Райко Валерій Вікторович теоретичні І методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби україниСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

теоретичні методи: ретроспективний і порівняльний аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури з проблеми дослідження для визначення підходів до формування правової культури у військовослужбовців в Україні та в іноземних арміях; аналіз і синтез отриманих даних для уточнення сутності й особливостей формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників; систематизація та узагальнення теоретичних положень у процесі визначення й уточнення концептуальних засад виховного процесу у ВВНЗ; моделювання і класифікація педагогічних процесів і явищ для прогнозування динаміки їх змін під час побудови структури поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ; узагальнення й корекція теоретико-методологічних позицій та експериментальних даних дослідження у процесі наукового обґрунтування принципів реалізації поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ;


емпіричні методи: вивчення виховного досвіду ВВНЗ, анкетування, письмове опитування, тестування, бесіди-інтерв’ю, пряме й опосередковане педагогічне спостереження, аналіз поведінки курсантів, метод експертних оцінок застосовувались з метою діагностики стану сформованості правової культури, виявлення недоліків у виховній роботі з курсантами, факторів виховного впливу тощо; пошуковий та пілотажний педагогічні експерименти для оцінки стану правової культури на початковому етапі дослідно-експериментальної роботи, констатувальний і формувальний педагогічні експерименти використовувались для перевірки ефективності усієї поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ та окремих її структурних компонентів;

методи математичної статистики застосовувались для обробки даних педагогічного експерименту, перевірки вірогідності отриманих результатів дослідження щодо структури, змісту, науково-методичного забезпечення ефективного функціонування теоретично обґрунтованої поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось в органах та підрозділах ДПСУ. Основною базою експериментальної роботи була НАДПСУ, де перевірялась ефективність поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ. Усього різними видами дослідження було охоплено 1 670 курсантів та 660 осіб командно-викладацького складу.

Дослідження проводилось у три етапи протягом 20032009 років.Перший етап аналітично-прогностичний (20032004 рр.) передбачав: теоретичний аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури для поглибленого вивчення проблеми дослідження; аналіз історичного досвіду, сучасних концепцій щодо формування правової культури у світі та Україні; визначення вихідних позицій дослідження, мети, основних завдань; вивчення й аналіз стану сформованості правової культури у ДПСУ; визначення специфіки впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування правової культури у майбутніх офіцерів-прикордонників.

Другий етап змістово-процесуальний (2004–2008 рр.) – охоплював обґрунтування концепції формування правової культури в офіцерів-прикордонників; удосконалення критеріїв, показників і рівнів сформованості правової культури курсантів та офіцерів; розробку структури і змістовного наповнення поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ. На цьому етапі здійснено низку констатувальних і формувальних експериментів для перевірки окремих елементів педагогічної системи та її цілісної структури; розпочато впровадження у практику поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ.


Третій етап завершально-корекційний (20082009 рр.) включав аналіз і математичну обробку результатів формувального педагогічного експерименту; корекцію окремих складових запропонованої поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ, узагальнення результатів експериментальної роботи; уточнення практичних висновків та рекомендацій; проведення заходів щодо поширеного впровадження одержаних результатів у навчально-виховний процес ВВНЗ України; здійснення літературного оформлення дисертації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні й обґрунтуванні теоретичних і методичних засад формування правової культури офіцерів-прикордонників.

Уперше:

розроблено концепцію безперервного формування правової культури офіцерського складу ДПСУ, яка розглядається на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях і ураховує: специфіку навчально-пізнавальної та професійної діяльності курсантів під час навчання у ВНЗ та офіцерів-прикордонників в умовах службової діяльності; положення культурологічного, історико-аналітичного, компетентнісного та системного підходів; поетапний характер, наступність і резервність правової освіти; нерозривність формування правової культури з морально-етичними нормами поведінки й оперативно-службовою діяльністю офіцерів на кордоні України;

на основі компетентнісного підходу розроблено модель офіцера-прикордонника з урахуванням напрямів розвитку ДПСУ як правоохоронного органу спеціального призначення, яка містить соціальний, професійний і культурний блоки;

обґрунтовано поліфункціональну педагогічну систему формування правової культури офіцерів ДПСУ, компонентами якої є: концептуальна основа (мета, принципи, закономірності, функції), процесуальна частина (навчальні заклади, курси, органи ДПСУ, суб’єкт-об’єкти формування правової культури, зв’язки між компонентами), науково-методичне забезпечення (робочі програми та тематичні плани навчальних дисциплін, навчальні та методичні посібники, наочні та технічні засоби навчання, напрямки забезпечення). Системотвірним чинником системи є мета – сформувати в офіцерів стійкі правові якості, які мають чітко виражену професійну спрямованість;визначено напрямки науково-методичного забезпечення як технологічної складової реалізації поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ: поглиблення правових знань майбутніх офіцерів-прикордонників у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів, правове виховання курсантів-прикордонників з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, удосконалення керівництва процесом формування правової культури курсантів, реалізація заходів військово-соціальної роботи в умовах службової діяльності офіцерів-прикордонників та підвищення їх кваліфікації, підвищення правової культури офіцерів-прикордонників засобами науки.

Удосконалено: критерії (орієнтовно-спонукальний, поведінково-діяльнісний, потенційно-перспектив­ний), показники і рівні сформованості правової культури курсантів.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка