Програмові вимоги з курсу «Основи наукових досліджень»Скачати 52.54 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір52.54 Kb.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

з курсу «Основи наукових досліджень»

(ІІ курс)
1. Поняття, зміст і функції науки.

2.  Структура науки.

3. Наукова діяльність і наукові дослідження.

4. Завдання, структура і зміст науково-дослідної роботи студентів-магістрів.

5. Види і форми студентських наукових досліджень: загальна характеристика (курсова, дипломна, магістерська роботи; реферат; наукова стаття; наукова доповідь).

6. Вимоги до змісту і структури магістерської роботи:

а) титульний аркуш; б) перелік умовних скорочень; в) вступ, його композиція; г) актуальність, об’єкт, предмет дослідження; ґ) мета і завдання роботи; д) методи дослідження; е) матеріал дослідження; є) наукова новизна одержаних результатів; ж) практичне значення роботи; з) основна частина дослідження; и) висновки; і) список використаних джерел; ї) додатки.

7. Алгоритм написання дослідження.

8. Вибір теми, обґрунтування актуальності роботи.

9. Визначення об’єкта і предмета дослідження.

10. Формулювання мети й завдань роботи.

11. Методологія та методи наукового дослідження.

12. Предмет, місце і роль лінгвістики в системі наукових знань.

13. Проблематика сучасних наукових досліджень в українській лінгвістиці.

14. Організація дослідницької роботи з мовознавства.

15. Методи дослідження мови.

16. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності.

17. Основні психологічні риси діяльності вчених.

18. Раціональний трудовий режим дослідника.

19. Робоче місце науковця. Технічні засоби наукової діяльності.20. Науковий етикет.

21. Добір наукової літератури з теми роботи.

22. Бібліотека. Інтернет.

23. Культура читання наукового тексту. Аналіз наукової літератури.

24. План. Тези. Конспект.

25. Анотування і реферування наукових текстів.

26. Збирання й опрацювання фактичного матеріалу.

27. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні ознаки.

28. Мовні одиниці різних рівнів у магістерській роботі.

29. Мовне оформлення основних композиційних компонентів наукового дослідження.

30. Метамова наукової роботи та мовні огріхи у дослідженні.

31. Робота над написанням наукової статті: мовні стандарти-кліше.

32. Вимоги до структури, змісту, вступу, основної частини, висновків, додатків дослідження..

33. Правила технічного оформлення роботи: загальні вимоги, нумерація, ілюстрації, таблиці.

34. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела.

35. Особливості бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006.

36. Композиційно-логічна побудова усного наукового виступу.

37. Аналіз змісту й композиції наукового виступу крізь призму спілкування з аудиторією, її сприйняття адресатом. Функції і поведінка оратора.

38. Процедура прилюдного захисту магістерської роботи.

39. Наукова дискусія. Правила коректного ведення дискусій.40. Науковий відгук і наукова рецензія.

Рекомендована література

 1. Алексієнко Л. А. Науковий текст і його автор / Л. А. Алексієнко// Українське мовознавство. – К. : Вища школа, 1985. – Вип. 13. – С. 122–126.

 2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / И. В. Арнольд. ‒ М. : Высшая школа, 1991. ‒ 140 с.

 3. Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів // Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. ‒ Київ : Форум, 2000. ‒ 271 с.

 4. Барчук В. М. Основи наукових досліджень : матеріали до вивчення курсу / В. М. Барчук. ‒ Івано-Франківськ : Плай, 2000. ‒ 30 с.

 5. Білоусенко П. І. Мовознавчі студії в школі / П. І. Білоусенко. ‒ Запоріжжя : Хортиця, 2000. ‒ 40 с.

 6. Ботвина Н. В. Офіційно–діловий та науковий стилі української мови : навчальний посібник. – К. : Артек, 1998. – 190 с.

 7. Гавриш І. В. Мовні одиниці різних рівнів у науковому стилі / І. В. Гавриш // Вісник Харківського національного університетуту. Філологія. – Харків, 2000. – С. 19–27.

 8. Городенська К. Г. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Г. Городенська // Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 11–14.

 9. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. ‒ Тернопіль : Мандрівець, 2007. ‒ 224 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового спілкування : навчальний посібник / А. П. Коваль. ‒ К. : Либідь, 1992. ‒280 с.

 11. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. – 306 с.

 12. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / О. В. Колесников. ‒ 2-ге видання, виправлене та доповнене. ‒ Київ : Центр учбової літератури, 2011. ‒ 144 с.

 13. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. ‒ К. : Академія, 2003. ‒ 464 с.

 14. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / В. О. Крушельницька. ‒ К. : Кондор, 2003. ‒ 192 с.

 15. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. ‒ Чернівці : Книги ‒ ХХІ, 2006. ‒ 496 с.

 16. Кухарєва В. І. Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті / В. І. Кухарєва // Українська мова і література. – 2002. – Число 47. – С. 12 – 15.

 17. Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості : навчальний посібник / О. Г. Михайлова, А. А. Сидоренко, В. Ф. Сухопар. – Харків, 2000. – 97 с.

 18. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови / А. Оголевець // Дивослово. ‒ 1999. ‒ № 9. ‒ С. 23‒26.

 19. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006.– 312 с.

 20. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416 с.

 21. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – К. : Наук. думка, 1976. – 287 с.

 22. Родіна Л. О. Мова науки / Л. О. Родіна // Мова. Людина. Суспільство. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 211–218.

 23. Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. ‒ Чернівці : Рута, 2006. ‒ 352 с.

 24. Семеног О. М. Наукова мова як комунікативний феномен / О. М. Семеног // http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Semenog.php.

 25. Семеног О. М. Читання і компресія наукового тексту у професійній діяльності педагогічних працівників / Семеног О. М. //  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/texts/2010_4/14_04.pdf.

 26. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. ‒ М. : Наука, 1975. ‒ 311 с.

 27. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. ‒ Київ : Знання, 2005. ‒ 309 с.

 28. Сурмін Ю. Майстерня вченого : підручник для науковця / Ю. Сурмін. – К. : НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 302 с.

 29. Томан Іржі. Мистецтво говорити / Іржі Томан. ‒ К. : Політвидав, 1989. ‒ 293 с.

 30. Федотов В. В. Техника и организация умственного труда / В. В. Федотов. ‒ Минск : Вышейшая школа, 1983. ‒ 144 с.

 31. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : підручник / А. С. Філіпенко. ‒ К. : Академвидав, 2004. ‒ 208 с.

 32. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Г. С. Цехмістрова. ‒ К. : Слово, 2003. ‒ 240 с.

 33. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. ‒ 2-ге вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Вікар, 2002. ‒ 223 с.

 34. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. ‒ 3-тє вид., виправлене і доповнене. ‒ К. : Алерта, 2013. ‒ 696 с.

 35. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. ‒ К. : Знання-Прес, 2003. ‒ 295 с.

 36. Штонь О. П. Курсова робота з української мови : навчально-методичний посібник для студентів-філологів / О. П. Штонь, В. А. Буда. ‒ Тернопіль : Навчальна книга ‒ Богдан, 2007. ‒ 64 с.

 37. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : методичні поради / автор-упорядник Л. А. Пономаренко. ‒ К. : Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2010. ‒ 80 с.

 38. Чернявская В. Е. Научный текст и его филологическая интерпретация / В. Е. Чернявская. – СПб. : Изд–во СПбГУЭФ, 2002. – 88 с.

 39. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : методичні поради / автор-упорядник Л. А. Пономаренко. ‒ К. : Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2010. ‒ 80 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка