Проведення та оцінювання занять з тренінгу з міжнародної економіки Проведення занять з тренінгу (заняття 1-3)Скачати 149.78 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір149.78 Kb.
Проведення та оцінювання занять з тренінгу з міжнародної економіки

 1. Проведення занять з тренінгу (заняття 1-3).

Протягом проведення тренінгу 60 балів зі 100 виставляється за виконання проблемних ситуацій (кейсів) за блоками 1-3, винесеними на тренінг, та підготовку до ділової гри-симуляції „Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці”. Ще 40 балів студенти отримують протягом проведення ділової гри-симуляції.

Кожне з занять (4 години) оцінюється у 20 балів (10 – виконання проблемної ситуації, 10 – підготовка до гри). Для проведення тренінгу академічні групи діляться на 4 команди, які виконують: а) завдання за проблемними ситуаціями, та б) досліджують певні сфери міжнародної економічної діяльності обраної країни з метою якісної підготовки до проведення фінальної гри-симуляції.Підготовка до гри відбувається у декілька етапів: в ході опрацювання матеріалу «Кейс 1» міні-група поряд з виконанням проблемної ситуації-кейсу виконує «Завдання по країнах на заняття 1» (блок 1 та блок 2 для обраної країни), відповідно в ході опрацювання матеріалу «Кейсу 2» - «Завдання по країнах на заняття 2» (блоки 3 та 4 для обраної країни), в ході опрацювання матеріалу «Кейсу 3» - «Завдання по країнах на заняття 3» (блоки 5-7 для обраної країни). Блок 8 гри виконується окремо і поряд з іншими презентується під час проведення фінальної гри-симуляції.

Складовими оцінки за виконання проблемної ситуації Кейс 1, Кейс 2, Кейс 3 є (див.додаток 1): • оцінка командного результату за виконання завдання проблемної ситуації теми (виставляється трьома іншими командами академічної групи) – максимум 7 балів;

 • оцінка міри участі студентів в обговоренні проблеми (індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 3 бали.

За кожною з виконаних проблемних ситуацій група готує звіт, який презентує в аудиторії. Вимоги до презентацій наведено у додатку 5. Проблемні ситуації оцінюються за 8-бальною шкалою трьома іншими малими групами-командами і заносяться до бланку оцінювання роботи малої групи кожного заняття (критерії оцінювання цієї частини роботи – додаток 1, бланк оцінювання роботи малої групи – у додатку 2). Оцінку за виконання проблемної ситуації викладач вносить до бланку оцінювання малої групи як середнє арифметичне оцінок, які відповідають місцю команди, визначеному трьома іншими малими групами-командами.
Складовими оцінки за виконання Завдання по країнах на заняття 1, Завдання по країнах на заняття 2, Завдання по країнах на заняття 3 є (див.додаток 1):

 • оцінка командного результату – повнота та якість представлення показників та тенденцій розвитку визначеної сфери міжнародної економічної діяльності країни (виставляється викладачем) – максимум 7 балів;

 • оцінка міри участі студентів в обговоренні результатів (індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 3 бали.

Протягом роботи на кожному із занять у малих груп-команд є можливість використати ресурси академічної групи для корекції результатів роботи за блоком проблемних ситуацій, отримання зворотного зв’язку щодо доречності, логічності та повноти представлення результатів досліджень, вміння визначати тенденції та контртенденції розвитку певного явища, відбору засобів та методів презентації отриманих результатів. Цей етап має на меті актуалізувати набуті теоретичні знання, закріпити їх більш глибоким вивченням взаємозв’язків різних форм міжнародної економічної діяльності країни, відпрацювати дослідницькі вміння і навички учасників, командну організацію роботи і взаємодію. Викладач на цьому етапі тренінгу виступає модератором процесу і спільно з учасниками оцінює виконання завдань за кожним блоком, забезпечує більш цілісне сприйняття економічних процесів, засобів презентації, організовує обговорення та забезпечує зворотний зв’язок.

Робота на заняттях дозволяє студентам підготуватися до фінальної ділової гри-симуляції «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці», яка проводиться в кінці тренінгу протягом 4 годин. Завданням гри є найбільш повна та обгрунтована оцінка позитивних та негативних факторів впливу на міжнародну економічну діяльність країни, її конкурентних переваг та загроз для розвитку.УВАГА!!! За результатами цієї частини роботи бажано готувати презентацію (вимоги – додаток 5), в якій навести динаміку розвитку вказаних показників, охарактеризувати тенденції розвитку тієї чи іншої сфери міжнародної економічної діяльності країни, порівняти ці тенденції зі світовими, навести експертні оцінки (дані Світового економічного форуму, Інституту менеджменту в Лозанні, дані Світового банку – Doing Business тощо). Для більш якісної підготовки до гри у презентації за країною можна використовувати форму, наведену у додатку 5.

 1. Проведення фінальної гри «Міжнародна економічна діяльність країни в глобальній економіці» (заняття 4).

Мета гри – використовуючи матеріали та досвід обговорення попередніх тем тренінгу, дані досліджень бізнес-середовища провідних міжнародних організацій, консалтингових компаній та експертні оцінки, здійснити комплексну оцінку міжнародної економічної діяльності обраної країни в глобальній економіці, та сформувати прогноз її розвитку в глобальному економічному просторі.

Протягом ділової гри учасники, інтерпретуючи визначені в завданні та самостійно розраховані показники, дані офіційних органів країн, міжнародних організацій, рейтингових агенцій та консалтингових компаній, досліджують особливості та закономірності міжнародної економічної діяльності країни і отримують максимальну кількість балів за рахунок найбільш повного, переконливого та оригінального представлення результатів дослідження, авторських висновків і рекомендацій.

Кожна міні-група обирає для дослідження одну із запропонованих країн (Німеччина, Велика Британія, Чехія, Польща) та досліджує умови та особливості її діяльності в глобальному економічному середовищі.

Гра оцінюється у 40 балів, і її оцінка включає в себе три елементи (див.додаток 3): • оцінку командного результату (виставляється трьома іншими командами академічної групи) – максимум 20 балів;

 • оцінку міри участі студентів в обговоренні проблеми (індивідуальна складова оцінки, виставляється викладачем) – максимум 5 балів;

 • оцінку звіту-презентації малої групи-команди (вимоги до нього у додатку 6) – максимум 5 балів;

 • оцінку кращого гравця за підсумками гри зі складу студентів академічної групи – 10 балів.

Для проведення гри група представляє письмовий звіт (вимоги у додатку 6) та презентацію (вимоги – у додатку 5), за допомогою яких доповідає про дослідження середовища міжнародної економічної діяльності країни.

З 40 балів, відведених на виконання гри, 20, 16 або 12 балів виставляється трьома іншими малими групами-командами і заносяться до бланку оцінювання роботи малої групи під час проведення гри (критерії оцінювання цієї частини роботи та бланк оцінювання роботи малої групи – у додатку 3). Цю частину оцінки за гру викладач переносить до бланку оцінювання малої групи як середнє арифметичне оцінок, виставлених трьома іншими малими групами-командами.Підготовка до гри відбувається у декілька етапів: в ході опрацювання матеріалу «Кейс 1» міні-група поряд з виконанням проблемної ситуації-кейсу виконує «Завдання по країнах на заняття 1» (блок 1 та блок 2 для обраної країни), відповідно в ході опрацювання матеріалу «Кейсу 2» - «Завдання по країнах на заняття 2» (блоки 3 та 4 для обраної країни), в ході опрацювання матеріалу «Кейсу 3» - «Завдання по країнах на заняття 3» (блоки 5-7 для обраної країни). Блок 8 гри виконується окремо і поряд з іншими презентується під час проведення фінальної гри-симуляції.

УВАГА!!! РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ГРОЮ БАЖАНО ЗВОДИТИ У ВИГЛЯДІ, ПРЕДСТАВЛЕНОМУ У ДОДАТКУ 4.
Додаток 1

Порядок оцінювання виконання проблемних ситуацій та підготовки до фінальної гри-симуляції студентами денної форми навчання під час проведення тренінгу з міжнародної економіки

Оцінка

Структура оцінки

Бали, критерії

Представлення результатів виконання завдань проблемної ситуації-кейсу (10 балів)

Індивідуальна робота в аудиторії (оцінюється викладачем)

0 – активності під час обговорення немає;

1 – участь у дискусії обмежена;

2 – бере участь у дискусії, але не завжди аргументує положення, з якими виступає в обговоренні

3 - бере активну участь у дискусії, ставить запитання, доповнює відповідіОцінка виконання завдання за проблемними ситуаціями (оцінюється трьома іншими групами)

0 – завдання за проблемними ситуаціями не виконано;

5 – команда зайняла 3-є або 4-е місце за результатами презентації;

6 – команда зайняла 2-е місце за результатами презентації;

7 – команда зайняла 1-е місце за результатами презентаціїПредставлення результатів дослідження країни в ході підготовки до фінальної гри-симуляції (10 балів)

Оцінка виконання підготовки до фінальної гри-симуляції (оцінюється викладачем)

0 – завдання не виконано

5 – звіт-презентацію представлено, але не висвітлено в повному обсязі показники та не виявлено тенденції розвитку, переваги та загрози для країни

6 – звіт-презентацію представлено, в ньому висвітлено основні показники та тенденції, але окремі його положення недостатньо обгрунтовані

7 – завдання виконано в повному обсязі, висвітлено всі показники, тенденції, проблемні питання, всі положення аргументовано, задіяно власні розробки команди, є розрахунки, використано матеріали сучасних наукових дослідженьІндивідуальна робота в аудиторії (оцінюється викладачем)

0 – активності під час обговорення немає;

1 – участь у обговоренні обмежена;

2 – бере участь у дискусії, але не завжди аргументує положення, з якими виступає в обговоренні

3 - бере активну участь у дискусії, ставить запитання, доповнює відповіді

Додаток 2

Картка оцінювання роботи малої групи-команди на заняттях 1-3Бланк для студентів

Курс______________ Група ______________

Назва команди, що дає оцінку________________________________________

Бланк для оцінки роботи малої групи над проблемною ситуацією*

(зазначається місце, яке займає команда)

Заняття


Назва команди, яку оцінюють (країна)

1

2

3

Кейс

Країна

Кейс

Країна

Кейс

Країна

123* Заповнюється та здається викладачу після кожного заняття
Додаток 2.1

Бланк для оцінки роботи учасника малої групи на заняттях 1-3 (0, 1, 2, 3 бали)Команда _______________ (країна)

Заняття


П.І.Б. учасника команди

1

2

3

Кейс

Країна

Кейс

Країна

Кейс

Країна

12345678* Заповнюється викладачем після після кожного заняття

Додаток 3

Порядок оцінювання ділової гри за тренінгом з міжнародної економіки для студентів денної та вечірньої форм навчання
Оцінка

Структура оцінки

Бали, критерії

Ділова гра


Командна робота

0 – роботу не представлено;

12 – 4 місце за результатами гри;

12 – 3 місце за результатами гри;

16 – 2 місце за результатами гри;

20 – 1 місце за результатами гри


Індивідуальна робота в аудиторії

0 – активності під час проведення гри немає, не приймає участь у дискусії;

3 – приймає участь у дискусії, але не обгрунтовує положень, які висловлює;

4 - приймає участь у дискусії, обґрунтовує не всі положення, які висловлює;

5 – бере активну участь у дискусії, ставить запитання, доповнює відповіді, чітко і логічно їх обгрунтовуєОцінка звітів-презентацій команд

0 – завдання за проблемними ситуаціями не виконано;

3 – звіт-презентацію представлено, але не висвітлено в повному обсязі обов’язкові проблемні питання;

4 – звіт-презентацію представлено, в ньому висвітлено основні проблемні питання, але окремі його положення недостатньо обгрунтовані;

5 – завдання виконано в повному обсязі, висвітлено всі проблемні питання, всі положення аргументовано, задіяно власні розробки команди, є розрахунки, використано матеріали сучасних наукових дослідженьОцінка кращому гравцю з академічної групи

10 балів – кращому гравцю з 4-х команд

Всього за ділову гру: 40 балів

Картка оцінювання роботи малої групи-команди за темою ділової гри

Бланк для студентів

Курс__________________________

Група __________________________

Назва команди, що дає оцінку________________________________________


Бланк для оцінки роботи малої групи у діловій грі (0, 25, 30, 35 балів)*

(зазначається місце оцінюваної команди)Ділова гра

Назва оцінюваної команди (країна)Місце

1
2
3
Кращий гравець з команди (5 балів додатково)
* Заповнюється та здається викладачу після завершення ділової гри

Додаток 4.

Форма для представлення результатів аналізу в фінальній грі-презентації

Позитивні тенденції

Опис тенденції та її впливу

Фактори/ чинники впливу

Методи/механізми/інструменти збереження позитивної тенденції


Негативні тенденції

Опис тенденції та її впливу

Фактори/ чинники впливу

Методи/механізми/інструменти мінімізації негативної тенденції


Переваги країни

Опис переваги

Фактори/ чинники впливу

Методи/механізми/інструменти збереження переваги


Загрози для країни

Опис загрози

Фактори/ чинники впливу

Методи/механізми/інструменти мінімізації загрозДодаток 5

Вимоги до презентацій команд:

 • чітке дотримання часу, відведеного на презентацію;

 • наявність оригінальної назви кожної презентації команди та складу її учасників на титульному аркуші;

 • стислість, лаконічність та завершеність викладу інформації на слайдах, їх максимальна кількість для презентації результатів виконання проблемних ситуацій за темами 1-8 – 10-12 слайдів, для презентації результатів ділової гри – 15-20 слайдів;

 • наявність тез доповіді, основних результатів дослідження, які підкріплюються ілюстративним матеріалом (таблиць та рисунків із обов’язковим посиланням на джерела вихідної інформації), висновків;

 • відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

 • використання єдиного стилю оформлення (оформлення слайдів; міжрядковий інтервал 1,5; мінімальний шрифт – 18 pt);

 • винесення переліку використаних джерел на останній слайд презентації.

Регламент проведення презентації:

 • доповідь учасників міні-групи – 7 хвилин;

 • сесія запитань від викладача та інших студентів академічної групи – 5 хвилин;

 • резюме отриманої інформації та підведення підсумків – 5 хвилин.


Додаток 6

Вимоги до письмових звітів команд за результатами виконання ділової гри

Вимоги до його оформлення:

 1. Поля – по 2 см, абзацний відступ – 1 см.

 2. Логічні частини звіту мають виділятися абзацним відступом, у їх назвах використовується напівжирний шрифт.

 3. Обсяг звіту за проблемною ситуацією не повинен перевищувати 10 сторінок друкованого тексту, і друкується 14 кеглем через 1,5 міжрядковий інтервал.

 4. Усі таблиці та рисунки мають бути чітко пронумеровані та чітко підписані, містити розмірність величин, що у них наведені, і посилання на джерела інформації.

 5. В кінці звіту містяться стислі висновки за темою звіту, список використаних інформаційних джерел.

Загальні умови. Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • аналітичних звітів міжнародних організацій та офіційних сайтів органів влади країн;

 • статей зарубіжних і вітчизняних науковців, у яких аналізуються зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

 • статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: МВФ, інформаційної бази Світового банку, Банку міжнародних розрахунків, Heritage Foundation, Світового економічного форуму тощо.

Аналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів потрібно в динаміці, не менше ніж за 5-10 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних виявляються тенденції розвитку процесів та явищ і встановлюються фактори їх розвитку. Результати досліджень повинні бути надані викладачеві у електронному та друкованому вигляді, містити виклад основного матеріалу відповідно до завдання, проілюстрованого самостійно побудованими таблицями, діаграмами, графіками, що є обов’язковою вимогою для виконання завдання, і коментарем до них. Висновки за результатами дослідження мають бути лаконічними і відповідати основним поставленим завданням.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка