Провідні науково методичні проблеми Методична проблемаСкачати 215.96 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір215.96 Kb.
Провідні науково - методичні проблеми

Методична проблема

Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ст.
«Підвищення якості уроку шляхом новаторства, творчого пошуку і практичної спрямованості навчання.»

Методична проблема ШМО

фізико – математичного циклу

« Диференціація навчального процесу, як засіб розвитку потенціальних можливостей кожного учня.»


Зібратися разом - це початок,

Триматися разом - це прогрес,

Працювати разом - це успіх.

Г. Форд.
Завдання ШМО вчителів фізико-математичного циклу

на 2010 -2011 н.р.
 • Здійснення науково - методичного забезпечення розвитку освіти;

 • Забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного вчителя;

 • Озброєння учнів раціональним методологічним підходом до пізнавальної та практичної діяльності;

 • Удосконалення процесу активної взаємодії вчителя і учня;

 • Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей та посилення творчого потенціалу школи;

 • Робота з обдарованими дітьми;

 • Робота з учнями початкового рівня знань;

 • Удосконалення технології виявлення фактичного рівня знань учнів по предметах;

 • Формування навичок нового мислення з допомогою використання на уроках ППЗ;

 • Використання новітніх педагогічних технологій як передумови підвищення активності навчального процесу;

 • Формування професійної компетентності вчителів.

I.Вступ

Шкільне МО вчителів фізико - математичного циклу у минулому 2009-2010 н. р. працювало над методичною проблемою « Диференціація навчального процесу , як засіб розвитку потенціальних можливостей кожного учня ». При підготовці до уроків вчителі намагалися впроваджувати інноваційні методи навчання, подавати матеріал, використовуючи різні форми навчання. Такі методи підходу до навчального процесу стимулювали активну пізнавальну діяльність учнів, зумовлювали розвиток творчих здібностей учнів, спонукали до пошуків урізноманітнення шляхів та методів удосконалення кожного уро-ку.

Протягом 2009-2010 н.р. було проведено 5 засідань МО , на яких розгляда-лися тематичні питання:

- рівневий підхід при вивченні фізики та математики, як у мова розвит-

ку творчого мислення учнів ( доповідач Ментус Н.Г. );

- диференціація навчання , як засіб розвитку потенціальних можливос-

тей учнів ( доповідач Карачун С.І. );

- пророблення вимог до усного і писемного мовлення , вимоги до ве-

дення зошитів;

- використання інтерактивних методів навчання при вивченні матема-

тики та фізики ( доповідач Самборська А.А.);

- роль системи дидактичних засобів в умовах диференціації навчання

( доповідач Шандренко О.В. ).

Методичне об’єднання вчителів математики та фізики в 2009 – 2010 н.р. успішно розв’язувало питання завдань , поставлених навчальними програма- ми з математики та фізики.

У школі працює три вчителі математики і один вчитель фізики. Основне завдання над яким працювали вчителі фізико - математичного циклу – це творча робота кожного вчителя-предметника по удосконаленню ефективних форм та методів навчання , які сприяють розвитку потенціальних можливос-тей кожного вчителя.

Хороших результатів по удосконаленню розвивальних можливостей сучас- ного уроку досягли Карачун С.І., Самборська А.А., Ментус Н.Г., Шандрен-ко О.В.

Карачун С.І. приймала участь в конкурсі « Учитель року» і стала перемож-цем на районному рівні, а також взяла участь в обласному конкурсі.

Світлана Іванівна на своїх уроках удосконалює навчальний процес , який тісно пов’язує з диференціацією навчання, яка сприяє розвитку творчих здіб-ностей учнів , підвищенню рівня знань. У листопаді 2009 р. вчителька дала відкритий урок в 6-А кл., де поділилась досвідом роботи по даному питанню.

Ментус Н.Г. на своїх уроках впроваджує модульно-розвиваючу технологію навчання, яка дає можливість кожному учневі навчатися відповідно до своїх здібностей та інтересів. В березні 2009 р. вчителька провела відкритий урок у 9-Б класі, де намагалась показати переваги даного виду навчання , а також поділилась досвідом роботи по даному питанню.
Список членів методичного об єднання


№ п/п

П.І.П.

освіта

фах

стаж

У яких класах викладає

Відві-дуван-ня засідань

1.

Ментус Н.Г.

вища

Учитель фізики

31

5,6,7,

8,9,10,


11
2.

Карачун С.І.

вища

Учитель матема-тики

25

6-А,7,

8,11-Б

3.

СамборськаА.А.

вища

Учитель матема-тики та

інфор-


матики

18

Мате-матика

5,6-Б.


Інф.:9,

10,11.


«Сходин-ки до ін- формати-ки» 2-4 кл .
4.

ШандренкоО.В.

вища

Учитель

математики14

9,10,11-АХарактеристика педагогічних кадрів
№ п/п

П.І.П.

Освіта

Спеці-альність за дипло-мом

Заг.

пед.


стаж

К-сть

р. у шко-ліПред-мет,що

викла-даєКлас

в якому


викла-дає

Кур-си

Ате-ста-ція,

ка-те-го-ріяЗван-ня,

наго-родиВід-пові-даль-ність

за кабі-нет1.

Ментус

Наталія


Григо-рівна

вища

Вч.

фізики


31

29

Фізика,астро-номія,

осн.зд.,


при-

родо-


знав-ство

5-9,

10,11


2008

2003

В


Гра-моти

рай-во


№15

2.

Шандренко Олена Володи-мирівна

вища

Вч. Мате-мати-ки

14

8

Мате-мати-ка

8,9,

10-А


2009

2004

2009


ІІ, І

Гра-моти

рай-во


№19

3.

Карачун

Світла-на Іва-нівнавища

Вч. Мате-мати-ки


25

25


Мате-мати-ка

5-А,6,

7,10-Б


2007

2007

І


Гра-моти

рай-во


№7

4

Самбор-ська Алла Анато-ліївна

вища

Вч. Мате-мати-ки,ін-фор-матики


18

18

Мате-мати-ка,ін-фор-матика


2-4,

10,11


2006

2009

І


Гра-моти

рай-во


№9,

10


ІІІ. Організаційні заходи.

1. Регулярно згідно плану проводити засідання ШМО

фізики та математики.

2. Взяти активну участь в шкільній педагогічній виставці.

3. Взяти участь у районній виставці передового педагогічного

досвіду « Освіта Маньківщини».

4. Взяти участь у педагогічних читаннях вчителів району.

5. Вивчити потреби вчителів у методичних і психологічних

консультаціях.

6. Скласти картотеку фахової, педагогічної та методичної

преси з математики та фізики.

7. Скласти банк даних про випускників, що планують посту-

пати в педвузи на факультети фізики та математик

IV. Вивчення і поширення передового

педагогічного досвіду.

1. Ознайомитись з роботою кращих вчителів математики та фізи-ки району, області, країни, з роботою вчителів - новаторів з метою використання передового педагогічного досвіду на своїх уроках.

2. Кожному вчителю практикувати проведення мультимедійних уроків.

3. Взяти участь у районній виставці передового педагогічного досвіду « Освіта Маньківщини».

4. Взяти участь у педагогічних читаннях вчителів району.

5. Прийняти участь у шкільному семінарі-практикумі « Викорис-тання новітніх педагогічних технологій як передумова підвищення активності навчального процесу.

6. Підвести підсумки проведення методичної роботи по впровадженню передового педагогічного досвіду.
V. Вивчення рівня навчальних досягнень

учнів з математики та фізики.
 1. Кожному вчителю опрацювати пояснювальні записи до навчальних програм та ознайомитись із вимогами програми ( вересень).

 2. Кожному вчителю математики та фізики опрацювати інструктивно – методичні рекомендації що до вивчення математики, фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н. р. (вересень).

 3. Кожному вчителю добре знати норми оцінювання знань, умінь учнів та дотримуватись об єктивного оцінювання в процесі роботи (вересень).

 4. Провести підсумкові контрольні за семестр, за рік, а також діагностичні контрольні роботи.

 5. Сприяти проведенню моніторингу якості навчальних досягнень учнів з математики у 5 класі ( вересень ).

 6. Сприяти участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі « Левеня».

 7. Сприяти участі учнів у Міжнародному конкурсі

« Кенгуру».

8. Забезпечити участь учнів у конкурсах з математики та

фізики різних рівнів.

9. Розробка банку завдань для проведення шкільних олім-

піад з математики та фізики ( вересень ).

10. Вчителям – предметникам, які працюють у 5-му класі,

прийняти участь у шкільному заході що до впровад-

ження єдиних вимог до наступності в навчанні ( жов-

тень ).

11. Прийняти участь в створенні банку даних, виявленнярівня творчих нахилів, здібностей учнів.

VI. Організаційні позакласні заходи

1. Провести шкільний етап олімпіад з математики

та фізики. 1. Взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики та математики.

 2. Систематично проводити заняття фізичного гуртка.

 3. Щомісяця випускати шкільні газети з математики та фізики.

 4. Провести виставку саморобних фізичних приладів членами фізичного гуртка.

 5. Забезпечити участь учнів у Всеукраїнському конкурсі « Левеня».

 6. Забезпечити участь учнів у Міжнародному конкурсі

« Кенгуру».

 1. Забезпечити участь учнів у Всеукраїнському інтерак-тивному природничому конкурсі « Колосок».

 2. На сторінці « Математична освіта» та « Фізична освіта» сайту управління освіти знайомити вчителів з новинами науково – методичної літератури в рубриці

« Позакласна робота».

Мало знати, потрібно й

використовувати.

Мало бажати, потрібно й

робити.

Й. Гете.


УІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня

та фахової майстерності вчителів.
Зміст роботи

Дата

виконанняХто виконує

1.Ефективність роботи ШМО вчителів

фізико-математичного циклу в 2009-

2010 н.р. та обговорення плану роботи

МО на2010-2011 н.р.

2.Обговорення результатів ЗНО з мате-матики та фізики.

3.Ознайомлення з новими вказівками

щодо ведення класних журналів.

4.Розглянути інструктивно - методичні рекомендації з фахових журналів

« Математика в школі» та « Фізика в школі» щодо вивчення математики,

фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах

в 2010-2011 н.р.


15.09.

Керівник МО

1.Сучасні підходи до типології та структури уроків.

2.Опрацювання методичної розробки

« Диференціація навчання в трирівне-вому класі».

3.Обговорення проблем даної методич-ної розробки.
15.10

Карачун С.І.
Ментус Н.Г.

1.Стимулювання інтересу учнів до

навчальної діяльності на уроках інфор-матики.

2.Відкритий урок з інформатики у

10 класі.

3.Обговорення проблем уроку.


15.12

Самборська А.А.

1.Аналіз участі учнів школи в район-них олімпіадах з фізики та математики. 2.Урахування психологічних особли-востей учнів на уроках математики та фізики.

3.Формування пізнавального інтересу учнів до розв’язування задач.

4.Обговорення проблем даних методичних розробок.


16.02

Керівник МО
Шандренко О.В.

Ментус Н.Г.
1.Про організацію повторення і підготовку до ДПА та ЗНО.

2.Проведення підсумків навчально-

методичної роботи з математики та фізики за рік.

3.Планування роботи ШМО фізико-математичного циклу на 2011-2012н.р.Травень


Вчителі ШМО
Керівник МО

Керівник МО


Вивчення рівня навчальних досягнень учнів
Основні заходи

Дата

Хто виконує

Моніторинговий зріз знань з математики у 5-му класі.

вересень

заст. дир.школи

по навчально-виховній роботі, вчитель математи-киСтворення банку даних по виявленню рівня творчих нахилів та здібностей учнів.

вересень

вчителі ШМО

Проведення шкільних олімпіад

з фізики та математики та обговорення результатів її проведення.жовтень

вчителі ШМО

Взяти участь у ІІ Всеукраїнській олімпіаді з математики та фізики.

листопад

вчителі ШМО

Підготувати тексти та провести контрольні роботи з математики та фізики за І семестр і за рік.

грудень -

травень


вчителі -предметники по навчально-виховній роботі

Провести рейд-перевірки по стану ведення зошитів з фізики та математики та обговорити результати перевірки на засіданні МО.

грудень

вчителі ШМО

Організувати виставку кращих учнівських робіт (наукові проекти, реферати ).

квітень

вчителі ШМО


Організувати участь учнів у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»

жовтень

вчителі ШМО
П І П вчителів

П І П вчителів –новаторів, чий досвід вивчається

Над якою темою працює вчитель

Ментус Н.Г.

Вчитель фізики Корсунь- Шевченківської ЗОШ І – ІІІ ст. №1 Антонов Д.В.

Реалізація методу проектів на уроках фізики.

Карачун С.І.

Вчитель математи-ки Маньківської гімназії Гусар- чук О.Г.

Роль системно - узагальнюючих уроків у процесі викладання математики.

Самборська А.А.

Вчитель інформатики Зна-м янської ЗОШ І – ІІІ ст. Кіровоградської області Аман І.М.

Практичні роботи за умов дефіциту комп ютерів.

Шандренко О.В.

Вчитель математики Замглайської ЗОШ І- ІІІ ст. Чернігівської області.

Диференціація навчання на уроках математики.
7.

План роботи фізичного кабінету

Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ст. на

2010-2011 н.р.


Зав. кабінетом Ментус Н.Г.
Зміст заходу

Дата проведення

Відповідальний

І Організаційні заходи

1. Перед початком

навчального року

організувати те-

кучий ремонт парт,

стільців.

2. Забезпечити участь

учнів у шкільній та

районній олімпіаді

з фізики.

3. Виготовити роздат-

ковий матеріал для

11-го класу.

4. Випускати фізичну

Газету « Протон».

До 01.09.2010

До 01.11.2010


Протягом 2010-

2011 н.р.
Один раз в місяць


Завідуючий кабінетом.

Вчителі фізики


Вчитель фізики

Вчитель фізики


ІІ Зміцнення матеріально-технічної бази кабінету.

 1. Виготовити стенди:

« Фізичні теорії»

« Методичний

куточок»


2010-2011 н.р.

Вчитель фізики

Перспективний план роботи

фізичного кабінету

Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2006-2011 н.р.


Зміст заходу

Рік

проведенняВідповідальний

І. Організаційні заходи1. Спрямувати діяльність роботи кабінету

на забезпечення освітніх та виховних цілей з метою успішного засвоєння учнями програмного матеріалу з фізики.До 01.09.2006-2011 н.р.

Зав. кабінетом

2. Перед початком навчального року організувати текучий ремонт парт, стіль-ців та дотримуватись вимог до обладнан-ня робочого місця вчителя
Вчитель фізики

3. Протягом кожного року забезпечувати участь учнів у шкільних та районних олімпіадах з фізики

2006-2011н.р.

Вчитель фізики

4. Один раз в 5 років забезпечити прове-дення тижня фізики в школі

До 2011 н.р.

Вчитель фізики

5. З метою поповнення фізичного кабінету наочними посібниками та роздатковим матеріалом провести такі заходи:

- виготовити роздатковий матеріал

для 7 класу;

- виготовити роздатковий матеріал

для 8 класу;

- виготовити роздатковий матеріал

для 9 класу;

- виготовити роздатковий матеріал

для 10 класу;

- виготовити роздатковий матеріал

для 11 класу;

2007
2008


2009
2010
2011

Вчитель фізики

6. Провести озеленення фізичного кабінету

2007-2011

Вчитель фізики

7. Протягом кожного року дотримуватись збереження навчальних приладів в належному стані

2007-2011

Вчитель фізики

8. Один раз в місяць протягом кожного навчального року випускати фізичну газету « Квант»

2007-2011

Вчитель фізики

9. Організувати роботу фізичного гуртка

« Електрон»2010

Вчитель фізики

Зміст заходу

Рік проведення

Відповідальний

ІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази 1. Виготовлення стендів для

фізичног кабінету:

  • « Фізика і природа»

  • « Астрономічний куточок»

  • « Фізичні теорії»

  • « Вивчаємо тему»

2007


2008

2009


2010

Вчитель фізики

2. Сумісно з дирекцією школи закупити у фізичний кабінет настільні електричні щитки

2011

Дирекція школи

3. За рахунок шефів закупити комп’ютер для фізичного кабінету

2011

Рада кабінету

4. Провести автоматизацію кабінету за рахунок коштів батьків

2011

Рада кабінету


5. З метою дотримання температурного режиму під час навчання придбати кондиціонер за рахунок коштів батьків

2010

Рада кабінету

ПОГОДЖЕНО

ДИРЕКТОР

Вступний інструктаж з техніки

безпеки для учнів у кабінеті фізики


 • Лабораторне обладнання розміщуйте на своєму робочому місці акуратно, щоб запобігти падінню приладів або їх перекиданню.

 • Чітко дотримуйтеся порядку виконання лабораторної роботи та правил техніки безпеки.

 • Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

 • Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

 • Не починайте роботу без дозволу вчителя.

 • При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів.

 • Стежте за справністю кріплень використовуваного обладнання, користуйтеся тільки справними приладами й обладнанням.

 • Після завершення лабораторної роботи ретельно приберіть своє робоче місце.

 • Із класу виходьте з дозволу вчителя.

 • При отриманні травми або поганому самопочутті повідомте про це вчителя.

Правила першої допомоги при опіках.

- При термічних опіках уражене місце обробляють етиловим

спиртом.


- На місце опіку накладають суху стерильну пов’язку.

- При хімічних опіках уражену ділянку шкіри промивають великою кількістю холодної води протягом 15 – 20 хвилин, після цього накладають пов’язку. • Після надання першої допомоги обов’язково звертаються до лікаря.

Правила першої допомоги при пораненнях.

- Не промивайте рану водою, не доторкайтеся до рани навіть

вимитими руками.

- При незначних порізах рану обробляють йодною настоянкою і

накладають марлеву пов’язку.

- При пораненні склом рану промивають дистильованою водою або етиловим спиртом, видаляють залишки скла.

- Шкіру обробляють розчином брильянтової зелені.

- Рану перев’язують бинтом.

- При серйозних порізах і сильній кровотечі накладають джгут вище рани, накривають рану стерильною марлею і негайно звертаються до лікаря.

Засідання № 1

Шкільного методичного об’єднання фізико-математичного циклу

Тематика засідання:


 1. Аналіз роботи ШМО за минулий навчальний рік та завдання на 2010-2011 н.р.

 2. Обговорення результатів ЗМО з математики та фізики.

 3. Ознайомлення з планом роботи МО на 2010-2011 н.р.

 4. Опрацювання пояснювальних записок до нових навчальних програм.

 5. Ознайомлення з новими вказівками щодо виведення класних журналів.

 6. Розглянути рекомендації з фахових журналів « Математика в школі», « Фізика в школі».Про викладання математики та фізики за новими програмами.

Рекомендації

вчителям математики та фізики


 1. За основу планування матеріалу з математики та фізики рекомендовано орієнтовне поурочне планування навчального матеріалу з математики в 5-11 класах та фізики в 7-11 класах з фахових журналів, а також календарне планування індивідуально згідно програми.

 2. Кожному вчителеві розробити результативну складову змісту кожної теми з вимогами до знань та вмінь учнів, які повинні виражатись в різних видах навчальної діяльності.

 3. Вчителям фізики та математики працювати над упровадженням компетентнісного підходу у формуванні змісту та організації навчального процесу з математики та фізики.

 4. Дотримуватися рекомендацій з фахових журналів про викладання математики та фізики за новими програмами.

Засідання № 2

ШМО фізико-математичного циклу

Тематика засідання: 1. Розвиток когнітивних здібностей на уроках математики і фізики як умова розвитку творчих здібностей учнів.

 2. Опрацювання методичної розробки «Когнітивні здібності на уроках математики та фізики».

 3. Обговорення проблеми даної методичної розробки.

РекомендаціїВчителям математики та фізики ШМО фізико-математичного циклу

 1. Спрямувати роботу вчителів на оволодіння методикою проведення уроків з використанням нових освітніх технологій та використання комп’ютера.

 2. Звертати більше уваги розвитку когнітивних здібностей учнів в класах природничого циклу.

 3. Розробити основні положення системи методичних вимог до змісту розв’язання творчих завдань.

 4. В процесі викладання математики та фізики приділяти більше уваги діяльному методу викладання, спрямованому на розвиток творчих здібностей учнів.

 5. Розглянути на уроках запропонований метод структурного аналізу розв’язування задач.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка