Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіхуСкачати 112.54 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір112.54 Kb.
План роботи психолого-педагогічного семінару

Проблема: «Аналітико-прогностичний супровід формування ключових компетенцій учнів»
Засідання №1

Жовтень

Тема: Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху

(круглий стіл)Питання:

 1. Створення ситуації успіху на результативному етапі навчальної діяльності (Данч Н.А.)

 2. Деякі види ситуації успіху та методик їх реалізації на результативному етапі навчальних досягнень (Склярова О.І.)

 3. Правила створення ситуації успіху на етапі оцінювання навчальної діяльності (Трохінін Ю.О.)

Підведення підсумків-висновки-узагальнення

Література

1. Коротаєва Е. Ситуація успіху:психолого-педагогічні механізми та етапи організації

2. Атрибуція успеха і неудачі (Енциклопедия современного вчителя)

3.Бакуладзе А. Ведучий мотив – достжение успеха (журнал «Откритий урок» №17-18 2010 р.

4. Немова Н. Как создать среду, побуждающую к успіху? (Директор школи. Україна №7 2002 с.55

Засідання №2

Грудень

Тема: Моніторинг психічного розвитку учнів


 1. Психологічний моніторинг (Стукал Н.І.)

 2. Робота з учнями випускних класів молодшої школи, які мають труднощі у навчанні і поведінці (Новоселя О.Я.)

 3. Порівняльний аналіз розвитку пізнавальної сфери в учнів початкових класів (Постернак О.В.)

Психологічне дослідження щодо адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання (Склярова О.І.)

Психологічний практикум: Аналітичний звіт за результатами дослідження адаптації учнів 5 класу до умов навчання (Страшук Г.О.)

Практичне заняття: Вивчення організації та ефективності (відвідування уроків) індивідуальної та групової роботи на уроці. Аналіз диференційованих навчальних завдань. (Стукал Н.І.)

Література

 1. Корсаков І.О. Про технологію диференційованого завдання (Рідна школа 2005 №9 44с.

 2. Кошелев І.Е. Уроки мотивації або колективне засвоєння нових технологій (Директор школи. Україна №4 2002- 11 с.)Засідання №3

Лютий

Тема: Сучасний урок: проблеми. пошуки, знахідки (Стукал Н.І.)

Питання:

1.Що таке сучасний урок? (Завальна Н.Е.)

2. Основні шляхи вдосконалення уроку в сучасній школі (Субач Є.В.)

3. Деякі поради Сухомлинського В. (Щуренко Г.А.)

4.Як запобігти неуспішності учнів? (

Практичне заняття:


 1. Складання пам’ятки «Як підготувати доповідь, реферат» (Трохінін Ю.О.), «Як рецензувати відповідь» (Даниленко Т.І.). Видати буклети

 2. Аналіз характеристики пізнавальної діяльності одного учня на підставі спостережень за його роботою з предмету (Страшук Г.О.)

Література:

 1. Староверова М. Неуспішність і навчання: природні і соціальні фактори, шляхи корекції (Директор школи №4 2007)

 2. Фомін О. «Сучасний урок» (Директор школи №12 2009 р.)

 3. Водружайтесь (Приемы педтехники) (Журнал відкритий урок №11-12 –с.59)Засідання №4

Тема : Формування педагогічного колективу

Інформаційні повідомлення:

 1. Основні характеристики педагогічного колективу однодумців і шляхи його формування (Стукал Н.І.)

 2. Особливості професійної спрямованості особистості педагога (Склярська М.Є)

 3. Індивідуальна комп’ютерна діагностика (Лосенко Н.М.)

Практичне заняття: Оволодіння прийомами тренінгу (Субач Є.В.)

Література

1.Блюм Г. Психологічні теорії особистості М.1996

2. Балл Г.О. Про психологічний зміст вільного розвитку особистості (Психологічні аспекти гуманізації освіти) Київ-Рівне, 1996

3. Битянова М.О. Організація психологічної освіти в школі М., 1996

4. Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема Ж.

1997
Як запобігти низькій успішності учнів?

Про стан роботи педагогічного колективу

щодо запобігання неуспішності школярів
Протягом І семестру _____ навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням дидактичної проблеми запобігання неуспішності дітей. З цією метою у жовтні місяці було проведено засідання психолого-педагогічного семінару «Як запобігти низькій успішності учнів?». Психологом школи _______ було проведено психодіагностику низької успішності дітей у навчанні, визначено рівні розумового розвитку, типи темпераменту, рівні розвитку концентрації уваги та короткочасної пам’яті, проведено діагностування індивідуальних показників навчальної мотивації.
Вивчаючи стан роботи педколективу щодо попередження неуспішності дітей на основі вчительської психодіагностики, адміністрацією школи були відвідані ряд уроків та виховних заходів, проведені співбесіди з учителями та класними керівниками.
При цьому було встановлено, що практично всі педагоги вживають певних заходів щодо запобігання неуспішності. Зокрема:
– звертається увага на формування позитивної мотивації до навчання, обов’язкове оцінювання роботи учня (вчителі ______);
– використовується різнорівневий дидактичний матеріал (вчителі ______);
– формуються навички самостійної роботи з підручником, науковою літературою (вчителі ______);
– систематично проводиться закріплення вивченого матеріалу на уроці (вчителі ______);
– здійснюється чіткий контроль за виконанням домашнього завдання (вчителі ______);
– використовуються ігрові моменти (вчителі ______);
– застосовуються інноваційні технології навчання (вчителі ______).
Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, потенціальні можливості яких не відповідають рівню навчальних досягнень, налагоджена тісна співпраця з даного питання з їх батьками (проводилися батьківські збори, індивідуальні співбесіди з батьками, діти яких знизили успішність з певного предмета і т.д.).
Однак, аналіз результатів навчальних досягнень за І семестр у порівнянні з попереднім навчальним роком, свідчить, що позитивних зрушень в плані підвищення успішності не відбулося.
Результати навчальних досягнень за І семестр
Навчальний рік

К-ть учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень


К-ть

%

К-ть%

К-ть


%

К-ть


%
І семестр 20__-20__

ІІ семестр 20__-20__


І семестр 20__-20__

Аналіз середнього балу навчальних досягнень по кожному класу

Клас
Рік

2

3

45

6

78

9

1011

По школі
20__/20__


20__/20__

Середній рівень успішності в цілому по школі у порівнянні з минулим навчальним роком знизився на 0,4 бали. До того ж, спостерігається тенденція до зниження успішності у старших класах. Особливу увагу варто звернути на учнів 6 та 7 класів, де середній рівень успішності в порівнянні з минулим роком знизився найбільше (відповідно на 1,2 та 0,8 бали)
Серед основних причин такої ситуації, перш за все, варто відмітити непоодинокі випадки невиконання окремими учнями вимог, що висуваються до них у навчальному процесі. У багатьох випадках це просто лінощі, небажання вчитися, відсутність інтересу та мотивації до шкільного навчання.
Крім того, можна помітити, що складні випадки низької успішності учнів здебільшого трапляються там, де батьки не переймаються їх розвитком та вихованням, байдужі до долі дитини.
У поточному навчальному році учні школи брали участь у __ із __ районних предметних олімпіад. Переможцями стали лише __ учасників.
Виходячи з цього,
НАКАЗУЮ:
1 Педагогічному колективу протягом ІІ семестру продовжити роботу щодо попередження неуспішності дітей на основі вчительської психодіагностики.
2 Практичному психологу ______ спільно з класними керівниками до ___ 20__ року виходячи з результатів діагностування індивідуальних показників навчальної мотивації, типів темпераменту та рівнів розвитку розумових здібностей, пам’яті та уваги розробити рекомендації для вчителів-предметників щодо проведення уроків у конкретному класі.
3 Учителям школи при проведенні уроків:
3.1. Особливу увагу звертати на розвиток розумових здібностей учнів.
3.2. Ширше застосовувати інтерактивні методи навчання, різноманітні технології та педагогічні методи і прийоми, що сприяють активізації пізнавальної діяльності (методи Меттчета, мозкової атаки, «семикратного пошуку» і т.д.).
3.3. Упроваджувати інноваційні методи навчання.
4 Психологу школи ______:
4.1. До ______ 20__ року спланувати і провести корекційні заходи з учнями початкових класів щодо подолання проблем навчання.
4.2. Протягом квітня вивчити результативність даної роботи та обговорити дане питання на засіданні ШМО вчителів початкових класів.
5 Заступнику директора школи з навчальної роботи ______ до ____ 20__ року провести семінар-практикум для вчителів школи щодо впровадження інтерактивних методів навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності.
6 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи __________
Про підсумки методичної роботи у ______ навчальному році [ Викачати з сервера (51.5Kb) ] 10.03.2011, 17:58

Про формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів [ Викачати з сервера (49.5Kb) ] 25.05.2011, 22:31


НАКАЗ
від ________ 20__ року № __

Про стан роботи педколективу щодо формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів з урахуванням результатів психодіагностики


На виконання річного плану роботи школи робочою групою, створеною відповідно до наказу по школі від __.__.20__ року № __, протягом січня 20__ року проводилось вивчення стану роботи педколективу щодо формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів з урахуванням результатів психодіагностики.
Під час вивчення аналізувалися санітарно-гігієнічні умови навчання, створення здоров’я-зберігаючого середовища у навчальному закладі та якість медичного обслуговування школярів, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді, розвиток фізкультурної та спортивно-масової роботи, формування здорового способу життя через зміст освіти.
Школа — не єдина структура, яка охоплює всіх дітей і здатна системно й послідовно формувати мотивацію щодо здорового способу життя. Вирішальна роль у формуванні здорового способу життя належить не тільки школі, а й батькам.
У школі здійснюється певна робота у цьому напрямі: проводяться шкільні спортивні змагання, школярі приймали участь у всіх районних змаганнях. У районних змаганнях з настільного тенісу школярі зайняли друге командне місце, але водночас посіли середні місця з легкоатлетичного кросу, міні-футболу, шашок, шахів. Після уроків працюють три спортивних гуртки. Систематично здійснюється антитютюнова та антинаркотична пропаганда, щорічно діти відпочивають в шкільному оздоровчому таборі. 20 учнів побували на екскурсії до м. Одеси. Наказом по школі № __ від __.__.20__ року, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 24.05.2007 року та з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу заборонено з 1 вересня 20__ року використання мобільних телефонів у навчальному закладі всіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять. Це також повинно сприяти не тільки організації навчальної роботи, а й поліпшенню здоров’я наших учнів.
Але цього недостатньо. Зокрема, рідко проводяться загальношкільні спортивні заходи, а носять, в основному, епізодичний характер. З цією метою не використовуються великі перерви й позаурочний час. Відсутня чітка система підготовки учнів до участі в районних спортивних змаганнях. Потребує значного вдосконалення реалізація в школі районної Програми розвитку футболу. При наявності відповідних майданчиків та спортивного обладнання, учні майже не займаються зимовими видами спорту, баскетболом, волейболом та іншими спортивними іграми.
Аналіз статистичних даних останніх років вказує на те, що, на жаль, продовжують зберігатися тенденції до погіршення здоров’я й фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді. За останні роки у дітей шкільного віку зросла кількість захворювань, пов’язаних з функціонуванням опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи тощо. Не основну фізкультурну групу серед учнів школи мають __ учнів (24,1% від загальної кількості). Різноманітні хронічні захворювання мають __ учнів (40,96%). Серед них:
— захворювання опорно-рухової системи – __ учнів (20,48%);
— захворювання кишково-шлункового тракту — __ учнів (9,64%);
— захворювання серцево-судинної системи – __ учнів (6,02%);
— захворювання органів дихання – __ учні (2,41%);
— порушення слуху __ учнів (1,2%);
— порушення зору __ учнів (1,2%);
— порушення ендокринної системи – __ учнів (1,2%);
— порушення нервової системи – __ учнів (1,2%).
Серед факторів, які негативно впливають на стан здоров’я школярів, слід відмітити наступні:
— погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування;
— поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді;
— зростання популярності в дитячому середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові програми на мобільному телефоні, комп’ютерні ігри тощо).
Водночас, сьогодні в країні зберігається тенденція до прилучення дітей і молоді до нікотину, алкоголю, вживання наркотичних речовин через засоби рекламу та відеофільми.
Згідно із соціологічними опитуваннями, проведеного серед __ учнів 5-11 класів (__ хлопців і __ дівчат), одним із найбільш значущих ризиків щодо погіршення здоров’я є куріння. Так, наприклад, 18,5% з числа опитуваних хлопців і 4% дівчат вказали, що палять постійною Палять інколи — 7,5% хлопців і 13% дівчат. Головним фактором, що спонукав до паління, згідно з цим опитуванням, є паління друзів, знайомих. На це вказали 18,5% хлопців і 13% дівчат. Число дітей, які курять, припадає майже виключно на 9-11 класи.
Іншим значущим ризиком щодо здоров’я учнів школи є вживання алкогольних напоїв. Тривожним є те, що вік дітей, які пробували алкоголь, знижується. З числа опитаних 7,5% хлопців вказали, що вперше спробували спиртне у віці 6-8 років, 21% дівчат — у віці 10-11 років, 26% хлопців і 42% дівчат — у віці 12-14 років, 18,5% хлопців і 8% дівчат — у віці 15-16 років. І лише 44% хлопців та 29% дівчат ніколи не вживали алкогольні напої Разом з тим, особливо тривожить та обставина, що на запитання «Де відбулася перша спроба алкоголю?» 30% хлопців і 50% дівчат назвали родину. Це свідчить про значні недоліки в антиалкогольній пропаганді серед батьків.
Робоча група, яка готувала матеріали з питань здоров’я-зберігаючих компетенцій на засідання педагогічної ради, вважає, що вирішення поставлених завдань у формуванні мотивації щодо здорового способу життя треба здійснювати за трьома напрямами:
— створення здоров’я-зберігаючого середовища у навчальному закладі;
— формування здорового способу життя через зміст освіти;
— подальший розвиток фізкультурної та спортивно-масової роботи.
Виходячи з цього, з метою формування здорового способу життя школярів та оздоровлення учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора школи з виховної роботи ________, класним керівникам, педагогу-організатору _________, практичному психологу ________:
1.1. Результати анонімного соціологічного опитування учнів, наслідки медичного огляду школярів розглянути на загальношкільних та класних батьківських зборах у лютому 20__ року.
1.2. Посилити контроль щодо проходження щорічного медичного огляду школярів, їхнього розподілу по групах (основну, підготовчу, спеціальну медичну) відповідно до стану здоров'я та внесення цих даних до класного журналу.
1.3. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей та інформування про це адміністрацію навчального закладу.
1.4. Здійснити заходи щодо всебічного забезпечення рухової активності учнів на перервах, в урочний та позаурочний час;
1.5. Організовувати оздоровлення дітей влітку. По можливості охопити оздоровленням усіх дітей пільгових категорій;
1.6. Організувати проведення: 7 квітня – Всесвітнього дня здоров’я, 31 травня – Всесвітнього дня без тютюну.
2. Учителю фізичного виховання _________, класним керівникам початкових класів:
2.1. З настанням сухої погоди відновити в режимі дня школи проведення фізкультурно-оздоровчих заходів на великій перерві (рухливі та спортивні ігри, розваги, змагання);
2.2. Починаючи з лютого 20__ року забезпечити проведення щорічних масових загальношкільних змагань з ігрових видів спорту.
3. Учителю ОБЖ та захисту Вітчизни ________, класним керівникам початкових класів посилити роз’яснювальну роботу з учнями щодо формування здорового способу життя.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка