимірюванню.

 27. Естетичне виховання дітей дошкільного віку: сутність, завдання, зміст та засоби. Естетичний розвиток.

 28. Методика проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах.

 29. Значення, зміст та методика проведення цільових прогулянок в природу з дітьми різних вікових груп.

 30. Розумовий розвиток та особливості розумового виховання дітей дошкільного віку.

 31. Методика формування уявлень у дітей різних вікових груп про форму предметів та геометричні фігури.

 32. Готовність дітей дошкільного віку до навчання в школі. Інтелектуальна готовність як запорука успішного навчання.

 33. Зміст та методика навчання дітей звуковому аналізу слів.

 34. Дошкільна педагогіка як галузь наукових знань про особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку. Джерела розвитку дошкільної педагогіки.

 35. Завдання, зміст, методи і прийоми навчання дітей дошкільного віку предметного ліплення.

 36. Методи і прийоми навчання дошкільників образотворчій діяльності.

 37. Особливості і значення дидактичних ігор. Структура дидактичних ігор, їх види і місце у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

 38. Заняття як одна із форм навчання дітей образотворчої діяльності.

 39. Оздоровче та виховне значення рухливих ігор. Методика проведення рухливих ігор.

 40. Сучасні вимоги дошкільної освіти до музичного виховання дітей дошкільного віку.

 41. Методика організації слухання музики в різних вікових групах ДНЗ.

 42. Методика розучування пісні з дітьми дошкільного віку.

 43. Типи музичних занять в ДНЗ. Їх структура і зміст. Методика проведення музичних занять у різних вікових групах.

 44. Значення гри у вихованні, навчанні і розвитку дітей дошкільного віку. Класифікації дитячих ігор та їх характеристика.

 45. Значення і завдання музичного виховання дітей дошкільного віку.

 46. Методика проведення екскурсій у природу з дітьми дошкільного віку.

 47. Особливості використання оздоровчих технологій у роботі з дошкільниками в ДНЗ.

 48. Форми та засоби ознайомлення дітей з суспільним довкіллям у ДНЗ.

 49. Методика проведення музично-дозвіллєвих заходів у ДНЗ.

 50. Форми та засоби формування у дошкільників соціальної компетентності.

 51. Педагогічні вимоги до проведення занять з художньої праці.

 52. Завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Їх характеристика.

 53. Методика роботи з казкою в дошкільному закладі.

 54. Методика використання фольклорних жанрів у ДНЗ.

 55. Особливості ознайомлення дітей із державними символами України.

 56. Методика проведення свят, розваг і дозвілля в дошкільному закладі.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка