Програма з дисципліни «технології соціальної роботи»Сторінка1/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА”

кафедра соціальної роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-виховної роботи

ЛІРоЛ Університету “Україна”

____________________ Л.Л. Стасюк

“___” __________________2011 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 1301 соціальне забезпечення

напрям підготовки 6.130102 соціальна робота

навчальний рік 2011/2012 н.р.

курс/семестр ІV/VІІ-VІІІ

Статус дисципліни фаховий


Луцьк – 2011

УДК 316.6(075.8)

ББК 88.54я73

Робочу навчальну програму складено на основі анотації до навчального курсу “Технології соціальної роботи ” та розглянуто на засіданні кафедри соціальної роботи.


Протокол засідання кафедри соціальної роботи №1 від “31 ”серпня 2011р.

Завідувач кафедри Н.І.Гітун


Розробник програми – к. філософ. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи Гітун Наталія Іванівна

Рецензент – к. соц. наук, доцент Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Городняк Ірина Василівна

Схвалено вченою радою Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Протокол № 1 від “29 ” вересня 2011 р.

Г 51 Гітун Н.І.

Технології соціальної роботи. Робоча навчальна програма. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2011. – 51 с.
© ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2011

© Гітун Н.І., 2011

І. Опис предмета навчальної дисципліни

Курс підготовки бакалаврів

Характеристика

навчального курсуКількість кредитів ECTS

Кількість

Модулів


Кількість змістових модулів

Загальна кількість годин

Кількість тижневих годин

Статус

ДисципліниРік підготовки/ семестр
Лекційний

Курс


Семінарські (практ.) заняття

Самостійна робота студентів

Індивідуальна робота студентів

Модульні контр. роботи

Вид підсум. Контролю

2

1

2

72

6

фахова


ІV/VІІ

40

20

20

32

4

1

За-лік

4

3

2

144

6/6

фахова


ІV/VІІІ

52

26

26

92

8

1

екза-мен


ІІ. Мета та завдання курсу
Мета курсу „Технології соціальної роботи” - ознайомити студентів з загальнотеоретичними проблемами та сутністю технологій соціальної роботи, сформувати у майбутніх фахівців соціальної роботи широкий спектр знань з основ технологій соціальної роботи з різним категоріями клієнтів, та створення умов для самостійної роботи в даній сфері соціальної роботи.

Завдання курсу:

  • розкрити основи теорій соціальних технологій та принципи технологічного підходу до професійної діяльності;

  • деталізувати види та структуру технологій соціальної роботи;

  • розкрити специфіку методик використання технологій соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;

  • сформувати у студентів вміння та навички володіння технікою та знаннями процедури розробки технологій соціальної роботи та їх творчого використання.


ІІІ. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соціальної роботи

Тема 1. Роль соціальної технологізації в оптимізації соціальної сфери

Соціальна технологізація як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності.

Сутність соціальних технологій.

Впровадження соціальних технологій. Інтерпретація поняття «Соціальні технології».

Загальна характеристика факторів впровадження соціальних технологій.

Багатоманітність та класифікація соціальних технологій.


Тема 2. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних технологій

Сутність технологій соціальної роботи. Класифікація технологій в соціальній роботі.

Функції технологій соціальної роботи. Етапи розробки технологій соціальної роботи.

Види класифікацій технологій соціальної роботи. Загальна характеристика психолого-орієнтованих технологій соціальної роботи. Особливості соціолого-орієнтованих соціальних технологій. Комплексно-орієнтовані технології в системі соціальної роботи.


Тема 3. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи

Сутність і характеристика соціальної діагностики.

Принципи соціальної діагностики. Етапи та особливості технологій діагностики. Загальна характеристика принципів соціальної діагностики. Система методів соціальної діагностики.

Проаналізувати паспорт соціальної інфраструктури мікрорайону


Тема 4. Технологія соціальної експертизи

Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі соціальної експертизи.

Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи. Загальна характеристика поняття соціальної експертизи: завдання, функції, порядок замовлення.

Основні типи організаційних моделей експортування:

Модель «Рецензія». Модель «Моніторинг». Модель «Проект».

Основні етапи роботи експертів. Проаналізувати експертну оцінку дипломної


Тема 5. Технології проектування в соціальній роботі

Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності.

Основні етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності. Загальна характеристика соціального проектування. Етапи соціального проектування.

Види проектних стратегій. Методи і методики соціального проектування.

Проаналізуйте технологію проектування (на прикладі Проекту «Центр інформації та реабілітації»).
Тема 6.Технології соціального передбачення

Технології прогнозування.

Технології моделювання.
Тема 7. Технології соціальної профілактики та адаптації

Сутність соціальної профілактики. Рівні соціальної профілактики.

Технології адаптації. Сутність та технології соціальної профілактики.

Сутність соціальної адаптації, дезадаптації та переадаптації.Основні види технології адаптації.Проаналізувати технологію соціальної адаптації дітей шкільного віку (на прикладі програми Шкільна «гайденс»-служба).Проаналізувати технологію профілактики вживання психоактивних речовин дітьми молодшого шкільного віку (на прикладі Програми первинної профілактики вживання псиоактивних речовин).


Тема 8. Технології соціальної реабілітації та терапії

Технології реабілітації. Технології терапії.

Загальна характеристика технології реабілітації.

Сутність технології терапії.Види терапевтичних технологій.

Проаналізувати технологію терапії (на прикладі Програми психотерапевтичної підтримки дітей, які постраждали від домашнього насильства).
Тема 9. Технології групової роботи

Сутність групової роботи. Організація і етапи групової роботи.

Методи та прийоми групової роботи. Загальна характеристика соціальної роботи з групою.

Основні стадії розвитку групи. Методи та прийоми групової роботи.

Організація груп взаємодопомоги. Проаналізувати технологію групової роботи (на прикладі технології створення груп взаємодопомоги людей, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД).
Тема 10. Технології консультування та посередництва

Сутність технології консультування. Вимоги до соціального працівника як консультанта.

Типи і види консультування. Консультування як види технологій соціальної роботи.

Консультування окремих категорій клієнтів.

Технологія посередництва. Проаналізувати матеріали для консультування безробітних громадян.
Змістовий модуль ІІ. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи. Конкретні технології соціальної роботи
Тема 11. Технології зв’язку з громадськістю

Сутність технології паблік рилейшнз.

Технології зв’язку з громадськістю в практиці соціальної роботи. Загальна характеристика технології ПР. Зв'язок з громадськістю в системі методів соціальної роботи.

Проаналізувати технологію зв’язку з громадськістю для молодіжних громадських організацій.


Тема 12. Соціальне програмування як технології

Загальна характеристика соціального програмування.

Соціальне програмування в системі соціального керування і технології соціальної роботи.

Концепція програмно-цільового керування і соціального програмування

Технології та їх взаємозалежність
Тема 13.Технологія соціального діагнозу

Алгоритм технології соціального діагнозу на індивідуальному рівні.

Вимоги щодо реалізації технологічного підходу соціального діагнозу.

Етапи здійснення соціальної діагностики.

Соціально-педагогічне прогнозування.
Тема 14. Соціологічні технології в соціальній роботі

Взаємозв’язок соціології та соціальної роботи.

Технологія моніторингу системи соціального обслуговування.

Ознаки соціологічного мислення соціальних працівників.


Тема 15. Соціально-педагогічні технології в соціальній роботі

Соціально-педагогічна компетентність спеціаліста з соціальної роботи.

Соціально-педагогічна технологія.

Загальна характеристика соціально-педагогічних технологій.

Структура соціально-педагогічної технології. Система педагогічних методів у соціальній роботі. Проаналізувати соціально-педагогічну технологію «Формування культури здоров’я дівчини-підлітка». Педагогічні методи і технології в соціальній роботі.
Тема 16. Психологічні технології в соціальній роботі

Сутність і значення психології в соціальній практиці.

Характеристика і специфіка застосування психологічних методів у соціальній роботі.

Психологічні основи технологій соціальної роботи:

Глибинна психологія (психодинамічні теорії).

Біхевіористський напрям психології (психологія поведінки).

Когнітивна психологія.

Гуманістичний напрям психології.

Види психологічної допомоги в соціальній роботі.

Проаналізувати вправу-тренінг «Радість життя».


Тема 17. Технології соціальної роботи з клієнтами: бесіда, оціночний аналіз, ведення записів

Бесіда з клієнтами.

Оціночний аналіз.

Ведення записів.


Тема 18. Технології соціального захисту населення

Сутність категорії «соціальний захист».

Методи і технології соціального захисту населення в сучасних умовах.

Технології соціального захисту та підтримки безробітних.

Сутність категорії «соціальний захист».

Технології соціального захисту та підтримки безробітних.


Тема 19. Технології соціальної роботи з сім’єю

Сутність проблем сучасної сім’ї. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.

Класифікація сімей.Технології роботи з сім’ю.Рівні технології роботи з неблагополучною сім’єю. Проаналізувати паспорт неблагополучної сім’ї.

Проаналізувати ефективність технології роботи з сім’єю ( на прикладі Положення про центр сім’ї «Родинний дім»).


Тема 20. Технології соціальної роботи з жінками

Специфіка соціальних проблем жінок.

Соціальна робота з жінками у західних країнах.

Технології соціальної роботи з жінками. Зарубіжний досвід організації соціальної роботи з жінками.Аналіз конкретних технологій роботи з жінками.

Проаналізувати технологію, спрямовану на допомогу жінкам при домашньому насильстві (на прикладі тренінгу «Домашнє насильство» для соціальних працівників та представників громадських жіночих організацій).
Тема 21. Технології соціальної роботи з людьми літнього та старшого віку

Люди літнього та старого віку як соціальна спільність.

Участь людей літнього віку в житті суспільства.

Компетентність соціального працівника в роботі з людьми похилого віку.

Соціальний статус людини похилого віку.

Особливості психологічного характеру людей похилого віку.

Соціальна робота з людьми літнього та старого віку.

Проаналізувати технологію соціальної роботи з людьми похилого віку (на прикладі Клубу шанувальників звичаїв українського народу).


Тема 22. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками

Проблема дезадаптації дітей та підлітків в сучасному суспільстві.

Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками.Сутність соціальної дезадаптації. Організаційні технології з дезадаптованими дітьми і підлітками.

Конкретні технології соціальної роботи. Проаналізувати технологію роботи з дезадаптованими дітьми (на прикладі програми «Кризовий центр для дітей та підлітків»).Тема 23. Технології соціальної роботи з молоддю

Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства.

Інтегративна та дефіцитна моделі соціальної роботи з молоддю.

Основні компоненти моделі діяльності, спрямованої на професійне самовираження молоді.

Визначити основні напрями регіональної молодіжної політики на основі комплексної програми «Біла Церква молода».

Проаналізувати технологію роботи з молоддю (на прикладі програми «Школа волонтерів «Шанс»).


Тема 24.Технології соціальної роботи з інвалідами

Проблема інвалідності в сучасних умовах.

Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та з сім’ями, які виховують дітей-інвалідів. Види технологічної моделі взаємодії.

Загальна характеристика тактики роботи з батьками.

Проаналізувати технологію соціальної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями (на прикладі програми «Соціальні підтримка дітей, підлітків, молоді, хворих на цукровий діабет»).
Тема 25. Технології соціальної роботи в пенітенціарній системі

Сутність технології роботи в пенітенціарних закладах.

Особливості роботи з неповнолітніми засудженими.

Технології соціальної роботи з колишніми засудженими.

Проаналізувати технологію роботи із засудженими в місцях позбавлення волі (на прикладі програми факультативу для пенітенціарних шкіл «Людина в сучасному світі»).
Тема 26. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

Види та особливості домашнього насилля.

Соціально-психологічні характеристики жінок та дітей –жертв сімейного насилля.

Основні методи соціальної роботи з жертвами сімейного насилля.

Скласти технологію роботи із жертвами сімейного насилля.
Тема 27. Технології соціально - психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

Загальний огляд проблеми депресій та суїцидів. Роль ранньої діагностики депресій в попередженні розвитку дезадаптивних станів. Форми протікання депресивних станів та їх діагностика. Особливості соціо-психологічного консультування депресивних клієнтів.

Особливості роботи з клієнтами, що мають суїцидальні наміри або вчинили суїцидальну спробу. Особливості консультування клієнтів, що понесли втрату. Особливості консультування клієнтів, що опинилися у об’єктивно важких умовах. Післяродова депресія: етіологія, діагностика, особливості психо-соціального втручання.

Особливості психо-соціальної роботи з депресивними клієнтами, в яких виражено відчуття тривожності.


Тема 28. Технології соціальної роботи з мігрантами

Соціальна робота з національними меншинами.

Організаційні підходи соціальної роботи з мігрантами.

Технологія соціальної роботи з національним меншинами.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка