Проростають, якщо є відповідні умови для їхнього розвитку, в іншому разі будуть втраченіСкачати 269.93 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір269.93 Kb.
Паростки всього кращого, що

є в потенціалі дитини,

проростають, якщо є відповідніумови для їхнього розвитку,

в іншому разі будуть втрачені.

Еріх Фромм

    Становлення України як демократичної правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Питання правової освіти школярів є особливо актуальним у зв”язку з необхідністю виховання майбутніх активних учасників розбудови правової держави. Народна мудрість говорить: “Якщо твої плани розраховані на рік –сій жито, якщо на десятиріччя- сади дерева, якщо на віки- виховуй дітей”. Взявши сказане вище за мету правовиховної роботи педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об”єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім”ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді.

Майбутнє покоління України закладається сьогодні, формується зусиллями батьків і педагогів, усім оточенням. Нормальна дитина повинна вміти організуватися за будь-яких ситуацій: аналізувати їх, адекватно реагувати на користь собі, не завдаючи, однак, шкоди іншим, управляти собою.

Визначальними факторами збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань є умови та спосіб життя. Саме тому педагогічний колектив школи обрав модель школи превентивного виховання.

Превентивне виховання – це система підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Це організований освітньою установою комплекс систематичного і цілеспрямованого впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою попередження антигромадської поведінки. Сутність її полягає у розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку, що сприяє глибокому усвідомленню не лише своїх прав, а й обов’язків.

Превентивне виховання має сприяти формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, відповідальності.

При організації системи правового виховання у школі педагогічний колектив керується такими нормативно-правовими документами :

- Законом України “Про освіту” (1998 р.) ;

- Законом України “Про загальну середню освіту” (1999 р.) ;

- Національною доктриною розвитку освіти, затверджену Указом Президента України від 17.04.2002 № 347 ;

- Міжгалузевою комплексною програмою “Здоров’я нації”, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 ;

- Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 № 605;

- Національна програма правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992\2001;

- Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 року № 2789\ІІІ;

- Законом України «Про охорону дитинства»,

- Законом України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,

- Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,

- Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання поширення ВІЛ- інфекції/СНІДу»,

- Указом Президента «Про затвердження Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації».

З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у Гуляйпільській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання
Система правового виховання та освіти

в Гуляйпільській спеціалізованій школі

І-ІІІ ступенів


полотно 129

Мета нашої роботи-- це забезпечення постійної відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального середовища.

Завданнями нашої школи є :

 • формування правової свідомості;

 • формування почуттів, що регулюють поведінку:

 • законності обраної мети;

 • правомірності шляхів її реалізації;

 • справедливості;

 • активної протидії порушникам законів нашої країни;

 • підвищення правової культури;

 • попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання наркогенних речовин;

 • профілактика дитячої безоглядності;

 • просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, шкідливим звичкам, захворюванням та хворобам;

 • правильне статеве виховання.

Реалізація мети та завдань превентивного виховання здійснюється за такими критеріями:

 • на рівні фізичного здоров’я:

прагнення фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності. Фізична розвиненість, загальна фізична працездатність. Загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

 • на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту):

відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок;

 • на рівні духовного здоров’я:

узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, почуття прекрасного в житті;

 • на рівні соціального здоров’я (соціального добробуту):

сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

У школі постійно оновлюється соціальний паспорт школи.З метою обліку дітей, схильних до правопорушень, сформовано відповідний банк даних. Згідно цього банку даних на внутрішкільному обліку знаходиться 2 учнів, що становить 0,6 % від загальної кількості учнів. За дітьми, схильними до правопорушень, закріплені вчителі-наставники – класні керівники. Наставники проводять індивідуальні роботу з підопічними. Класний керівник створює умови для нагромадження морально-етичного досвіду в процесі між особистісних взаємодій з однолітками, дорослими, навчає орієнтуватися в складних ситуаціях, допомагає дотримуватися соціально бажаної поведінки. Серед учнівського колективу в вересні щороку проводиться діагностика рівня вихованості учнів. У порівнянні з 2009-2010 навчальним роком рівень вихованості учнів покращився на 10%.

Зведена карта рівня вихованості учнів 1-11 класів

КЗ «Гуляйпільська СЗШ І-ІІІ ступенів»

Освітньо-виховний процес в школі спрямований на створення доброзичливого морально-психологічного клімату в колективі, здорових стосунків між його членами; педагогічну підтримку й захист кожного учня; естетизацію освітнього середовища; виховання загальнолюдських та національних цінностей.Структура роботи з учнями з проблем формування культури поведінки

группа 1


Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується я під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі у різних видах діяльності.

Із числа педагогічного колективу, батьківської громадськості, представників учнівського самоврядування в школі створено Раду з профілактики правопорушень та бездоглядності дітей, яку затверджено наказом по школі №152 від 06.09.2010 року. Положення розроблено на п’ять років. Нею керує директор школи Науменко В.П. Члени комісії відвідують вдома учнів, котрі не з’являються до школи без поважних причин. У листопаді 2010 року на засідання Ради було запрошено оперуповноваженого РВУМВС України Галкіна В.І., начальнику відділу сім’ї при райдержадміністрації Копасова О.М., голову батьківського комітету школи Єрмак О.П.

Щодня здійснюється контроль за станом відвідування школи. Відсутність учнів фіксується у спеціальному журналі, щоденний аналіз стану відвідування робить адміністрація школи. Проблем з відвідуванням немає. Всеобуч виконується повністю (наказ по школі № 275 від 22.12.2010 року «Про відвідування учнів за І семестр 2010-2011 навчального року»)Питання створення системи правового виховання протягом навчального року знаходиться постійно в полі зору адміністрації школи. План проведення нарад при директору у 2010/2011 навчальному році, де розглядалися і будуть розглядатися питання, що регламентують роботу з питань правового виховання у школі, такий :Серпень :

- Про роботу з учнями схильних до правопорушень

- Про організацію гурткової роботи в школі

- Про організацію учнівського самоврядування

- Консультації з планування та ведення виховної роботи класними керівниками

Вересень :

- Про організацію роботи інспектора з охорони дитинства

- Про заборону тютюнопаління у школі

- Роль психологічної служби у формуванні у дітей і підлітків здорового способу життя

- Про підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу

Жовтень :

- Про організацію та проведення осінніх канікул

- Про моніторинг правового виховання учнів 8-11 класів

- Про роботу з батьками по формуванню в учнів позитивної мотивації до занять фізичною культурою та на здоровий спосіб життя

- Про проведення місячника з охорони дитинства

Листопад :

- Про проведення місячника правової освіти і виховання

- Про проведення Дня здоров’я

- Про результати проведення місячника по охороні дитинства

- Про ефективність роботи Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності

Грудень :

- Про організацію та проведення зимових канікул

- Про проведення декади правознавства

- Про підсумки місячника правової освіти і виховання

- Про стан ведення учнівських щоденників

- Про стан виховної роботи за І семестр 2010-2011 навчального рокуСічень :

- Про стан відвідування учнів за І семестр 2010-2011навчального року

- Про виконання спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів передбачених шкільною програмою розвитку фізичної культури і спорту на період 2008-2011 роки

- Про виконання заходів шкільної програми з превентивного виховання на період 2008-2012 рокиЛютий:

- Про аналіз вивчення ціннісних орієнтацій учнів 7-11 класів щодо вживання психоактивних речовин та заходів щодо піднесення роботи з профілактики шкідливих звичок

-Про виконання заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед учнівської молоді у 2010-2011 навчальному роціБерезень :

- Про організацію та проведення весняних канікул

- Про проведення Дня здоров’я

- Про організацію туристичних походів

- Робота класних керівників і вчителів-предметників з учнями,які не встигають у навчанні.

- Досвід роботи з правового виховання.Квітень :

- Про організацію літнього відпочинку і оздоровлення учнів

- Організація роботи з учнями з девіантною поведінкою.

Травень :

- Про стан дитячого травматизму

- Про ефективність роботи гуртків, спортивних секцій

Червень :

- Про стан превентивного виховання учнів за 2010-2011 навчальний рік

Розглянуті питання узагальнюються наказом по школі .

На педагогічній раді розглядалися питання :

- Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів на основі проекту Програми «Основні орієнтири виховання», затвердженої наказом МОН України від 17.12.2007 р. № 1133 (протокол № 2 від 15.01. 2011 р.);

На засіданні шкільного батьківського комітету слухалося питання : 1. Стан здоров’я учнів та шляхи його покращення (грудень 2010 року)

 2. Організація дозвілля школярів на зимові канікули та проведення новорічних ранків та вечорів відпочинку для старшокласників (грудень 2010 року)

 3. Про стан роботи з учнями схильних до правопорушень. (жовтень 2010 року)
4. Звіт інспектора з охорони дитинства про роботу із родинами, які опинилися в складних життєвих обставинах (жовтень 2010 року)

5. Про відповідальність батьків за навчання та виховання дітей (Задко І.П., Козаревська Л.С.) (березень 2011 року)

6. Організація оздоровлення та дозвілля учнівської молоді у літній період. (травень 2011 року)

Планування заходів по правовому вихованню здійснюється на основі програми Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, шкільної програми превентивного виховання школярів та річного плану роботи школи

На основі цього у 2010-2011 н.р. були розроблені загальношкільні плани роботи, зокрема:

- План роботи сумісної профілактичної роботи КЗ «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» та дільничного інспектора ;

- План роботи по запобіганню злочинам і правопорушенням серед неповнолітніх;

- План роботи з функціонально-неспроможними сім’ями;

- План роботи з учнями, схильними до правопорушень;

- План роботи методичного об’єднання класних керівників,

- План роботи дитячої організації «Дивограй»

Керуючись цими планами, кожен класний керівник розробляє виховний план для свого класу, в кожний розділ цього плану включаються питання правоосвітньої роботи.

З метою покращення профілактичної роботи у школі в листопаді 2010 року було проведено місячник правовової освіти та виховання, затверджений відповідним наказом № 201від 05.10.2010 року і наказом №231 від 06.12.2010 року підведено підсумки цього місячника.

В ході місячника проводилися:

1. Зустріч за «Круглим столом» - «Особливості адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх» за участю представників відділу служби у справах неповнолітніх, районного управління юстиції, ЦСССДМ.

2. Індивідуальні бесіди з учнями, схильних до правопорушень.3.Тренінги за програмою «Рівний - рівному».

4. Урок із курсу «Основи здоров’я» на тему «Основи здорового способу життя» для учнів 8 класу

5.Тренінг з етики «З чого починається досконалість людини»


6. Проект «Життя без паління»

7. Психологічні заняття на тему «Життя без конфліктів»

8. Урок з англійської мови на тему «Ми хочемо бути здоровими» для учнів 7 класу


9.Виховний захід «Будьмо вихованими»

10. Моніторингові дослідження

11.Ьатьківські збори «Підліток та шкідливі звички»

12. Профілактичне заняття з учнями 4 класу «Як не стати жертвою насилля»13. Заняття для учнів 9 класу «Що необхідно знати дітям, щоби вміти захищати свої права»

14. Методичне об’єднання класних керівників на тему «Преентивне виховання – одна із ознак компетентної особистості»

15. Уроки практичного права
Знання з правових питань діти отримують, починаючи з початкових класів. За рахунок інваріантної складової у 1-4 класах вивчається курс « Я і Україна. Громадянська освіта» та курс „Основи здоров’я”, при вивченні яких діти одержують початкові знання з питань правової освіти.  Кожного місяця проводяться два заняття на правову тематику. У другому класі (вчитель початкових класі Білай О.В.) це здійснюється при вивченні предмета Права дитини. Олена вікторівна проодить свої заняття у формі гри-подорожі, захисту проектів. Дев’ятикласники вивчають предмет „Правознавство”. Цей предмет викладає вчитель історії та правознавства Коростильов В.В. На уроках правознавства учні знайомляться з основними правилами і законами життя суспільства, правами та обов’язками громадян, вивчають основний зміст цивільно-правових, трудових відносин, сімейного, адміністративного та кримінального права, аналізують конкретні правові ситуації, визначають способи їх розв’язання з точки зору закону. Практичний курс „Правознавство” розрахований на 35 уроків. На даний час, згідно календарного планування, проведено 28 уроків. Із 18 учнів, які вивчають даний курс, його засвоїли на достатньому рівні – 9 (45%), середньому – 11 (55%). Владислав Васильович проводить просвітницьку роботу серед учнів, опрацьовує з ними нормативно – правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «Про права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Певні правові знання учні також отримують при вивченні предметів „Основи здоров’я” (5-9 кл.), „Основи безпеки життєдіяльності” (10-11 кл.) (вчитель Гарбут І.В.).

 У школі організовано роботу малого кінозалу, який діє на виховних годинах та після уроків. У цьому навчальному році учні школи переглянули такі фільми та слайди з правової тематики «Україно – це твої символи», «Торгівля людьми», «Правда про куріння», «Правда про алкоголь»,  «Правда про СНІД», «Правда про наркотики», а також відео проекти, створені нашими учнями 11 класу: «Ми за життя без СНІДу», «Керуй своїм життям».

Має місце правове виховання на уроках світової літератури. У 5 класі (вчитель Шевченко А.К.) вивчається казка англійського письменника Ф.Кіплінга «Мауглі». Діти знайомляться із законами Джунглів, найголовніший серед яких «Ти і я – ми з тобою однієї крові». Учні усвідомлюють, що всі в природі рівні, тому повинні допомагати одне одному, піклуватися, а не ворогувати. Читаючи твір, діти бачать що більшість мешканців джунглів дотримається їх законів, які б суворими вони не були. Тих хто їх порушує, зневажають, засуджують і карають. Казка учнів переконує, що у світі звірів панують справедливість, порядність, вірність.

Широке поле для здійснення правового виховання дає вивчення у 10 класі роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара». Вивчаючи твір, підлітки переконуються, що Божа правда, земний закон беруть своє. Вчитель підкреслює, що найсуворіший суд – це суд власної совісті. Закон правди і людська природа перемагають – це головна думка твору, тобто ідея роману: злочинець завжди отримає кару, якщо не людську, то Божу. Урок проведений у формі суду, де учні були «суддя», «прокурор», «адвокат», «свідок», «злочинець». Підвівши підсумок уроку учні прийшли до висновку, що тема злочинності дуже актуальна і в наш час, щоб не стати злочинцем не треба переступати закон.

Правове виховання здійснюється на уроках англійської мови. Так у 10-11 класах вивчається Конституція України, права і обов’язки громадян України, їх відповідальність перед законом.

У 8 класі вивчається тема «Що таке особистість?» учні розглядають питання «Що таке внутрішня краса», «Проблеми підлітків», «Не слова говорять, а справи», «Як долати труднощі», «Як досягти поставленої мети». Учні пишуть твори на теми «Проблеми підлітків», «Моя мета в житті».

У 9 класі вивчається тема «Здоров’я». На уроках обговорюються питання «Здорова людина – здорове суспільство», «Шкода куріння, алкоголізму, наркоманії».

В 11 класі вивчається тема «Кохання, одруження, сім’я». Учні обговорюють питання «Церемонія одруження», «Обов’язки і відповідальність партнерів», «Українська родина».

На уроках української мови використовуються додаткові тексти з правової тематики.

Учні Гуляйпільської СЗШ І-ІІІ ступенів протягом останніх навчальних років були переможцями районних олімпіад з правознавства, а саме:

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Міщенко О. –ІІ м, (9 кл.)

Васілєвська Ю. –ІІІм, (10 кл.)Міщенко О. –ІІ м (10 кл.)

Яковенко Ю –ІІІ м. (10 кл)
Браціло А. – ІІм.(9 кл.)

В школі проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Керує Програмою педагог-тренер Шамрай С.О. Наша школа в рамках програми «Рівний – рівному» працює шостий рік. Ця програма акцентує увагу підлітків на усвідомлення цінності здоров'я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної поведінки кожної людини.

Робота з програмою передбачає використання інтерактивних методів навчання, що сприяє активному пізнанню. Світлана Олександрівна застосовує методи, які спонукають учнів брати на себе відповідальність за знання. Цьому сприяють дискусії у групах, обговорення. Психодрами, інформування, проективне малювання, психогімнастика, рольові ігри, обігравання ситуацій, творчі роботи, ігри-розминки тощо.Фізичне виховання є невід’ємною складовою превентивної освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних знань про здоров'я і засоби його зміцнення. В школі організоване змістовне дозвілля учнів, спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров'я, а також на вдосконалення фізичної та психічної підготовки до, ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

Основу системи фізичного виховання дітей та юнацтва становить комплекс показників обсягу щотижневої рухової активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової активності сучасної людини, її фізичний розвиток.

Система фізичного виховання в школі

Види заходів і змагань:

 • «День здоров'я та фізичної культури»

 • Олімпійський тиждень

 • «Старти надій»

 • «Шкіряний м’яч»

 • «Козацькі забави»

 • Легкоатлетичний крос

 • Лижні гонки (за наявності умов)

 • Змагання за комплексними тестами оцінки

 • Міжшкільні змагання з мініфутболу.
Заходи в режимі дня:


 • уроки фізичної культури

 • фізкультхвилинки під час навчального процесу

 • перерви рухової активності

 • заняття з учнями, віднесеними до спеціальної медичної групи

 • заняття в спортивних секціях.

З метою психологічного забезпечення превентивного виховання учнів розроблена система відбору змісту й методичного супроводу процесу різноаспектної превентивної освіти учнів.

Нами обрані такі психолого-соціологічні критерії морально-духовного розвитку та соціально-психологічної адаптації на психологічному та соціальному рівнях:Соціальний рівень:

 • дезактивна поведінка (агресивність, нечемність тощо);

 • соціометричний статус учнів у школі;

 • стосунки з батьками;

 • девіантна поведінка.

Психологічний рівень:

 • мотивація до культурологічної діяльності (досягнення успіху або запобігання невдач)

 • емоційний стан (рівні тривалості);

 • становлення само оцінювання як особистісного новоутворення;

 • ставлення до себе, до однолітків, до школи;

 • ціннісні орієнтації, спрямованість особистості;

 • рефлексивні здібності та вміння;

 • креативність;

 • естетична чутливість.

Ми, як вчителі ХХІ ст., повинні закладати основи духовності, духовної, естетичної та моральної культури в процесі виховання дітей.

Батьки потребують певних правових знань, тому педагогічний колектив постійно приділяє увагу їх правовій освіті. Система роботи з батьками включає групові та індивідуальні форми. Груповими фор­мами правового виховання батьків є батьківський лекторій, загальношкільні та класні батьківські збори, проведення родинних свят, спортивних змагань, екскурсій та походів. На сьогоднішній день проведено шість занять батьківського лекторію; на загальношкільних батьківських зборах було прочитано лекції: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей»; проведено спортивні змагання зі стрільби між учнями та батьками, „Козацькі розваги”, „Тато, мама, я – спортивна сім’я”. Відвідуючи учнів вдома, знайомлячись зі станом їх матеріально-побутових умов, класні керівники проводять індивідуальну роботу з батьками, профілактичну роботу по попередженню правопорушень.Одним із напрямків діяльності шкільної бібліотеки є робота по правовому інформуванню вчителів та учнів. У читальному залі оформлена постійно діюча виставка «Держава і право», на якій розміщується література на правову тематику, а саме: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, «Запобігання торгівлі людьми» (навчально-методичний посібник), «Корупція та відповідальність за корупційні дії» (навчально-методичний посібник», «Запрошуємо до діалогу», «Кожна дитина має право» та інше. Сєра А.О. разом із учителем правознавства, педагогом-організатором бере участь у плануванні та проведенні Тижнів правових знань. У цьому навчальному році провела дискусію на правову тематику для учнів 9-11 класів «Я так думаю», заняття для учнів 1-4 класів, на якому знайомилися з правами дитини. Разом із вихователями ГПД розробила комплекс занять під назвою «Правова абетка» по темах: «Право на сім’ю», «Я і моя родина», «Піклування про мене», «Дитячий садок - моя друга домівка», «Моя мала Батьківщина», «Моя вітчизна - Україна», «Народні сімейні традиції», «Відображення прав і обов’язків у сюжетах казок», «Я і ми», «Ми - земляни».

Медсестра школи протягом року проводить бесіди та лекції на різні теми, випускаються санітарні бюлетені та буклети міністерством інформації, організовує зустрічі з представниками товариства Червоного Хреста. Систематично в школі проводиться моніторинг здоров’я учнів.

Учні школи беруть активну участь у проведенні акцій «Наркотикам –НІ!», «Сніду – НІ!», «Вибирай сам: бути здоровим чи курити?», «Здоров’я дітей – здоров’я нації».

Педагогічний колектив школи розуміє, що відповідальний за здоров’я . Саме тому велика увага приділяється боротьбі за здоров’я. Підтвердженням цього є зустрічі з лікарями ЦРЛ., випуски санітарних бюлетенів .

Результативністю роботи є моніторинг діагностики у 2009-2010 н.р., 2010-2011 н.р.: виявлення відношення і турботи до свого здоров’я.

Моніторинг виявлення відношення і турботи до свого здоров’я

полотно 161

У школі працює центр творчого розвитку учнів, основною метою якого є створення цілісного освітнього простору, інтегрованого, комплексного, що створює можливість для повноцінного розвитку дитини у всьому багатстві його запитів і інтересів на принципах гуманізму, диференціації й індивідуалізації, захопленості і творчості.

Одним із головних завдань гуртків є залучення учнів, схильних до правопорушень. Непайда Артем (7 клас) – «Мистецтво рідного краю», Крупа Альоша (9 клас) – хоровий спів, Лісовий Володимир (9 кл) – «Юні друзі природи», Павліченко Володимир (9 клас) – спортивна секція з волейболу.Важливою формою пропаганди здорового способу життя є робота шкільного інформаційного центру «Наш формат». За допомогою газети поширюється інформація про життя школи, профілактику шкідливих звичок, хвороб, правопорушень. Велику роль відіграє поширення світового досвіду щодо здорового способу життя.

Важливу роль у профілактиці правопорушень, шкідливих звичок відіграє ППР, особливо її міністерства.

Міністерство юстиції та внутрішніх справ проводять рейди «Про що розповів учнівський портфель», «Твій зовнішній вигляд», «Учнівський щоденник», «Урок», «Бій курінню», контролюють санітарний стан класних кімнат.

Згідно плану роботи учнівського парламенту проводяться засідання, де заслуховуються звіти учнів, схильних до правопорушень, про відвідування ними школи та виконання «Правил для учнів по СЗШ І-ІІІ ступенів».

Міністерство культури та відпочинку, охорони здоров’я та спорту, плануючи роботу стимулюють учнів до творчого самовдосконалення, формування навичок здорового способу життя. Команда «Планета життя» посіла ІІ місце у районному конкурсі «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

В школі працює суд правосуддя по захисту прав особистості, до обов’язків якого входить улагодження конфліктів, регулювання відносин між учнями і вчителями та роз’яснювальна робота з прав .

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу здійснюється за певними напрямками, що відрізняються своєю специфікою, але все ж він відбиває зміст запитів та завдань поставлених учасниками шкільного життя.

Важливим аспектом діяльності є вирішення поставлених завдань через висвітлення різних аспектів духовного життя.

Духовний розвиток особистості останнім часом виділяється як окрема лінія психічного розвитку.

Оптимізуючи процеси взаємодії учнів, включаючи їх в різноманітну творчу діяльність можна суттєво сприяти психічному розвиткові дітей. Збереженню їх фізичного та психічного здоров’я, виявленню талантів та розвитку здібностей, це збігається з головним методичним завданням педагогічного колективу - виховувати компетентну особистість

Психологічні заняття спонукають учнів до активної самореалізації та здійснення важливих життєвих виборів, до знаходження свого місця в соціумі та проектуванні майбутнього життя.

Саме тому гурток з психології має назву «Життєвий вибір» і учні, які відвідують заняття не являються пасивними слухачами, а відкривають для себе глибини власних протиріч та не залишаються байдужими щодо їх вирішення

Робота з обдарованими учнями.


 • Щоб спонукати здібних учнів до активної самореалізації, з ними проводяться індивідуальні, або групові заняття з питань самоусвідомлення та самовиховання. Ми працюємо над картками «Психолого-педагогічна самохарактеристика учня», «Індивідуальна картка розвитку обдарованого учня» та «Творчий паспорт учня».

 • Щороку проводиться психолого-педагогічне дослідження «Вивчення інтересів, здібностей та нахилів учнів до окремих шкільних предметів». Результати дослідження покладені в основу зустрічей з батьками учнів, корекційну роботу з учнями, що мають низьку навчальну мотивацію та консультативну роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу. За три роки досліджень ми отримали картину динаміки формування пізнавальної активності та мотивації до навчальної діяльності учнів 5-11 класів.

 • Пріоритетним залишається здійснення до профільної, профільної та профорієнтаційної роботи серед учнів школи, тому після проведення діагностичних обстежень, здійснюється консультативна робота з питань самоаналізу власної навчальної активності з 17 дисциплін представлених в роботі школи. На цій основі здійснюється спостереження та прогнозування майбутньої професійної діяльності.

Нещодавно було проведено батьківські збори з учнями 8 класу . В основу зустрічі з батьками було покладено питання вирішення сучасних молодіжних проблем впливу процесу глобалізації на формування ціннісних орієнтацій підлітків. Серед учнів 8 класу було проведено анкетування « Ставлення підлітків 8 класу до певних проблем сучасності» Батьки отримали інформацію з питань профілактики здорового способу життя, статевого виховання підлітків та консультація за результатами психолого-педагогічного дослідження «Вивчення стану психічного розвитку учнів» - стану агресії, тривожності, ригідності та фрустрації. Також консультацію за результатами вивчення ставлення учнів до навчання (за ОДАНІ-2) та прогнозування майбутньої ситуації розвитку учнів з врахуванням їхніх власних ціннісних орієнтацій.

Діагностична робота та профілактична .

 • Психічний розвиток та психічні прояви дитини тісно пов’язані з його фізичним розвитком та станом, взаємозв’язок цей двосторонній і часто психологічні девіації є сигналом початку соматичного захворювання. Тому необхідне уважне ставлення до стану здоров’я дитини, так як лише при повноцінному здоров’ї ми можемо очікувати оптимального процесу становлення його психічних функцій, перш за все вищих пізнавальних процесів.

 • Серед учнів 1-2 класів –вивчення формування шкільної навчальної мотивації та стану адаптації.

1-4 клас – вивчення тривожності та агресивності.

1-2 клас- проективна діагностика вивчення відношення до школи: «Мій клас», « Що мені подобається в школі», « Школа звірів».

5 клас- вивчення стану шкільної тривожності.

6-11-вивчення агресивності, тривожності, ригідності та фрустрації.

11 клас- діагностика мотивації досягнення успіху та уникнення невдач. ( профілактика екзаменаційного стресу.)

3- 9 класи – проективна методика «Неіснуюча тварина».

1-4 клас – проективна методика «Моя сім’я».

5-11 класи – соціально-психологічне дослідження «Вивчення впливу найближчого оточення на формування ставлення до здорового способу життя»Серед батьків різної вікової категорії – вивчення стану агресивності .

Результати діагностичного обстеження батьків учнів 5, 6, 8, 9, 11 класів

«Вивчення рівня агресивності, як показника нервово - психічного стану батьків у 2010-2011 н.р.»клас

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

1

5 клас

-

90 %

-

10%

-

-

2

6 клас

25%

65%

10%

10%

-

-

3

8 клас

50%

45%

5%

-

-

-

4

9 клас

46%

54%

-

8%

-

-

5

11 клас

43%

36%

7%

7%

-

-

Аналіз результатів дослідження дає змогу зробити висновок, що нервово-психічний стан батьків учнів 5, 6, 8, 9, 11 класів нашої школи перебуває в нормі.

 • В І семестрі вивчалася система превентивного виховання в навчальному закладі, тому було проведено ряд досліджень:

  • визначення схильності до девіантної поведінки учнів 8 та 9 класу.

  • Анкетування батьків 8-9 класів

  • Класних керівників 8-9 класів

  • Педагогічних працівників школи

  • Батьки учнів 5-10 класів.

Корекційна робота проводиться індивідуально та групами із школярами молодшого шкільного віку, молодшого підліткового та старшого підліткового віку за запитами батьків та класних керівників.

Теми занять – корекція психічних станів, усунення тривожності, агресивності невпевненості в собі. Корекція психічних процесів, педагогічна підтримка з ейдетики.

Розвиток здатності до самоорганізації та керування власними емоціями.


 1. З учнями 7 класу було проведено ряд діагностичних вимірювань з метою подолання конфліктної ситуації в колективі.За результатами діагностики проведено заняття «Психологічної студії»- « Я, знайомий та невпізнанний !».

 2. За результатами діагностики: Вивчення темпераменту, нейротизму, екстраверсії.Система превентивного виховання в школі сприяє формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, відповідальності.Гуляйпільська районна рада Запорізької області

Комунальний заклад “Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”

СТАН ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

ТА ВИХОВАННЯ2010-2011 Н.Р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка