Райко Валерій Вікторович теоретичні І методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби україниСторінка4/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

Набули подальшого розвитку: категорії та поняття правової культури офіцерів ДПСУ (правова культура офіцера-прикордонника, правова свідомість офіцера, правове мислення, службова честь, службова гідність і службова репутація офіцера); виявлення специфіки та сучасного стану правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників; визначення стану формування правової культури офіцерів у збройних силах зарубіжних країн, який свідчить, що у цих державах розроблено державні стратегії, які відображають національні й етнічні традиції та особливості, засновані на міжнародних стандартах викладання прав людини.


Теоретичне значення дослідження: на основі здійсненого історико-теоретичного аналізу виявлено особливості еволюційного розвитку проблеми формування правової культури у військових формуваннях України та зарубіжних країн і визначено концептуальні підходи до формування правової культури офіцерів-прикордонників; систематизовано й розвинуто категоріально-понятійний апарат, який розкриває науково-педагогічну сутність і парадигму теорії формування правової культури офіцерів-прикордонників; обґрунтовано концептуальні підходи до формування правової культури офіцерів-прикордонників з рахуванням її поліфункціональної та надпредметної структури; теоретично інтерпретовано зв’язки між компонентами педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає: у створенні науково-методичного забезпечення реалізації системи формування правової культури в офіцерів-прикордонників; розробці типових завдань діяльності майбутнього офіцера ДПСУ тактичного рівня за напрямком підготовки “Охорона та захист державного кордону” під час здійснення правоохоронних оперативно-службових функцій; розробці методик (соціалізації курсантів-прикордонників в умовах ВНЗ протягом 4 років навчання; перспективного планування правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, оцінки сформованості правової культури офіцерського складу, правового самовиховання офіцерського складу в умовах службової діяльності) та методичних рекомендацій офіцерам-прикордонникам (щодо вдосконалення правової культури у підлеглих, аналізу стану дисципліни у підрозділі, організації роботи зі зміцнення військової дисципліни під час виконання оперативно-службових завдань, проведення попереджувальної розмови з військовослужбовцем, здатним до порушень, організації занять з молодшими командирами з метою навчання їх дисциплінарної практики та профілактики правопорушень, застосування аналогії закону й аналогії права, адаптації молодого офіцера до умов служби в підрозділах ДПСУ).

Запропонована автором поліфункціональна педагогічна система формування правової культури офіцерів ДПСУ може застосовуватись командним складом органів та підрозділів для покращення результатів оперативно-службової діяльності. Одержані результати можуть бути використані під час створення методичних посібників із військової педагогіки та психології, історії, для налагодження сучасної системи виховної роботи у військових формуваннях України.

Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджено в навчально-виховний процес: НАДПСУ (акт реалізації від 5.01.2009), Університету цивільного захисту України (акт реалізації від 17.02.2009), Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт реалізації від 3.12.2008), Національної академії оборони України (акт реалізації від 3.02.2009), факультету військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (акт реалізації від 23.12.2008), Академії внутрішніх військ МВС України (акт реалізації від 21.01.2009).

Особистий внесок здобувача. Усі висвітлені у дисертації наукові результати одержані автором самостійно.

У навчальному посібнику “Етикет в житті військовослужбовців”, написаному у співавторстві, дисертанту належить визначення особливостей правової деонтології прикордонника.

У статтях, опублікованих у співавторстві, особистим внеском здобувача є такі аспекти: “Обґрунтування складових правової соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника” – визначення етапів та теоретичних засад правової соціалізації особистості курсанта-прикордонника; “Удосконалення керівництва формуванням правової культури у курсантів-прикордонників” – обґрунтування вимог, керуючись якими можна значною мірою підвищити ефективність управлінської діяльності та методів, комплексне застосування яких забезпечує необхідний результат; “Психолого-педагогічний аналіз особливостей формування правової культури офіцерського складу Державної прикордонної служби України” – визначення недоліків, труднощів формування правової культури в офіцерського складу та чинників, які впливають на зазначений процес; “Урахування ціннісних орієнтацій особистості у формуванні правової культури офіцерів-прикордонників” – визначення складових концепції формування правової культури в офіцерського складу ДПСУ; “Правове виховання як складова формування правової культури у курсантів-прикордонників” – обґрунтування форм та методів правового виховання курсантів-прикордонників як складової науково-методичного забезпечення поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ.

Вірогідність здобутих результатів дослідження забезпечується: методологічною та теоретичною обґрунтованістю наукових положень, які визначають логічну конструкцію поліфункціональної системи формування правової культури офіцерів ДПСУ та ієрархічні зв’язки між її компонентами; застосуванням комплексу методів, адекватних меті та завданням дослідження, поєднанням теоретичних і емпіричних методів; тривалим періодом (2003–2009 рр.) дослідно-пошукової роботи; перевіркою теоретично обґрунтованих результатів експериментальних досліджень із залученням репрезентативної вибірки курсантів (1 670 осіб) та математичною обробкою одержаних кількісних даних експерименту; логічним і систематичним поєднанням якісного та кількісно-фактологічного аналізу результатів; ґрунтовною апробацією теоретико-методичних засад досліджуваної проблеми і широким упровадженням прикладних розробок.


На захист виносяться:

1. Модель майбутнього офіцера-прикордонника – випускника НАДПСУ.

2. Концепція формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, яка у концентрованому вигляді відображає теоретико-методичні засади правової культури курсантів-прикордонників з урахуванням специфіки їх майбутньої професійної діяльності.

3. Система формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників як поліфункціональна педагогічна система з наявністю ієрархічних зв’язків та зв’язків управління.4. Науково-методичне забезпечення реалізації системи формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні, експериментальні та прикладні результати проведених досліджень, а також концептуальні положення та узагальнені висновки були представлені у формі доповідей і отримали схвалення на 15 наукових, науково-практичних і науково-методичних конференціях і семінарах різного рівня:

міжнародних: “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2008 р.), “Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє” (Київ, 2008 р.), “Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України” (Дніпропетровськ, 2008 р.), “Сучасні проблеми освіти: управлінський аспект” (Переяслав-Хмельницький, 2008 р.), “Развитие военного образования: проблемы, тенденции и перспективы” (Алматы, 2009 р.);

всеукраїнських: “Актуальні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом” (Хмельницький,
2004 р.), “Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України” (Хмельницький, 2006 р.), “Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України” (Хмельницький, 2007 р.), “Проблеми теорії та практики реалізації правоохоронних функцій в охороні державного кордону” (Хмельницький, 2007 р.), “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України” (Хмельницький, 2008 р.);
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка