Психолого-педагогічні засади навчання фізики”Скачати 311.98 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір311.98 Kb.
Бердянський державний педагогічний університет

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та

інформаційних технологій у навчанні


Завдання та інструктивно-методичні матеріали

до практичних занять навчальної дисципліни
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ”

Галузь: 0402 – фізико-математичні науки,

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.040203 “Фізика (за напрямами)”

Курс III

Семестр 5


форма навчання: денна

Загальна кількість годин ‒ 108

Кредитів ‒ 3 кредити ECTS

Змістових модулів ‒ 6

Лекцій: 24 години

Практичних занять: 24 години

Самостійна робота: 60 годин

Вид контролю: залік


форма навчання: заочна

Загальна кількість годин ‒ 108

Лекцій: 8 годин

Практичних занять: 4 години

Самостійна робота: 96 годин

Вид контролю: залік


2011 р.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ДИДАКТИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

План

 1. Нова освітня парадигма і роль розвивального навчання фізики у сучасному суспільстві.

 2. Основні категорії педагогіки і психології особистості.

 3. Моделювання процесу навчання фізики на основі провідних психологічних концепцій научіння.І. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. У чому полягає нова освітня парадигма у сучасному суспільстві ?

2. За якими дидактичними принципами побудований шкільний курс фізики ? Охарактеризуйте коротку кожний з них.

3. Проаналізувати зміст наступних понять педагогіки і психології особистості: а) особистість, розвиток особистості; б) виховання в широкому розумінні цього поняття; в) освіта; г) навчання; д) педагогічна технологія, є) технологія навчання, ж) інформаційно-комунікаційні технологій навчання; з) гуманізація та гуманітаризація освіти.

4. З яких компонентів складається навчально-виховний процес з фізики в середній школі ?

5. Охарактеризувати сутність основних психологічних концепцій научіння (асоціативна, умовно-рефлектовна, знакова, операціональна).
ІІ. Завдання та вправи:

 1. Визначити стратегічні напрямки реформування системи вищої та середньої освіти в Україні згідно Державної програми “Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”.

 2. Розкрити сутність основних категорій педагогіки і психології особистості.

 3. Проаналізувати основні шляхи моделювання процесу навчання фізики в середній школі на основі провідних психологічних концепцій научіння.


ІІІ. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

 1. Закон України “Про освіту”, Державна програма “Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” (Освіта України. – 2001, 18 лип.),

 2. Значення та сутність розвивального навчання фізики у сучасному суспільстві.

 3. Основні категорії педагогіки і психології особистості.

 4. Провідні психологічні концепції на учіння та навчально-виховний процес з фізики в середній школі.


ІV. Основна література:

 1. Закон України “Про освіту”, ред.1996 р.

 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь “Фізика” // Інформ. Збірник МОНУ. –2004. – №6. – С. 31 – 34.

 3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 4. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 5. Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. – 1999. – №3. - С.439 - 441.

 6. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.


Додаткова:

 1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологи. – М.: Педагогика, 1989. – 214 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Прокопенко. – К.: Рад. Школа, 1989 . – 608 с.

 5. Лихачев Б.Т. Основные категории педагогики // Педагогика. – 1999. – №1. – С.10 – 19.

 6. Монахов В.М. Аксиоматический подход к построению педагогических технологий // Педагогика. – 1997. – №6. – С. 23 - 28.

 7. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич: "Відродження", 1998. - 142 с.

 8. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. - К., 2000. - 216 с.

 9. Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие // Высшая школа. – 2003. – №4. – С. 76 – 83.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: ФІЗИКА ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
План

1. Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки.

2. Фізика як навчальний предмет навчального плану загальноосвітньої школи.

3. Методика фізики - основа фахової підготовки вчителя фізики. Значення викладання фізики в середній школі.

4. Можливі системи побудови курсу фізики загальноосвітньої школи.
I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Яке місце займає фізика в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки ?

2. Проаналізуйте основні завдання та функції фізики як навчального предмету загальноосвітньої школи. У чому полягає світоглядне, практичне та виховне значення викладання фізики в школі ?

3. Які можливі принципи побудови навчальних програм ?

4. Які характерні риси радіального принципу побудови програм ?

5. Які характерні риси концентричного принципу побудови програм ?
ІІ. Завдання та вправи:

1. Основні завдання та функцій фізики як навчального предмету загальноосвітньої школи.

2. Порівняти коло питань що вивчає дидактика фізики та методика навчання фізики.

3. Проаналізувати можливі системи побудови курсу фізики в середній школі. У чому їх переваги та недоліки ?

4. Сформулювати генеральні лінії навчальної програми з фізики в кожному класі ?
III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки.

2. Фізика як навчальний предмет навчального плану загальноосвітньої школи. Компоненти навчально-виховного процесу з фізики.

3. Методика фізики - основа фахової підготовки вчителя фізики. Значення викладання фізики в середній школі.

4. Можливі системи побудови курсу фізики. Структура і зміст курсу фізики загальноосвітньої школи.

IV. Основна література:


 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 2. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 3. Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. – 1999. – №3. – С.439 –– 441.

 4. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк., 1989. – 278 с.

 5. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 6. Современный урок физики в средней школе. / Под ред. В.Г.Разумовского, А.С.Хижняковой, - М.: Просвещение, 1983. – 212 с.


Додаткова:

 1. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 2. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В. Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 346 с.

 3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992. – 78 с.

 4. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

 5. Чоплан П.П. Основи фізики. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
План

 1. Формування міцних знань, умінь і навичок учнів з фізики.

 2. Формування світогляду учнів.

 3. Ознайомлення учнів з науковими основами сучасних технологій.

 4. Розвиток мислення і пізнавальних здібностей учнів.

 5. Формування пізнавального інтересу школярів до вивчення фізики.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Які завдання навчання фізики в школі ?

2. Які шляхи розвитку творчих здібностей учнів ?

3. Які особливості емпіричного і теоретичного мислення ?

4. Які етапи пізнання природи ?

5. Які світоглядні положення формуються на уроках фізики ?
ІІ. Завдання та вправи:

1. Порівняти основні цілі та завдання курсів фізики та математики.

2. Поясніть, чому періодично переглядаються цілі, завдання та зміст шкільного курсу фізики.

3. Як, на Вашу думку, реалізуються основні цілі (освітні, розвивальні, виховні) та завдання у шкільній практиці ?


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Основні цілі та завдання процес навчання фізики в середній школі.

2. Структура фізичного знання. Формування світогляду учнів.

3. Місце, роль та значення фізики у профорієнтації учнів загальноосвітньої школи та підготовки їх до праці.

4. Проблема міжпредметних зв’язків в загальноосвітній школі. Загальна модель процесу навчання фізики.

IV. Основна література:


 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 2. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 3. Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. – 1999. – №3. – С.439 – 441.

 4. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк.., 1989. – 278 с.

 5. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 6. Современный урок физики в средней школе. / Под ред. В.Г.Разумовского, А.С.Хижняковой, - М.: Просвещение, 1983. – 212 с.

 7. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М.: Наука, 1965. – 326 с.


Додаткова:

 1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологи. – М.: Педагогика, 1989. – 214 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Прокопенко. – К.: Рад. шк., 1989 . – 608 с.

 5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 6. Монахов В.М. Аксиоматический подход к построению педагогических технологий // Педагогика. – 1997. – №6. – С. 23 – 28.

 7. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич: "Відродження", 1998. – 142 с.

 8. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. – К., 2000. – 216 с.

 9. Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие // Высшая школа. – 2003. – №4. – С. 76 – 83.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА: НОРМАТИВНІ ФУНКЦІЇЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ
План

1 . Дидактичні принципи педагогіки загальноосвітньої школи та їх відображення у викладанні фізики. Принцип науковості і філософського світогляду, зв’язку теорії з практикою, практичного досвіду з наукою.

2. Принцип системності і послідовності навчально-виховного процесу; принцип доступності і міцності засвоєння учнями знань, умінь та навичок.

3. Принцип поєднання абстрактності мислення з наочністю викладання. Принцип свідомої, активної і самостійної пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі.

4. Принцип диференціації. Принцип поєднання індивідуальної та групової форм навчальної роботи учнів.
I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1 . У чому полягає нормативні функції дидактичних принципів педагогіки загальноосвітньої школи та їх відображення у викладанні фізики ?

2. У чому полягає сутність принципу науковості і філософського світогляду, зв’язку теорії з практикою, практичного досвіду з наукою ? Яким шляхом він реалізується ?

3. У чому полягає сутність принципу системності і послідовності навчально-виховного процесу ? Яким є зміст принципу доступності і міцності засвоєння учнями знань, умінь та навичок ? Яким шляхами вони реалізуються ?

4. У чому полягає сутність принципу поєднання абстрактності мислення з наочністю викладання ? Яким є зміст принципу свідомої, активної і самостійної пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі ? Яким шляхом він реалізується ?

5. У чому полягає сутність принципу поєднання індивідуальної та групової форм навчальної роботи учнів ? Яким шляхом він реалізується ?
II. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Дидактичні принципи педагогіки загальноосвітньої школи та їх відображення у викладанні фізики.

2. Принцип науковості і філософського світогляду, зв’язку теорії з практикою, практичного досвіду з наукою.

3. Принцип системності і послідовності навчально-виховного процесу; принцип доступності і міцності засвоєння учнями знань, умінь та навичок.

4. Принцип поєднання абстрактності мислення з наочністю викладання. Принцип свідомої, активної та самостійної пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі.

5. Принцип диференціації. Принцип поєднання індивідуальної та групової форм навчальної роботи учнів.


ІІІ. Основна література:

 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 2. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 3. Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. – 1999. – №3. – С.439 – 441.

 4. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк.., 1989. – 278 с.

 5. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 6. Современный урок физики в средней школе. / Под ред. В.Г.Разумовского, А.С.Хижняковой. – М.: Просвещение, 1983. – 212 с.

 7. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М.: Наука, 1965. – 326 с.


Додаткова:

 1. Бушок Г.Ф., Венгер Е.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе. – К.: Высшая школа 2000. – 415 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н.Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Прокопенко. – К.: Рад. Школа, 1989 . – 608 с.

 5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 6. Основы методики преподавания физики в средней школе. / Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 348 с.

 7. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. –К.: Освіта, 1992. – 78 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ

В ЗАГАЛЬНООСВТНІЙ ШКОЛІ
План

 1. Основні форми організації навчальних занять з фізики.

 2. Урок ‒ основна форма організації навчальних занять.

 3. Методика проведення інших форм організації.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Які форми організації навчальних занять застосовуються в сучасній школі ?

2. Чим визначається форма організації навчання?

3. Які основні типи уроків ? Яка структура комбінованого уроку ?

4. Що спільного і відмінного в організації і методиці проведення семінарів і конференцій ?

5. Які мотиви і результати роботи вчителів-новаторів ?

ІІ. Завдання та вправи:

 1. Описати коротко типи та структуру уроків з фізики.

 2. Які переваги та недоліки комбінованого уроку фізики ? Вкажіть межі його ефективного застосування.

 3. У чому полягає значення та особливості проведення навчальних конференцій і семінарів ?

4. Скласти приблизний план-конспект уроку-семінару певної теми шкільного курсу фізики.

5. Написати орієнтовний план-конспект уроку фізики. Основною метою якого є вивчення нового матеріалу.


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

 1. Основні форми організації навчальних занять з фізики.

 2. Урок - основна форма організації навчальних занять.

 3. Дидактичні особливості та методика проведення уроків-семінарів, уроків-конференцій, практикумів, факультативів, екскурсій.IV. Основна література:

 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 3. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К., 1989. – 278 с.

 4. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.


Додаткова:

  1. Бушок Г.Ф., Венгер Е.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе. – К.: Высшая школа, 2000. – 415 с.

  2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

  3. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.,1984. – 348 с.

  4. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992. – 78 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

План

 1. Поняття як логічна категорія, характеристика поняття.

 2. Основні етапи та особливості роботи вчителя з формування понять в учнів.

 3. Недоліки в знаннях фізичних понять школярів.

 4. Рівні сформованості фізичних понять.

 5. Означення фізичних понять.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Що таке поняття з точки зору психології ?

2. Чому поняття змінюються в процесі розвитку науки ?

3. Яка дидактична роль понять, засвоєних учнями ?

4. Які є види генералізації понять ?

5. Які джерела формування фізичних понять ?
ІІ. Завдання та вправи:

1. Розкрити сутність поняття як логічної категорії та її основних характеристика.

2. Дайте означення фізичне поняття. Що виступає джерелами формування фізичних понять ?

3. Проаналізувати рівні сформованості фізичних понять учнів. Навести приклади.4. Наведіть означення фізичних понять: шлях, переміщення, швидкість, прискорення, прискорення вільного падіння, маса, сила, коефіцієнт тертя, жорсткості, гравітаційна стала, модуль Юнга, імпульс, робота, потужність, енергія.
III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

  1. Поняття як логічна категорія.

  2. Основні етапи та особливості роботи вчителя з формування понять в учнів.

  3. Рівні сформованості фізичних понять. Недоліки в знаннях фізичних понять школярів. Означення фізичних понять.


IV. Основна література:

 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: просвещение, 1981. – 288 с.

 2. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 3. Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. – 1999. – №3. – С.439 – 441.

 4. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк., 1989. – 278 с.

 5. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 6. Современный урок физики в средней школе. / Под ред. В.Г.Разумовского, А.С.Хижняковой, – М.: Просвещение, 1983. – 212 с.

 7. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М.: Наука, 1965. – 326 с.


Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 3. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В. Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 348 с.

 4. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. – 160с.

 5. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 6. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992.

 7. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 8. Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие // Высшая школа. – 2003. – №4. – С. 76 – 83.

 9. Чоплан П.П. Основи фізики. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ТЕМА: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
План

 1. Фізичні задачі, їх значення і місце у навчальному процесі.

 2. Класифікація задач з фізики.

 3. Методи, способи і прийоми розвязування фізичних задач.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

 1. Що таке фізична задача ?

 2. За якими ознаками проводиться класифікація фізичних задач ?

 3. Які існують методи розв'язування задач ?

 4. Які існують способи розв'язування задач ?

 5. Яке місце займає розв'язування задач у навчальному процесі ?

 6. Які існують організаційні форми розв'язування задач на уроці ?


ІІ. Завдання та вправи:

1. Пояснити, які дидактичні та виховні цілі досягаються застосуванням у навчанні фізичних задач.

2. На яких етапах навчання застосовують розв’язування задач ? Навести приклади дидактичних матеріалів з їх застосування.

3. Проаналізувати основні етапи процесу розв’язування фізичної задачі. Який запис на дошці Ви вважаєте найраціональнішим ?

4. Підрахувати який час витрачається на розв’язування простої та складної задачі (за Вашим вибором) з механіки, електродинаміки. У чому специфіка їх розв’язування ?

5. Поясніть, чи слід, на Вашу думку, строго дотримуватися алгоритмічних прийомів розв’язування задач з фізики ?III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):


 1. Фізичні задачі, їх значення і місце у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

 2. Класифікація задач з фізики.

 3. Методи, способи і прийоми розв'язування фізичних задач.


IV. Основна література:

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. – 160с.

 2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 3. Каменецкий С.Е., Орехов В.Г. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.,1987. – 248 с.

 4. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк., 1989. – 278 с.

 5. Розв’язування задач з фізики. Практикум. / За загальною ред.Є.В.Коршака. – К.: Вища школа, 1986. – 132 с.

 6. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.

 7. Современный урок физики в средней школе. / Под ред. В.Г.Разумовского, А.С.Хижняковой. – М.: Просвещение, 1983. – 212 с.


Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н.Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 4. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 348 с.

 5. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 6. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 7. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992.

 8. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. – К., 2000. – 216 с.

 9. Чоплан П.П. Основи фізики. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА: ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ РОЗУМОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
План

1. Методика розвязування задач з фізики.

2. Організаційні форми розв'язування задач на уроках.

3. Алгоритмічні прийоми у процесі розв’язування фізичних задач.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

  1. Що таке фізична задача ?

  2. За якими ознаками проводиться класифікація фізичних задач ?

  3. Які існують методи розв'язування задач ?

  4. Які існують способи розв'язування задач ?

  5. Яке місце займає розв'язування задач у навчальному процесі ?

  6. Які основні етапи розв'язування фізичної задачі ?

  7. Які існують організаційні форми розв'язування задач на уроці ?

  8. У чому полягає сутність алгоритмічних прийомів процесу розв’язування фізичних задач ? Чи завжди вони виправдані ?


ІІ. Завдання та вправи:

1. Дайте означення поняття “фізична задача”. Для чого використовують фізичні задачі у навчальному процесі ?

2. Якими є основні організаційні форми розв’язування фізичних задач ? Яке місце при цьому займає самостійна робота учнів ? Наведіть приклади взаємодії учителя й учнів у процесі розв’язування фізичних задач різного типу..

3. За якими критеріями та як класифікують фізичні задачі у навчальному процесі ?

4. У чому полягає сутність аналітичного методу розв’язування фізичних задач ?

5. У чому полягає сутність синтетичного методу розв’язування фізичних задач ?

6. З яких етапів складається алгоритм розв’язування фізичної задачі ? Наведіть приклади його застосування у навчальному процесі з фізики.
III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Фізична задача як засіб навчання і виховання учнів.

2. Місце фізичних задач у навчально-виховному процесі.

3. Організаційні форми розв'язування задач на уроках.4. Алгоритмічні прийоми у процесі розв’язування фізичних задач.
IV. Основна література:

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. ― 160с.

 2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 3. Каменецкий С.Е., Орехов В.Г. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение,1987. – 248 с.

 4. Павленко А. І. Теоретичні основи методики навчання учнів складанню і розв'язуванню фізичних задач у середній школі: Автореферат дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 454 л.

 5. Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9 – 11 класах середньої школи. / За ред.О.І.Бугайова, – К.: Рад. шк.., 1989. – 278 с.

 6. Розв’язування задач з фізики. Практикум. / За загальною ред.Є.В.Коршака. – К.: Вища школа, 1986. – 132 с.

 7. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.


Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н.Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

 3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 4. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 348 с.

 5. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 6. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 7. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992.

 8. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 9. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. – К., 2000. – 216 с.

 10. Чоплан П.П. Основи фізики. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9

ТЕМА: АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

План

 1. Системний підхід при організації роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів.

 2. Розуміння учнями навчального матеріалу як необхідна умова активізації їх пізнавальної діяльності.

3. Проблемне навчання фізики.

I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

 1. Що розуміють під активізацією навчально-пізнавальної діяльності учнів ?

 2. Якою є мета роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності школярів ?

 3. Охарактеризувати рівні активізації мислення учнів.

 4. У чому полягає сутність системного підходу при організації роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів ?

 5. Поясніть, чому розуміння учнями навчального матеріалу як необхідна умова активізації їх пізнавальної діяльності ?

 6. Що розуміють під проблемною ситуацією у навчанні ?

 7. Які етапи створення проблемної ситуації існують ?

 8. Які шляхи розв’язання проблемні ситуації у навчанні існують ?


ІІ. Завдання та вправи:

1. У чому полягає основна мета роботи вчителя з активізації пізнавальної діяльності учнів ?

2. У процесі навчання учень здійснює різні дії, в яких виступають основні психічні процеси: відчуття, сприймання, уява, мислення, пам'ять та ін. Проаналізуйте ці поняття та вкажіть як вони реалізуються у навчальному процесі.

3. Чи згодні Ви з тезою: “Оскільки з усіх пізнавальних психічних процесів провідним є мислення, то можна сказати, що активізувати діяльність учнів - це активізувати їх мислення” ? Поясніть свої міркування.

4. Поясніть, чому розуміння учнями навчального матеріалу є необхідною умовою активізації їх пізнавальної діяльності ?

5. Розумінню учнями матеріалу та розвитку їх мислення сприяє систематична і цілеспрямована самостійна робота з підручником на уроках. З яких етапів складається ця робота ? Дайте їм характеристику.


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів – необхідна умова ефективності та результативності навчально-виховного процесу з фізики в середній школі.

2. Моделі у навчанні фізики.

3. Аналогії у викладанні фізики.

4. Проблемне навчання фізики.

IV. Основна література:


 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. ― 160с.

 2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 3. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К.: Педагогічна думка, 1998. – 160 с.

 4. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

 6. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 348 с.

 7. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 8. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.Додаткова:

  1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

  2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

  3. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

  4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Прокопенко. – К.: Рад. шк., 1989 . – 608 с.

  5. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. – К.: Освіта, 1992.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 10

ТЕМА: АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ
План

 1. Лабораторні роботи з фізики та їх дидактична роль.

 2. Класифікація лабораторних робіт з фізики.

 3. Методи виконання лабораторних робіт. Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 4. Методика проведення:

а) фронтальних лабораторних робіт;

б) фізичного практикуму;

в) домашнього експерименту.


 1. Можливості використання комп'ютера в лабораторному експерименті з фізики.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

   1. Експериментальний метод пізнання природи у викладанні фізики в середній школі.

   2. Що розуміють під лабораторними роботами ? У чому полягає дидактична роль лабораторних робіт з фізики ?

   3. На які види поділяють лабораторні роботи з фізики ?

   4. Що розуміють під фронтальними лабораторними роботами, фізичним практикумом, домашнім експериментом ?

   5. Які використовуються методи виконання лабораторних робіт ?

   6. Яка підготовча робота вчителя передує виконанню учнями робіт фізичного практикуму ?

   7. Які можливості використання комп'ютера в лабораторному експерименті з фізики ?


ІІ. Завдання та вправи:

1. Розкрити систему шкільного навчального фізичного експерименту та його завдання.

2. Сформулювати та пояснити основні вимоги до демонстраційного експерименту та його постановці.

3. Проаналізувати основні цілі та завдання фронтальних лабораторних робіт та дослідів. Як їх класифікують ? Якими є прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів ?

4. Пояснити основні принципи організації фізичних практикумів.

5. Місце, роль та значення використання комп’ютера в лабораторному експерименті з фізики.


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Організація та методика проведення фронтальних лабораторних робіт та дослідів.

2. Організація та методика проведення робіт фізичного практикуму.

3. Позакласні (домашні) досліди та спостереження з фізики.


IV. Основна література:

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. ― 160с.

 2. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента. – М.: Просвещение, 1984. – 255 с.

 3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: просвещение, 1981. – 288 с.

 4. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 5. Основы методики преподавания физики в средней школе. /Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского и др. – М.: Просвещение,1984. – 314 с.

 6. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 7. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.


Додаткова:

  1. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К.: Педагогічна думка, 1998. – 160 с.

  2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

  3. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1991. – 319 с.

  4. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

  5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М.Прокопенко. – К.: Рад. шк., 1989 . – 608 с.

  6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

  7. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика, астрономія. 7-11 класи. –К.: Освіта, 1992.

  8. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 11

ТЕМА: ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ УЧНІВ

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
План

1. Стан досліджуваної проблеми у сучасній науково-методичній літературі.

2. Основні етапи розвитку наукового стилю мислення.

3. Принципи наукового стилю мислення.

4. Основні шляхи формування наукового стилю мислення учнів у процесі навчання фізики.
I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у науково-методичній літературі.2. Означення “науковий стиль мислення”.

3. Проаналізувати основні етапи розвитку наукового стилю мислення.

4. Сформулювати основні елементи діалектичного мислення.

5. Охарактеризувати принципи наукового стилю мислення.

6. Проаналізувати шляхи формування наукового стилю мислення учнів у процесі навчання фізики.
ІІ. Завдання та вправи:

1. Чи згодні Ви з тезою: “Cьогодні навчання за своїм змістом, у тому числі й фізики, це створення умов для розвитку і саморозвитку особистості, тому воно є розвивальним, особистісно-орієнтованим”. Як Ви розумієте сутність особистісно-орієнтованого навчання ?

2. Яким є зміст поняття “науковий стиль мислення” ? Проаналізувати його основні принципи.

3. Якими шляхами формують науковий стиль мислення учнів у процесі навчання фізики ?


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Стан досліджуваної проблеми у сучасній науково-методичній літературі.

2. Основні етапи розвитку наукового стилю мислення.

3. Принципи наукового стилю мислення.4. Основні шляхи формування наукового стилю мислення учнів у процесі навчання фізики.
IV. Основна література:

    1. Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики. – Київ, 1990. – 256 с.

    2. Ізвозчиков В.А., Ланіна І.Я. Методологічні питання формування світогляду й стилю мислення учнів при навчанні фізиці. – Л.: Знание, 1986. – 278 с.

    3. Кремінський Б.Г. Теоретичні основи формування сучасного стилю мислення школярів у процесі навчання фізики. – Фізика та астрономія в школі. –– № 1, 1997. – С.6 – 9.

    4. Мощанський В.М. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду на уроках фізики. - М., 1985. – 212 с.

    5. Новік І.Б. Системний стиль мислення. – М.: Знание, 1986. – 168 с.

    6. Сенько Ю.В. Формування наукового стилю мислення учнів. – М.: Знание, 1986. – 248 с.

    7. Школа О.В. Формування наукового стилю мислення учнів на уроках фізики. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 71 – 78.Додаткова:

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. ― 160с.

 2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.6 Просвещение, 1981. – 288 с.

 3. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 4. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 5. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 6. Мултановський В.В. Розвиток мислення учнів у курсі фізики. – Кіров, 1976. – 86 с.

 7. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 12

ТЕМА: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
План

     1. Деякі шляхи розвитку логічного мислення учнів.

     2. Проблемне навчання фізики.

     3. Розвиток творчих здібностей учнів.


I. Питання для обговорення, контролю та самоконтролю знань:

 1. Що розуміють під активізацією навчально-пізнавальної діяльності учнів? Яка її мета ?

 2. Які рівні мислення школярів та в чому їх суть ?

 3. Які умови необхідні для активізації пізнавальної діяльності учнів ?

 4. Які етапи навчання учнів роботі з підручником ?

 5. Яка суть планів узагальнюючого характеру ?

 6. Які шляхи розвитку логічного мислення учнів ?

 7. Що таке проблема і проблемна ситуація ?Як створюються проблемні ситуації ?Які шляхи розв'язку проблеми ?

 8. Яке завдання вважають творчим ? Яким шляхом можна розвивати творчі здібності учнів ?


ІІ. Завдання та вправи:

1. Організація та методика проведення евристичної бесіди. Навести приклади.

2. У чому полягає сутність циклічності наукової творчості та її відображення у навчально-виховному процесі з фізики в середній школі ?

3. Яка роль належить інтуїції у творчому процесі ? Якими шляхами її можна розвивати у навчальному процесі ?

4. На які типи поділяють творчі вправи та в чому полягає їх сутність ? Навести приклади.

5. Яку ситуацію на уроці можна вважати проблемною ? Навести приклади.

6. Яким шляхом можна розвивати творчі здібності учнів на уроках фізики ?


III. Теми повідомлень і рефератів (індивідуальне завдання за вибором студента):

1. Структура фізичного знання.

2. Розвиток логічного і діалектичного мислення.

3. Проблемне навчання фізики та розвиток творчих здібностей учнів.


IV. Основна література:

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. ― 160с.

 2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.

 3. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К.: Педагогічна думка, 1998. – 160 с.

 4. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. – М.: Знание, 1979. – 212 с.

 5. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К., 1996. – 406 с.

 6. Школа О.В. Формування наукового стилю мислення учнів на уроках фізики. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 71 – 78.

 7. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. – М.: Наука, 1965. – 326 с.


Додаткова:

 1. Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики. – Київ, 1990. – 256 с.

 2. Мощанський В.М. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду на уроках фізики. – М.: Знание, 1985. – 212 с.

 3. Мултановський В.В. Розвиток мислення учнів у курсі фізики. – Кіров, 1976. – 86 с.

 4. Новік І.Б. Системний стиль мислення. – М.: Знание, 1986. – 168 с.

 5. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М: Просвещение, 1980. – 112 с.

 6. Слепкань З. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 240 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка