Прокопенко ірина андріївна формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителяДата конвертації16.03.2016
Розмір0.55 Mb.
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ

На правах рукопису

ПРОКОПЕНКО ІРИНА АНДРІЇВНА
УДК 371.134ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Науковий керівник:

Іонова Олена Миколаївна,

доктор педагогічних наук,

професор


Харків – 2008

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………3


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ……………………………………10

1.1. Сутність шкільного менеджменту, підходи до його здійснення……………………………………………………………………….10

1.2. Професійно-менеджерська культура вчителя як складова

його професійно-педагогічної культури………………………………………26

1.3. Педагогічні умови формування професійно-менеджерської

культури майбутнього вчителя………………………………………………...65

Висновки до розділу 1………………………………………………………….92

Розділ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………95

2.1. Загальні питання організації та проведення експерименту……………………………………………………………………95

2.2. Реалізація педагогічних умов формування

професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя………………..102

2.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту………………………..155

Висновки до розділу 2…………………………………………………………175ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………178

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………….181

ДОДАТКИ………………………………………………………………………211

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Глибокі соціально-економічні, духовні зрушення, що відбуваються в Україні, зумовили потребу в фахівцях високої педагогічної культури, які спроможні вільно орієнтуватися в сучасних соціальних умовах, самостійно розв’язувати різноманітні завдання в нестандартних умовах. Підготовка вчителя, здатного до ефективного здійснення педагогічної діяльності, пов’язана з формуванням професійно-менеджерської культури як важливого складника його педагогічної культури, що зумовлено загальними тенденціями демократизації й гуманізації школи та зміною характеру діяльності вчителя як суб’єкта управління, організатора, фасілітатора, менеджера педагогічного процесу.Актуальність формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя підсилюється й тим, що сучасне видове розмаїття загальноосвітніх закладів передбачає можливість широкого вибору програм, форм, методів, засобів реалізації педагогічного процесу. Це, з одного боку, відкриває шляхи для творчої самореалізації особистості як вихованця, так і педагога, а з іншого, – вимагає створення гнучкої системи педагогічного управління навчально-виховним процесом, а отже, висуває особливі вимоги до рівня професійно-менеджерської культури вчителя.

У психолого-педагогічних джерелах проблема формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя розглядається в таких основних напрямах:

висвітлення наукових засад професійної підготовки педагогів та розвитку педагогічної культури майбутніх учителів (М.Васильєва, В.Гриньова, В.Євдокимов, Н.Кузьміна, В.Лозова, О.Пєхота, М.Подберезський, І.Прокопенко, В.Семиченко, Г.Троцко), зокрема її управлінського аспекту (О.Абдулліна, А.Барабанщиков, Є.Бондаревська, А.Губа, І.Ісаєв, І.Колеснікова, Н.Крилова, В.Сластьонін, В.Ткач);

розробка теоретичних основ менеджменту як специфічної професійної діяльності (М.Амстронг, Б.Андрушів, І.Ансофф, М.Вудкок, Б.Гаєвський, Р.Дафт, Г.Дмитренко, В.Жигалов, А.Прокопенко, Г.Щокін);

дослідження психологічних механізмів управління освітою (А.Бодальов, Л.Карамушка, Н.Коломінський, В.Крижко, С.Максименко, В.Моляко, Є.Павлютенко, Л.Уманський, Р.Шакуров);

розкриття питань управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами, роботи з педагогічними працівниками, організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу, становлення соціального партнерства (Є.Березняк, В.Бондар, Ю.Васильєв, Л.Даниленко, Г.Єльнікова, В.Звєрева, Ю.Конаржевський, Н.Кузьміна, А.Маркова, В.Маслов, В.Пікельна, М.Поташнік, Т.Рогова, В.Симонов, В.Сластьонін, П.Третьяков, Є.Хриков, Р.Черновол-Ткаченко, Т.Шамова).

Водночас у педагогічній науці процес формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя не став предметом спеціального дослідження. Це стримує розв’язання суперечностей, які об’єктивно мають місце в освітній практиці, а саме: між вимогами, що висуваються до вчителя як до педагога-менеджера освітнього процесу, та існуючою системою його професійної підготовки у вищому начальному закладі; між високим рівнем обґрунтування засад гуманістичної педагогіки, особистісно-орієнтованого навчання й виховання та недостатньою розробленістю особистісно-орієнтованого підходу до управління педагогічним процесом; між накопиченим досвідом управління соціально-педагогічними системами та недостатньою розробленістю науково-методичного обґрунтування процесу формування професійно-менеджерської культури майбутніх учителів.

Отже, актуальність проблеми формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя, її недостатня розробленість, а також об’єктивна потреба розв’язання означених суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК № 1-200199U004104).Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (протокол № 3 від 30.06.2006 р.) й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 31.10.2006 р.).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя та забезпечити технологію їх упровадження.Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

1. Розкрити сутність шкільного менеджменту, визначити сутність і структуру професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

2. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

3. Розробити та експериментально перевірити технологію реалізації педагогічних умов.

4. Уточнити критерії, показники й рівні сформованості професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

5. Розробити спецкурс «Професійно-менеджерська культура майбутнього вчителя» та науково-методичні матеріали для студентів і викладачів педагогічного вищого навчального закладу з питань формування професійно-менеджерської культури студентів.

Об’єкт дослідження – процес формування професійно-менеджерської культури студентів вищого педагогічного навчального закладу.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що ефективність формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя забезпечується дотриманням таких взаємопов’язаних педагогічних умов: інтеграції психолого-педагогічних та управлінських знань шляхом розробки й упровадження спецкурсу з питань формування професійно-менеджерської культури; набуття студентами досвіду розв’язання педагогічно-управлінських ситуацій, що передбачає використання форм і методів навчання міждисциплінарного характеру (діалогових, тренінгових, тестових, ігрових та ін.), цілеспрямовану організацію позааудиторної діяльності та педагогічних практик.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: філософські, психолого-педагогічні положення про людину як найвищу цінність; про активність особистості, її розвиток у процесі спілкування й взаємодії з навколишнім світом; цілісний, системний, особистісно-діяльнісний, гуманістичний, культурологічний, компетентнісний підходи до формування особистості (К.Абульханова-Славська, Б.Гершунський, С.Гончаренко, А.Здравомислов, О.Іонова, В.Лозова, О.Пєхота, В.Лутай); питання професійно-педагогічної підготовки, формування педагогічної культури вчителя та її окремих аспектів (М.Васильєва, В.Гриньова, В.Євдокимов, Н.Кузьміна, В.Лозова, А.Мудрик, М.Подберезський, І.Прокопенко, В.Семиченко, С.Сисоєва); загальні основи соціального менеджменту (М.Альберт, А.Большаков, О.Гірняк, П.Лазановський, М.Мартиненко, М.Мексон, Ф.Хміль, Ф.Ходоурі) та шкільного менеджменту (Л.Даниленко, Г.Єльнікова, І.Ісаєв, Л.Карамушка, Н.Коломінський, Ю.Конаржевський, В.Кричевський, М.Поташник, Т.Рогова, В.Симонов, В.Сластьонін, Є.Хриков, Р.Черновол-Ткаченко, Т.Шамова, В.Шаркунова); управлінські ідеї педагогів-класиків (М.Корф, А.Макаренко, М.Пирогов, В.Сухомлинський, К.Ушинський, Р.Штайнер); проблеми формування управлінської культури керівника школи (В.Бондар, Л.Васильченко, С.Вершловський, І.Гришина, Г.Єльнікова, І.Ісаєв, С.Королюк, В.Кричевський, Н.Кузьміна, В.Маслов, В.Сластьонін, Н.Таланчук, Є.Тонконога, Л.Уманський).

З метою виконання визначених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, визначення поняттєво-категоріального апарату, розробки технології формування професійно-менеджерської культури студентів; емпіричні: анкетування, опитування, тестування, спостереження, бесіда, діалог, методи експертних оцінок, самооцінки, вивчення продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів, педагогічний експеримент для виявлення ефективності розробленої технології реалізації педагогічних умов формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вперше:

▪ визначено сутність професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя як його інтегрованого особистісного утворення, що зумовлює успішність здійснення управлінської діяльності (діяльності з управління навчанням і вихованням учнів та власною діяльністю, її вдосконаленням); розкрито її компоненти: ціннісно-мотиваційний (професійно-педагогічна спрямованість на здійснення професійно-управлінської діяльності); когнітивно-процесуальний (сукупність психолого-педагогічних й управлінських знань і вмінь, якість засвоєння яких необхідні для успішного розв’язання педагогічно-управлінських ситуацій); особистісно-рефлексивний (сукупність якостей – організаторських, комунікативних, самоменеджменту);

обґрунтовано педагогічні умови формування професійно-менеджерської культури (інтеграція і взаємозбагачення психолого-педагогічних та управлінських знань; набуття студентами досвіду розв’язання педагогічно-управлінських ситуацій через використання діалогових, тренінгових, тестових, ігрових форм і методів навчання, цілеспрямовану організацію позааудиторної діяльності та педагогічних практик);

▪ розроблено й експериментально перевірено технологію (мотиваційно-орієнтаційний, змістово-практичний, аналітико-результативний етапи) формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.Уточнено сутність поняття «шкільний менеджмент» (теорія та практика ефективного управління навчальним закладом, спрямоване на суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників педагогічного процесу, створення умов для підвищення їхньої особистісної відповідальності та самореалізації особистості педагога й учня); критерії (сформованість позитивної мотивації розвитку професійно-менеджерської культури, а також сукупності управлінських знань, умінь розв’язання управлінських ситуацій та особистісно-управлінських якостей), показники й рівні сформованості професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що технологія формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя пройшла дослідницьку експериментальну перевірку і дозволяє реалізувати її в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

Матеріали дисертації впроваджено в навчально-виховний процес Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (довідка № 457 від 10.03.2008 р.), Української інженерно-педагогічної академії (довідка № 103-01/01 від 01.04.2008 р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 983-40/02 від 24.03.2008 р.).

Теоретичні положення, практичні напрацювання, викладені в дисертації, науково-методичні рекомендації «Технологія формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя» можна використовувати в системі вищої й післядипломної педагогічної освіти, а також у підготовці підручників, навчальних посібників з педагогіки, педагогічного менеджменту, під час написання студентами курсових і дипломних робіт у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у працях, написаних у співавторстві, полягає в розкритті сутності й визначенні структури професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя, педагогічних умов її формування.

Вірогідність та обґрунтованість висновків дисертації забезпечено теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, використанням методів, що відповідають меті, завданням, об’єкту, предмету дослідження; експериментальною перевіркою гіпотези, кількісним та якісним аналізом експериментальних даних, позитивними результатами експерименту, можливістю його повторення; доказовістю й логічною несуперечливістю висновків.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, а також на міжнародних науково-практичних конференціях «Освіта і доля нації» (Харків, 2005, 2006), «Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність» (Харків, 2008), науково-практичних конференціях молодих учених «Методологія наукових досліджень» (Харків, 2006, 2007).

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 12 публікаціях автора (8 одноосібних): у 6 статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях; у 2 навчальних посібниках; у 3 статтях збірників матеріалів наукових конференцій та у брошурі науково-методичних матеріалів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИУзагальнення результатів теоретичного пошуку, експериментального дослідження дозволяють зробити такі висновки.

1. У дисертації доведено актуальність цілеспрямованого формування професійно-менеджерської культури майбутніх учителів, зумовленого тим, що одним із провідних чинників успішної професійно-педагогічної роботи є здатність учителя управляти діяльністю учнів та власною діяльністю, забезпечуючи тим самим реалізацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, стимулювання їхнього розвитку й саморозвитку.

2. Науково обґрунтовано, що професійно-менеджерська культура як один з найважливіших складників педагогічної культури вчителя є його інтегрованим особистісним утворенням, що зумовлює успішність здійснення управлінської діяльності (діяльності з управління навчанням і вихованням учнів та власною діяльністю, її вдосконаленням – самоменеджмент).

Доведено, що професійно-менеджерська культура майбутнього вчителя передбачає спрямованість студента на здійснення управлінської професійно-педагогічної діяльності, оволодіння системою психолого-педагогічних і спеціальних управлінських знань, сукупністю вмінь (гностичних, прогностичних, проективних), сформованість управлінських якостей (організаторських, комунікативних, якостей самоменеджменту), необхідних для здійснення управлінської діяльності.

3. Теоретично доведено, що ефективність формування професійно-менеджерської культури студентів забезпечується дотриманням таких взаємопов’язаних умов:

інтеграції та взаємозбагачення психолого-педагогічних й управлінських знань, що вимагає їх узгодженості через розкриття, виявлення й систематизацію внутрішніх зв’язків та дозволяє сформувати у студентів цілісну систему управлінсько-педагогічних цінностей і знань, необхідних для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності;

набуття студентами досвіду розв’язання педагогічно-управлінських ситуацій, що передбачає застосування форм і методів міждисциплінарного характеру (діалогових, тренінгових, тестових, ігрових та ін.), спрямованих на посилення взаємозв’язків предметів психолого-педагогічного й управлінського циклів, активізацію студента, актуалізацію існуючого й оволодіння новим управлінським досвідом; широке використання потенціалу позааудиторної (науково-дослідницької, громадської) діяльності, педагогічних практик як форм апробації й нарощування суб’єктного досвіду та сприяє відкриттю майбутніми вчителями своїх можливостей на особистісному й професійному рівнях, спонукає до розвитку комунікативних та організаторських здібностей, до самоспостереження, самооцінки й корекції власної діяльності.

4. Розроблено і впроваджено технологію (мотиваційно-орієнтаційний, змістово-практичний, аналітико-результативний етапи) реалізації педагогічних умов формування професійно-менеджерської культури студентів, що передбачала змістову інтеграцію психолого-педагогічних та управлінських знань через проведення інтегрованого спецкурсу «Формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя» з використанням активних форм і методів навчання (дискусій, евристичних бесід, «мозкових штурмів», «круглих столів», соціально-психологічних тренінгів, ділових і рольових ігор, розв’язання, моделювання й програвання управлінсько-педагогічних ситуацій); цілеспрямовану організацію позааудиторної діяльності студентів (науково-дослідницька робота, участь в олімпіадах, гуртках, проведення свят, виставок та ін.) і педагогічних практик.

5. Уточнено критерії (сформованість позитивної мотивації розвитку професійно-менеджерської культури, сформованість сукупності управлінських знань, умінь розв’язання управлінських ситуацій, особистісно-управлінських якостей), показники й рівні (високий, достатній, низький) сформованості професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя.

6. Аналіз результатів експериментальної роботи, спрямованої на перевірку ефективності технології реалізації педагогічних умов формування професійно-менеджерської культури студентів, підтвердив висунуту в дослідженні гіпотезу.

Доведено, що впровадження науково обґрунтованої технології забезпечило сформованість професійно-менеджерської культури майбутніх учителів: зафіксовано значні позитивні зрушення в розвитку мотиваційної сфери студентів, їхніх особистісно-професійних якостей, в засвоєнні управлінських знань і вмінь розв’язування педагогічно-управлінських ситуацій.Установлено, що після проведення експерименту сформованість професійно-менеджерської культури на високому й достатньому рівнях виявили 88,5 % студентів групи Е1 і 62,5 % – групи Е2 (до експерименту відповідно 57,7 % і 20,8 %), що пояснюється ефективністю розробленої технології реалізації педагогічних умов, яка передбачала використання різноманітних форм і методів роботи. Це дозволило актуалізувати, систематизувати, зміцнити, розширити й застосувати теоретичні знання у практичній ситуації, оволодіти педагогічно-управлінським досвідом, домогтися розвитку професійно-управлінських якостей.

7. Розроблено спецкурс «Професійно-менеджерська культура майбутнього вчителя» та науково-методичні рекомендації для студентів, аспірантів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів щодо формування професійно-менеджерської культури майбутніх учителів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її вивчення вбачаємо в урахуванні особливостей роботи зі студентами різних факультетів, аналізі використання отриманих студентами у вищому навчальному закладі управлінських знань, умінь, навичок у практичній педагогічній діяльності.

ЛИТЕРАТУРА 1. Абдуллина О.А. Гуманистические ценности в практике работы учителя / О.А Абдуллина, И.И. Левина // Наука и школа. – 1996. – № 1. – С.27-29.

 2. Абдуллина О.А. Мониторинг качества профессиональной подготовки / О.А. Абдуллина // Высшее образование в России. – 1998. – № 3. – С.35-39.

 3. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.

 4. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности / В.И. Андреев. – М.: Высшая школа, 1981. – 240 с.

 5. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М.Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф при сод. Э.Дж.Макдамела: пер. с англ.. – СПб.: Питер, 1999. – 414 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 7. Арефьев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Р.С. Арефьев. – Сочи, 2004. – 22 с.

 8. Армстронг М. Как стать еще лучшим менеджером: Полн. сб. пров. методик и необходимых навыков / М. Армстронг: пер. с англ. В.О.Шагоян; техн. ред. С.В.Запольская. – [5-е изд.]. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. – 349 с.

 9. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы: учебно-методическое пособие / С.И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

 10. Афанасьєв М.В. Основи менеджменту: навчально-методичний посібник / Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С.; за ред. М.В.Афанасьєва. – Харків: Вид-во “ІНЖЕК”, 2003. – 484 с.

 11. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К. Бабанский; сост. М.Ю.Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.

 12. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.

 13. Балашов К.А. Организационно-дидактические условия формирования экономической культуры будущих учителей экономики и предпринимательства: дис. … канд педаг. наук: 13.00.08 / Балашов Константин Александрович. – Магнитогорск, 2000. – 193 с.

 14. Балл Г.О. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна актуальність і психолого-педагогічні орієнтири / Г.О. Балл // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вид-во “Віпол”, 2000. – С.134-157.

 15. Баллер Э.А. О культуре и культурности / Э.А. Баллер. – М.: Знание, 1966. – 95 с.

 16. Барабанщиков А.В. Проблемы методологической культуры / А.В. Барабанщиков // Педагогика. – 1981. - № 7. – С.72-73.

 17. Барабанщиков А.В. Проблема педагогической культуры / А.В.Барабанщиков, С.С.Муцинов. – М.: Воениздат, 1980. – 169 с.

 18. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: монография / Е.С.Барбина. – К.: Вища школа, 1997. – 153 с.

 19. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. – М., 1986. – 445 с.

 20. Безруков В.И. Проектирование в управлении педагогическими системами / В.И. Безруков // Педагогика. – 2005. - № 3. – С.28-34.

 21. Безрукова В.С. Словарь нового педагогического мышления / В.С. Безрукова. – Екатеринбург; Свердловск: Обл. ИУУ, 1992. – 94 с.

 22. Безрукова В.С. Интегративный урок. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 2. / В.С.Безрукова. - М.: Сентябрь, 2004. – С.28-40.

 23. Берг А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управлении / А.И.Берг. – М.: Энергия, 1964. – 64 с.

 24. Березняк Е.С. Руководство современной школой: некоторые вопросы и проблемы / Е.С. Березняк. – К.: Рад. школа, 1977. – 167 с.

 25. Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 256 с.

 26. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник / І.Д.Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 27. Бизяева А.А. Ориентация учителя на использование психологических знаний в процессе формирования продуктивного мышления учащихся / А.А. Бизяева. – М., 1989. – 86 с.

 28. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади / В. Білова // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С.26-28.

 29. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовки вчителя до формування виховуючих відносин з учнями): навчально-методичний посібник / А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, 1996. – 232 с.

 30. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / [гл. ред. А.М.Прохоров]. – 3-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – Т.10. – 592 с.

 31. Большаков А.С. Менеджмент / А.С.Большаков. – СПб.: Питер, 2000. – 398 с.

 32. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. – Ростов на Дону: Изд-во РПУ, 2000. – 352 с.

 33. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. - № 3. – С.37-42.

 34. Бондарь В.И. Проблема дидактической подготовки учителей и руководителей школ / В.И. Бондарь // Повышение квалификации педагогических кадров. – К.: Освіта, 1992. – С.56-62.

 35. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект / В.И. Бондарь. – К.: Рад. школа, 1987. – 156 с.

 36. Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г.Борисова. – М.: Знание, 1983. – 80 с.

 37. Вазина К.Я. Педагогический менеджмент (концепция, опыт работы) / Вазина К.Я., Петров Ю.Н., Белиловский В.Д. – М., 1991. – 268 с.

 38. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.

 39. Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика / Ю.В.Васильев. – М.: Педагогика, 1990. – 141с.

 40. Васильєва М.П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.П.Васильєва. – Харків, 2004. – 38 с.

 41. Васильченко Л.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В.Васильченко, І.В. Гришина. – Харків: Основа, 2006. – 208 с.

 42. Ващенко Л. Рівні управління інноваційними процесами / Л. Ващенко // Директор школи. Україна. – 2007. - № 6.–- С.6-28.

 43. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие / Роботова А.С., Леонтьева Т.В., Шапошников И.Г. и др.; под ред. А.С.Роботовой. – М.: Академия, 2002. – 208 с.

 44. Введение в педагогическую культуру: учебное пособие / [под ред. Е.В.Бондаревской]. – Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 1995. – 234 с.

 45. Вдовиченко Р. Функціонально-посадові вимоги до професійної управлінської діяльності керівника школи / Р. Вдовиченко // Рідна школа. – 1998. – № 7-8. – С.64-66.

 46. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ уклад. голов. ред. В.Т.Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

 47. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А.Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 250 с.

 48. Вершловский С.Г. Учитель учителей // Управление – деятельность профессиональная: сб. статей / Под ред. В.Ю.Кричевского. – СПб.: СПб.ГУПМ, 2001. – С.56-69.

 49. Винер Н. Кибернетика и общество / Н.Винер: пер. с англ. Е.Г. Панфилова; общ. ред. и предисл. Э.Я.Кольмана.– М.: Изд-во иностр.лит., 1958. – 200 с.

 50. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури / С.С.Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 51. Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций / [под ред. Н.В.Горбуновой]. – М.: Новая школа, 1995. – 108 с.

 52. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика: монографія / Н.П. Волкова. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – 304 с.

 53. Волкова Н.П. Педагогічні комунікації: інноваційні методи навчання: навчальний посібник / Н.П. Волкова. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2004. – 52 с.

 54. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - № 3. – С.21-23.

 55. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / М.Вудкок, Д. Френсис: пер. с англ. А.В.Верникова, А.Ф. Ковалева. – М.: Дело, 1991. – 320 с.

 56. Выготский Л.C. Собрание сочинений: в 6 т. / Л.C. Выготский. – М.: Педагогика, 1981-1985. – Т.2: Проблемы общей психологии. – 504 с.; Т.3: Проблемы развития психики. – 366 с.

 57. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: навч. посібник. / Б.А. Гаєвський. – К.,1997. – 112 с.

 58. Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы / О.С. Газман // Новые ценности образования. – 1995. – Вып.2. – С.16-22.

 59. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під кер. А.Ф.Павленка. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – 128 с. – (Національний стандарт України).

 60. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский. – М.: Интер Диалект, 1997. –697 с.

 61. Гинецинский В.И. Знание как категория педагогики: опыт педагогической когитологии / В.И. Гинецинский. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – 144 с.

 62. Гірняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – К.: “Магнолія плюс”; Львів: “Новий світ”, 2003. – 336 с.

 63. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

 64. Гончаренко С.У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С.У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вид-во “Віпол”, 2000. – 636 с.

 65. Горшкова В.В. Интеграция методологических принципов общепедагогической подготовки учителя / В.В. Горшкова. – Тула: ТГПУ, 1996. – С.32-33.

 66. Горюнова Т.М. Развитие управленческой культуры будущего педагога дошкольного образования: дис. … канд педаг. наук: 13.00.08 / Горюнова Татьяна Максимовна. – Нижний Новгород, 2002. – 230 с.

 67. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях / М.И.Грабарь, К.А.Краснянская. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.

 68. Гребенникова В.М. Методологические основы проектирования и формирования мыслительных операций у студента в процессе обучения творческой деятельности: материалы 6-й Междунар науч-метод. конф. [«Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах»] (Сочи, май 2003 г.) / Министерство образования России. – Сочи: РИО СГУТ и КД, 2003. – Ч.2. – С.107-109.

 69. Григораш В.В. Наради в школі: планування, організація, тематика, рекомендації / В.В. Григораш, Р.І.Черновол-Ткаченко. – Харків: «Основа», 2007. – 112 с.

 70. Гриньов В.Й. Формування дидактичної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.Й.Гриньов. – Харків, 2003. – 21 с.

 71. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.М.Гриньова. – К., 2001. – 45 с.

 72. Гройсман А.П. Проблемы ролевой психологии / А.П. Гройсман. – М.: Наука, 1979. – 350 с. – (Психологические механизмы регуляции социального поведения).

 73. Губа А.В. Підготовка вчителя правознавства. Теорія та методика: [монографія] / А.В.Губа, Д.Ю Грубіч. – Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2006. – 145 с.

 74. Гусев В.І. Здійснення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки вчителя / В.І.Гусев, Н.В. Володіна // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип.7. – С.104-108.

 75. Давидович В.Е. Сущность культуры / В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов. – Ростов на Дону: РГУ, 1979. – 263 с.

 76. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: монографія / Л.І. Даниленко. – 2-е вид. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

 77. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт: пер. с англ. В.Вольского и др.; под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 829 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 78. Дегтяр Г.О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г.О. Дегтяр. – Харків, 2006. – 19 с.

 79. Державна програма “Вчитель” // Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч.2. – С.3-34.

 80. Дзундза А.І. Теоретичні та методичні засади формування соціоекономічної культури студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.І.Дзундза. – Харків, 2005. – 43 с.

 81. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: навч. посібник / Г.А. Дмитренко. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.

 82. Дмитренко Т.А. Обучение как процесс управления (дидактические основы): конспект лекций / Т.А. Дмитренко. – Харьков: УЗПИ, 1993. – 64 с.

 83. Дмитренко Т.О. Проблема інтеграції в дидактиці / Т.О.Дмитренко, К.В. Яресько // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр.. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.16. – С.92-106.

 84. Донченко Е.А. Личность: конфликт, гармония / Е.А. Донченко, Т.М.Титаренко. – 2-е изд., доп. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.

 85. Дубасенюк О.А. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності педагога / О.А. Дубасенюк. – Житомир, 1994. – 187 с.

 86. Елагина В.С. Диагностика деятельности учителей естественнонаучных дисциплин по реализации межпредметных связей / В.С. Елагина // Завуч. – 2002. - № 6. - С.70-90.

 87. Єльнікова Г.В. Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: навчальний посібник / Г.В. Єльнікова. – Харків: ХОІНОПП, 1996. – 60 с.

 88. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія / Г.В. Єльнікова. – Харків: Крок, 1999. – 303 с.

 89. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М.Емельянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб: Питер, 2004. – 400 с.

 90. Жигалов В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: підручник / В.Т. Жигалов, Л.М.Шимановська. – К.: Вища школа, 1994. – 223 с.

 91. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии / В.И. Журавлев. – М.: РПА, 1995. – 84 с.

 92. Загвязинский В.И. Творчество в управлении школой / В.И. Загвязинский, С.А. Гильманов. – М.: Знание, 1991. – 61 с.

 93. Загрекова Л.В. Теоретико-методологические основы воспитания будущего учителя в системе профессионального образования (концептуальный подход) / Л.В. Загрекова // Воспитание будущего учителя: идеи, ценности, ориентации: Учебное пособие / Под ред. Л.В.Загрековой, В.В.Николиной, В.А.Фортуновой. – Н.-Новгород: Изд-во НГПУ, 2001. – С.30-61.

 94. Закон України про загальну середню освіту // Освіта України. – 1999. - №25. – С. 5-8.

 95. Закон України про вищу освіту (станом на 01.04.2002 р.). – Харків: ІПЦ „Ксилон”, 2002. – 60 с.

 96. Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – М., 1981. – 162 с.

 97. Зверева В.И. Как сделать управление школой успешным? / В.И. Зверева. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2004. – 160 с.

 98. Зверева Н.М. Формирование методологического подхода к решению педагогических задач / Н.М. Зверева // Подготовка специалиста в области образования: коллективная монография. – Новгород: Изд-во НГПУ, 2001. – С.123-131.

 99. Здравомыслов А.Г. Отношение к труду и ценностные ориентации личности: Социология в СССР: в 2-х т. / А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. – М.: Мысль. – Т.2. – С.189-208.

 100. Иванова Т.В. Формирование педагогической культуры будущего учителя в учебном процессе: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. педаг. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т.В.Иванова. – Волгоград, 1991. – 17 с.

 101. Ильенков Э.В. Философия и культура: Мыслители ХХ века / Э.В.Ильенков. – М.: Наука, 1991. – 462 с.

 102. Инновационные процессы в повышении профессиональной компетентности организаторов народного образования / [под ред. Е.П.Тонконогой]. – С-Пб.: ИОВ РАО, 1994. – 137 с.

 103. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты / Е.Н. Ионова. – Харьков: Бизнес Информ, 1997. – 300 с.

 104. Іонова О.М. Педагогіка Рудольфа Штайнера / О.М. Іонова // Курс лекцій з порівняльної педагогіки: навчальний посібник. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2007. – С.206-216.

 105. Іонова О.М. Технологія формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя: науково-методичні рекомендації [для студентів, аспірантів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів] / О.М. Іонова, І.А. Прокопенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2007. – 52 с.

 106. Исаев И.Ф. Школа как педагогическая система: основы управления: учебное пособие / И.Ф. Исаев. – Белгород: Изд-во БГУ, 1997. – 145 с.

 107. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза: учебник / И.Ф. Исаев. – М.: Эйдос, 1993. – 218 с.

 108. История педагогики: в 2-х ч. / [под ред. А.И.Пискунова]. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – Ч.1. - 192 с.; Ч.2. – 304 с.

 109. Каган М.С. Философия культуры: сб. трудов / М.С. Каган. – СПб.: «Петрополис», 1996. – 415 с.

 110. Калініна Л.М. Соціально-педагогічна інформація в управлінні закладами освіти / Л.М. Калініна // Вересень. – 2001. - № 4 (18). – С.83-88.

 111. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

 112. Капська А.Й. Гра як активний метод навчання студентів майстерності слова / А.Й. Капська // Рідна школа. – 1991. - № 10. – С.71-73.

 113. Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посібник / Л.М. Карамушка. – К.: КМУ, 2002. – 286 с.

 114. Карамушка Л.М. Принцип гуманізації управління як один з провідних принципів освітнього менеджменту / Л.М. Карамушка // Освіта і управління. – 2002. – Т.5. - № 4. – С.41-60.

 115. Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи: дис... канд.. педаг. наук: 13.00.04 / Карпова Лариса Георгіївна. – Харків, 2004. – 284 с.

 116. Кіреєва І. Методичні аспекти впровадження новітніх технологій у підготовку менеджерів освіти / І. Кіреєва // Рідна школа. – 2006. - № 6. – С.48-50.

 117. Кларин М.В. Обучение в контексте организационных изменений / М.В. Кларин // Педагогика. – 1999. - № 2. – С.39-42.

 118. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М.В. Кларин // Педагогика. – 2000. - № 7. – С.312-18.

 119. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: методическое пособие для учителя / М.В Кларин. – М.: Просвещение, 1989. – 168 с.

 120. Климова І.М. Інтеграційні підходи в освіті / І.М. Климова. // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.19. – Ч.3. – С.45-49.

 121. Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1965. – 288 с.

 122. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности / В.И. Ковалев. – М.: Наука, 1988. – С.128-141.

 123. Коган Л.Н. Теория культуры: учебное пособие / Л.Н. Коган. – Екатеринбург: «Центр», 1993. – 439 с.

 124. Коджаспирова Г. Педагогический словарь / Г. Коджаспирова, А. Коджаспиров; под.ред. В.Е. Якун. – М.: Изд-во Академия, 2000. – 176 с.

 125. Козловська І.М. Принципи дидактики в контексті інтегративного навчання / І.М. Козловська, Я.М.Собко // Педагогіка і психологія. – 1998. - №4. – С.48-51.

 126. Колесникова И.А. Как приблизить подготовку учителей к потребностям школы / И.А.Колесникова // Педагогика. – 1992. - №5-6. – С.71-74.

 127. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии: курс лекций по философии педагогики / И.А.Колесникова. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2001. – 288 с.

 128. Коломинський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): монографія / Н.Л. Коломинський. – К.: МАУП, 2000. – 286 с.

 129. Комісарова Т. Особливості педагогічного управління сучасним виховним процесом / Т. Комісарова // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С.5-7.

 130. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред О.В.Овчарук]. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

 131. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. Конаржевский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с.

 132. Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент / Ю.А. Конаржевский. – М.: Новая школа, 1992. – 139 с.

 133. Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения / М.И. Кондаков. – М.: Просвещение, 1982. – 281 с.

 134. Корицкий Э.Б. Советская управленческая мысль 20-х годов: краткий именной справочник / Корицкий Э.Б., Лавриков Ю.А., Шмаров А.М. – М.: Центр «Поиск», 1990. – 191 с.

 135. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації: дис .... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.В. Королюк. – К., 2005. – 197 с.

 136. Коростылева Н.Я. Интеграция и гуманизация в концепции современной школы. Теоретический анализ / Н.Я. Коростылева // Завуч. – 1999. - №3. - С.91-99.

 137. Краевский В. Общие основы педагогики: учебник / В. Краевский. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256 с.

 138. Красовский Ю.Д. Мир деловой игры (опыт обучения хозяйственных руководителей) / Ю.Д. Красовский. – М.: Экономика, 1989. – 175 с.

 139. Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – 3-е изд. – М.: Смысл; СПб: Питер, 2005. – 280 с.

 140. Кричевский В.Ю. Очерки истории и теории управления образованием / В.Ю. Кричевский. – СПб.: СПбГУПМ, 2001. – 166 с.

 141. Кричевский В.Ю. Совершенствование знаний директора школы об управлении / В.Ю. Кричевский // Директор школы в системе повышения квалификации: сб. наук. тр. / Отв. ред. Е.П.Тонконогая. – М.: Изд-во АПН СССР, 1983. – С.31-39.

 142. Круглова Л.К. Дефицит культуры: пути преодоления / Л.К Круглова. – Л.: Знание, 1990. – 16 с.

 143. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: метод. пособие / Н.Б. Крылова. – М.: Просвещение, 1990. – 150 с.

 144. Крылова Н.Б. Культурология образования: учебное пособие / Н.Б. Крылова. - М.: Новая школа, 2000. – 212 с.

 145. Крыжко В.В. Психология и практика менеджера образования / В.В. Крыжко, Е.М. Павлютенков. – СПб.: КАРО, 2001. – 304 с.

 146. Кузнецова І.В. Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І.В. Кузнецова. – Харків, 2005. – 21 с.

 147. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Общее образование» / Н.В. Кузьмина. – М., 1990. – 48 с.

 148. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя / Н.В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1967. – 183 с.

 149. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1980. – 143 с.

 150. Кузьмина Н.В. Способности и талант учителя: пособие для учителей / Н.В. Кузьмина. – М.: Новая школа, 1995. – 33 с.

 151. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения / П.Г. Кулагин. – М.: Просвещение, 1981. – 96 с.

 152. Культурная деятельность. Опыт социологического исследования / [под ред. Л.Н.Когана]. – М.: Наука, 1981. – 238 с.

 153. Культурология. ХХ век: энциклопедия: в 2-х т. / [гл. ред., сост. С.Я.Левит]. – СПб.: Университетская книга, 1998. – Т.1. – 447 с.

 154. Кулюткин Ю.Н. Психологические проблемы образования взрослых / Ю.Н. Кулюткин // Вопросы психологии. – 1989. - № 2. – С.5-13.

 155. Кулюткин Ю.Н. Проблемы гуманизации. Новое осмысление старых проблем. Тезаурус / Ю.Н. Кулюткин. – СПб., 1997. – 52 с.

 156. Кулюткин Ю.Н. Моделирование педагогических ситуаций / Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская. – М.: Педагогика, 1981. – 120 с.

 157. Кустов Ю.А. Интеграция как педагогическая проблема / Ю.А. Кустов // Сборник науч.-метод. работ. – Тольятти: Изд-во ТПИ, 1994. – С.6-17.

 158. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. – Талин: Валгус, 1980. – 334 с.

 159. Лазарев В.С. Системное развитие школы / В.С. Лазарев. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 304 с.

 160. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч. пос. / М.В. Левківський, О.М. Микитюк; за ред. М.В.Левківського. – Харків: “ОВС”,2002. – 240 с.

 161. Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / [за ред. В.І.Лозової]. – Харків: “ОВС”, 2006. – 496 с.

 162. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т.1. – 392 с.; Т.2. – 318 с.

 163. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: учебное пособие / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2002. – 256 с.

 164. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Харків: ХДПУ, 1997. –338 с.

 165. Лозова В.І. Формування педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції [«Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів»] (Харків, 16-17 жовтня 2002 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: ОВС, 2002. – С.3-8.

 166. Локшин В. Психолого-педагогічні основи професійної підготовки менеджерів соціокультурної сфери у вищих навчальних закладах / В. Локшин // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С.22-25.

 167. Лукашенко А.О. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу: дис. … канд. педаг. наук / 13.00.04 Лукашенко Антон Олександрович. – Харків, 2006. – 235 с.

 168. Лукашонок О.Н. Конфликтологический этюд для учителя / О.Н. Лукашонок, Н.Е. Щуркова. – М., 1998. – 80 с.

 169. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: посібник / В.С. Лутай. – К.: Магістр-S, 1996. – 256 с.

 170. Луценко В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.В.Луценко. – Харків, 2002. – 18 с.

 171. Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. / А.С. Макаренко. – М.: Изд-во АПН, 1960. - Т.5. – 558 с.

 172. Макаренко А.С. О коммунистическом воспитании: Избранные педагогические произведения / А.С. Макаренко. – М.: ГУПИ МП РСФСР, 1956. – 579 с.

 173. Максименко С.Д. Общая психология / С.Д. Максименко. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваилер», 1999. – 528 с.

 174. Максимов О. Моніторинг як засіб управління процесом навчання в школі / О. Максимов, Г. Максимова, І. Крамаренко // Рідна школа. – 2006. - № 1. – С.65-67.

 175. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В.Н. Максимова. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.

 176. Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – К.: Наукова думка, 1984. – 120 с.

 177. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию: сборник / М.К. Мамардашвили; сост. и отв. ред. Ю.П. Сенокосова. – М.: Прогресс. Культура, 1992. – 414 с.

 178. Мариновська О. Парадигмальні зрушення як процесотворчі чинники прийняття управлінських дій / О. Мариновська // Директор школи. Україна. – 2004. - №4. – С.11-17.

 179. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: логико-методологический анализ / Э.С. Маркарян. – М.: Мысль, 1983. – 284 с.

 180. Маркетинг образовательных услуг: учебное пособие для студентов / [под ред. Н.П.Литвиновой и др.]. – СПб.: Роспекс, 1997. – 108 с.

 181. Маркова А.К. Психология труда учителя: книга для учителя / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с.

 182. Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А.К. Маркова // Педагогика. – 1995. - № 6. – С.27-31.

 183. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О.І. Мармаза. – Харків: Основа, 2005. – 176 с.

 184. Мартиненко М.М. Основи менеджменту / М.М. Мартиненко. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 185. Маслов В.И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ / В.И. Маслов. – К.: ЦИУУ, 1990. – 258 с.

 186. Маслов В.І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посібник / Маслов В.І., Драгун В.П., Шаркунова В.В. – К., 1996. – 87 с.

 187. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу: пер. с англ. О.О.Чистякова – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. – 30 с. – (Серия «Актуальная психология»).

 188. Менеджмент в управлении школой / [под ред. Т.И. Шамовой]. – М.: Магистр, 1995. – 223 с.

 189. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.: пер. с англ.: М.А.Майорова (гл.1-3); Э.В.Шустер (гл.4-8); А.А.Быковский (предисл., гл.9-11, окончание); А.К.Кушниренко (гл.12-14); Е.В. Вышинская (гл.15-18, начало); Э.М.Попов (гл.19-22). – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 190. Метаева В.А. Рефлексия как метакомпетентность / В.А. Метаева // Педагогика. – 2006. - №3. – С.57-61.

 191. Милерян Е.И. Психология формирования общетрудовых политехнических умений / Е.И. Милерян. – М.: Педагогика, 1973. – 299 с.

 192. Мириманова М.С. Конфликтология: учебник [для студ. сред. пед. учеб. заведений] / М.С. Мириманова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 320 с.

 193. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / В.О. Моляко. – К.: Знання, 1989. – 48 с.

 194. Мудрик А. О коммуникативной культуре / А. Мудрик // Директор школи. Україна. – 2003. - №6. – С.55-60.

 195. Наука управління: з історії менеджменту. Хрестоматія: навч. посібник / [упорядник І.О.Слєпов]. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

 196. Національна доктрина розвитку освіти України у XX1 столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 24 с.

 197. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 1996. – 240 с.

 198. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.О. Шведова. – М.: БРЭ, 1996. – 928 с.

 199. Онушкин В.Г. Образование взрослых: междисциплинарный словарь терминологии / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев. – СПб.; Воронеж: РАО ИОВ, 1995.

 200. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

 201. Освітні технології: навч.-метод посібник / [Пєхота О.М., Кіхтенко А.З., Любарська О.М. та ін. ]; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

 202. Освітній менеджмент: навчальний посібник / [за ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки]. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.

 203. Основы дидактики / [под ред. Б.П.Есипова]. – М.: Просвещение, 1967. – 472 с.

 204. Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект: монографія / Н.М. Островерхова, Л.І. Даниленко. – К.: Школяр, 1996. – 302 с.

 205. Павлютенков Е.М. Рабочая книга руководителя школы / Е.М. Павлютенков, В.В. Крыжко. – Запорожье: ЗОИУУ, 1993. – 100 с. – (Научные основы управления школою: Ч.1).

 206. Паламарчук В.Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів): посібник для вчителів / В.Ф. Паламарчук. – К.: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. – 92 с.

 207. Паркинсон С. Искусство управления: пер. с англ. К.Савельева / С. Паркинсон, М. Рустомджи. – М.: Агенство «ФАИР», 1997. – 272 с.

 208. Педагогика / [под ред. П.И. Пидкасистого]. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

 209. Педагогика: учебное пособие / [Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н.]. – М.: Школа-Пресс, 1998. – 512 с.

 210. Педагогическая технология: учебное пособие [для студ. педагог. спец.] / [под научной ред. М.Е.Поленова]. – Белгород: Изд-во БГУ, 1998. – 400 с.

 211. Педагогические игры: учебное пособие [для студ. педагог. спец.]. – Пермь: ПГПИ, 1991. – 104 с.

 212. Педагогічна майстерність: підручник / [Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. ]; за заг. ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

 213. Педагогічні технології у непереривній професійній освіт: монографія / [Сисоєва С.О., Алексюк А.М., Воловик П.М. та ін. ]; за ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

 214. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг / Л.А. Петровская. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 165 с.

 215. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. – 2-е вид. доп. та перероб. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2006. – 272 с.

 216. Півненко А. Рефлексія та педагогічний процес у контексті зміни освітньої парадигми / А. Півненко, Є. Півненко // Директор школи. Україна. – 2005. – № 3-5. – С.169-202.

 217. Пікельна В.С. Управління школою: у 2-х ч. / В.С. Пікельна. – Харків: Основа, 2004. – Ч.1. – 112 с.

 218. Платов В.Л. Деловые игры: разработка, организация и проведение: учебник / В.Л. Платов. – М.: Политиздат, 1991. – 245 с.

 219. Платонов К.К. Структура и развитие личности: учебное пособие / К.К. Платонов. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

 220. Подберезський М.К. Правова культура майбутнього вчителя / М.К. Подберезський. – Харків: Основа, 1997. – 240 с.

 221. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: учебник: в 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн.1. Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

 222. Поляков А.О. Принципи безперервної освіти / А.О. Поляков // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, ЗОІППО, 2006. – Вип.40. – С.334-337.

 223. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / [Пометун О.І. та ін. ]. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.

 224. Поташник М.М. Управление развитием школы / М.М. Поташник, В.С. Лазарева. – М.: Академия, 1995. – 191 с.

 225. Поташник М.М. Управление современной школой (в вопросах и ответах) / М.М. Поташник, А.М. Моисеев. – М.: Новая школа, 1997. – 301 с.

 226. Поташник М.М. Диссертации по управлению образованием: Состояние, проблемы, современные требования: [пособие в помощь авторам диссертаций по управлению в образовании] / М.М. Поташник, А.М. Моисеев. – М.: Новая школа, 1998. – 176 с.

 227. Прокопенко А.І. Наукові основи управління в системі освіти: монографія / А.І. Прокопенко. - Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2005. – 304 с.

 228. Прокопенко І.А. Формування управлінської складової професійної підготовки педагога: історичний аспект / І.А. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип.24. – Ч.1. – С.144-149.

 229. Прокопенко І.А. Сутність професійно-менеджерської культури вчителя / І.А. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2006. – № 11. – С.88-90.

 230. Прокопенко І.А. Дидактичні ігри як механізм формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя / І.А. Прокопенко // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2007. – Вип.17. – С.97-104.

 231. Прокопенко І.А. Шкільний менеджмент: наукові підходи до його здійснення / І.А. Прокопенко // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2007. – Серія «Педагогічні науки». – Вип.5 (57). – С.89-94.

 232. Прокопенко І.А. Управлінська культура особистості як складник її професійної культури / І.А. Прокопенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007. – Вип.41. – С.298-304.

 233. Прокопенко І.А. Внесок сучасних вітчизняних педагогів у розвиток ідей управління школою / І.А. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип.25. – С.118-121.

 234. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: навчальний посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2005. – 224 с.

 235. Прокоф’єва М. Становлення інтеграційного знання фахівця / М. Прокоф’єва // Рідна школа. – 2006. - №7. – С.10-13.

 236. Профессионально-педагогическая культура: история, теория, технология: сб. статей / [под ред. И. Исаева и др.]. – Белгород, 1996. – 304 с.

 237. Психологический тренинг в группе: игры и упражнения: учебное пособие / [авт.-сост. Т.Л. Бука, М.Л. Митрофанова]. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 128 с.

 238. Психологічні аспекти гуманізації освіти: книга для вчителя / [за редакцією Г.О.Балла]. – К.-Рівне: Юрист, 1996. – 128 с.

 239. Психология: словарь / [под общей ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского]. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 240. Психология и педагогика: учебное пособие / [под редакцией Бодалева А.А., Жукова В.И., Лаптева Л.Г., Сластенина В.А.]. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 585 с.

 241. Психологія професійної діяльності й спілкування / [за ред Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука]. – К.: Преса України, 1997. – 192 с.

 242. Психолого-педагогический словарь. – Ростов н/Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с.

 243. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара: «Бахрах-М», 2002. – 672 с.

 244. Ревенко І.В. Сутність поняття «інтеграція» в сучасній педагогіці / І.В. Ревенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти, 2007. – Вип.43. – С.260-263.

 245. Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика / Е.И. Рогов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

 246. Рогова Т.В. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом школи: монографія / Т.В. Рогова. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2006. – 300 с.

 247. Рогова Т.В. Теоретичні і методичні основи персоналізованого підходу в управлінні педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.В.Рогова. – Харків, 2006. – 43 с.

 248. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: пер. с англ. / К. Роджерс. – М.: Изд. группа «Прогресс»; Универс, 1994. – 480 с.

 249. Родигіна І.В. Реалізація компетентнісного підходу до навчання (управлінський аспект) / І.В. Родигіна // Освіта і управління. – 2004. – Т.7. - № 3-4. – С.18-23.

 250. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Изд-во „Питер”, 2000. – 712 с.

 251. Руденко В.Н. Культурологические основы целостности содержания высшего образования: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. педаг. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В.Н.Руденко. – Ростов-на-Дону, 2003. – 56 с.

 252. Русинов Ф.М. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений / Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фаткин Л.В. – М.: ИНФРА, 1996. – 352 с.

 253. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе / М.М. Рыбакова. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.

 254. Рибалко Л.С. Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник / Л.С. Рибалко, Л.Б. Пасько. – Харків: ХДПУ, 2004. – 117 с.

 255. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика / К. Рудестам; под ред. Л.А.Петровской. – М.: Прогресс, 1993. – 211 с.

 256. Савченко О.Я. Ознаки особистісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя // Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики / О.Я. Савченко. – К., 1997.

 257. Санникова Н. Идеи социального менеджмента в теории и практике А.С.Макаренко / Н. Санникова // Народное образование. – 2006. - №6. – С.155-161.

 258. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 259. Семин Ю.Н. Интеграция содержания профессионального образования / Ю.Н. Семин // Педагогика. – 2002. - № 2. – С.20-25.

 260. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посіб / В.А. Семиченко. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

 261. Семиченко В.А. Психология общения / В.А. Семиченко. – К.: Центр «Магистр-S», 1997. –152 с.

 262. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: учебное пособие. – СПБ.: Питер, 2004. – 316 с.

 263. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии: монография / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 152с.

 264. Симонов В.П. Педагогический менеджмент; 50 ноу-хау в управлении педагогическими системами: учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Рос. педагогическое агентство, 1997. – 264 с.

 265. Симонов В.П. Директору школы об управлении учебно-воспитательным процессом: учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Просвещение, 1995. – 226 с.

 266. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1997. – 224 с.

 267. Сластенин В.А. Формирование профессиональной культуры учителя: учебное пособие / В.А. Сластенин. – М.: Новая школа, 1993. – 175 с.

 268. Смирнова Н. Идеи социального менеджмента в теории и практике А.С.Макаренко / Н. Смирнова // Народное образование. – 2006. - №6. – С.155-161.

 269. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М.Прохоров]. – 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1982. – 1600 с.

 270. Современный экономический словарь. – 3-е изд.: М.: ИНФРА-М, 2002. – 480 с.

 271. Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Ленинград: Наука, 1972. – 228 с.

 272. Соловйова Ю.О.Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ю.О. Соловйова. – Харків, 2006. – 21 с.

 273. Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немецком, французском и чешском языках / [под ред. Г.В.Осипова]. – М.: Изд. группа «ИНФРА», НОРМА, 1998. – 488 с.

 274. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976-1977. – Т.1. – 654 с.; Т.2. –670 с.; Т.3. - 670 с.; Т.4. – 640 с.; Т.5. – 639 с.

 275. Таланчук Н.М. Воспитание – синергетическая система ориентированного человековедения: Базисная концепция воспитательного процесса в школе / Н.М. Таланчук. – Казань: Изд-во «Дом печати», 1998. – 177 с.

 276. Тарнавський М.М. Про культуру управлінської діяльності / М.М. Тарнавський // Наук. записки Вінницького держ. педаг. ун-ту. – Сер. Педагогіка і психологія. – 2001. – Вип.4. – С.91-93.

 277. Тарасенко Г.С. Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: монографія (методологічний аспект) / Г.С. Тарасенко. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – 112 с.

 278. Тесленко О.В. Міжпредметні зв’язки як педагогічна проблема / О.В. Тесленко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип.8-9. – С.197-200.

 279. Ткач В. Управлінська культура майбутнього спеціаліста у контексті особистісно орієнтованої освіти / В. Ткач // Рідна школа. – 2006. - № 6. – С.18-20.

 280. Толстоп’ятова О.В. Сутність та зміст поняття “управлінсько-комунікативні якості майбутніх педагогів” / О.В. Толстоп’ятова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, ЗОІППО, 2006. – Вип.40. – С.424-428.

 281. Тонконогая Е.П., Кричевский В.Ю. Требования к деятельности и личности директора общеобразовательной школы / Е.П. Тонконогая, В.Ю. Кричевский // Директор школы в системе повышения квалификации: сб. науч. тр. / Отв. ред. Е.П.Тонконогая. – М.: Изд-во АПН СССР, 1983. – С.3-13.

 282. Третьяков П.И. Управление школой по результатам / П.И. Третьяков. – М.: Новая школа, 1997. – 288 с.

 283. Троцко Г.В. Гуманістична спрямованість спілкування учасників виховного процесу у вищій школі / Г.В. Троцко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ, 2005. – Вип.15. - С.3-8.

 284. Тюнников Ю.С. Взаимосвязь педагогической интеграции и проблемного обучения / Ю.С. Тюнников // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: Сборник научн. трудов. – Екатеринбург: СИПИ, 1992. – С.107-120.

 285. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности: пособие для руководителя / Л.И. Уманский. – М.: Политиздат, 1980. – 160 с.

 286. Управленческие знания и умения директора общеобразовательной школы: методические рекомендации / [научн. ред. Г.П.Чепуренко]. – Ленинград: ЛОИУУ, 1991. – 51 с.

 287. Управління навчальним закладом: навчально-методичний посібник: у 2-х ч. / [Мармаза О.І., Касянова О.М., Григораш В.В. та ін. ]. – Харків: Веста: Вид-во “Ранок”, 2003. – Ч.1. Абетка Менеджера освіти. – 160 с.; Ч.2. Ключ до професійного успіху. – 152 с.

 288. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1988-1990. – Т.1. – 416 с.; – Т.2. – 496 с.; – Т.3. – 512 с.; – Т.4. – 528 с.; – Т.5. – 528 с.; Т.6. – 528.

 289. Философский словарь / [под ред. И.Т.Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с.

 290. Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция: Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалев С.М., Панов В.Г.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

 291. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник [для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М.М. Фіцула. – К.: “Академія”, 2000. – 544 с.

 292. Фоменко В.Т., Колесина К.Ю. Построение процесса обучения на интегративной основе / В.Т. Фоменко, К.Ю. Колесина // Современный образовательный процесс: Содержание, технологии, организационные формы / Под ред. Е.В.Бондаревской. – Ростов-на-Дону, 1996. – 62 с.

 293. Харламов И.Ф. Саморазвитие личности и воспитание / И.Ф. Харламов // Педагогика. – 1990. - № 12. – С.28-35.

 294. Хасанова Г.Ф. Интеграция учебного материала: источники, критерии, факторы / Г.Ф. Хасанова // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. – Екатеринбург: СИПИ, 1992. – С.91-106.

 295. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 296. Хребто Т.С. Інтеграція знань предметів гуманітарного циклу в середній школі / Т.С. Хребто // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.18. – Ч.1. - С.165-169.

 297. Хрыков Е.Н. Теоретические основы внутришкольного управления / Е.Н. Хрыков. – Луганск: Альма Матер, 1999. – 118 с.

 298. Хуторский А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А.В. Хуторский. – СПб: Питер, 2004. – 541 с.

 299. Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности / Н.З. Чавчавадзе. – Тбилиси: Нецниереба, 1984. – 172 с.

 300. Чапаев Н.К. Интерпретация педагогического и технического знания в педагогике / Н.К. Чапаев. – Екатеринбург: СИПИ, 1992. – 224 с.

 301. Чепелєва Н.В. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду / Н.В. Чепелєва // Педагогічна газета. – 2008. – № 4 (165). – С.3.

 302. Черновол-Ткаченко Р.І. Планування роботи школи: проблеми перспективи / Р.І. Черновол-Ткаченко // Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип..19. – Ч.1. – С.84-87.

 303. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – К.: “Професіонал”, 2004. – 304 с.

 304. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогическая коллектив / Р.Х. Шакуров. – М.: Просвещение, 1990. – 208 с.

 305. Шамова Т.И. Исследовательский подход в управлении школой / Т.И. Шамова. – М.: АПН ЦИТП, 1992. – 64 с.

 306. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учебное пособие / Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 401 с.

 307. Шаркунова В.В. Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в загальноосвітніх закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ В.В. Шаркунова. – К., 1998. – 16 с.

 308. Шаршов И.А. Профессионально-творческое саморазвитие: методология, теория, практика: монография / И.А. Шаршов. – М. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2005. – 400 с.

 309. Швейцер А. Культура и этика: сборник / А. Швейцер: пер. с нем. Н.А.Захарченко, Г.В.Колшанского; общ. ред. и предисловие В.А.Карпушина. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с.

 310. Шевнюк О. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика / О. Шевнюк. – К., 2003. – 297 с.

 311. Шевнюк О. Культурологія: навчальний посібник / О.Шевнюк. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Знання-Прес, 2005. – 353 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 312. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера: Управленческая антропология: Профессиональная энциклопедия для менеджера / В.М. Шепель. – М.: «Народное образование», 1999. – 432 с.

 313. Шиянов Е.Н. Гуманизация педагогического образования: состояние и перспективы / Е.Н. Шиянов. – М.-Ставрополь, 1991. – 297 с.

 314. Штайнер Р. Духовное обновление педагогики: пер. с нем. Д.Виноградова / Р. Штайнер. – М.: Парсифаль, 1995. – 256 с.

 315. Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика: учебное пособие / Г.П. Щедровицкий. – М.: Изд-во Народное образование, 1993. – 365 с.

 316. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: научн.-практ.пособие / Г.В. Щекин. – К.: МАУП, 1996. – 408 с.

 317. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри: навч.-метод. посібник / П.М. Щербань. – К.: КДІІМ, 1991. – 220 с.

 318. Щербань П. Педагогічна культура – фундаментальна основа професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів / П. Щербань // Вища освіта України. – 2005. - №1. – С.66-73.

 319. Щуркова Н.Е. Педагогические технологии / Н.Е. Щуркова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.

 320. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. – СПб: Питер, 2005. – 366 с.

 321. Юргутіс І.А. Основи менеджменту / І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук. – К.: Освіта, 1998. – 252 с.

 322. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

 323. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

 324. Якушев Г.И. К вопросу о коммуникативных способностях личности педагога / Г.И. Якушев // Становление личности профессионала: проблемы и перспективы. – Ставрополь, 1993. – С.79-80.

 325. Янчук С.В. До розробки еталонної моделі професійної управлінської компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу у сфері стратегічного управління розвитком освітньої системи / С.В. Янчук // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, ЗОІППО, 2006. – Вип.40. – С.489-494.

 326. Яресько К.В. Культура управління навчальною діяльністю студентів: монографія / К.В. Яресько. – Харків: ХНУРЕ, 2004. – 235 с.

 327. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка / Т.С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 208 с.
âààâàâ


rectangle 2rectangle 3


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка