Програмні питання для складання кандидатського іспиту з курсуСкачати 66.13 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір66.13 Kb.
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ для складання кандидатського іспиту з курсу «Філософія»
1. Філософія, її предмет і місце в загальнолюдській культурі

2. Основне питання філософії та його онтологічне і гносеологічне розв’язання

3. Специфіка філософського знання

4. Основні функції філософії, її роль в житті суспільства

5. Філософія і наука, історичні форми їх взаємозв’язку

6. Поняття світогляду, його структура і призначення.

7. Історичні типи світогляду і їх характеристика

8. Генезис філософії

9. Основні концепції давньогрецької філософії

10. Філософія Демокрита

11. Філософська система Платона

12. Філософська система Аристотеля

13. Середньовічна філософія: особливості, основні концепції та проблеми. Фома Аквінський – головний представник середньовікової схоластики

14. Філософія епохи Відродження: розвиток природознавчої картини світу (М.Коперник, М.Кузанський, Д.Бруно, Г.Галілей)

15. Ф.Бекон – родоначальник матеріалізму Нового часу

16. Філософія Р.Декарта

17. Філософські погляди Г.Гоббса

18. Філософські погляди Д.Локка

19. Філософське вчення Б.Спінози

20. Суб’єктивно-ідеалістична філософія Д.Берклі і Д.Юма

21. Філософія Г. Лейбніца

22. Французький матеріалізм ХVIII ст.. (Д.Дідро, П.Гольбах, К.Гельвецій, Ж.Ламетрі)

23. Матеріалістична філософія М.В.Ломоносова

24. Розвиток суспільно-політичної і філософської думки в Україні в XVIII-ХІХ ст. (Г.С.Сковорода, Т.Г.Шевченко, І.Я.Франко, Л.Українка)

25. Філософські погляди П.Юркевича, В. Лесевича, Г.Челпанова

26. І.Кант – засновник німецької класичної філософії. Трансцендентальна діалектика І.Канта

27. Філософське вчення І.Фіхте і Ф.Шеллінга

28. Філософська система Г.Гегеля

29. Антропологічний матеріалізм Л.Фейербаха

30. Особливості російської філософії ХУШ-ХІХ і поч. ХХ століття

31. Сутність матеріалістичного розуміння історії з праці К.Маркса «До критики політичної економії»

32. Питання діалектико-матеріалістичної філософії в творах Ф.Енгельса, «Діалектика природи» і «Анти-Дюрінг»

33. Розвиток матеріалістичної діалектики і теорії пізнання в праці В.І.Леніна «Матеріалізм і емпіріокритицизм»

34. Логіка і методологія пізнання філософії неопозитивізму

35. Філософія екзистенціалізму (М. Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.П.Сартр)

36. Філософія неотомізму

37. Новітні течії в сучасній західній філософії (герменевтика, критичний раціоналізм, структуралізм)

38. Буття як фундаментальна філософська категорія

39. Розвиток філософських поглядів на матерію в історії філософії
40. Філософська категорія матерії

41. Сучасна наука про матеріальну структуру світу. Матеріальна єдність світу

42. Рух як спосіб існування матерії. Основні форми руху матерії та їх взаємозв’язок

43. Простір і час як форми існування матерії

44. Сучасний науковий погляд

45. Єдність матерії і руху. Рух і розвиток

46. Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення

47. Походження і сутність свідомості

48. Структура свідомості. Свідомість і мислення

49. Свідомість і кібернетика. Інформаційне відображення дійсності. Штучна мова

50. Діалектика як універсальний метод пізнання

51. Методологія діалектичного пізнання (принципи, категорії, закони)

52. Категорія закону. Об’єктивний характер законів природи і суспільства

53. Закон єдності і боротьби протилежностей

54. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

55. Закон заперечення заперечення

56. Категорії одиничного, особливого і загального

57. Філософське розуміння системи і її структура

58. Категорії змісту і форми, їх діалектика

59. Категорії сутності і явища. Діалектика взаємозв’язку сутності і явища

60. Категорії причини і наслідку, їх діалектика. Детермінізм та індетермінізм

61. Категорії необхідності і випадковості, їх діалектика

62. Категорії можливості і дійсності, їх діалектика

63. Філософське розуміння пізнання

64. Діалектика суб’єкта і об’єкта пізнання

65. Почуттєве пізнання, його специфіка і форми

66. Логічне (раціональне) пізнання і його основні форми

67. Єдність чуттєвого і раціонального пізнання. Емпіризм і раціоналізм

68. Наукова теорія істини. Критерії істини

69. Розвиток історичних поглядів на істину

70. Методологія наукового пізнання і його особливості

71. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання і їх взаємозв’язок

72. Форми наукового пізнання: науковий факт, проблема, гіпотеза, ідея, концепція, теорія

73. Емпіричні методи пізнання

74. Загальнонаукові методи пізнання

75. Методи теоретичного дослідження

76. Роль інтуіції в науковому пізнанні

77. Сучасна НТР і перетворення науки в безпосередню продуктивну силу

78. Діяльність, праця, творчість. Творчість і культура діяльності

79. Практична діяльність людини та її види

80. Філософське розуміння природи і її структурна організація

81. Географічне середовище як необхідні умови існування суспільства

82. Народонаселення як передумова і суб’єкт історичного процесу. Сучасна демографічна ситуація в світі

83. Сучасна екологічна криза і проблеми її вирішення

84. Історичний розвиток поглядів на суспільство

85. Суспільство як система, що розвивається

86. Категорії суспільного буття і суспільної свідомості, їх діалектика

87. Соціальна діалектика, специфіка дії суспільних законів

88. Специфіка соціального пізнання

89. Суспільний розвиток: поняття еволюції, революції, прогресу. Закони суспільного розвитку

90. Суб’єкти і рушійні сили історичного процесу

91. Роль суб’єктивного фактора в історії

92. Поняття суспільно-економічної формації і її структура

93. Поняття суспільного виробництва і його структура

94. Спосіб виробництва матеріальних благ, його структура і сучасні види

95. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин

96. Особливості трансформацій суспільних відносин в Україні

97. Науково-технічна революція: її сутність і зміст98. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу

99. Соціальна структура суспільства 100. Поняття політичної системи суспільства. Політична організація суспільства і її основні елементи 101. Виникнення, сутність і функції держави. Форма держави, форма правління і державного устрою 102. Духовне життя суспільства і його структура 103. Сутність і структура суспільної свідомості 104 Рівні суспільної свідомості. Суспільна психологія та ідеологія 105. Політична свідомість і її особливості в сучасному суспільстві 106. Поняття права і правосвідомості. Правова культура 107. Становлення правової держави в Україні 108. Моральна свідомість. Загальнолюдський зміст у моралі 109. Естетична свідомість і мистецтво, його пізнавальне і виховне значення 110. Специфіка релігійної свідомості. Співвідношення релігійного і наукового світогляду 111. Проблеми формування екологічної свідомості людини 112. Філософське розуміння культури і її ціннісний зміст 113. Суспільство та культура. Культура як міра розвитку людини 114. Типи та історичні види культур 115. Цивілізації і її основні ознаки. Цивілізація і суспільний прогрес 116. Антропогенезис і його комплексний характер 117. Сутність, призначення і перспективи людини 118. Поняття особистості. Співвідношення понять «людина», «особистість», «індивідуальність» 119. Всебічний і гармонічний розвиток особистості як гуманістичний ідеал людської історії 120. Воля як істотна властивість людини. Свобода волі, вибір, відповідальність 121. Діалектика історичної необхідності і свободи особистості в суспільному розвитку 122. Роль особистості в історичному розвитку. Волюнтаризм, фаталізм, форми їх прояву в історії. 123. Цінності та їх роль в житті людини і суспільства 124. Вищі людські цінності. Духовні цінності та їх основні види. 125. Глобальні проблеми сучасності 126. Роль наукового прогнозування в розв’язанні проблем сучасного суспільства 127. Співвідношення наукового та технічного типів мислення 128. Інженерна діяльність та її етична і соціальна відповідальність 129. Техніка як матеріальний і соціальний феномен


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка