«психологія» підготовки бакалаврів спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4

Теми рефератів, доповідей


 1. Філософський етап розвитку психології.

 2. Методологічна криза 30-х років у розвитку психології.

 3. Психологія вчинку В.А. Роменця.

Перелік ключових термінів та понять теми

психологія; психіка; світогляд; свідомість; несвідоме; поняття особистості в психології; психічні явища: стани, процеси, властивості


Тема 2. Методологічні основи психології.
Семінарське заняття – 2 години

Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Структура наукової методології.

2. Характеристика загальнонаукової методології.

3. Конкретно-наукова методологія психології.

4. Методико-технологічний рівень методології психологічної науки.

5. Структура методів психології.

6. Метод спостереження.

7. Метод експерименту.

8. Метод бесіди.

9. Метод тестування.

10. Методи активного впливу на особистість.

Теми рефератів, доповідей


 1. Характеристика сучасної наукової методології.

 2. Соціометричний та референтометричний методи психологічного дослідження.

 3. Характеристика біографічного методу психологічного дослідження.

Перелік ключових термінів та понять теми

метод; спостереження; експеримент; анкета; тест; бесіда; експертна оцінка; моделювання.
Тема 3. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій особистості.

Семінарське заняття – 2 години

Перелік проблемних питань, що складають сутність теми


1. Співвідношення понять людина, індивід, особистість та індивідуальність.

2. Спрямованість особистості.

3. Поняття про темперамент. Характеристика різних типів темпераменту.

4. Поняття характеру, його структура.

5. Поняття про здібності, їх різновиди.

6. Структура особистості за К.К. Платоновим.

7. Характеристика основних теорій особистості: біхевіористичний підхід.

8. Характеристика основних теорій особистості: психодинамічний підхід.

9. Характеристика основних теорій особистості: гуманістичний підхід.

10. Характеристика основних теорій особистості: системно-діяльнісний підхід.


Теми рефератів, доповідей


 1. «Роль біологічного та соціального у формуванні особистості».

 2. «Формування і розвиток особистості».

 3. «Структура особистості за З.Фрейдом».

Перелік ключових термінів та понять теми

людина, індивід, особистість, індивідуальність, спрямованість, структура особистості, темперамент, характер, здібності, теорії особистості.


Тема 5. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.

Семінарське заняття – 2 години


Перелік питань, що складають сутність теми

1. Структура когнітивної сфери особистості.

2. Поняття про відчуття, їх фізіологічна основа.

3. Класифікація відчуттів.

4.Закономірності відчуттів, їх характеристика.

5.Поняття сприймання, його функції та властивості.

6.Різновиди сприймання.

7.Загальна характеристика уваги, її функції та різновиди.

8. Властивості уваги.

Теми рефератів, доповідей


 1. Фізіологічна основа відчуття та сприймання.

 2. Будова аналізатора за І.П. Павловим.

 3. Об'єктивні та суб'єктивні чинники виявлення уваги особистості.

Перелік ключових термінів та понять теми

відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція; сприймання; перцепція, аперцепція, ілюзії, установка, динамічний стереотип; увага.


Тема 6. Пізнавальні процеси особистості.

Семінарське заняття – 2 години


Перелік питань, що складають сутність теми

1. Поняття про пам'ять, її різновиди.

2. Головні процеси пам’яті.

3. Продуктивність пам’яті, її зміст та фактори.

4. Поняття про уявлення, її різновиди.

5. Характеристика уяви, її функції.

6. Різновиди уяви.

7. Психологічні прийоми уяви.

8. Поняття про мислення.

9. Основні форми мислення.

10. Операції мислення.

11. Ознаки та різновиди мислення.Теми рефератів, доповідей

 1. Способи ефективного запам'ятовування і відтворення інформації.

 2. Сновидіння як пасивна і мимовільна форма уяви.

 3. Проблема генетичного зв’язку мислення і мовлення. Мовлення як матеріальна основа мислення.

Перелік ключових термінів та понять теми

пам’ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, забування, впізнавання, пригадування, інтерференція, проактивне і ретроактивне гальмування, ремінісценція, амнезія; мислення; аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення, класифікація, систематизація, поняття, судження, умовивід; уява.


Тема 8. Вольова регуляція поведінки особистості.
Семінарське заняття – 2 години

Перелік проблемних питань, що складають сутність теми

1. Поняття про волю.

2. Ознаки вольових дій.

3. Фізіологічні основи волі.

4. Функції волі.

5. Класифікація вольових якостей особистості (первинні, вторинні, третинні).

6. Прийоми самовиховання волі.

7. Види вольових актів та їх структура.

8. Поняття про мислення.

Теми рефератів, доповідей


 1. Теорії волі (інтелектуалістична, емоційна, волюнтаристична).

 2. Значення вольових якостей для професійної діяльності.

 3. Розлади складної вольової дії (абулія, апраксія).

Перелік ключових термінів та понять теми

Воля, локус контролю, вольовий акт, вольові якості, боротьба мотивів, сила волі, безвілля.

 1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 3. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій особистості.
Практичне заняття - 2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції та семінарському занятті знань щодо особистості, її головних ознак та структурних елементів.План роботи на занятті:

 1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

 2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:

 1. Характеристика методів проективної та візуальної психодіагностики особистості.

 2. Типи темпераменту.

 3. Характеристика акцентуацій характеру.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Методи проективної та візуальної психодіагностики особистості.

 2. Історія розвитку вчення про темперамент.

 3. Характеристика акцентуацій особистості.

Робота з методиками:

 1. Виявлення характерних особливостей особистості – психогеометричний тест С.Деллінгер.

 2. Діагностика темпераменту - опитувальник EPI Айзенка.

 3. Дослідження акцентуацій характеру – опитувальник К.Леонгарда.


Тема 4. Поняття діяльності. Загальна характеристика різновидів діяльності.
Практичне заняття-2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції знань щодо поняття діяльності її різновидів та психологічної структури, курсант повинен вміти творчо застосовувати отримані знання при вирішені практичних завдань.План роботи на занятті:

1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:


 1. Поняття про спрямованість і мотивацію особистості.

 2. Соціально-психологічні установки особистості.

Теми реферативних повідомлень:

  1. Характеристика ціннісно-орієнтаційної сфери особистості.

  2. Поняття мотивації особистості.

  3. Cоціально-психологічні установки особистості.

Робота з методиками:

1. Дослідження ціннісно-орієнтаційної сфери особистості - Методика Ціннісні орієнтації (М. Рокіча).

2. Дослідження мотивації досягнення успіху - опитувальник Т. Елерса.


 1. Дослідження соціально-психологічних установок особистості - Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційній та потребовій сферах О.Ф. Потьомкіної.


Тема 5. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.
Практичне заняття-2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції та семінарському занятті знань щодо природи та фізіологічних основ пізнавальних процесів, курсант повинен вміти пояснити місце і роль психічних пізнавальних процесів у психічній діяльності особистості.План роботи на занятті:

 1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

 2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:

  1. Викривлення сприймання.

  2. Індивідуальні особливості розвитку уваги.

Теми реферативних повідомлень:

   1. Ілюзії сприймання, галюцинації та їх причини.

   2. Фізіологічні основи уваги.

   3. Спостереження та спостережливість як форми уваги.

Робота з методиками:

    1. Ознайомлення з прикладами ілюзій зорового сприйняття (“ілюзії Поггендорфа” (перетину), “ілюзія Дануто” (залізничного полотна), “ілюзія Мюллера-Лайера” (стріли) та ін.).

    2. Дослідження вибірковості уваги – Тест Мюнстерберга.

    3. Визначення стійкості уваги та динаміки працездатності – Методика «Таблиці Шульте».

    4. Дослідження ступеня концентрації й стійкості уваги – Коректурна проба (Тест Бурдона).


Тема 6. Пізнавальні процеси особистості.
Практичне заняття-2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції та семінарському занятті знань щодо природи та фізіологічних основ пізнавальних процесів, курсант повинен вміти пояснити місце і роль психічних пізнавальних процесів у психічній діяльності особистості.План роботи на занятті:

1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:


 1. Психологічні закономірності пам’яті.

 2. Форми мислення як продукти мисленнєвого процесу.

Теми реферативних повідомлень:

 1. Прийоми розвитку пам’яті.

 2. Особливості професійного мислення юриста.

Робота з методиками:

 1. Ознайомлення з прикладами ілюзій зорового сприйняття (“ілюзії Визначення інтегрального показника загальних здібностей – Короткий Орієнтовний Тест (Тест КОТ).

 2. Визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті – Методика визначення короткочасної пам’яті.

 3. Визначення логічних зв’язків між поняттями – методика “Прості аналогії”, “Складні аналогії”.

 4. Дослідження здатності до узагальнення й абстрагування, вміння виділяти суттєві ознаки – методика “Виключення зайвого”, “Виділення істотних ознак”.


Тема 7. Емоційна сфера особистості. Поняття емоцій та почуттів.
Практичне заняття-2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції та семінарському занятті знань щодо емоційної сфери особистості, відмінностей між емоціями та почуттями.План роботи на занятті:

 1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

 2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:

1.Характеристика емоційної сфери особистості.

2.Основні емоційні стани.

Теми реферативних повідомлень:


 1. Роль емоцій та почуттів у професійній діяльності юриста.

 2. Поняття про стрес.

 3. Поняття про емоційне вигорання

Робота з методиками:

 1. Дослідження емпатії – Методика діагностики рівня емпатичних здібностей Бойко В.В.

 2. Дослідження агресії – Методика діагностики показників та форм агресії А.Басса і А.Дарки.

 3. Оцінка рівня нервово-психічної стійкості – Методика "Прогноз".

 4. Дослідження тривожності особистості – Оцінка рівня тривожності (за Спілбергером).

 5. Визначення рівня емоційного вигорання – Методика діагностики рівня емоційного вигорання В.В. Бойко.


Тема 8. Вольова регуляція поведінки особистості.
Практичне заняття-2 год

На практичному занятті відбувається поглиблення й закріплення отриманих на лекції та семінарському занятті знань вольової сфери особистості, відмінностей між цілеспрямованою та вольовою дією, розвиток умінь визначення та формування вольових якостей, важливих для здійснення професійної діяльності.План роботи на занятті:

1. Поступовий розгляд попередньо визначених питань у вигляді виступів, обговорення рефератів, відповідей, доповнень до них.

2. Робота з методиками.

Питання для обговорення:

1.Поняття про волю. Функції волі.

2.Вчення Дж. Ротера про локалізацію контролю вольового зусилля.

3.Психологічні аспекти цілепокладання.Теми реферативних повідомлень:

 1. Поняття про локус контроль.

 2. Ефективна постановка цілей.

 3. Значення та місце вольових дій в діяльності юристів.

Робота з методиками:

  1. Визначення рівня розвитку вольової саморегуляції – Тест-опитувальник А.В. Зверькова та Є.В. Ейдмана «Дослідження вольової саморегуляції».

  2. Визначення локалізації контролю вольового зусилля – Методика Рівень суб’єктивного контролю» (РСК) Є.Ф. Бажина, Є.А. Голинкіної, Л.М. Еткинда.

  3. Аналіз 12 ступеневої системи постановки цілей Брайана Трейсі.

11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Вимоги до організації самостійної роботи курсантів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи курсантів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.


Тема 1. Теоретичні засади психології.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Розвиток психології в Україні.

 2. Значення психологічних знань для діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів.


Тема 2. Методологічні основи психології.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Характеристика методу інтроспекції.

 2. Метод аналізу продуктів діяльності.


Тема 3. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій особистості.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Структура індивідуально-типологічних властивостей особистості (темпераменту).

 2. Характеристика системно-діяльнісного підходу до поняття особистості.


Тема 4. Поняття діяльності. Загальна характеристика різновидів діяльності.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Спілкування як форма активності людини.

 2. Застосування знань про діяльність, її структуру у роботі фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.


Тема 5. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Загальна структура психічних пізнавальних процесів (розробити схему).

 2. Розвиток професійної уважності фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.


Тема 6. Пізнавальні процеси особистості.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Розвиток професійної пам’яті фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.

 2. Характеристика професійного мислення фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.


Тема 7. Емоційна сфера особистості. Поняття емоцій та почуттів.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Порівняльна характеристика емоцій та почуттів.

 2. Характеристика психічного стану фрустрація.


Тема 8. Вольова регуляція поведінки особистості.

Самостійна робота – 2 год.


Питання для самостійної підготовки


 1. Положення основних теорій, що пояснюють природу волі (реактивна, рефлекторна, мотиваційна, регуляційна, “вольового вибору”).

 2. Порівняльна характеристика різновидів вольових актів.

12. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальна робота під керівництвом викладача передбачає підготовку навчально-наукової доповіді (обсягом 5-7 сторінок друкованого тексту) за однією з запропонованих нижче тем.
Тема 1. Теоретичні засади психології.

Індивідуальна робота – 4 год.
 1. Розвиток психології античний період.

 2. Психологічна думка Середньовіччя.

 1. Експериментальний період розвитку психології.

 2. Методологічна криза у розвитку психології.

 3. Характеристика самосвідомості.

 4. Формування «образу-Я».


Тема 2. Методологічні основи психології.

Індивідуальна робота – 4 год.
 1. Характеристика природного експерименту.

 2. Біографічний метод.

 3. Метод психологічного тренінгу.

 4. Валідність методів психологічного дослідження.

 5. Загальна характеристика методів обробки даних психологічного дослідження.

 6. Інпретаційні методи психологічного дослідження.


Тема 3. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій особистості.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Самооцінка і рівень домагань.

 2. Соціальна роль та соціальний статус, їх значення для становлення особистості.

 3. Ціннісно-орієнтаційна сфера особистості.


Тема 4. Поняття діяльності. Загальна характеристика різновидів діяльності.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Роль темпераменту в процесі діяльності особистості.

 2. Психологічна характеристика навчальної діяльності.

 3. Психологічна характеристика праці.


Тема 5. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Поняття штучного інтелекту: проблема створення і функціонування.

 2. Поняття “інсайт”, особливості його виникнення та вияву.

 3. Психологічні особливості сприймання «ефекту 25-го кадру».


Тема 6. Пізнавальні процеси особистості.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Розвиток професійної пам’яті фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.

 2. Мрія, як форма уяви.

 1. Стимулювання розвитку мислення за допомогою техніки “брейнстормінга”.


Тема 7. Емоційна сфера особистості. Поняття емоцій та почуттів.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Психологічні теорії емоцій, їх фізіологічна основа Порівняльна характеристика емоцій та почуттів.

 2. Конфліктні емоційні стани, їх психологічна та юридична характеристика.

 3. Методи впливу на емоційну сферу особистості.


Тема 8. Вольова регуляція поведінки особистості.

Індивідуальна робота – 2 год.
 1. Професійно значущі вольові якості особистості працівників експертно-криміналістичних підрозділів, умови їх формування, розвитку та особливості проявів.

 2. Розвиток вольових якостей працівників експертно-криміналістичних підрозділів.


13.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І КУРСАНТІВ
Глосарій

Свідомість – вищий рівень психічного відображення, притаманний лише людині як суспільно-історичній істоті, що є результатом її трудової діяльності та спілкування.

Особистість – активний носій свідомості, який має індивідуально-типову структуру психологічних якостей, вибірково ставиться до оточуючої дійсності та виконує певні соціальні ролі.

Діяльність – вища, притаманна лише людині форма активності, в процесі якої досягається усвідомлена мета, що виникла у результаті певної потреби.

Відчуття - це процес та результат сенсорної діяльності, зміст якої полягає у відображенні окремих властивостей предметів та явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття.

Сприймання – це відображення у свідомості цілісних об'єктів та явищ дійсності при їх безпосередньому впливі на органи чуття.

Мислення - це пізнавальний процес, який визначається опосередкованим та узагальненим відобра­женням дійсності.

Пам'ять - це складно організований процес запам'ятання, збереження, відтворення та забування індивідуального досвіду особистості.

Уява - це створення нових образів реальності на основі образів сприймання та пам'яті за умови невизначеності вихідної інформації.

Увага – це спрямованість та концентрація психічної діяльності на об'єкти та явища, які мають сталу або ситуативну значущість для особистості.

Емоції - психічне відображення дійсності у формі безпосереднього переживання життєвих явищ і ситуацій, зумовленого ставленням суб'єкта до задоволення чи незадоволення потреб (страх, гнів, радість тощо).

Почуття - форма переживання людиною свого ставлення до об'єктів та явищ дійсності, що відзначається стійкістю та має стабільну мотиваційну значимість; це вищий продукт розвитку емоцій.

Воля - це цілеспрямоване саморегулювання суб'єктом своєї поведінки, виражене у здатності свідомо долати перешкоди та труднощі при здійсненні дій і вчинків.
Тема 1. Теоретичні засади психології.

Теоретичні знання. Психологія як наука, її становлення і розвиток. Наукові школи психології. Місце і роль психології в системі загальних знань. Об'єкт, предмет, категорії і завдання психології. Поняття про психіку та її соціальний зміст. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. Структура та зміст психічних явищ.

Практичні навички. Формування навичок оперування науковими категоріями та поняттями психології.
Тема 2. Методологічні основи психології.

Теоретичні знання. Структура наукової методології. Характеристика загальнонаукової методології. Конкретно-наукова методологія психології. Методико-технологічний рівень методології психологічної науки. Структура методів психології.

Практичні навички. Формування навичок оперування методологічним апаратом психології.
Тема 3. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій особистості.

Теоретичні знання. Поняття особистості. Головні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, індивід, особистість та індивідуальність. Наукові концепції особистості. Структурні елементи особистості. Поняття про темперамент. Характеристика різних типів темпераменту. Поняття характеру, його структура. Поняття про здібності, їх різновиди. Поняття спрямованості.

Практичні навички. Формування навичок психологічного аналізу структури особистості. Опрацювання вмінь щодо проективної та візуальної психодіагностики особистості, дослідження темпераменту та акцентуацій характеру особистості.
Тема 4. Поняття діяльності. Загальна характеристика різновидів діяльності.

Теоретичні знання. Діяльність та особистість. Психологічна структура діяльності. Дія та операція. Головні різновиди діяльності та їх характеристика. Формуючий вплив діяльності на особистість.

Практичні навички. Формування навичок дослідження ціннісно-орієнтаційної, мотиваційної сфери та соціально-психологічних установок особистості.
Тема 5. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості.

Теоретичні знання. Загальна структура психічних пізнавальних процесів. Відчуття та сприймання як основа пізнання дійсності. Відчуття та їх класифікація. Якості відчуттів. Головні характеристики сприймання. Загальна характеристика уваги, її функції та різновиди. Властивості уваги.

Практичні навички. Формування навичок визначення стійкості уваги та динаміки працездатності, дослідження вибірковості, ступеня концентрації й стійкості уваги.
Тема 6. Пізнавальні процеси особистості.

Теоретичні знання. Роль пам'яті в забезпеченні цілісності особистості. Основні процеси пам'яті. Різновиди пам'яті та їх характеристика. Продуктивність пам'яті при вирішенні професійних завдань юриста. Поняття про уявлення, її різновиди. Загальна характеристика мислення та уяви. Характеристика операцій мислення. Основні якості професійного мислення; умови їх розвитку. Роль уяви в професійній діяльності експерта-криміналіста.

Практичні навички. Формування навичок визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті, інтегрального показника загальних здібностей, дослідження процесу мислення за допомогою визначення логічних зв’язків між поняттями, здатності до узагальнення й абстрагування, вміння виділяти суттєві ознаки.
Тема 7. Емоційна сфера особистості. Поняття емоцій та почуттів.

Теоретичні знання. Поняття про емоції та почуття, їх природно-фізіологічна основа. Типові емоційні стани, їх переживання та зовнішні вияви. Головні види почуттів, їх формування та розвиток. Врахування особливостей емоційних станів та почуттів в професійній діяльності експерта-криміналіста.

Практичні навички. Формування навичок діагностики рівня емпатичних здібностей, показників та форм агресії, оцінки рівня нервово-психічної стійкості, рівня тривожності особистості та емоційного вигорання фахівця.
Тема 8. Вольова регуляція поведінки особистості.

Теоретичні знання. Регуляція професійної діяльності. Воля як регулятор діяльності і поведінки. Структура та види вольових дій (актів). Професійно значущі вольові якості особистості експерта-криміналіста, умови їх формування, розвитку та особливості проявів.

Практичні навички. Формування навичок постановки цілей, визначення рівня розвитку вольової саморегуляції, локалізації контролю вольового зусилля.


 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


14.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
14.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. Психологія це:

А) наука, що вивчає особливості поведінки людини.

Б) наука, що вивчає факти, закономірності і механізми розвитку і функціонування психіки.

В) науково-практична галузь, яка вивчає особливості спілкування.
2. Особлива властивість, функція мозку, яка полягає в активному відображенні суб’єктом об’єктивного світу це:

А) психіка.

Б) психологія.

В) спостереження.


3. Філогенез психіки – це:

А) морфологічні перетворення, якісні зміни поведінки і психіки від людиноподібної мавпи до сучасної людини.

Б) процес індивідуального розвитку психіки людини від народження до смерті.

В) процес виникнення і історичного розвитку психіки і поведінки тварин, виникнення і еволюції форм свідомості в процесі історії людства.


4. Вищий рівень відображення людиною дійсності, її представленість у вигляді узагальнених образів та понять це:

А) свідомість.

Б) психіка.

В) відчуття.


5. Ступені розвитку самосвідомості:

А) відчуття, сприймання, увага.

Б) самопочуття, усвідомлення себе як такого, що належить до тієі чи іншої спільності, свідомість «Я».

В) психіка, свідомість, психологія.


6. Психоаналітичний підхід розвитку психологічної думки:

А) напрям, розроблений як метод лікування психічних захворювань, пізніше для побудови теорій з психології, зокрема для пояснення ролі несвідомого в психіці людини.

Б) напрям, що пояснював психічні явища за допомогою поняття про асоціації.

В) напрям в американській психології, представники якого заперечують свідомість як предмет психології.


7. До конкретно-наукової методології психологічної науки відносять:

А) принцип детермінізму, причинної (каузальної) обумовленості психічних явищ, принцип вивчення психіки в єдності свідомості і діяльності.

Б) принцип об'єктивного дослідження психіки, діалектичний, історичний, структурно-системний, пізнавальний принцип і принцип цілісності.

В) спостереження і самоспостереження, тести, анкетування, бесіда, аналіз продуктів діяльності.


8. Об’єктом дослідження методу інтроспекції є:

А) соціально-психологічні особливості великих і малих груп.

Б) поведінка тварин.

В) аналіз та синтез власних вчинків і дій людини, порівняння своїх думок із думками інших людей.


9. Методи активного психологічного впливу на особистість включають:

А) психологічну консультацію, психологічну корекцію, психологічний тренінг, психологічну терапію та реабілітацію.

Б) спостереження, інтроспекцію.

В) експеримент, бесіду.


10. Особистість це:

А) неповторність поєднання природних та соціальних якостей індивіда, що втілюється у проявах його темпераменту, характеру, здібностей, специфіці потреб та інтересів, стилю діяльності.

Б) суб’єкт і об’єкт суспільних стосунків, дієздатний член суспільства, що усвідомлює свою роль в ньому.

В) окремий представник людського роду в єдності його набутих та природжених особливостей, носій індивідуально своєрідних психофізичних рис.


11. Сукупність потреб та мотивів особистості, що визначають головний напрямок її поведінки це:

А) характер.

Б) спрямованість.

В) темперамент.


12. Темперамент це:

А) сукупність індивідуальних особливостей особистості, що характеризують динамічну та емоційну сторону її діяльності та поведінки.

Б) система поглядів і уявлень про світ, ставлення людини до суспільства, природи, самого себе.

В) сукупність стійких індивідуальних властивостей особистості, що визначають типові способи реагування на життєві обставини і ставлення особистості до цих обставин.


13. Оберіть правильне твердження:

А) Риси характеру обумовлюють розвиток темпераменту.

Б) Зв’язок між темпераментом і характером не істотний.

В) Від властивостей темпераменту залежать динамічні особливості рис характеру.


14. Спеціальні здібності:

А) психологічні особливості індивіда, які дають можливість успішно виконувати певні види діяльності.

Б) забезпечують відносну легкість і продуктивність у засвоєнні знань і виконанні різних видів діяльності.

В) спричиняють складнощі у засвоєнні знань і виконанні різних видів діяльності.


15. Складовими компонентами структури особистості за К.К. Платоновим є:

А) підсвідоме, свідоме, надсвідоме.

Б) біопсихологічні властивості, особливості психічних процесів, спрямованість особистості.

В) поведінка, свідомість, самосвідомість.


16. Представник гуманістичного підходу до особистості А. Маслоу:

А) розглядає психологію як один із засобів, що сприяє соціальному і психологічному благополуччю.

Б) сформулював психоаналітичну теорію особистості, де відправним пунктом є концепція підсвідомого, яке дає змогу зрозуміти складність та неоднозначність людського життя.

В) розглядають особистість як комплекс якостей, що властиві певним категоріям людей, або ж намагаються виявити такі риси особистості, які змушують одних людей поводитися більш чи менш однаково в різних ситуаціях.


17. Вища, притаманна лише людині форма активності, у процесі якої досягається усвідомлена мета, що виникла у результаті певної потреби це:

А) Операція.

Б) Активність.

В) Діяльність.


18. Мотив це:

А) це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяльності.

Б) ідеальне уявлення про майбутній результат діяльності. Без мети не може бути свідомої діяльності.

В) це свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети це свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.


19. Процес оволодіння діяльністю забезпечують:

А) психічні стани та властивості.

Б) знання, уміння, навички.

В) темперамент та характер.


20. Основними різновидами діяльності є:

А) уміння, навички.

Б) гра, навчання, праця, спілкування.

В) рух, дія.


Модуль 2


 1. До пізнавальних процесів відносять:

А) відчуття,сприймання, пам'ять, увагу, уявлення, уяву, мислення.

Б) відчуття,сприймання, пам'ять.

В) відчуття,сприймання, пам'ять, увагу, мислення.


 1. Відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття це:

А) сприймання.

Б) пам'ять.

В) відчуття.


 1. Визначте будову аналізатора за І.П. Павловим:

А) головний, спинний мозок.

Б) органи чуття, зони головного мозку.

В) периферійний відділ, провідникові шляхи, підкіркові та кіркові проективні зони головного мозку.


 1. Залежність сприймання від змісту психічного життя людини, від особливостей її особистості, від її індивідуального досвіду називається:

А) аперцепція.

Б) сенсибілізація.

В) контраст.


 1. Психічний процес увага це:

А) це спрямованість і зосередження свідомості на певному реальному чи ідеальному об'єкті, що має сталу або ситуативну значущість для особистості.

Б) Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду.

В) Відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття.


 1. Кількість об'єктів, яка може бути охоплена увагою одночасно за обмежений проміжок часу це властивість:

А) розподіл уваги.

Б) обсяг уваги.

В) концентрація уваги.


 1. До головних процесів пам'яті відносять:

А) зберігання та відтворення.

Б) об’єм, стійкість, розподіл.

В) зберігання, відтворення та забування.


 1. Пам'ять, що забезпечує запам'ятовування, збереження й відтворення інформації, необхідної для досягнення мети певної конкретної діяльності є:

А) оперативна п’янять.

Б) короткочасна пам'ять.

В) довготривала пам'ять.


 1. Кількість матеріалу, який може бути безпосередньо відтворений після одноразового його сприймання характеризує:

А) обсяг пам’яті.

Б) тривалість зберігання.

В) точність відтворення.


 1. Психічний процес створення нових образів шляхом приведення наявних у людини знань у нове поєднання це:

А) уявлення.

Б) уява.


В) мислення.


 1. Фантазії - це форма:

А) активної уяви.

Б) пасивної уяви.

В) пасивної та активної уяви.


 1. Психічний процес створення нових образів шляхом приведення наявних у людини знань у нове поєднання має назву:

А) гіперболізація

Б) аглютинація.

В) аналогія.


 1. Основними формами мислення є:

А) поняття, судження, умовивід.

Б) судження та умовивід.

В) аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація, узагальнення.


 1. Мислення, що виявляється в понятійності побудови суджень, у встановленні причинно-наслідкових зв'язків, які не піддаються безпосередньому сприйманню має назву:

А) абстрактно-логічне.

Б) наочно-образне.

В) наочно-дійове.


 1. Відносно короткочасні переживання, які носять чітко виражений ситуативний характер, тобто зв'язані зі ставленням людини до ситуацій, що виникають, або можливих ситуацій, до своєї діяльності, до конкретних вчинків це:

А) афект.

Б) почуття.

В) емоції.


 1. Нервово-психічне перенапруження, викликане несподіваним чи надсильним подразником, адекватна реакція на який раніше не була сформована, але повинна бути знайдена в ситуації, що склалася це:

А) фрустрація.

Б) афект.

В) стрес.


 1. Емоційний стан, що виникає внаслідок реальної чи уявної перепони, яка перешкоджає досягненню мети має назву:

А) фрустрація.

Б) деривація.

В) афект.


 1. Психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки виражене у здатності свідомо долати зовнішні або внутрішні перешкоди з метою досягнення поставлених цілей має назву:

А) мислення.

Б) воля.


В) діяльність.


 1. Які функції виконує психічний процес?

А) спонукальну, гальмівну, експресивну.

Б) спонукальну та гальмівну.

В) спонукальну, гальмівну, експресивну, діагностичну.


 1. До структури складної вольової дії відносять.

А) виникнення спонукання та попередня постановка мети, обмірковування та боротьба мотивів, обдумування шляхів досягнення мети, прийняття рішення на реалізацію дій, виконання дій, аналіз виконаних дій.

Б) виникнення спонукання та попередня постановка мети, обдумування шляхів досягнення мети, прийняття рішення на реалізацію дій, виконання дій.В) виникнення спонукання та попередня постановка мети, обдумування шляхів досягнення мети, прийняття рішення на реалізацію дій, виконання дій, аналіз виконаних дій.

14.2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Психологія як наука про психіку.

 2. Методи психологічної науки.

 3. Основні галузі сучасної психології.

 4. Основні категорії психології.

 5. Основні етапи історії психології.

 6. Сучасний стан розвитку психології в Україні.

 7. Школи, концепції напрямки у психології.

 8. Поняття про психіку. Функції психіки.

 9. Розвиток психіки у філогенезі: стадії та рівні розвитку психічного відображення.

 10. Структура психіки: психічні процеси, стани, властивості.

 11. Поняття про несвідомі та підсвідомі психічні явища.

 12. Свідомість. Функції та ознаки свідомості.

 13. Розвиток свідомості.

 14. Особистість – визначення та ознаки.

 15. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.

 16. Становлення і розвиток особистості.

 17. Взаємозв'язок біологічного і соціального у формуванні особистості.

 18. Поняття самооцінки, її різновиди.

 19. Структура особистості.

 20. Характеристика індивідуально-типологічних властивостей особистості (темперамент).

 21. Поняття про характер. Класифікація рис характеру.

 22. Акцентуації характеру.

 23. Поняття здібностей. Загальні та спеціальні здібності, їх співвідношення.

 24. Досвід особистості (знання, вміння, навички, звички).

 25. Потреби і мотиви. Мотивація особистості.

 26. Спрямованість особистості.

 27. Психологічна характеристика професійно важливих якостей експерта-криміналіста.

 28. Діяльність та її структура.

 29. Основні види діяльності.

 30. Формуючий вплив діяльності на особистість.

 31. Спілкування як форма активності людини.

 32. Відчуття та їх загальна характеристика.

 33. Види відчуттів та їх характеристика.

 34. Загальні закономірності та властивості відчуттів.

 35. Поняття про сприймання. Взаємозв’язок аналізаторів у процесі сприймання.

 36. Види сприймання та їх характеристика.

 37. Загальні властивості сприймання.

 38. Поняття про пам'ять. Процеси пам'яті. .

 39. Види пам'яті та їх характеристика.

 40. Закономірності пам’яті.

 41. Мнемотехнічні засоби для покращення пам’яті.

 42. Чинники, що впливають на продуктивність пам’яті.

 43. Поняття та властивості уваги.

 44. Види уваги та їх характеристика.

 45. Поняття та види уяви.

 46. Прийоми (способи) створення образів уяви.

 47. Роль уяви в професійній діяльності експерта-криміналіста.

 48. Поняття про мислення.

 49. Види та форми мислення.

 50. Мисленеві операції та характеристики мислення.

 51. Індивідуальні відмінності у мисленні людини.

 52. Професійне мислення експерта-криміналіста.Поняття про емоції та почуття.

 53. Функції емоцій та почуттів.

 54. Види та характеристика емоцій.

 55. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність.

 56. Характеристика конфліктних емоційних станів.

 57. Поняття про волю та її функції.

 58. Види та основні етапи вольових дій.

 59. Класифікація основних вольових якостей особистості.

 60. Характеристика професійних вольових якостей експерта-криміналіста.15.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методичне забезпечення

 • плани-конспекти лекцій;

 • плани-конспекти семінарських та практичних занять;

 • індивідуальні семестрові завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів;

 • тестові завдання для контролю та перевірки знань слухачів;

 • презентаційні розробки з навчальних занять із мультимедійним супроводженням.

Матеріально-технічне забезпечення

 • комп’ютер;

 • мультимедійний проектор.

16.МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

 • методичні рекомендації, завдання для проведення різних видів контролю з дисципліни; розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання з дисципліни; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчання;

 • робота в електронних мережах наукових бібліотек України, а саме: веб-сайт Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/; веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України http://nplu.org/;

 • навчальні підручники та посібники з дисципліни, нормативно-правові акти та інструктивні листи Монмолодьспорт України, презентаційні матеріали наукових конференцій в галузі вищої освіти України та зарубіжжя;

 • мультимедійна презентація за темами навчальних занять;

 • таблиці, діаграми, коментовані схеми.17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка