Радіофізичні методи діагностики матеріалів і середовищСторінка24/24
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.77 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Теми практичних (семінарських) занять і контрольні питання до розділу 7

 • Теми практичних (семінарських) занять


  1. Загальні питання діагностики біологічних об'єктів (п. 7.1).

  2. Мікрохвильова радіометрія як спосіб діагностики біологічних об'єктів (п. 7.2.1).

  3. Мікрохвильова томографія (п. 7.2.2).

  4. Мікрохвильова мікроскопія (п. 7.2.3).

  5. Комбіновані методи діагностики (п. 7.2.4).

  1. Контрольні питання


  1. Дайте коротку характеристику мікрохвильової радіометрії.

  2. У чому полягає відмінна особливість мікрохвильової томографії від інших видів діагностики біологічних об'єктів?

  3. Назвіть принципові відмінності пасивних і активних НВЧ-систем візуалізації при діагностиці біологічних об'єктів.

  4. Які переваги дають комбіновані системи діагностики?

  5. Які основні фізичні принципи закладені в частотно-часових системах діагностики?

  6. Опишіть принцип роботи НВЧ-томографа.

  7. Опишіть методику мікрохвильової системи візуалізації.

  8. Як відбувається вимірювання розсіяного поля при мікрохвильовій візуалізації?

  9. У чому полягає методика радарного методу?

  10. Які методи підвищення виявлення сигналу вам відомі?

  11. У чому переваги та недоліки мікрохвильової мікроскопії?

  12. У чому полягає принцип проведення теплової акустичної візуалізації?

  13. Опишіть основні переваги ультразвукового контролю мікрохвильових зображень.

  14. Які види мікрохвильової візуалізації вам відомі?


  9СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 • 1

  . Ермолов И. Н. Методы и средства неразрушающего контроля качества: учебное пособие / И. Н. Ермолов, Ю. Я. Останин. – М. : Высш. шк., 1988. – 368 с.  2

  . Бадалян В. Г. Ультразвуковая дефектометрия металлов с применением голографических методов / В. Г. Бадалян, Е. Г. Базулин, А. Х. Вопилкин и др.; под ред. А. Х. Вопилкина. – М., 2008. – 298 с.  3

  . Брюховецкий Ю. А. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика. – 2-е издание / Ю. А. Брюховецкий, С. Г. Бурков, Н. В. Заболотская и др.; под ред. В. В. Митькова. – М. : Видар-М, 2011. – 712 с.  4

  . Горелик С. С. Рентгенографический электронно-оптический анализ: учебное пособие для вузов / С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев. – М. : МИСИС, 1994. – 328 с.  5

  . Гурвич А. К. Неразрушающий контроль: практическое пособие: в 5 кн. / под ред. В. В. Сухорукова. – М. : Высш. шк., 1991-1992. – 1427 с.  6

  . Каневский И. Н. Неразрушающие методы контроля / И. Н. Каневский, Е. Н. Сальникова. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2007. – 243 с.  7

  . Федоров Г. Є. Контроль якості продукції в машинобудуванні: навч. посіб. / Г. Є. Федоров, М. М. Ямшинський, А. М. Фусенко та ін. – К. : Політехніка, 2008. – 332 с.  8

  . Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В. В. Клюева. – М. : Машиностроение, 2005–2006. – 5977 с.  9

  . Куценко В. П. Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии / В. П. Куценко, Ю. А. Скрипник, Н. Ф. Трегубов и др. – Севастополь : Вебер, 2012. – 324 с.  10

  . Усиков А. Я. Электроника и радиофизика миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн / А. Я. Усиков, Э. А. Канер, И. Д. Трутень и др.; под ред. А. Я. Усикова. – К. : Наукова думка, 1988. – 368 с.  11

  . Breese M. B. Materials analysis using a nuclear microprobe / M. B. Breese, D. N. Jamieson, P. J. King at al. – New York, 1996. – 428 p.  12

  . Черепин В. Т. Ионный микрозондовый анализ. – К. : Наук. думка, 1992. – 344 с.  13

  . Проценко І. Ю. Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів: навч. посіб. / І. Ю. Проценко, А. М. Чорноус, С. І. Проценко; за заг. ред. І. Ю. Проценка. – Суми : Видавництво СумДУ, 2007. – 264 с.  14

  . Reed S. J. Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology / S. J. Reed. – Cambridge : University Press, 2005. – 215 p.  15

  . Pennycook S. J. Scanning Transmission Electron Microscopy: Imaging and Analysis / S. J. Pennycook, P. D. Nellist. – Springer, 2011. – 774 p.  16

  . Погребняк А. Д. Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D-материалов, наносистем и нанообъектов / А. Д. Погребняк, А. Г. Пономарев, А. П. Шпак и др. // Успехи физических наук. – 2012. – Т. 182, № 3. – C. 287-321.  17

  . Соколов С. В. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ: навч. посіб. / С. В. Соколов, Л. Д. Писаренко, В. О. Журба; за заг. ред. Г. С. Воробйова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 394 с.  18

  . Карпов Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле: навчальний посібник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 406 с.  19

  . Vorobjov G. Electromagnetic Waves / G. Vorobjov, Y. Shulga, V. Zhurbenko, Edited by Vitaliy Zhurbenko. – Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. – 587 p.  20

  . Чернышев П. Н. Техническая электродинамика: учебное пособие / П. Н. Чернышев, В. П. Самсонов, Н. П. Чернышев. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 272 с.  21

  . Шматько А. А. Электронные приборы сверхвысоких частот: учебное пособие / А. А. Шматько. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 328 с.  22

  . Бизнюк В. В. Квантовые источники излучения / В. В. Бизнюк, С. М. Гвоздев. – М. : ВИГМА, 2006. – 400 с.  23

  . Светцов В. И. Вакуумная и плазменная электроника: учебное пособие / В. И. Светцов. – Иваново : Иван. гос. хим. - технолог. ун-т, 2003. – 172 с.  24

  . Аксенов А. И. Вакуумная и плазменная электроника: учебное пособие / А. И. Аксенов, А. Ф. Злобина. – Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 168 с.  25

  . Готри З. Ю. Фізичні основи електронної техніки / З. Ю. Готри. – Л. : Бескид Біт, 2004. – 879 с.  26

  . Щука А. А. Электроника: учебное пособие / А. А. Щука. – Петербург : БХВ, 2005. – 800 с.  27

  . Watt F. Principles and application of high-energy microbeams / F. Watt, G. Grime. – Bristol UK : Adam Hilger Ltd., 1987. – 399 p.  28

  . Сліпченко М. І. Фізичні основи ближньопольової НВЧ-діагностики матеріалів і середовищ: автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук 01.04.01 / М. І. Сліпченко. – Суми : СумДУ, 2008. – 36 с.  29

  . Paulsen K. D. Alternative Breast Imaging. Four Model-Based Approaches / K. D. Paulsen, P. M. Meaney, L. C. Gilman. – Boston: Springer Science + Business Media, Inc., 2005.  30

  . Meaney P. M. A Clinical Prototype for Active Microwave Imaging of the Breast / Meaney P. M. at al. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2000. – Vol. 48, № 11. – P. 1841–1853.  31

  . Semenov Y. Microwave-Tomographic Imaging of the High Dielectric-Contrast Objects Using Different Image-Reconstruction Approaches / Y. Semenov et al. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2005. – Vol. 53, № 7. – P. 2284–2294.  32

  . Fear E. C. Enhancing Breast Tumor Detection with Near-Field Imaging / E. C. Fear et al. // IEEE Microwave Magazine. – 2002. – Vol. 3, № 1. – P. 48–56.  33

  . Fear E. C. Microwave Detection of Breast Cancer / E. C. Fear, M.A. Stuchly // IEEE Trans. on Microw. Theory and Tech. – 2008. – Vol. 48, № 11. – P. 1854–1863.  34

  . Xie Y. Novel Multistatic Adaptive Microwave Imaging Methods for Early Breast Cancer Detection / Y. Xie, B. Guo, J. Li, P. Stoica // Journal on Applied Signal Processing. – 2006. – Vol. 2006. – P. 1–12.  35

  . Kosmas P. Time Reversal with the FDTD Method for Microwave Breast Cancer Detection / P. Kosmas, C. M. Rappaport // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 2005. – Vol. 53, № 7. – P. 2317–2323.  36

  . Zhurbenko. Design and Realization of a Microwave Three-Dimensional Imaging System with Application to Breast-Cancer Detection / Zhurbenko, T. Rubæk, V. Krozer and P. Meincke // IET Microwaves, Antennas and Propagation. – Vol. 4, № 12. – P. 2200–2211.  37

  . Zharov V.P. Combined Interstitial Laser Therapy for Cancer Using Microwave Radiometric Sensor and RODEO MRI Feedback / V.P. Zharov et al. // Microwave radiometry. Proc. of SPIE. – 2001. – P. 370–376.  38

  . Poplack S. P. Electromagnetic breast imaging: pilot results in women with abnormal mammography / S. P. Poplack et al. // Rad. – 2007. – Vol. 243. – P. 350–359.  39

  . Klemm M. Experimental and Clinical Results of Breast Cancer Detection Using UWB Microwave Radar / M. Klemm, I. Craddock, J. Leendertz, A. Preece, R. Benjamin // IEEE AP-S International Symposium. – 2008.  40

  . Stuchly M. Dielectric Properties of Biological Substances / M. Stuchly, S. Stuchly // Tabulated, Journ. of Microw. Pow. – 1980. – Vol. 15, № 1. – P. 19–26.  41

  . Lazebnik M. Large-Scale Study of The Ultrawideband Microwave Dielectric Properties of Normal, Benign and Malignant Breast Tissues Obtained From Cancer Surgeries // M. Lazebnik et al. // Physics in Medicine and Biology. – 2007. – Vol. 52, № 20. – P. 6093–6115.  42

  . Poplack S. Electromagnetic Breast Imaging: Average Tissue Property Values in Women With Negative Clinical Findings / Poplack et al. // Radiology. – 2004. – Vol. 231, № 2. – P. 571–580.  43

  . Tipa R. Microwave Thermography for Cancer Detection / R. Tipa, O. Baltag // Rom. Journ. Phys. – 2006. – Vol. 51, № 3–4. – P. 371–377.  44

  . Stec B. Estimation of Deep - seated Profile of Temperature Distribution inside Biological Tissues by Means of Multifrequency Microwave Thermograph / B. Stec, A. Dobrowolski, W. Susek // IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig. – 2002. – Vol. 3. – P. 2261–2264.  45

  . Gunnarsson T. Quantitative Imaging Using a 2.45 GHz Planar Camera / T. Gunnarsson et al. // 5th World Congr. on Ind. Proc. Tom., Norway. – 2007.  46

  . Bolomey J. C. Engineering Applications of the Modulated Scatterer Technique / J. C. Bolomey, F. E. Gardiol //Artech House Publishers, 2001.  47

  . Craddock I. J. Evaluation of a Hemi-Spherical Wideband Antenna Array For Breast Cancer Imaging / I. J. Craddock et al. // Electromagnetic Theory Symposium, 2007.  48

  .  Sabouni A. Hybrid Microwave Tomography Technique for Breast Cancer Imaging / A. Sabouni et al. // Proc. of the 28th IEEE EMBS Annual Int. Conf. – 2006. – P. 4273–4276.  49

  . Ramahi O. M. Transmission Line Resonators for Breast Tumor Detection / O. M. Ramahi, M. H. Kermani // Antennas and Propagation Soc. Int. Symp. – 2005. – Vol. 3A. – P. 803–806.  50

  . Jiang H. Ultrasound-Guided Microwave Imaging of Breast Cancer / H. Jiang, C. Li, D. Pearlstone, L. L. Fajardo // Tissue Phantom and Pilot Clinical Experiments, Med. Phys. – 2005. – Vol. 32, № 8. – P. 2528–2535.  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка