«психологія» підготовки бакалаврів спеціальність 030401 «Правознавство»



Сторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4



ІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ПСИХОЛОГІЯ»
підготовки бакалаврів

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація – експерти криміналісти
Укладачі:

Мойсеєва О.Є., професор, доктор психологічних наук, доцент

Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор

Андросюк В.Г., професор, кандидат психологічних наук, професор

Ярема Н.Ю., викладач, кандидат психологічних наук

Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 2

від «04» вересня 2014 р.



Київ 2014

ЗМІСТ


1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2.Витяг з освітньо-професійної програми

3.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )………………………..


………..3

………..3


………..4

………...


4.Пояснювальна записка……………………………………………

………..7

5.Навчальна програма навчальної дисципліни……………………

6.Тематичний план на поточний навчальний рік…….……………



………..7

………..9


7.Робоча навчальна програма……………………………………….

………..10

8.Плани-конспекти лекційних занять……………………………....

………..16

9.Плани семінарських занять…………………………………….

10.Плани практичних занять………………………………………..

11.Завдання для самостійної підготовки…………………………...

12.Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………….

13.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)…………………………………………………

14.Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю …………….

15.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………...

16.Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів …………………………………...



………..32

………..35


………..40

………..42
………..44


………..45
………..55
………..55

17. Рекомендована література……………………………………..

………..56




  1. ВИТЯГ ІЗ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) Національної академії внутрішніх справ за галуззю 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», є галузевим документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.

Даний стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника юридичного навчального закладу за напрямом «Правознавство» та державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка здобула базовий освітній рівень фахового спрямування за галуззю 0304 «Право».

Стандарт використовується під час:

- визначення мети освіти та професійної підготовки;

- розроблення та корегування складових галузевого стандарту вищої освіти в галузі 0304 «Право» за напрямом 6.030401 «Правознавство» та галузевих стандартів вищої освіти;

- визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умови їх використання;

- розроблення та коригування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін;

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

- прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, планування їх підготовки під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

- розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.
2. ВИТЯГ ІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освіт­ньо-кваліфікаційного рівня певного напряму підготовки.

Цей стандарт є компонентою галузевих стандартів вищої освіти і використовується під час:


  • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти);

  • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів Національної академії внутрішніх справ;

  • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань - 0304 ,,Право” напряму 6.030401 ,,Правознавство”, вища освіта кваліфікації інспектор (органи внутрішніх справ), дільничний інспектор міліції, оперуповноважений (код КП 3451); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); експерт (код КП 2429) – чотири роки.

Даний стандарт установлює:



  • варіативну частину змісту навчання в навчальних об'єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

  • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

  • нормативний термін навчання за денною формою навчання;

  • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов'язковим для Національної академії внутрішніх справ, яка готує фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутої ними у Національній академії внутрішніх справ кваліфікації згідно з чинним законодавством.

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Психологія» вивчається курсантами 1 курсу факультету початкової та спеціальної підготовки за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність». Метою дисципліни є озброєння майбутніх фахівців знаннями та уміннями використання психологічних знань в процесі здійснення професійної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни курсанти мають знати предмет, завдання та сфери застосування психологічних знань, зміст основних понять курсу, оволодіти уміннями здійснення ефективного самоаналізу та визначення перспективи професійного розвитку, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, їх реферування та коментування, вільного висловлення своїх думок, оперування психологічними категоріями та поняттями.

Забезпечуючі дисципліни: Філософія, логіка.

Забезпечувані дисципліни: Юридична психологія, Професійно-психологічна підготовка.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Психологія

2 семестр








4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка