Психологія сексуальностіСторінка1/4
Дата конвертації23.03.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4


Кафедра (предметна, циклова комісія) психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки психологія___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) психологія ___8.040101________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___клінічна психологія ______________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Клінічні аспекти сексології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю „психологія”________: __________ 2010. - 29 с.

Розробник: доцент кафедри психології, к. психол. н. Гупаловська В. А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № ___ від. “____”________________2010__
Завідувач кафедрою психології ________________ (Грабовська С.Л.)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено вченою радою філософського факультету

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р.
Голова _______________( проф. Мельник В.П.)


  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Психологія сексуальності”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

психологія

8.040101

(шифр, назва)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

клінічна психологія
5-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні, семінарські

30 год

10

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

60 год
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання – 1:2
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета cпецкурсу “Психологія сексуальності” – формування у студентів базових знань і понять про виникнення і функціонування сексуальності, про протікання, профілактику розладів, пов’язаних із сексуальною сферою. Завдання спецкурсу “ Психологія сексуальності ” полягає у тому, щоб: 1) ознайомити студентів із етіологією і патогенезом, класифікацією сексуальних порушень; навчити студентів диференціювати вищевказані порушення; сформувати розуміння суті розладів, потреб постраждалого від сексуальних розладів, психологічного контексту появи і наслідків статевих порушень; ознайомити студентів із напрямками психологічної роботи з людьми із порушеннями сексуальної сфери, основами психопрофілактики і психогігієни порушень.


У результаті вивчення курсу магістр з психології за спеціалізацією “Клінічна психологія” повинен знати: етапи формування сексуальності; стадії психосексуального розвитку; фізіологічні основи сексуальності та статевої поведінки; захворювання, які передаються статевим шляхом; психологічні аспекти Сніду; визначення, критерії, види сексуальної норми; розлади пренатальної статевої диференціації; хромосомні аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки (статеві аберації, парафілії), розлади статевої ідентифікації; сексуальні розлади.

У результаті вивчення курсу магістр з психології за спеціалізацією “Клінічна психологія” повинен уміти: ідентифікувати проблеми сексуального характеру; надати психологічну допомогу людині залежно від порушення; дослідити сексуальну гармонію подружньої пари; надати психологічну консультацію подружній парі.
  1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів
Сексуальність: визначення, формування, моделі. Сексуальність і тілесність. Аспекти сексуальності. Нормальні прояви та особливості сексуальності жінок і чоловіків
3

6
Психосексуальний розвиток, його розлади. Стадії індивідуальної еволюції лібідо. Порушення формування сексуальності
3

6
Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Вікові аспекти норми. Сексуальність і культура. Еротика, порнографія, проституція і сексуальність
3

6
Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція. Статеві розлади у чоловіків і жінок: психологічні причини і психологічні методи лікування. Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії
3

6
Статева конституція. Інтегральна шкала статевої конституції. Захворювання, що передаються статевим шляхом. Психологічні аспекти безпліддя і переривання вагітності
3

6
Розлади скерованості потягу. Гетеросексуальність, гомо-, бісексуальність. Самостимуляція як нормальний прояв сексуальності. Типи, функції мастурбації. Розлади сексуальної поведінки. Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації
3

6
Сексуальна агресія: види, причини наслідки. Інцест. Психологічні наслідки і робота із жертвами інцесту
3

6
Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Інтимність, дружба, кохання, сексуальні стосунки. Фізіологія кохання. Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність
3

6
Сексуальність при психічних розладах. Сексуальність і соматичні захворювання
3

6
Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Сексуальність і культура
3

6

Разом:
30

60


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Клінічні аспекти психогенетики”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

5

1-5

2

І

10

6-10
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка