Райко Валерій Вікторович теоретичні І методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби україниСторінка5/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6

регіональних: “Педагогічні технології підготовки спеціалістів в сучасних умовах розвитку вищої освіти” (Хмельницький, 2004 р.), “Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи” (Хмельницький, 2006 р.), “Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів” (Хмельницький, 2006 р.), “Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України” (Хмельницький, 2007 р.), “Проблеми якості практичної підготовки фахівців в умовах реформування вищої освіти” (Хмельницький, 2007 р.).


Про отримані результати та висновки дисертаційної роботи доповідалося на засіданнях: вченої ради НАДПСУ, міжфакультетських семінарах і нарадах академії (20032008 рр.).

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 47 публікаціях, у тому числі: 1 монографії, 1 навчальному посібнику, 32 статтях у провідних фахових виданнях, 3 статтях у збірниках наукових праць і журналах, 10 статтях і тезах доповідей у збірниках матеріалів конференцій, з них 41 праця є одноосібною.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Педагогічні умови формування потреби в професійній самореалізації курсантів-прикордонників” була захищена у 2003 році, її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувались.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Становлення громадянського суспільства в Україні супроводжується суперечностями й проблемами в ключових сферах його життєдіяльності. Значною мірою гальмування прогресивних перетворень в державі відбувається через відсутність елементарної політичної й правової культури громадян. Правовому нігілізму сприяють негативні явища в повсякденному житті, засоби масової інформації, недоліки у вихованні підростаючого покоління. Вимоги щодо високого рівня правової культури, як і зазначені фактори, що гальмують її ефективне формування, стосуються і військовослужбовців, перш за все офіцерських кадрів силових структур.

Формування правової культури сучасного офіцера має здійснюватись з урахуванням історичних традицій, світового й власного національного досвіду. Результати ретроспективного аналізу свідчать, що будь-які державні перевороти, революційні зміни в суспільстві характеризуються втратами його духовних цінностей, загрожують безпеці життя людини. Ці факти спонукають переосмислити ідеї, що лежали в основі попередніх спроб людства перебудувати суспільний лад на демократичних, правових засадах. Право – регулятор дозволеного й забороненого. В умовах розвитку ДПСУ ретроспективний аналіз правових відносин актуальний для розуміння сутності та особливостей формування правової культури у офіцерів-прикордонників.

Проведений аналіз досвіду формування правової культури військовослужбовців зарубіжних країн дав можливість визначити чинники, що негативно впливають на цей процес, зокрема: підвищена роль матеріального середовища у порівнянні із духовними цінностями, в тому числі культурно-правовими, надмірна схильність військовослужбовців до комфортних умов військової служби; типові випадки утрати ініціативи молодих офіцерів під час тренувань чи в умовах бойових дій; наявність расових забобонів, вияв крайніх форм індивідуалізму, кар’єризм, напруженість у взаєминах; зловживання алкоголем, наркотиками; сексуальні домагання стосовно жінок-військовослужбовців тощо.

Результати аналізу зарубіжного досвіду свідчать, що виховна діяльність командування країн НАТО, фахівців по роботі з особовим складом має цілеспрямований, багатоплановий і добре продуманий характер. Вона впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців. Як показує практика, сильними сторонами правової культури військовослужбовців є: високий рівень особистої професійної готовності та постійне прагнення до його підвищення; переконаність у винятковості соціально-економічного ладу і готовність до його захисту; гордість за свою країну та її збройні сили; прихильність до військових традицій; упевненість у своїй зброї, неперевершеності бойової техніки; військовий практицизм, спритність, винахідливість, технічна культура, високий рівень фізичної підготовки; психологічна готовність до бойових дій.

Широкі можливості викладання права в різних системах освіти створені завдяки поліваріантним підходам до виховання особистості з високими морально-ціннісними демократичними орієнтирами. Діючі програми роботи з особовим складом військовослужбовців відображають її основні концептуальні підходи, які викладені в низці документів міжнародного, регіонального і національного характеру.

2. Стан формування правової культури офіцерів у збройних силах зарубіжних країн свідчить, що у цих державах розроблено державні стратегії, які відображають національні й етнічні традиції та особливості, які засновані на міжнародних стандартах викладання прав людини; визначено мету і завдання введення курсів у навчально-виховні процеси ВВНЗ, або з інтеграцією їх в інші навчальні дисципліни, або з виділенням як окремого предмета; визначено найважливіші компоненти, зміст, форми й методи викладання і підготовки педагогічних кадрів.

Аналіз результатів пошукового експерименту свідчить, що в середньому за рік офіцерським складом у Прикордонних військах України скоювалось до 50 злочинів. На стан правопорядку та військової дисципліни в ПВУ негативно впливали: недоліки командно-розпорядчої діяльності командування деяких з’єднань і частин щодо забезпечення належного рівня правопорядку під час виконання завдань охорони державного кордону, підтримання здорового морально-психологічного клімату у військових колективах; недосконалість системи контролю за несенням прикордонної служби, зберіганням і використанням зброї, матеріально-технічних і фінансових засобів; зниження якісних характеристик призовного контингенту; моральна нестійкість і особиста дисциплінованість окремих військовослужбовців. У роботі щодо зміцнення правопорядку та військової дисципліни була низка нерозв’язаних проблем, унаслідок чого показники злочинності залишалися невиправдано високими, що негативно впливало на результати охорони державного кордону та імідж військ.

Проведення дослідно-експериментальної роботи з молодими офіцерами в органах та підрозділах ДПСУ дало можливість визначити основні причини, які негативно впливають на формування їх правової культури після випуску з академії: формально-бюрократичні методи керівництва; терпимість до порушень військової дисципліни і фактів невиконання службового обов’язку; порушення вимог керівних документів; психологічно конфліктна атмосфера в колективі; формування атмосфери кругової поруки. Поява зазначених недоліків веде до зниження показників навчання, збільшення кількості скарг, позачергових перевірок. У гіршому випадку це призводить до появи грубих порушень військової дисципліни.

3. Встановлено, що випускник НАДПСУ відповідно до посади, що буде обіймати, повинен бути компетентним виконувати певний перелік оперативно-службових функцій. На основі компетентнісного підходу розроблено модель майбутнього офіцера-прикордонника з урахуванням змін у підходах до охорони державного кордону за умов подальшого реформування ДПСУ в правоохоронний орган спеціального призначення, яка містить соціальний, професійний та культурний блоки. Кожному з цих блоків відповідають знання, вміння, навички, ціннісні орієнтації щодо вирішення типового завдання діяльності. У моделі запропоновано перелік функцій та завдань, до виконання яких повинен бути готовий випускник академії.

Правова культура офіцера-прикордонника – інтегрована якість його особистості і водночас професійно спрямована компетенція, яка має складну різнорівневу структуру, ґрунтується на правовому мисленні як передумові формування правосвідомості і базовому компоненті. Зазначена якість є відносно самостійним утворенням, що складається в результаті взаємодії різних специфічних соціальних і психічних регуляторів. Правова культура офіцера-прикордонника характеризується: знаннями категорій права, своїх прав і обов’язків, умінням їх активно відстоювати й захищати; чітким усвідомленням свого місця в структурі державної безпеки, розумінням взаємної відповідальності особистості та держави; здатністю використовувати наявні юридичні механізми для захисту прав та інтересів на кордоні України.

4. Ідея формування правової культури, її зміст, закономірності, принципи, форми і методи реалізації є такими, що ґрунтуються на законах, спеціально створених державою, і таких, що вимагають безумовного їх виконання. У самій суті формування правової культури особистості є засади, які завжди передбачають вияв зусиль розумового, емоційно-почуттєвого характеру. Правове виховання і правова інформованість офіцерського складу підвищують компетентність офіцерського складу ДПСУ, формують новий тип правового мислення особистості як необхідну складову її правової культури.

До концептуальних підходів формування правової культури особистості військовослужбовців належать: концепція аксіологічного тлумачення права; концепція правового виховання; концепція правової держави; культурологічна концепція юри­дичної деонтології; концепція “ідеальної моделі” формування правової культури особи.

У дослідженні розроблена концепція формування правової культури офіцерського складу ДПСУ, яка ураховує: специфіку професійної діяльності офіцерів-прикордонників під час навчання у ВНЗ та в умовах службової діяльності; вимоги системного, компетентнісного, комплексного та культурологічного підходів у формуванні правової культури офіцерського складу; поетапність формування правової культури; наступність та резервність правової освіти; нерозривність формування правової культури та оперативно-службової діяльності офіцерів на кордоні України й розглядається на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях.

5. У процесі побудови моделі поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури у офіцерського складу ДПСУ враховувалася структура оперативно-службової діяльності офіцера і зв’язок складових її елементів. Компонентами поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури офіцерів-прикордонників визначено: концептуальну основу (мета, принципи, закономірності, функції), процесуальну частину (навчальні заклади, курси, органи ДПСУ, суб’єкт-об’єкти формування правової культури, зв’язки між компонентами), науково-методичне забезпечення (робочі програми та тематичні плани навчальних дисциплін, навчальні й методичні посібники, наочні та технічні засоби навчання, напрямки забезпечення). Системотвірним чинником системи формування правової культури у офіцерського складу ДПСУ визначено мету – сформувати у курсантів стійкі правові якості, які повинні мати виражену професійну спрямованість.

Система ефективно впливає на соціальне становлення особистості майбутнього офіцера, активізує її громадсько-правові позиції, створює умови для вільного входження у правове поле як нашої держави, так і зарубіжних країн. Модель системи відображає сформовані взаємини між наукою, професійною підготовкою і оперативно-службовою діяльністю.

6. Для оцінки рівнів сформованості правової культури офіцерів-прикордонників шляхом використання методу групових експертних оцінок було розроблено орієнтовно-спонукальний, поведінково-діяльнісний, потенційно-перспектив­ний критерії. Орієнтовно-спонукальний критерій виражається в таких показниках: прагнення опанувати правові знання, уміння, навички, намагання проаналізувати й перейняти передовий правовий досвід командирів, викладачів, вияв правових здібностей, самостійна робота над розвитком своїх правових здібностей, орієнтація на професійно-правову діяльність у майбутньому. Поведінково-діяльнісний критерій виявляється в таких показниках: ретельна підготовка до проведення заходів правовихов­ної роботи, наполегливість у досягненні навчально-виховних цілей, вияв активності у пошуку способів вирішення правових завдань, прагнення поділитися власним досвідом з оточу­ючими, намагання поєднати вимогливість з повагою до підлеглих. Потенційно-перспектив­ний критерій визначається у таких показниках: вияв почуття справедливості, тактовності, від­вертості, чесності, гуманності, об’єктивне оцінювання своєї підготовленості в галузі права, схильність до науково-педагогічної роботи, вияв педагогічного мислення, намагання застосувати власний шлях вирішення правового завдання. Відповідно до критеріїв і показників було розроблено п’ять рівнів сформованості правової культури офіцерів-прикордонників, а саме: дуже високий, високий, середній, низький та дуже низький.

7. Напрямами реалізації поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури у офіцерів-прикордонників визначено: поглиблення правових знань майбутніх офіцерів-прикордонників у навчально-виховному процесі ВНЗ, правове виховання курсантів-прикордонників з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, удосконалення керівництва процесом формування правової культури курсантів, реалізація заходів військово-соціальної роботи в умовах службової діяльності офіцерів-прикордонників та підвишення їх кваліфікації, підвищення правової культури офіцерів-прикордонників засобами науки.

Соціально-педагогічними умовами, які позитивно впливають на поглиблення правових знань у курсантів-прикордонників, є: розуміння і усвідомлення курсантами соціальної значущості права як регулятора суспільних відносин як необхідної умови існування держави; формування на цій основі у курсантів інтересу до форм і засобів правової освіти; зв’язок правової освіти з практичною діяльністю курсантів на стажуванні; здійснення правової освіти з урахуванням курсу навчання і вікових особливостей курсантів; поєднання різних методів, форм і засобів впливу, забезпечення послідовності освоєння правового матеріалу курсантами і повного охоплення їх правовиховними заходами; гнучкість правової освіти, ефективне використання її форм і методів в обстановці, що склалася, з урахуванням інтересів курсантів.

До основних складових правового виховання курсантів віднесено: комплексне засвоєння курсантами теоретичних правових знань; розкриття значення правової діяльності майбутнього офіцера-прикордонника в системі суспільства; показ цінностей наслідків людської правової діяльності в історичному минулому і на сучасному етапі, оволодіння правовими цінностями української і світової культури; формування духовних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників, спрямованих на розвиток інтелігентності, на основі правових знань; формування культури творчого правового мислення, схильності до якісного аналізу, творчого підходу до вирішення правових ситуацій, подолання вузькопрофесійного стилю мислення; включення елементів правових знань в гуманітарні і військово-професійні дисципліни; розгляд правових дисциплін в їх розвитку; засвоєння знань в системі правових відносин і юридичних норм професійної діяльності; посилення правового аспекту під час професійної підготовки офіцерських кадрів в умовах службової діяльності; науково-методичне забезпечення правового виховання курсантів.

До осно­вних методів військово-соціальної роботи, спрямованих на формування правової культури, належать: правове інформування; індивідуальна військово-соціальна робота (індивідуа­льні доручення, завдання, подання допомоги, консультуван­ня та контроль); військово-соціальна робота в масштабі групи (групо­ве консультування, терапія, тренінг); ігровий метод (включення особистості прикордонни­ка в конкретні умови й обставини, задані окремим сценарі­єм, на певному фоні, що відображає характер службової діяльності); педагогічна корекція (сукупність прийомів і засобів, на­правлених на зміну деяких рис вдачі й поведінки співробітника); соціальна терапія (прийоми й засоби, що дозволяють забезпечити позитивність у взаємовідносинах конкретного прикордонника із соціальним середовищем, колективом і допомагають у розв’язанні соціальних проблем і конфліктів); терапія впливу (спосіб зміни поведінки прикордонни­ків, що полягає у впливі на свідомість прикордонника осо­бистим прикладом начальника, прикладами зразкових дій інших прикордонників).

Основними завданнями формування правової культури засобами науки є: проведення дисертаційних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності охорони державного кордону та вдосконалення навчально-виховного процесу академії; опрацювання підручників, навчальних і навчально-методичних посібни­ків для забезпечення навчально-виховного процесу академії та оперативно-службової діяльності органів охорони кордону; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації для Державної прикордонної служби України; залучення слухачів і курсантів до військово-наукової, винахідницької і раціоналіза­тор­ської роботи, прищеплення їм навичок самостійних наукових досліджень, поглиблення їхніх знань.

8. Ефективність обґрунтованої в дослідженні поліфункціональної педагогічної системи формування правової культури у офіцерів Державної прикордонної служби України переревірена під час формувального педагогічного експерименту. Унаслідок формувального експерименту в експериментальній групі середній динамічний приріст склав 1,42 бала, у контрольній – 1,03 бала. Упровадження в експериментальній групі науково-методичного забезпечення реалізації розробленої системи підтвердило гіпотезу дослідження.Подальша розробка теорії і практики формування правової культури у офіцерів-прикордонників могла б здійснюватися за такими напрямами: теоретико-методичні засади формування правової культури прапорщиків та сержантів в органах та підрозділах ДПСУ; правове виховання офіцерів-прикордонників на основі сучасних інформаційних технологій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аксьонова О. М. Система педагогічної підготовки майбутніх офіцерів до управління військовим колективом (виховний аспект): дис. … кандидата пед. наук : 20.02.02. / Аксьонова Олена Михайлівна. – Хмельницький, 1998.  201 с.

 2. Алексеенко Б. Н. Введение в основы научных исследований : учеб. пособие / Алексеенко Б. Н. – Хмельницкий : ИПВУ, 1993. – 100 с.

 3. Алехин А. П. Административное право Российской Федерации : [учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. “Правоведение”] / Алехин А. П., Козлов Ю. М., Кармолицкий А. А. – М. : ТЕИС, 1994.  Ч. 2 : Административно-правовая организация управления экономикой, социально- культурной и административно-политической сферами. – 269 с.

 4. Аналітичний огляд стану правопорядку та військової дисципліни в Прикордонних військах України у 2001 році / Державний комітет у справах охорони державного кордону України. Управління виховної роботи. – К. , 2002. – 13 с.

 5. Андрушко О. В. Дізнання в органах прикордонної служби України: процесуальні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / О. В. Андрушко. – Київ, 2005. – 20 с.

 6. Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 18 с.

 7. Архангельский С. И. Вопросы измерения, анализа и оценки результатов наблюдений в практике педагогических исследований / Архангельский С. И., Михеев В. И., Перельцвайг Ю. М. – М. : Знание, 1975. – 34 с.

 8. Афанасьєв А. О. Проблема відповідальності у сфері військово-професійної діяльності / Афанасьєв А. О. // Філософія, соціологія, психологія : зб. наук. праць філософ. ф-ту Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – № 4, ч. І. – С. 72–78.

 9. Афонін Е. А. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми / Е. А. Афонін – К. : Інтерграфік, 1994. – 304 с.

 10. Ахметова Д. З. Слагаемые профессиональной компетентности преподавателя / Ахметова Д. З., Гурье Л. И., Габдулахаков В. Ф. [науч. ред. В. Г. Тимирясов]. – Казань : Издательство “Таглимат” ИЭУиП, 2001. – 111 с.

 11. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности научно-педагогических исследований: дидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.

 12. Бабанский Ю. К. Энциклопедия педагогического процесса / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. – К. : Рад. шк., 1984. – 284 с.

 13. Балашов В. А. Формирование профессиональных качеств у слушателей-пограничников в процессе профессионального обучения: дис. … кандидата пед. наук : 20.01.06 / Балашов Валерий Алексеевич. – Хмельницкий, 1996. – 263 с.

 14. Балашова Ю. В. Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія”.  Хмельницький, 2002.  20 с.

 15. Барабанщиков А. В. Основы военной психологии и педагогики /
  А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Н. Ф. Феденко ; под ред.
  А. В. Барабанщикова. – М. : Просвещение, 1988. – 271 с.

 16. Барабанщиков А. В. Психология и педагогика высшей военной школы : учеб. пособие / Барабанщиков А. В. − М. : Воениздат, 1989. − 365 с.

 17. Баранов С. П. Педагогика / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина,
  В. А. Сластенин. – М. : Просвящение, 1987. – 368 с.

 18. Батышев С. Я. Производственная педагогика / С. Я. Батышев. – М. : Машиностроение, 1976. – 688 с.

 19. Безбородий В. О. Формування професійної правової культури керівників органів внутрішніх справ: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Безбородий Валентин Олександрович. – Х., 2001. – 168 с.

 20. Безносюк О. О. Система модульно-рейтингового контролю успішності студентів (на матеріалах підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. О. Безносюк. – Київ, 2001. – 22 с.

 21. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем / Беспалько В. П. − Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1997. − 304 с.

 22. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности: дис. ... доктора психол. наук : 19.00.07 / Бех Иван Дмитриевич. – К. , 1992. – 320 с.

 23. Бех І. Д. Концептуальні засади розвитку виховання в системі освіти України // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.  Херсон : Видавництво ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 170–174.

 24. Бех I. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / Бех I. Д. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. – 280 с.

 25. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Овчарук О. В. та ін. / [заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

 26. Біла О. О. Компетентність саморозвитку фахівця : педагогічні засади формування у вищій школі / Біла О. О., Гуменникова Т. Р., Кічук Я. В. та ін. [наук. ред., упоряд., авторство Н. В. Кічук]. – Ізмаїл : ІДГУ, 2007. – 236 c.

 27. Біленчук П. Д. Правова деонтологія / П. Д. Біленчук, С. С. Сливка. – К. : Атіка, 1999 – 320 с.

 28. Білий П. М. Правова культура в адміністративній діяльності працівника міліції громадської безпеки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білий Петро Миколайович. – К., 1998. – 242 с.

 29. Бойко Д. М. Психологічні умови формування правової культури старшокласників: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Бойко Дмитро Миколайович. – К., 2005. – 211с.

 30. Боровик Л. В. Розвиток пізнавальної самостійності курсантів-прикордонників з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей: дис. … кандидата психол. наук : 20.02.02 / Боровик Людмила Володимирівна. – Хмельницький, 1998. – 211 с..

 31. Бороздина Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 224 с.

 32. Бровкин В. Социальное обеспечение военнослужащих Великобритании / В. Бровкин // Зарубежное военное обозрение. – 1991. – № 2. – С. 16–20.

 33. Бунєєв Т. В. Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов’язків: дис. … кандидата пед. наук : 20.02.02 / Бунєєв Тарас Васильович. – Хмельницький, 2002. – 217 с.

 34. Бурмистров В. А. Место и роль правовой культуры в становлении правового государства / В. А. Бурмистров. – Симферополь : Таврида, 1996. – 190 с.

 35. Бутенко В. Г. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.  Херсон : ХДУ, 2002.  Вип. 30.  С. 18–26.

 36. Ваколюк Т. В. Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Ваколюк Тетяна Володимирівна. – Хмельницький, 2003. – 199 с.

 37. Вальчук О. А. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. … кандидата пед. наук : 20.01.06 / Вальчук Ольга Анатоліївна – Хмельницький, 1996. – 165 с.

 38. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника. – Х. : Основа, 2007. – 170 с.

 39. Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Васянович Григорій Петрович. – К., 1997. – 377 с.

 40. Вдовиченко Р. П. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / Вдовиченко Р. П., Калініна Л. М., Чайка В. Д. – К. ; Миколаїв : Іліон, 2007. – 524 с.

 41. Великий тлумачний словник української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

 42. Видиш М. М. Педагогічні основи формування моральних взаємовідносин у колективі кафедри військового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / Видиш Микола Миколайович. − Хмельницький, 2000.− 18 с.

 43. Виноград О. В. Педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців-кінологів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія”.  Хмельницький, 2001.  18 с.

 44. Вирабов С. А. Мои афоризмы и максимы о политиках и демократии, власти, мафии, науке, культуре и любви, о философском и правовом / С. А. Вирабов. – Донецк : Каштан, 2007. – 468 с.

 45. Вишневський П. Р. Педагогічне управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі на основі інноваційних технологій : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Вишневський Петро Ростиславович. – Хмельницький, 2006. – 209 с.

 46. Військове виховання: історія, теорія та методика : навчальний посібник / [За ред. В. В. Ягупова]. – К., 2002. – 560 с.

 47. Військові статути Збройних Сил України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. Г. Коріненко, В. В. Корх, В. І. Гридасов, В. М. Ковальов. – Х. : 2005. – 112 с.

 48. Вітюк В. А. Сутність і зміст військово-соціальної роботи у Державній прикордонній службі України // Науковий вісник. – Хмельницький: Науково-дослідний інститут ДПС України, 2003. – № 5. – С. 39–41.

 49. Владимирова В. І. Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя в історії вищої педагогічної школи України (1917–2002 рр.): дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Владимирова Валентина Іванівна. – Кіровоград, 2002. – 196 с.

 50. Военная педагогика / [Давыдов В. П., Демин В. Г., Кравчун Н. С. и др.] ; под ред. А. В. Барабанщикова. – М. : Воениздат, 1966. – 374 с.

 51. Вознюк О. М. Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Вознюк. – Вінниця, 2004. – 21 с.

 52. Войтович А. І. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / А. І. Войтович. – Хмельницький, 2007.  20 с.

 53. Вокальчук Є. Л. Системний підхід до організації уроків позакласного читання у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання” / Є. Л. Вокальчук. – К., 1998. – 17 с.

 54. Волкогонов Д. А. Советский солдат / Д. А. Волкогонов – М. : Воениздат, 1987. – 367 с.

 55. Волкогонов Д. А. Воинская этика / Волкогонов Д. А. − М. : Воениздат, 1976. − 320 с.

 56. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів /
  Т. Б. Волобуєва – Х. : Видавнича група “Основа”, 2005. – 112 с.

 57. Вопросы обучения и воспитания в военно-учебных заведениях
  / [Барабанщиков А. В., Братцев А. А., Вакуров И. Д. и др.] ; под ред.
  И. Н. Шкадова. – М. : Воениздат, 1976. – 523 с.

 58. Воронов А. И. Проявление индивидуальных свойств личности в малой армейской группе: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.01 / Воронов Александр Игоревич. – Одесса, 1997. – 246 с.

 59. Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / А. В. Галімов. – Тернопіль, 2005. – 40 с.

 60. Ганзенко О. О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Ганзенко Олександр Олександрович. – Запоріжжя, 2002. – 198 с.

 61. Ганзенко О. О. Конституційні засади формування правової культури особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 12. – К. : 2001. – С. 170–174.

 62. Ганзенко О. О. Формування загальної культури громадян України як основна мета державного регулювання соціокультурною сферою // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” / Новіков Б. В. , Гайченко В. А. та ін. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 245–247.

 63. Генералова Н. М. Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. М. Генералова.  Хмельницький, 2003.  18 с.

 64. Гнатенко Е. А. Философский проект правового государства в культуре предреволюционной России / Е. А. Гнатенко. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 288 с.

 65. Гнатюк В. М. Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи : дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.01 / Гнатюк Володимир Миколайович. – К., 2000. – 176 с.

 66. Голованов С. О. Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку / Голованов С. О., Головко М. Л., Балабанов Г. В. та ін. – К. : АПСВ, 2005. – 192 с.

 67. Головченко В. В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, ме­тодика, измерения / В. В. Головченко. – К. : Наукова думка, 1985. – 96 с.

 68. Гольц А. Внутри “железного треугольника” побывал наш корреспондент, находясь в командировке в США / А. Гольц // Красная звезда. – 1990. – 10 марта. – С. 3.

 69. Гошуляк В. В. Индивидуальный подход в учебной и воспитательной работе со слушателями и курсантами : учебно-методическое пособие / Гошуляк В. В., Чернов А. Л.. – Пенза : Издательство ПВАИУ, 1987. – Вып. ІІІ. – 44 с.

 70. Гримич М. В. Звичаєво-правова традиційна культура українців ХІХ – початку ХХ ст.: дис... доктора іст. наук : 07.00.05 / Гримич Марина Віллівна. – К., 2005. – 410 с.

 71. Грязнов І. О. Військова соціологія / І. О. Грязнов. – Хмельницький : Нац. акад. ПВУ, 2001. – 66 с.

 72. Грязнов І. О. Концептуальні підходи до морального виховання військовослужбовців // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Видавництво Ужгородського національного університету, 2004. – № 7. – С. 57–62.

 73. Грязнов І. О. Обґрунтування компонентів системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / І. О. Грязнов // Збірник наук. праць. Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 8 / гол. ред. Буряк В. К. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 257–262.

 74. Грязнов І. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / І. О. Грязнов. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2004. – 343 с.

 75. Грязнов І. О. Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України: дис. ... кандидата пед. наук : 20.02.02 / Грязнов Ігор Олександрович. – Хмельницький, 1998. – 210 с.

 76. Гузик М. П. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 “Теорія навчання” / М. П. Гузик. – Київ, 2004. – 22 с.

 77. Гузинін В. В. Правове виховання майбутніх педагогів // Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 8. – С. 129–135.

 78. Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект / О. І. Гура. – Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – 331с.

 79. Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. / Гуревич Роман Семенович  К., 1999.  481 с.

 80. Гушулей Й. М. Педагогічні проблеми загальнотехнічної підготовки фахівців з автомобільної техніки в умовах Національної академії Державної прикордонної служби України / Гушулей Й. М., Шевчук В. М. // Наукові записки Тернопільського державного університету. – Серія : Педагогіка. – 2003. – № 4. – С. 161–163.

 81. Дарієнко Альона. Естетична культура юриста (спроба філософсько-правового осмислення) / Альона Дарієнко. – Л., 2001. – 80 с.

 82. Демко О. С. Правовая культура учащейся молодежи: состояние и технологии ее формирования: дис. ... кандидата социол. наук : 22.00.06 / Демко Ольга Сергеевна. – Белгород, 2007. – 204 с.

 83. Денищик О. І. Сучасні педагогічні технології формування моральної культури майбутніх юристів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ–Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 465–471.

 84. Директива Голови Адміністрації ДПС України “Про організацію виховної роботи з особовим складом Державної прикордонної служби України”. – К. : ГУВР ДПСУ, 2004. – 23 с.

 85. Директива Голови Державного комітету у справах охорони Державного кордону України – Командувача Прикордонних військ України “Про організацію індивідуального вивчення військовослужбовців Прикордонних військ України”.  К., 1998.  21 с.

 86. Дияк В. В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. В. Дияк.  Хмельницький, 2004.  18 с.

 87. Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. В. Діденко.  Хмельницький, 2003.  18 с.

 88. Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право: навчальний посібник / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов. – К. : Хрінком Інтер, 2000. – 640 с.

 89. Дрожжина С. В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / С. В. Дрожжина. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 198 с.

 90. Дубасенюк О. А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Дубасенюк Олександра Анатолівна.  Житомир, 1996.  527 с.

 91. Дубровский В. Ф. Педагогические условия формирования правовой культуры старшеклассников: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дубровский Валерий Федорович. – К., 1997. – 211 с.

 92. Дягілева Л. Д. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. Д. Дягілева.  Хмельницький, 2004.  18 с.

 93. Дякин В. Социальная защищенность военнослужащих Франции / В. Дякин // Зарубежное военное обозрение. – 1990. – № 8. – С. 10–13.

 94. Етика : навчальний посібник / [В. О. Лозовой, М. І. Панов,
  О. А. Стасевська та ін.] ; за ред. проф. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

 95. Єрмола А. М. Система науково-методичної роботи інформаційно-методичних центрів з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / А. М. Єрмола. – Харків, 1998. – 17 с.

 96. Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи педагогічними кадрами : навчальний посібник. – Харків : ТО “Гімназія”, 1999. – 128 с.

 97. Жеглов М. Как живет американский профессионал / М. Жеглов // Красная звезда. – 1998. – 15 марта. – С. 3.

 98. Жуховицкий Л. А. Открытое письмо читателю / Л. А. Жуховицкий. – М. : Педагогика, 1988. – 368 с.

 99. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Издательский центр “Академия”, 2001. – 208 с.

 100. Загниборода В. В. Розвиток правової компетентності / Загниборода В. В., Виклюк С. Г., Кіт Н. В. – К. : Плеяди, 2005. – 112 с.

 101. Загрева В. Я. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / В. Я. Загрева. – К., 2002. – 19 с.

 102. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей” від 20.12.91. – К. : ВВР, 1992. – 12 с.

 103. Законодавство України про освіту: збірник законів. – К. : 3-19 Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

 104. Залож В. В. Післядипломна освіта офіцерів Державної прикордонної служби України: проблеми та шляхи удосконалення / Залож В. В., Морозов І. В. // Науковий вісник. – Хмельницький : Науково-дослідний інститут ДПС України, 2003. – № 5. – С. 26–29.

 105. Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.12 / Занік Юрій Мирославович. – Л., 2006. – 178 с.

 106. Занік Ю. М. Філософія інтелекту: культурологічно-правовий аспект / Ю. М. Занік – Л. : ПАІС, 2006. – 158 с.

 107. Зарубежная социология ХХ века: хрестоматия. [Тексты] / [ред. В. Г. Городяненко]. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2001. – 336 с.

 108. Захист Вітчизни : [підручник для 10–11 кл. загальноосвітніх навчальних закла­дів] / М. М. Бака, Ю. О. Квашньов, А. О. Литвиненко,
  С. І. Операйло; за ред. Ю. О. Квашньова та А. О. Лит­виненка. – К. : Вежа, 2006. – 448 с.

 109. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учебное пособие / Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Сыманюк Э. Э. – М., 2005. – 211 с.

 110. Зелений В. І. Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зелений Володимир Іванович. – Хмельницький, 2003. – 216 с.

 111. Зеленко І. П. Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень” / І. П. Зеленко. – Харків, 2006. – 20 с.

 112. Зеленков М. Морально-психологическая подготовка войск в армиях зарубежных стран / М. Зеленков // Зарубежное военное обозрение. – 2000. – № 11. – С. 5–11.

 113. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навчальний посібник [для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів] / Зязюн І. А., Сагач Г. М. – К. : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

 114. Зязюн І. А. Філософія практико-зорієнтованої методології педагогічної дії / І. Зязюн   // Збірник наук. праць. Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 8 / гол. ред. Буряк В. К. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 3–12.

 115. Иванов В. П. Формирование личности офицера / В. П. Иванов. – М. : Воениздат, 1986. – 160 с.

 116. Іова В. Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності : навч.-метод. посіб. / В. Ю. Іова. – Хмельницький : Абетка, 2001. – 167 с.

 117. Іщенко Д. В. Військова педагогіка: курс лекцій / Д. В. Іщенко.  Хмельницький : Академія ПВУ, 1998.  159 с.

 118. Іщенко Д. В. Курс лекцій з військової педагогіки / Д. В. Іщенко. – Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1998. – 216 с.

 119. Іщенко Д. В. Педагогіка та психологія вищої військової школи /
  Д. В. Іщенко. – Хмельницький : Академія ПВУ, 1997. – 186 с.

 120. Іщенко Д. В. Теорія і практика виховання слухачів вищих військових закладів у процесі навчання: дис. … доктора пед. наук : 20.02.02 / Іщенко Дмитро Васильович. – Хмельницький, 1999. – 416 с.

 121. Кабачинський М. І. Історія кордонів та Прикордонних військ України: Монографія / М. І. Кабачинський. – Хмельницький : Видавництво Хмельницької міської друкарні, 2000. – 216 с.

 122. Каламаж Р. В. Психологічні аспекти формування правової культури виборців: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.06 / Каламаж Руслана Володимирівна. – Острог, 2004. – 262 с.

 123. Капитонов Э. А. Социология ХХ века / Э. А. Капитонов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

 124. Капітанець С. В. Педагогічні умови формування професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02 / Капітанець Світлана Володимирівна  Хмельницький, 2001.  224 с.

 125. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.

 126. Карпілянський Д. А. Соціально-педагогічні умови формування групових норм у військових колективах підрозділів, що укомплектовані на професійній основі: дис. ... канд. психол. наук : 20.02.02 / Карпілянський Дмитро Анатолійович.  Хмельницький, 2001.  241 с.

 127. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. Г. Карпова – Харків, 2004. – 20 с.

 128. Карпова Л. І. Формування естетичної культури військовослужбовця засобами самодіяльної художньої творчості: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Карпова Л. І.  К., 1994.  154 с.

 129. Катковський А. В. Удосконалення професійного виховання військовослужбовців за контрактом у Прикордонних військах України: дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02 / Катковський Андрій Вадимович. – Хмельницький, 2000.  197 с.

 130. Кельбя В. Г. Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія”.  Хмельницький, 2002.  18 с.

 131. Клачко В. М. Формування мотивації учбової діяльності у курсантів вищих військових навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 / Клачко Володимир Миколайович. – Хмельницький, 1999.  149 с.

 132. Коваль В. В. Социально-педагогические проблемы управления школой-гимназией: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Коваль Валентина В’ячеславівна. – Запорожье, 1997. – 172 с.

 133. Козловский В. Л. Некоторые проблемы подготовки офицерских кадров : науч.-метод. сб. / Козловский В. Л. – М. : Воениздат, 1992. –
  С. 3–10.

 134. Козуліна С. О. Механізми державного управління діяльністю закладів охорони здоров’я (організаційно-правовий аспект): дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Козуліна Світлана Олександрівна. – О., 2004. – 202 с.

 135. Козяр М. М. Педагогічні основи виховання у курсантів навчальних закладів системи МВС відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козяр Михайло Миколайович. – К., 1998. – 166 с.

 136. Колодій І. С. Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України: дис. … кандата пед. наук : 13.00.04. / Колодій Ігор Степанович. – К., 1998. – 198 с.

 137. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений / В. М. Колпаков – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

 138. Конституція України. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

 139. Корольов О. П. Система етичного виховання працівників Державної митної служби України // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2003. – № 25, ч. II. – С. 242–249.

 140. Косаревська О. В. Щодо питання про критерії та показники ефективності правового виховання молоді / О. В. Косаревська // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал. – Одеса: Видавництво “Астропринт”, 1999. – № 3. – С. 202–206.

 141. Костандов А. Морально-психологическое состояние военнослужащих турецкой армии / А. Костандов // Зарубежное военное обозрение.  2001.  № 5–6.  С. 13–19.

 142. Котюк В. О. Теорія права. Курс лекцій: навч. посіб. [для юрид. факультетів вузів] / В. О. Котюк – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.

 143. Котельников С. Кордон вчора, сьогодні, завтра: незакінчений фоторепортаж / С. Котельников, С. Астахов. – К. : Логос, 2004. – 274 с.

 144. Кохан В. Г. Продуктивна взаємодія військового кері­вника та його підлеглих як основа їх душевного комфорту // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред.
  С. Д. Максименка. – К., 2002. – Т. IV, ч. 7. – С. 117–121.

 145. Коцеруба Д. М. Шляхи та умови удосконалення виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України: дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 / Коцеруба Дмитро Михайлович. – Хмельницький, 2000.  224 с.

 146. Кравець В. П. Соціальні служби для молоді та демографічне виховання // Соціальна робота в Україні : посібник / В. П. Кравець.  К. : ДЦССМ, 2003.  Ч. ІІІ.  195 с.

 147. Кретова О. І. Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів на основі системного підходу закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. І. Кретова. – Кіровоград, 1998. – 20 с.

 148. Крук С. Л. Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів // Збірник наукових праць (спец. випуск). – Хмельницький : Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – № 19, ч. ІІ. – С. 161–164.

 149. Крук С. Л. Формування моральної культури у курсантів-прикордонників: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Крук Станіслав Леонідович – Хмельницький, 2003. – 167 с.

 150. Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Кубіцький Сергій Олегович. – К., 2002. – 208 с.

 151. Кудінов Ю. В. Формування культури педагогічного спілкування у курсантів-прикордонників в процесі військово-професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія”/ Ю. В. Кудінов.  Хмельницький, 1998.  18 с.

 152. Кудрявцев Ю. Подготовка командных кадров к воспитательной деятельности в вузах США, Германии и Великобритании / Ю. Кудрявцев // Зарубежное военное обозрение.  2001.  № 5–6.  С. 20–24.

 153. Кузьменко О. А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. А. Кузьменко. – К., 1998. – 18 с.

 154. Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми : зб. наук. праць / [ред. О. А. Гриценко]. – К., 1995. – 64 с.

 155. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : зб. офіційних документів / Генеральна прокуратура України / М. В. Гарник (відп. ред.) В. І. Фрич (упоряд.). – К. : Істина, 2002. – 336 с.

 156. Кульчицький В. Й. Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. Й. Кульчицький. – Івано-Франківськ, 2003. – 16 с.

 157. Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України / Т. В. Курило. – Львів, 2005. – 155 с.

 158. Курок В. П. Цілісна система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового та професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” /
  В. П. Курок. – К., 1993. – 24 с.

 159. Кухар В. В. Кримінально-правові засоби попередження розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право” / В. В. Кухар. – Львів, 2007. – 20 с.

 160. Кучер З. С. Організація самостійної роботи майбутніх учителів обслуговуючої праці в системі модульного навчання офіцерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / З. С. Кучер.  Хмельницький, 2006.  20 с.

 161. Кучеренко А. А. Сучасні вимоги до військово-професійної підготовленості офіцерів-прикордонників // Збірник наукових праць № 26. Частина II. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2004. – С. 138–139.

 162. Кучеренко А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Кучеренко Андрій Аркадійович. – Хмельницький, 2005. – 250 с.

 163. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект / В. А. Кушнір. – Кіровоград : Видавничий центр КДПУ, 2001. – 348 с.

 164. Кушнір Н. П. Правова культура у першій Чехословацькій Республіці (1918–1938 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кушнір Наталія Петрівна. – Ужгород, 2006. – 223 с.

 165. Лазур Я. В. Правове регулювання національно-культурної автономії: світовий та вітчизняний досвід: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лазур Ярослав Володимирович. – Ужгород, 2005. – 214 с.

 166. Лащенко П. Н. Искусство военачальника / П. Н. Лащенко. – М. : Воениздат, 1986. – 206 с.

 167. Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 168. Леонгидов С. Трудоустройство бывших американских военнослужащих / С. Леонгидов  // Зарубежное военное обозрение. – 1990. – № 6. – С. 75.

 169. Лєсков В. О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук : спец. 17.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Хмельницький, 2008. – 20 с.

 170. Лігоцький А. О. Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні (теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / А. О. Лігоцький. – К., 1997. – 36 с.

 171. Лісова Н. І. Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лісова Наталія Іванівна. – К., 2005. – 210 с.

 172. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків, ХПІ, 1997. – 338 с.

 173. Любенок Д. Г. Методи проведення військово-соціологічних досліджень у Збройних Силах України. – К. : ГУВР МО України, 1995. –
  145 с.

 174. Маєвська Л. М. Етнокульурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: міжнародний та вітчизняний рівень: методичні рекомендації / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 304 с.

 175. Майборода Г. Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 ; 13.00.01 / Майборода Галина Яківна. – Черкаси, 1996. – 193 с.

 176. Макаренко А. С. Собрание сочинений в четырёх томах / А. С. Макаренко.  – М. : Правда, 1987. – Т. 1. – 1987. – 575 с.

 177. Макаров Р. Н. Наука: истоки и движение цивилизации: Конструкция диссертационного исследования. Краткий энциклопедический справочник / Р. Н. Макаров. – М., 2004. – 1286 с.

 178. Макарова Л. М. Системний підхід до орієнтації дітей дошкільного та шкільного віку на педагогічну професію: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Макарова Любов Михайлівна. – К., 1998. – 212 с.

 179. Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / О. К. Маковський. – Хмельницький, 2002. – 18 с.

 180. Максименко С. Д. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України / С. Д. Максименко, Б. М. Олексієнко: підручник.  Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2001. – 448 с.

 181. Максимов В. В. Правова охорона культурних цінностей у Конвенціях ЮНЕСКО: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Максимов Владислав Володимирович. – К., 1997. – 146 с.

 182. Макушев П. В. Професійна правосвідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування і удосконалювання): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Макушев Петро Васильович. – К., 2004. – 237 с.

 183. Малахов В. А. Етика. курс лекцій : навчальний посібник / В. А. Малахов. – К.: Либідь, 2004. – 384 с.

 184. Мармаза О. І. Система підвищення функціональної компетентності керівників загальноосвітніх закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” /
  О. І. Мармаза. – К., 1998. – 18 с.

 185. Маслов В. С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових навчальних закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. С. Маслов. – К., 1998. – 36 с.

 186. Мацишин М. О. Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Мацишин Микола Олексійович. – Хмельницький, 2007. –
  214 с.

 187. Мгимов Ю. Так їх роблять патріотами / Ю. Мгимов // Прикордонник України. – 18 квітня 2002. – С. 6.

 188. Менюк О. А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Менюк Олег Анатолійович. – К., 2003. – 212 с.

 189. Методологические проблемы военной теории и практики / [Барабанщиков А. В., Бешенцев А. В., Бокарев В. А. и др.] ; под ред. Желтова А. С., Кондраткова Т. Р., Хоменко Е. А. – М. : Воениздат, 1969. – 512 с.

 190. Михайленко Л. Ф. Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. Ф. Михайленко. – Вінниця, 2005. – 23 с.

 191. Михайлова Н. В. Государственно-правовая охрана историко-культурного наследия России во второй половине ХХ века / Н. В. Михайлова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. – 280 с.

 192. Многонациональный воинский коллектив: вопросы и ответы. – М. : Воениздат, 1989. – 175 с.

 193. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання” / Н. В. Морзе. – К., 2003. – 39 с.

 194. Морозов А. С. Формування правової культури у майбутніх працівників міліції: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Морозов Анатолій Семенович. – Херсон, 1999. – 201 с.

 195. Морозов М. О. Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України: дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 / Морозов Микола Олексійович. – Хмельницький, 2000. – 211 с.

 196. Морозов С. М. Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. … кандидата пед. наук : 20.02.02 / Морозов Сергій Миколайович. – Хмельницький, 1999.  217 с.

 197. Мота А. Ф. Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління ; адміністративне право та процес ; фінансове право” / А. Ф. Мота. – Київ, 2003. – 18 с.

 198. Назаренко В. О. Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 / Назаренко Віктор Олександрович. – Хмельницький, 2007. – 19 с.

 199. Наказ Голови Державного комітету – Командувача Прикордонних військ України “Про затвердження положення про Офіцерське зібрання у з’єднаннях та частинах Прикордонних військ України” від 26 лютого 2003 року № 118. – К., 2003. – 13 с.

 200. Наказ Голови Державного комітету – Командувача Прикордонних військ України “Про підсумки роботи зі зміцнення військової дисципліни в січні 2003 року” від 6.02.2003, № 70, iнв. № 8119, cправа 26: Накази, директиви Держкомітету № 61–122. – Т. 2. – 311 с.

 201. Наказ Голови Державної прикордонної служби України “Про удосконалення роботи щодо забезпечення правопорядку та дисципліни в Державній прикордонній службі України” від 30 грудня 2005 року № 1030. – К., 2005. – 16 с.

 202. Науково-дослідна робота в закладах освіти / [укл. Туранов Ю. О., Уруський В. І.]. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140 с.

 203. Нестеркин В. “Новая дедовщина” в польской армии / В. Нестеркин // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 8. – С. 34–35.

 204. Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. І. Нещадим. – К. , 2004. – 56 с.

 205. Ничкало Н. Г. Підготовка педагогів для сучасної професійної школи: полікультурний аспект, нові завдання й напрями досліджень / Н. Ничкало // Збірник наук. праць. Педагогіка вищої та середньої школи. вип. 8 / гол. ред. Буряк В. К. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 26–33.

 206. Нікітчина С. О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С. О. Нікітчина. – Луцьк, 1997. – 159 с.

 207. Ніколаєнко Т. Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Т. Б. Ніколаєнко. – Київ, 2008. – 20 с.

 208. Новак І. А. Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04
  / Національна академія Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького.  Хмельницький, 2003.  18 с.

 209. Новицька Н. Б. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління ; адміністративне право та процес ; фінансове право” / Н. Б. Новицька – Ірпінь, 2007. – 19 с.

 210. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов. – СПб. : Питер, 2004. – 268 с.

 211. Овечкин А. Неуставняк по американски / А. Овечкин // Армейский сборник. – 1998. – № 10. – С. 93–96.

 212. Олексієнко Б. М. Викладач військової академії / Б. М. Олексієнко. – Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1997. – 84 с.

 213. Онаць О. М. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. М. Онаць. – К., 2006. – 21 с.

 214. Онисько О. І. Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / О. І. Онисько. – Київ, 2003. – 21 с.

 215. Орлова І. В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу): дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.09 / Орлова Ірина Веніамінівна. – К., 2003. – 218 с.

 216. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О. М. Пєхота, А. З. Кітенко, О. М. Любарська та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

 217. Осика І. В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Осика Ірина Віталіївна. – К., 2004. – 194 с.

 218. Оскірко В. О. Про методику прогнозування реального стану протиправної діяльності на державному кордоні та визначення адекватності заходів протидії / Оскірко В. О., Решетніков О. В. // Науковий вісник. – Хмельницький : Науково-дослідний інститут ДПС України, 2003. – № 1. – С. 13–15.

 219. Основи законодавства України : підручник / [за заг. редак. начальника Правового управ­ління Міністерства оборони України полковника юстиції Кириленка В. І.]. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 617 с.

 220. Основи психології : підручник / За заг. ред. О. В. Киричука,
  В. А. Роменця.  2-ге вид., стереотип.  К.: Либідь, 1996.  632 с.

 221. Основи теорії виховання : навчальний посібник / [Синьов В. М., Пометун О. І., Кривуша В. І., Супрун М. О.] ; за заг. ред. В. М. Синьова.  К. : РВВ КІВС, 2000.  140 с.

 222. Основы психологии и педагогики высшей военной школы / [под общ. ред. В. В. Шеляга]. – М. : ВПА, 1975. – 337 с.

 223. Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания / Под. oбщ. ред. И. И. Ефремова. – М. : ЗАО Русский путь, 2000. – 639 с.

 224. Парубок О. М. Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Парубок.  Хмельницький, 2003.  18 с.

 225. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с.

 226. Педагогіка / [О. Г. Дзеверін, М. Д. Ярмаченко, Д. Ф. Ніколенко та ін.] ; за заг. ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Вища школа, 1986. – 544 с.

 227. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., переб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

 228. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

 229. Підласий А. І. Педагогічні умови створення та застосування діагностичних експертних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 : 04.00.04 / А. І. Підласий. – К., 1995. – 25 с.

 230. Пікельна В. С. Розвиток духовної особистості в умовах гуманізації освіти // Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – вип. 8. – С. 60–65.

 231. Пінчук Т. О. Комплексно-цільова система діяльності педагогічного колективу із запобігання неуспішності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. О. Пінчук. – К., 1998. – 19 с.

 232. Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, перспективи / О. К. Федорук (ред.), Л. І. Лозенко (упоряд.). – К. вип. 10 : Матеріали науково-практичного симпозіуму “Правові аспекти реституції культурних цінностей : теорія і практика”, Київ, грудень 1996. – 201 с.

 233. Подберезський М. К. Правова культура майбутнього вчителя (теоретико-методологічний аспект) / М. К. Подберезський. – Х. : Основа, 1997. – 220 с.

 234. Подберезський М. К. Формування правової культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Подберезський Микола Кіндратович. – Х., 1997. – 418 с.

 235. Подберезький М. К. Проблеми формування національної правової культури / Подберезький М. К., Васильєва М. П., Яковенко Я. К. / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ТОВ “ЕДЕНА”, 2003. – 168 с.

 236. Подкуркова И. В. Взаимодействие правовой культуры и правового государства: социологический аспект: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.03 / Подкуркова Ирина Валерьевна. – Х., 2004. – 171 с.

 237. Подоляк Я. В. Личность и коллектив: психология военного управления / Я. В. Подоляк. – М. : Воениздат, 1989. – 350 с.

 238. Политология : наука о политике: учебник / Под общ. ред.
  В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – Киев–Харьков, 1998. – 672 с.

 239. Політологія : підручник / За заг. ред. В. Г. Кремень,
  М. І. Горлача. – Харків : Друкарський центр “Єдинорог”, 2002. – 640 с.

 240. Полторак С. Т. Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів МВС України умінь командира підрозділу: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Полторак Степан Тимофійович. – Х., 2003. – 190 с.

 241. Полюк В. С. Організаційно-педагогічні умови контролю навчальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.  Хмельницький, 2004.  18 с.

 242. Пометун О. І. Патріотичне виховання курсантів – майбутніх правоохоронців / Пометун О. І., Гупан Н. М. // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – № 21, ч. II. – С. 300–306.

 243. Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців : монографія.  Хмельницький: НАДПСУ, 2004.  323 с.

 244. Правова культура і підприємництво / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України ; Донецький ін-т підприємництва / В.М. Селіванов (голов. ред.). – К., 1999. – 287 с.

 245. Правова освіта та правове виховання. Досвід Київської області : матеріали виїзного засідання Всеукр. міжвідомчої координаційно-метод. ради з правової освіти населення в Київській обл., 18 груд. 2003 р. / Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення; Київське обласне управління юстиції / Н. В. Ященко (уклад.). – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

 246. Правовая база деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и искусства / Министерство культуры РФ. Научно-методический центр по художественному образованию / Ирина Ефимовна Домогацкая (сост.). – М. : Классика-ХХІ, 2002. – 240 с.

 247. Правовое воспитание школьников : сб. метод. материалов / Центр “Молодежь за свободу слова” / М. В. Гончар (отв. ред.). – Калининград : Издательство КГУ, 2001. – 160 с.

 248. Правознавство / За ред. проф. В. В. Копейчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.

 249. Практична педагогіка виховання : посібник з теорії та методики виховання / За ред. М. Ю. Красовицького. – Київ – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 218 с.

 250. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квіт. 2003 р. № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 27. − С. 208.

 251. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від 24 берез. 1999 р. № 551-XIV // Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби / упоряд. : М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2002. – 640 с.

 252. Про підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України : Наказ Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.08.05 № 629 // Комп’ютерна інформ.-правова система “Ліга”. – Адреса в мережі “Інтернет” : www. liga. net.

 253. Про підготовку персоналу Державної прикордонної служби України у 2006 році : Директива Державної прикордонної служби України № 346 // Комп’ютерна інформ.-правова система “Ліга”. – Адреса в мережі “Інтернет” : www. liga. net.

 254. Про підготовку персоналу Державної прикордонної служби України у 2007 році : Директива Адміністрації ДПСУ № 785 // Комп’ютерна інформ.-правова система “Ліга”. – Адреса в мережі “Інтернет” : www. liga. net.

 255. Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Протасова Наталія Георгіївна. – К., 1999. – 472 с.

 256. Професійні компетенцї та компетентності вчителя : зб. наук праць за матеріалами регіонального наук-практ. сем., 28–29 листоп. 2006 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. національн. ун-т. ім. В. Гнатюка. – Т. : ТНПУ, 2006. – 188 с.

 257. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие / Под ред. А. В. Опалева и Г. В. Дубова. – М. : Щит – М, 1998. – 327 с.

 258. Психология. Педагогика. Этика : учебник для вузов
  / И. И. Аминов, О. В. Афанасьева, А. Т. Васьков, А. М. Воронов и др. / Под ред. Ю. В. Наумкина. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2002. – 551 с.

 259. Радванський І. Г. Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / Національна академія Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького. Хмельницький, 2000.  18 с.

 260. Разумцев О. Г. Ціннісна свідомість військовослужбовців Збройних Сил України: актуальні проблеми трансформації : монографія. – К. : НІСД, 1997. – С. 89-90.

 261. Райко В. В. Визначення критеріїв та показників оцінки ефективності формування правової культури у офіцерів-прикордонників / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2008. – № 42, ч. 2. – С. 142–145.

 262. Райко В. В. Використання системного підходу в формуванні правової культури офіцерів-прикордонників / В. В. Райко // Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України : матеріали всеукр. наук.-теор. конф. (Хмельницький, 18–19 жовт. 2007 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2007. – С. 87–88.

 263. Райко В. В. Деякі аспекти професійного розвитку викладача академії в сучасних умовах реформування вищої освіти / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2004. – № 31, ч. 2. – С. 82–85.

 264. Райко В. В. Концепція формування правової культури у офіцерського складу Держприкордонслужби України / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2007. – № 40, ч. 2. – С. 163–165.

 265. Райко В. В. Моделювання педагогічної системи формування правової культури у офіцерів-прикордонників / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2008. – № 44, ч. 2. – С. 113–116.

 266. Райко В. В. Обґрунтування сутності та змісту категорії “Правова культура офіцера-прикордонника” / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2005. – № 35, ч. 2. – С. 45–47.

 267. Райко В. В. Основні положення дослідно-експериментальної роботи під час перевірки ефективності педагогічної системи формування правової культури офіцерів-прикордонників / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2008. – № 45, ч. 2. – С. 130–133.

 268. Райко В. В. Особливості правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників під час формування їх правової культури / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2008. – № 43, ч. 2. – С. 146–149.

 269. Райко В. В. Особливості професійного становлення викладача вищого військового навчального закладу / В. В. Райко // Збірник наук. стат. Науково-дослідн. ін-ту ДПСУ, 2004. – № 1. – С. 33–35.

 270. Райко В. В. Особливості технології процесу підготовки військових спеціалістів / В. В. Райко // Збірник наук. праць Військового інст. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / гол. ред. С. В. Лєнков. – К., 2005. – Вип. № 1. – С. 172–177.

 271. Райко В. В. Педагогічні технології підготовки спеціалістів у сучасних умовах розвитку вищої освіти / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2004. – № 29, ч. 2. – С. 148–150.

 272. Райко В. В. Підвищення правової культури в офіцерів-прикордонників засобами науки / В. В. Райко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, досвід, проблеми : зб. Наук. праць / гол. ред. І. А. Зязюн. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 53–57.

 273. Райко В. В. Правова культура – невід’ємний компонент діяльності персоналу Державної прикордонної служби України / В. В. Райко // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. (Хмельницький, 12 трав. 2006 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2006. – С. 142–143.

 274. Райко В. В. Правове виховання як складова формування правової культури у курсантів-прикордонників / В. В. Райко, А. І. Черняк // Наукові записки : збірник наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К. , 2008. – Вип. № 78. – С. 175–183.

 275. Райко В. В. Програма “Партнерство заради миру” / Райко В. В., Гужовський В. І. // Збірник наукових статей. – Хмельницький, 2005. – № 2. – С. 27–30.

 276. Райко В. В. Стан формування правової культури військовослужбовців у збройних силах зарубіжних країн / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2006. – № 37, ч. 2. – С. 128–131.

 277. Райко В. В. Теоретичні засади поглиблення правових знань майбутніх офіцерів-прикордонників у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів / Валерій Райко // Наук. вісник Чернів. ун-ту : зб. наук. праць / наук. ред. Філіпчук Г. Г.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка